24.9.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 282/33


Žaloba podaná 22. júla 2011 — Deutsche Post/Komisia

(Vec T-388/11)

2011/C 282/66

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Post AG (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: J. Sedemund, T. Lübbig a M. Klasse, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 10. mája 2011 v konaní o štátnej pomoci K 36/2007 — Nemecko, štátna pomoc poskytnutá v prospech Deutsche Post AG [K(2011) 3081 v konečnom znení],

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa sa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie z 10. mája 2011 K(2011) 3081 v konečnom znení v konaní o štátnej pomoci C 36/2007 — Nemecko, štátna pomoc poskytnutá v prospech Deutsche Post AG, ktorým Komisia vo vyššie uvedenej veci rozhodla o rozšírení zisťovacieho konania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ. Rozšírenie sa týka štátneho financovania dôchodkov úradníkov zamestnaných v Deutsche Bundespost pred založením žalobkyne, ktoré už bolo predmetom rozhodnutia Komisie o začatí konania z 12. septembra 2007 v tejto veci.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod: porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ — zjavne nesprávne právne posúdenie ako štátnej pomoci

Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho právneho posúdenia tým, že na tento prípad neuplatnila judikatúru vo veci Combus (rozsudok zo 16. marca 2004, Danske Busvognmænd/Komisia, T-157/01, Zb. 2004, s. II-917). Podľa tejto judikatúry sa za štátnu pomoc nepovažujú opatrenia, ktoré oslobodzujú bývalé štátne podniky od výdavkov na dôchodky prevyšujúcich výdavky obvykle zaťažujúce súkromné podniky. Z uplatnenia tejto judikatúry na tieto skutkové okolnosti jednoznačne vyplýva voľnosť členského štátu pri financovaní penzijných záväzkov.

2.

Druhý žalobný dôvod: porušenie článku 1 písm. b) nariadenia č. 659/1999 (1), článku 107 ZFEÚ, článku 108 ZFEÚ — zjavne nesprávne právne posúdenie kvalifikácie ako „novej“ štátnej pomoci

Komisia sa zjavne nesprávneho právneho posúdenia dopustila tým, že nezohľadnila, že v prípade ručenia štátu za penzijné záväzky — ak je vôbec naplnená skutková podstata štátnej pomoci — môže ísť len o existujúcu štátnu pomoc. Pokračujúce ručenie spolkovej republiky za penzijné záväzky vyplýva z nemeckej Ústavy, a teda v čase nadobudnutia platnosti a účinnosti zmlúv už toto ručenie existovalo a ani neskôr nebolo výraznejšie zmenené. Okrem toho je Komisia viazaná stanoviskom vo veci Deutsche Post/Komisia, T-266/02, kde vo veci dôchodkového režimu už vo svojom rozhodnutí z 19. júna 2002 odmietla podmienku „zvýhodnenia“ na základe štátnej pomoci, čo zodpovedá negatívnemu testu štátnej pomoci.

3.

Tretí žalobný dôvod: porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ — zjavne nesprávna metóda výpočtu údajnej štátnej pomoci

Žalobkyňa v tejto súvislosti namieta, že Komisia nevykonala výpočet rozdielu medzi sociálnymi príspevkami, ktoré žalobkyňa úradníkom skutočne poskytla bez údajných v hospodárskej súťaži neobvyklých „príplatkov“ na sociálne odvody vo výške schválenej pre regulované produkty, a sociálnymi dávkami poskytnutými súkromnými súťažiteľmi za bežných trhových podmienok, hoci tento výpočet sama označila za nevyhnutný. Metóda výpočtu Komisie tak neprípustným spôsobom úplne vynecháva výšku sociálnych dávok, ktoré žalobkyňa na úradníkov skutočne vynaložila, čo malo za následok, že pre výšku údajnej štátnej pomoci vypočítanej Komisiou nie je podstatné, či a v akej výške žalobkyňa odviedla sociálne odvody. Žalobkyňa ďalej tvrdí, že údajné „príplatky“ k odmenám nie sú preukázateľné a v každom prípade náklady na sociálne zabezpečenie, ktoré sú v hospodárskej súťaži neobvyklé, nemožno do týchto výsledkov zahrnúť.

4.

Štvrtý žalobný dôvod: porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ — zjavne nesprávna kvalifikácia údajných „krížových dotácií“ neregulovanej oblasti prostredníctvom regulovanej oblasti ako štátnej pomoci

Žalobkyňa v tejto súvislosti predovšetkým namieta, že Komisia nevykonala povinný výpočet neprimeranosti náhrady a nepreskúmala, či štátom poskytnutá náhrada vôbec prekročila primeranú výšku náhrady.

5.

Piaty žalobný dôvod: porušenie článku 107 ods. 1 ZFEÚ — zjavné pochybenie pri stanovení „miery“ pre sociálne odvody obvyklé v hospodárskej súťaži

Žalobkyňa v tejto súvislosti predovšetkým namieta, že Komisia pri stanovení výšky sociálnych príspevkov, ktoré sú v hospodárskej súťaži obvyklé u súkromných zamestnávateľov, započítala aj príspevky zamestnancov, hoci sa tieto majú pripočítať k majetku zamestnanca a nie k sociálnym príspevkom, ktoré znáša zamestnávateľ, ako aj to, že Komisia pri stanovení „miery“ vychádzala z (nadsadenej) výšky platov úradníkov namiesto toho, aby vychádzala z výšky mzdy a platu v súkromných podnikoch. V prípade nevyhnutnej opravy oboch pochybení údajná štátna pomoc úplne odpadne.

6.

Šiesty žalobný dôvod: porušenie článku 296 ods. 2 ZFEÚ — nedostatok odôvodnenia

Napokon je napadnuté rozhodnutie nedostatočne odôvodnené.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339).