20.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 372/20


Talan väckt den 7 augusti 2014 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings mot kommissionen

(Mål T-586/14)

2014/C 372/25

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Anhui, Folkrepubliken Kina) (ombud: advokaterna Y. Melin och V. Akritidis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 470/2014 av den 13 maj 2014 (1) om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av solfångarglas med ursprung i Folkrepubliken Kina, i den mån den är tillämplig på Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, samt

förplikta kommissionen och eventuella intervenienter som tillåts stödja kommissionen i förfarandet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Den första grunden avser att kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning av de faktiska och rättsliga omständigheterna när den fann att sökandens tillverkningskostnad och ekonomiska situation var föremål för en betydande snedvridning till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet, i strid med artikel 2.7 c tredje strecksatsen i grundförordningen.

2.

Den andra grunden avser att kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning och inte stödde sig på tillräcklig bevisning när den från sökandens exportpris drog av en förmedlingskommission motsvarande det pålägg sökanden fakturerades av ett närstående bolag i Hongkong, utan att utan att stödja sig på adekvat bevisning avseende huruvida detta närstående bolag verkligen verkade som en kommissionsbaserad agent, i strid med artikel 2.10 i) i grundförordningen.

3.

Den tredje grunden avser att kommissionen inte beräknade sökandens exportpris på grundval av det pris som faktiskt betalades eller skulle betalas för varan när den såldes till unionen, och inte heller på det pris för vilket den exporterade varan första gången såldes vidare till en oberoende köpare inom unionen, i strid med artikel 2.8 och 2.9 i grundförordningen.

4.

Den fjärde grunden avser att kommissionen inte lämnade ut uppgifter om de viktigaste omständigheter och överväganden som skulle göra det möjligt att förstå hur den beräknade sökandens dumpnings- och skademarginaler, i strid med artikel 20 i grundförordningen och artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 470/2014 av den 13 maj 2014 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av solfångarglas med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 142, s. 1)