20.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 372/20


7. augustil 2014 esitatud hagi – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings versus komisjon

(Kohtuasi T-586/14)

2014/C 372/25

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Anhui, Hiina Rahvavabariik) (esindajad: advokaadid Y. Melin ja V. Akritidis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 13. mai 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 470/2014 (1), millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit solaarklaasi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, osas, mis puudutab Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd-d; ja

mõista käesoleva kohtumenetlusega seotud kulud välja komisjonilt või komisjoni nõuete toetuseks menetlusse astunud pooltelt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja neli väidet.

1.

Esimene väide, et komisjon tegi faktiliste ja õiguslike asjaolude hindamisel ilmse hindamisvea, kui ta leidis, et hageja tootmiskulude ja finantsolukorraga seoses on varasemast mitteturumajanduslikust süsteemist üle kandunud moonutusi, rikkudes algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c kolmandat taanet.

2.

Teine väide, et komisjon tegi ilmse hindamisvea ja jättis esitamata piisavad tõendid, kui arvas hageja ekspordihinnast maha müügiesindaja vahendustasu summas, mis võrdub kasumimarginaaliga, millest lähtus tema Hong Kongis asuv seotud ettevõtja, esitamata piisavaid tõendeid selle kohta, et nimetatud seotud ettevõtja tegutses tõepoolest vahendajana, kellele makstakse vahendustasu, rikkudes algmääruse artikli 2 lõike 10 punkti i.

3.

Kolmas väide, et komisjon ei arvutanud hageja ekspordihinda selle hinna alusel, mida tegelikult tasuti või mis tegelikult kuulub tasumisele tootelt, kui see Euroopa Liitu müüakse, ja mis põhine ka hinnal, millega eksporditud toodet esmalt sõltumatule ostjale edasi müüdi, rikkudes algmääruse artikli 2 lõikeid 8 ja 9.

4.

Neljas väide, et komisjon jättis avaldamata olulised faktid ja tõendid, mis oleks võimaldanud aru saada, kuidas ta arvutas hageja dumpingu- ja kahjumimarginaali, rikkudes algmääruse artiklit 20 ja EL-i põhiõiguste harta artiklit 41.


(1)  Komisjoni 13. mai 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 470/2014, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit solaarklaasi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse kõnealuse impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 142, lk 1).