8.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 303/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Espanja) on esittänyt 5.6.2014 – Banco de Santander S.A.

(Asia C-274/14)

2014/C 303/19

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid

Pääasian asianosaiset

Muutoksenhakija: Banco de Santander S.A.

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko Espanjan soveltamasta omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa kohteissa johtuvan liikearvon kirjaamisesta kuluksi C 45/07 28.10.2009 tehdyn komission päätöksen 2011/5/EY (1) 2 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että siinä tunnustettua perusteltua luottamusta voidaan siinä määritellyissä puitteissa soveltaa TRLIS-lain 12 §:n 5 momentin mukaiseen rahoituksellisen liikearvon kuluksi kirjaamisen verovähennykseen, kun kyse on omistusosuuksien välillisestä hankkimisesta ulkomaisista yhtiöistä ulkomaisen holdingyhtiön suoran hankinnan kautta?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko valtiontuesta SA.35550 (13/C) (ex 13/NN, ex 12/CP) – Omistusosuuden hankkimisesta ulkomaisissa kohteissa johtuvan rahoituksellisen liikearvon kirjaaminen kuluksi – 17.7.2013 tehty päätös C(2013) 4399 final, jossa päätetään aloittaa SEUT 108 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely SEUT 108 artiklan ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan (josta on tullut SEUT 108 artikla) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22.3.1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 (2) rikkomisen vuoksi, pätemätön?


(1)  EUVL 2011, L 7, s. 48.

(2)  EYVL L 83, s. 1.