4.8.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 253/50


Kanne 24.5.2014 – Fih Holding ja Fih Ehrversbank v. komissio

(Asia T-386/14)

2014/C 253/66

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Fih Holding A/S (Kööpenhamina, Tanska) ja Fih Ehrversbank A/S (Kööpenhamina) (edustaja: asianajaja O. Koktvedgaard)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission 11.3.2014 tekemän päätöksen C(2014) 1280 final, joka koskee valtiontukea SA.3445 (2012/c), jonka Tanska oli myöntänyt kiinteistöomaisuuden siirtämiseksi FIH:sta FSC:hen

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kuuteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisessä kanneperusteessa väitetään, että riidanalainen päätös on SEUT 107 artiklan 1 kohdan vastainen siltä osin kuin komissio katsoi, että ”markkinaehtoinen toimija ei olisi suostunut tekemään sijoitusta osakkeenostosopimuksessa olevien ehtojen kaltaisin ehdoin” (93 perustelukappale) ja että ”tämän seurauksena toimenpiteet eivät vastaa markkinatalouden ehdoin toimivan sijoittajan periaatetta”, (93 ja 94 perustelukappale) ja siltä osin kuin se totesi 1 artiklan 1 kohdassa, että omaisuudensiirto on valtiontukea.

2)

Toisessa kanneperusteessa väitetään, ettei FSC:tä pidä verrata yksityiseen sijoittajaan, jonka toimintaa ohjaa pyrkimys saada sijoitetulle pääomalle tuottoa pitkällä aikavälillä, vaan yksityiseen velkojaan, joka pyrkii saamaan maksun saatavista, joita sillä on velalliselta, joka on taloudellisissa vaikeuksissa aiempien sitoumustensa johdosta.

3)

Kolmannessa kanneperusteessa väitetään, että riidanalainen päätös on SEUT 107 artiklan 1 kohdan vastainen siltä osin kuin päätöksen 116 perustelukappaleessa katsotaan, että toimenpiteiden pääomanhyvitysvaikutus oli yhteensä 375 miljoonaa Tanskan kruunua (DKK), josta oli suoritettava vastike, ja että siirtoarvo ylitti käyvän arvon 254 DKK:lla, mikä puolestaan oli perittävä takaisin, ja siltä osin kuin päätöksen 1 artiklan toisessa kohdassa ja päätöksen liitteenä olevien ehtojen kuudennessa kohdassa asetetaan nämä seikat toimenpiteen hyväksyttävyyden ehdoiksi.

4)

Neljännen kanneperusteen mukaan riidanalainen päätös on SEUT 107 artiklan 1 kohdan vastainen siltä osin kuin komissio katsoi päätöksen 103 perustelukappaleessa, että ”osakkeenostosopimukseen liittyvä voitto oli 0,73 miljardia DKK:a”, ja samassa perustelukappaleessa, että ”pääomalle saatavan varman tuoton suuruus oli 1,33 miljardia DKK:a”. Tästä syystä komission 1 artiklan toisessa kohdassa ja ehtojen kuudennessa kohdassa vaatimalle pääomahyvityksen vastikkeelle ei ole perustetta.

5)

Viidennen kanneperusteen mukaan komissio ymmärsi väärin sopimuksen ehdot, kun se katsoi, että FIH:n on maksettava FSC:lle takaisin 254 miljoonaa DKK:a (116 perustelukappale) omaisuuden luovutuksessa käytetyn hinnan ja käyvän hinnan välisenä erotuksena.

6)

Kuudennen perustelukappaleen mukaan riidanalainen päätös on SEUT 296 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan c alakohdan vastainen, koska komissio ei noudattanut sillä olevaa olennaista menettelymääräystä esittää päätöksensä perustelut.