4.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 253/50


Prasība, kas celta 2014. gada 24. maijā – Fih Holding un Fih Erhversbank/Komisija

(Lieta T-386/14)

2014/C 253/66

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Fih Holding A/S (Kopenhāgena, Dānija) un Fih Erhversbank A/S (Kopenhāgena) (pārstāvis – O. Koktvedgaard, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2014. gada 11. marta Lēmumu C(2014) 1280, galīgā redakcija, par valsts atbalstu SA.34445 (2012/c), ko Dānija ir piešķīrusi, lai ar īpašumu saistītus FIH aktīvus nodotu FSC, un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums ir pretrunā LESD 107. panta 1. punktam, ciktāl Komisija konstatēja, “ka neviens tirgus dalībnieks nevēlētos ieguldīt ar tādiem nosacījumiem, kas ir līdzvērtīgi tiem, kādi ir ietverti akciju pirkuma līgumā” (preambulas 93. apsvērums), ka “tāpēc pasākumi neatbilst tirgus ekonomikas ieguldītāja principam” (preambulas 93. un 99. apsvērums) un – 1. panta 1. punktā – ka aktīvu nodošana veido valsts atbalstu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka FSC nevar salīdzināt ar privātu ieguldītāju, kura rīcību nosaka ieguldītā kapitāla ilgtermiņa rentabilitātes perspektīvas, bet gan ar privātu kreditoru, kas cenšas panākt to summu samaksu, kuras tam ir parādā debitors, kas ir nonācis finansiālās grūtībās, ņemot vērā jau pastāvošās FSC saistības.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums ir pretrunā LESD 107. panta 1. punktam, ciktāl tā preambulas 116. apsvērumā ir konstatēts pasākumu bruto kapitāla glābšanas efekts DKK 375 miljonu apmērā, kas bija jākompensē, un nodošanas vērtība DKK 254 miljonu apmērā virs reālās ekonomiskās vērtības, kas bija jāatgūst, un ciktāl tā 1. panta 2. punkts un Darbības nosacījumu apņemšanās Nr. 6 apstiprināšanu padara atkarīgu no iepriekš minētā.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums ir pretrunā LESD 107. panta 1. punktam, ciktāl tā preambulas 103. apsvēruma a) punktā Komisija ir konstatējusi “peļņu, kas ir saistīta ar akciju pirkuma līgumu (DKK 0,73 biljoni)”, un 103. apsvēruma b) punktā – “iepriekšējo kapitālieguldījuma atlīdzību (DKK 1,33 biljoni)”. Pamatojoties uz šo, nav pamata pieprasīt atlīdzību par kapitāla glābšanu, ko Komisija ir pieprasījusi 1. panta 2. punktā un apņemšanās dokumentā Nr. 6.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārpratusi līguma noteikumus, secinot, ka FIH ir jāatmaksā FSC DKK 254 miljoni (preambulas 116. apsvērums) kā starpība starp aktīvu nodošanas vērtību un reālo ekonomisko vērtību.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums ir pretrunā LESD 296. pantam un Hartas 41. panta 2. punkta c) apakšpunktam, jo Komisija nav ievērojusi savu procesuālo pamatpienākumu norādīt sava lēmuma pamatojumu.