4.8.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/50


24. mail 2014 esitatud hagi – Fih Holding ja Fih Erhversbank versus komisjon

(Kohtuasi T-386/14)

2014/C 253/66

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Fih Holding A/S (Kopenhaagen, Taani), Fih Erhversbank A/S (Kopenhaagen) (esindaja: advokaat O. Koktvedgaard)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 11. märtsi 2014. aasta otsus C(2014) 1280 (final) riigiabi SA.34445 (2012/c) kohta, mida Taani andis FIH varade üleandmiseks FSC-le; ning

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamiseks esitavad hagejad kuus väidet.

1.

Esimese väite kohaselt on vaidlustatud otsus vastuolus ELTL artikli 107 lõikega 1, kuna komisjon järeldas, et „ükski turumajanduslikes tingimustes tegutsev ettevõtja ei oleks soovinud investeerida aktsiate müügilepingus ette nähtud tingimustel” (põhjendus 93), et „järelikult ei ole meetmed kooskõlas turumajanduse tingimustes tegutseva ettevõtja põhimõttega” (põhjendused 93 ja 99), ning artikli 1 lõikes 1, et vara võõrandamine kujutab endast riigiabi.

2.

Teine väide on selle kohta, et FSC-d ei saa FSC olemasolevate võlgade tõttu võrrelda erainvestoriga, kes juhindub investeeritud kapitali pikaajalise tasuvuse väljavaadetest, vaid eraõigusliku võlausaldajaga, kes soovib saada tagasi finantsraskustes oleva võlgniku võlgnetavad summad.

3.

Kolmanda väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus ELTL artikli 107 lõiget 1, kuna põhjenduses 116 on järeldatud, et meetmed tõid kaasa omavahendite nõude olulise vähenemise 375 miljoni DDK ulatuses, mille eest tuleb tasu maksta, ja et võõrandamise väärtus ületas tegeliku majandusliku väärtuse 254 miljoni DDK ulatuses, mis tuleks tagasi nõuda, ning kuna artikli 1 teises lõigus ja kokkulepitud tingimuste kuuendas kohustuses seatakse heakskiitmise sõltuvusse nendest tingimustest.

4.

Neljanda väite kohaselt on vaidlustatud otsus vastuolus ELTL artikli 107 lõikega 1, kuna komisjon järeldas põhjenduse 103 punktis a, et tegemist on „tuluga, mis on seotud aktsiate müügilepingu tingimustega (0,73 miljardit DDK)”, ning põhjenduse 103 punktis b, et tegemist on „osaluse omandamise tasust loobumisega (1,33 miljardit DDK)”. Sellest tulenevalt on omavahendite nõude vähendamise eest tasu maksmine, mida komisjon nõuab artiklis 1 ja kuuendas kohustuses, alusetu.

5.

Viienda väite kohaselt tõlgendas komisjon lepingutingimusi valesti, kui järeldas, et FIH peab FSC-le tagasi maksma 254 miljonit DKK, et katta vara võõrandamise väärtuse ja vara tegeliku turuväärtuse vahe.

6.

Kuuenda väite kohaselt rikub vaidlustatud otsus ELTL artiklit 296 ja harta artikli 41 lõike 2 punkti c, kuna komisjon rikkus olulist menetlusnormi, kui jättis oma otsuse põhjendamata.