8.9.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 303/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 5. jūnijā iesniedza Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Spānija) – Banco de Santander S.A.

(Lieta C-274/14)

2014/C 303/19

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītāja: Banco de Santander S.A.

Prejudiciālie jautājumi:

1)

Vai Komisijas 2009. gada 28. oktobra Lēmuma par nemateriālās vērtības norakstīšanu nodokļu vajadzībām saistībā ar kapitāla daļu iegādi ārvalstīs Nr. C 45/2007 (1) 1. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tiesiskā paļāvība, kas tajā ir atzīta, saskaņā ar tajā iekļauto formulējumu, ar kādu tiek nodalīta nemateriālās vērtības norakstīšana nodokļu vajadzībām atbilstoši TRLIS 12. panta 5. punktam ir piemērojama tādu nerezidentu sabiedrību kapitāla daļu netiešas iegādes gadījumā, kas iegūtas, tieši iegādājoties holdinga sabiedrības nerezidentes kapitāla daļas?

2)

Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā: vai 2013. gada 17. jūlija Lēmums C(2013) 4399, galīgā redakcija, par valsts atbalsta procedūru SA.35550 (13/C) (ex 13/NN, ex 12/CP) – Nemateriālās vērtības norakstīšana nodokļu vajadzībām saistībā ar kapitāla daļu iegādi ārvalstīs, kurā ir nolemts uzsākt procedūru atbilstoši LESD 108. panta 2. punktam par LESD 108. panta un Padomes 1999. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 659/1999 (2), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta [šobrīd – LESD 108. pants] piemērošanai, pārkāpumu, nav spēkā?


(1)  OV 2011, L 7, 48. lpp.

(2)  OV L 83, 1. lpp.