DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

10. december 2009 ( *1 )

»EF-toldkodeksen — artikel 24 — varernes ikke-præferenceoprindelsesstatus — begrebet »væsentlig bearbejdning eller forarbejdning« — kriteriet om toldpositionsskifte — stålwirer fremstillet i Nordkorea af snoet tråd af stål med oprindelse i Kina«

I sag C-260/08,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) ved afgørelse af 6. maj 2008, indgået til Domstolen den 18. juni 2008, i sagen:

Bundesfinanzdirektion West

mod

HEKO Industrieerzeugnisse GmbH,

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af formanden for Anden Afdeling, J.N. Cunha Rodrigues, som fungerende formand for Tredje Afdeling, og dommerne P. Lindh, A. Rosas, U. Lõhmus (refererende dommer) og A.Ó Caoimh,

generaladvokat: J. Mazák

justitssekretær: fuldmægtig R. Şereş,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 9. juli 2009,

efter at der er afgivet indlæg af:

HEKO Industrieerzeugnisse GmbH ved Rechtsanwalt T. Lieber

den græske regering ved G. Kanellopoulos, I. Bakopoulos og M. Tassopoulou, som befuldmægtigede

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved R. Lyal og B.-R. Killmann, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 24 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 302, s. 1, herefter, »toldkodeksen«) med henblik på at fastsætte oprindelsen af varer henhørende under pos. 7312 i den kombinerede nomenklatur, som er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256, s. 1), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 af 27. oktober 2005 (EUT L 286, s. 1, herefter »KN«).

2

Anmodningen er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem Bundesfinanzdirektion West (herefter »Bundesfinanzdirektion«) og HEKO Industrieerzeugnisse GmbH (herefter »HEKO«) i anledning af fastsættelsen af ikke-præferenceoprindelsen for stålwirer fremstillet i Nordkorea af snoet tråd med oprindelse i Kina.

Retsforskrifter

Aftalen om oprindelsesregler

3

Ved afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336, s. 1) har Rådet for Den Europæiske Union bl.a. godkendt aftalen om oprindelsesregler (WTO-GATT 1994) (EFT L 336, s. 144), der er knyttet som bilag til slutakten undertegnet i Marrakech den 15. april 1994. Denne aftale tilsigter at harmonisere oprindelsesreglerne og indfører i en overgangsperiode et arbejdsprogram for harmonisering.

4

Artikel 2 i denne aftale med overskriften »Discipliner for overgangsperioden« bestemmer:

»Indtil arbejdsprogrammet for harmonisering af oprindelsesreglerne som omhandlet i del IV er fuldført, skal medlemmerne sikre at:

a)

de krav, der skal opfyldes, er klart defineret, når de udsteder almindeligt gældende administrative afgørelser. Der gælder særlig følgende:

i)

i tilfælde, hvor kriteriet for ændring af toldtariferingen anvendes, skal en sådan oprindelsesregel og undtagelser dertil indeholde tydelig angivelse af de underpositioner og positioner i toldnomenklaturen, som reglen omhandler

[…]«

Fællesskabets toldbestemmelser

5

Toldkodeksens artikel 24 bestemmer:

»En vare, ved hvis fremstilling to eller flere lande har deltaget, har oprindelse i det land, hvor den sidste væsentlige og økonomisk berettigede bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, når denne er foretaget i en dertil udstyret virksomhed og har ført til fremstilling af et nyt produkt eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen.«

6

Kapitel 1 med overskriften »Ikke-præferenceoprindelse« i afsnit IV i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253, s. 1, herefter »gennemførelsesforordningen«) omfatter artikel 35-40.

7

Følgende fremgår af gennemførelsesforordningens artikel 35:

»For tekstilvarer henhørende under afsnit XI i [KN] og for en række andre varer end tekstilvarer fastsættes det i dette kapitel, hvilke bearbejdninger eller forarbejdninger der anses for at opfylde kriterierne i [told]kodeksens artikel 24, hvorved disse varer får oprindelsesstatus i det land, hvor bearbejdningen eller forarbejdningen har fundet sted.

[…]«

8

Forordningens artikel 39 bestemmer:

»For de fremstillede varer, som er nævnt i bilag 11, anses en bearbejdning eller forarbejdning, der er anført i kolonne 3 i samme bilag, som en bearbejdning eller forarbejdning, der giver varen oprindelsesstatus efter [told]kodeksens artikel 24.

[…]«

9

Pos. 7312 i KN, dvs. »snoet tråd, kabler, tovværk, flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern og stål (undtagen isoleret tråd til elektrisk brug)« gengives ikke i bilag 11 til gennemførelsesforordningen.

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

10

I maj 2005 anmodede HEKO Bundesfinanzdirektion om bindende oprindelsesoplysninger (herefter »BOO«) for forskellige slags stålwirer, som henhører under pos. 7312 i KN, og som var fremstillet i Nordkorea af snoet tråd med oprindelse i Kina, som ligeledes henhører under pos. 7312 i KN.

11

Det fremgår af sagen, at fremstillingen af disse wirer sker ved, at snoede tråde sammendrejes på maskiner til fremstilling af wirer i en dertil udstyret virksomhed i Nordkorea. Alt afhængig af deres fremtidige bestemmelsessted bliver stålwirerne også skåret op, sammenføjet, komprimeret, imprægneret, udglattet, sammenknyttet og/eller overfladebehandlet dér.

12

Den 11. januar 2006 meddelte Bundesfinanzdirektion fem BOO’er, hvori Folkerepublikken Kina var angivet som stålwirernes oprindelsesland med den begrundelse, at i mangel af et toldpositionsskifte udgjorde den sammendrejning af trådene, der fandt sted i Nordkorea, og som resulterede i fremstillingen af stålwirerne, ikke en væsentlig forarbejdning eller bearbejdning som omhandlet i toldkodeksens artikel 24.

13

Bundesfinanzdirektion har til støtte for afgørelsen henvist til de såkaldte »listeregler«, som Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har udarbejdet med henblik på at præcisere de begreber, som er indeholdt i toldkodeksens artikel 24, og som er tilgængelige på dens hjemmeside på internettet. Det følger af disse regler, at varer i pos. 7312 i KN kun kan anses for at have undergået deres sidste væsentlige bearbejdning eller forarbejdning, når de skifter toldposition.

14

HEKO har anlagt et annullationssøgsmål til prøvelse af afgørelserne fra Bundesfinanzdirektion ved Finanzgericht Düsseldorf. Ved dom afsagt i maj 2007 har Finanzgericht Düsseldorf annulleret de omtvistede BBO’er og tilpligtet Bundesfinanzdirektion at meddele BBO’er, hvori Den Demokratiske Folkerepublik Korea angives som oprindelsesland for stålwirerne. Ifølge Finanzgericht Düsseldorf er listereglerne således ikke i overensstemmelse med Domstolens praksis og udgør ikke en bindende fællesskabsretsakt.

15

Bundesfinanzdirektion har iværksat revisionsanke af denne dom for den forelæggende ret og har gjort gældende, at selv om disse listeregler ikke har retsvirkning, angiver de imidlertid i et vist omfang en fortolkning af toldkodeksens artikel 24.

16

Bundesfinanzhof har under disse omstændigheder besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Foreligger der udelukkende en væsentlig bearbejdning eller forarbejdning, der kan begrunde ikke-præferenceoprindelsesstatus for varer i position 7312 i den kombinerede nomenklatur, såfremt bearbejdningen eller forarbejdningen har medført, at det herved fremkomne produkt skal tariferes i en anden position i den kombinerede nomenklatur?«

Om det præjudicielle spørgsmål

17

Med det præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om begrebet »væsentlig bearbejdning eller forarbejdning« i toldkodeksens artikel 24 skal fortolkes således, at varer tariferet i pos. 7312 i KN kun henhører under dette begreb, hvis bearbejdningen eller forarbejdningen har medført, at det herved fremkomne produkt skal tariferes i en anden position i KN.

18

Hvad angår spørgsmålet, om listereglerne finder anvendelse, bemærkes indledningsvis, at det er HEKO’s opfattelse, at disse, eftersom de ikke er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, ikke er bindende og ikke kan binde domstolene i medlemsstaterne.

19

Kommissionen tillægger heller ikke disse listeregler, hvis indhold efter Kommissionens opfattelse er blevet aftalt med medlemsstaternes repræsentanter i Toldkodeksudvalget, bindende virkning. Kommissionen har imidlertid anført, at der bør tages hensyn til disse listeregler med henblik på at sikre, at anvendelsen af Fællesskabets toldlovgivning er i overensstemmelse med de forpligtelser, som Det Europæiske Fællesskab har påtaget sig inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO). Listereglerne indeholder således konkrete kriterier for opfyldelse af den betingelse i artikel 2 i aftalen om oprindelsesregler, som bestemmer, at ved udstedelsen af almindeligt gældende administrative afgørelser skal de krav, der skal opfyldes, være klart defineret.

20

Det bemærkes herved, at selv om listereglerne, som Kommissionen har udarbejdet, bidrager til at afgøre varernes ikke-præferenceoprindelsesstatus, er disse regler ikke retligt bindende.

21

Det følger heraf, at indholdet af disse regler skal være i overensstemmelse med oprindelsesreglerne som fastsat i toldkodeksens artikel 24 og ikke må ændre disses rækkevidde (jf. analogt hvad angår de forklarende bemærkninger til KN, dom af 12.1.2006, sag C-311/04, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, Sml. I, s. 609, præmis 28, og af 19.2.2009, sag C-376/07, Kamino International Logistics, Sml. I, s. 1167, præmis 48).

22

Det bemærkes desuden, at hvis afledte retsakter skal fortolkes i lyset af de aftaler, der er vedtaget inden for rammerne af WTO (jf. i denne retning dom af 14.12.2000, forenede sager C-300/98 og C-392/98, Dior m.fl., Sml. I, s. 11307, præmis 47, og af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, præmis 55), indfører aftalen om oprindelsesregler ikke desto mindre på nuværende tidspunkt kun et arbejdsprogram for harmonisering i en overgangsperiode. Eftersom denne aftale ikke udgør en fuldstændig harmonisering, råder WTO’s medlemmer over en skønsmargen hvad angår vedtagelse af deres oprindelsesregler. Det bemærkes herved, at det fremgår af WTO-panelets beretning af 20. juni 2003 (Amerikas Forenede Stater) — oprindelsesregler vedrørende tekstilvarer og beklædningsgenstande (DS243), punkt 6.23 og 6.24, at WTO’s medlemmer frit kan fastsætte de kriterier, der giver oprindelsesstatus, med tiden ændre disse kriterier eller anvende forskellige kriterier på forskellige produkter.

23

Det følger af disse betragtninger, at medlemsstaternes domstole kan anvende de kriterier, som følger af listereglerne, ved fortolkningen af toldkodeksens artikel 24, forudsat at dette ikke resulterer i en ændring af denne bestemmelse.

24

Hvad navnlig angår fortolkningen af begrebet »væsentlig bearbejdning eller forarbejdning« i toldkodeksens artikel 24 for så vidt angår varer, som henhører under pos. 7312 i KN, har HEKO gjort gældende, at kriteriet om toldpositionsskifte, som følger af disse listeregler, ikke er i overensstemmelse med denne bestemmelse, eftersom dette kriterium ikke er baseret på en objektiv og reel sondring mellem basisproduktet og det forarbejdede produkt, som navnlig vedrører hvert produkts specifikke fysiske egenskaber.

25

Derimod er den græske regering og Kommissionen af den opfattelse, at hvad angår varer, som henhører under pos. 7312 i KN, indebærer en sidste væsentlig bearbejdning eller forarbejdning, som giver oprindelsesstatus, at der er sket et toldpositionsskifte. Kriteriet baseret på et toldpositionsskifte muliggør dels en ensartet anvendelse af toldkodeksens artikel 24 på Fællesskabets toldområde, dels en hensyntagen til de tekniske stadier af bearbejdningen eller forarbejdningen ved fremstillingen af stålwirerne. Kommissionen har herved tilføjet, at bearbejdningen af den snoede tråd til stålwirer ikke medfører nogen kvalitativ ændring af basisproduktet og kun udgør en sammenføjning, der ikke giver oprindelsesstatus til disse varer. Derimod indebærer fremstillingen af wirer fra stålsnor et toldpositionsskifte og giver derfor disse varer en ny oprindelsesstatus.

26

Denne argumentation kan ikke tiltrædes.

27

Det følger således af ordlyden af toldkodeksens artikel 24, at en vare, ved hvis fremstilling to eller flere lande har deltaget, har oprindelse i det land, hvor den sidste væsentlige og økonomisk berettigede bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, når denne er foretaget i en dertil udstyret virksomhed og har ført til fremstilling af et nyt produkt eller udgør et vigtigt trin i fremstillingen.

28

Det bemærkes herved, at det følger af Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af artikel 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 802/68 af 27. juni 1968 om den fælles definition af begrebet varers oprindelse (EFT 1968 I, s. 157), som gik forud for toldkodeksens artikel 24, men som er affattet i tilsvarende vendinger, at den sidste bearbejdning eller forarbejdning kun er »væsentlig« i denne bestemmelses forstand, hvis det herved fremkomne produkt har særlige egenskaber og en særlig sammensætning, som det ikke havde før denne bearbejdning eller forarbejdning. Arbejdsprocesser, der ændrer produktets ydre fremtræden med henblik på dets anvendelse, men som ikke medfører en betydelig kvalitativ ændring af dets særlige egenskaber, kan derfor ikke være afgørende for nævnte produkts oprindelse (dom af 26.1.1977, sag 49/76, Gesellschaft für Überseehandel, Sml. s. 41, præmis 6, og af 23.2.1984, sag 93/83, Zentrag, Sml. s. 1095, præmis 13).

29

Det følger ligeledes af denne retspraksis, at det ikke er tilstrækkeligt at søge de kriterier, der definerer varers oprindelse i den tarifmæssige klassificering af forarbejdede produkter, da den fælles toldtarif er affattet med henblik på særlige formål og ikke med henblik på fastsættelse af varers oprindelse. Derimod skal fastsættelse af varers oprindelse baseres på en objektiv og reel sondring mellem basisproduktet og det bearbejdede produkt, der især skal tage hensyn til hvert af disse produkters særlige fysiske beskaffenhed (jf. dommen i sagen Gesellschaft für Überseehandel, præmis 5, og dom af 23.3.1983, sag 162/82, Cousin m.fl., Sml. s. 1101, præmis 16).

30

Hvad desuden angår spørgsmålet, om en proces, hvor flere enkeltelementer samles, udgør en væsentlig bearbejdning eller forarbejdning, har Domstolen allerede fastslået, at der er situationer, hvor en undersøgelse på grundlag af tekniske kriterier ikke kan være bestemmende ved afgørelsen af en vares oprindelse, og at der i disse tilfælde subsidiært skal tages hensyn til andre kriterier (jf. i denne retning dom af 13.12.1989, sag C-26/88, Brother International, Sml. s. 4253, præmis 20, af 8.3.2007, forenede sager C-447/05 og C-448/05, Thomson og Vestel France, Sml. I, s. 2049, præmis 27, og af 13.12.2007, sag C-372/06, Asda Stores, Sml. I, s. 11223, præmis 37).

31

Domstolen har således anerkendt anvendelsen af et klart og objektivt kriterium, såsom værditilvækstkriteriet, der gør det muligt at udtrykke, hvad der for komplekst sammensatte varer udgør en væsentlig forarbejdning, som giver disse varer oprindelsesstatus (jf. navnlig dommen i sagen Thomson og Vestel France, præmis 39).

32

Det må i denne sag undersøges, om anvendelsen af ét enkelt kriterium, nemlig kriteriet om toldpositionsskifte, med henblik på fastlæggelsen af oprindelsen for de varer, som henhører under pos. 7312 i KN, er i overensstemmelse med den retspraksis, som er nævnt i denne doms præmis 28 og 29, og som under alle omstændigheder gør det muligt at fastlægge, om fremstillingen af stålwirerne fra snoet tråd udgør en væsentlig bearbejdning eller forarbejdning som omhandlet i toldkodeksens artikel 24.

33

Det bemærkes herved, at kriteriet om toldpositionsskifte hverken er baseret på en objektiv og reel sondring mellem basisproduktet, nemlig den snoede tråd af stål, og det bearbejdede produkt, nemlig stålwirerne, eller på hvert af disse produkters særlige fysiske egenskaber og ikke tager hensyn til de særlige bearbejdninger eller forarbejdninger, som har resulteret i fremstillingen af det bearbejdede produkt.

34

Domstolen har allerede fastslået, at det med henblik på at præcisere de abstrakte begreber med hensyn til særlige bearbejdninger eller forarbejdninger ikke var uforeneligt med artikel 5 i forordning nr. 802/68, at Kommissionen anvendte toldpositionsskifte som en grundregel, der blev suppleret og korrigeret med supplerende lister for at tage hensyn til de særlige bearbejdningers eller forarbejdningers særegenheder (jf. dommen i sagen Cousin m.fl., præmis 17).

35

Selv om det givetvis er korrekt, at en vares toldpositionsskifte, som forårsages af bearbejdningen af denne vare, udgør en angivelse af, om der er tale om en væsentlig bearbejdning eller forarbejdning, kan en bearbejdning eller forarbejdning ikke desto mindre være væsentlig også uden et toldpositionsskifte. Som Kommissionen således selv har anerkendt, omfatter kriteriet toldpositionsskifte, som er fastsat i listereglerne, de fleste situationer, men gør det ikke muligt at fastlægge alle de situationer, hvor bearbejdningen eller forarbejdningen af varen er væsentlig. Der må derfor tages hensyn til andre kriterier med henblik på at afgøre, om betingelserne i toldkodeksens artikel 24 er opfyldt.

36

Det følger heraf, at ved fortolkningen af begrebet »væsentlig bearbejdning eller forarbejdning« som omhandlet i toldkodeksens artikel 24 for varer, som henhører under pos. 7312 i KN, vil den omstændighed, at der kun anvendes kriteriet om toldpositionsskifte, uden nogen form for angivelse af de særlige bearbejdninger eller forarbejdninger, som disse varer har undergået, kunne begrænse rækkevidden af toldkodeksens artikel 24.

37

Henset til ovenstående skal det forelagte spørgsmål besvares med, at hvad angår varer tariferet i pos. 7312 i KN, kan væsentlige bearbejdninger eller forarbejdninger som omhandlet i toldkodeksens artikel 24 ikke blot omfatte sådanne, som bevirker, at de varer, som har været genstand for en forarbejdning eller bearbejdning, tariferes i en anden position i KN, men også sådanne, som i mangel af et toldpositionsskifte resulterer i fremstillingen af en vare, som besidder særlige karakteristika eller egenskaber, som denne vare ikke besad før den nævnte bearbejdning eller forarbejdning.

Sagens omkostninger

38

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

 

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tredje Afdeling) for ret:

 

Hvad angår varer tariferet i pos. 7312 i den kombinerede nomenklatur som indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2005 af 27. oktober 2005, kan væsentlige bearbejdninger eller forarbejdninger som omhandlet i artikel 24 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks ikke blot omfatte sådanne, som bevirker, at de varer, som har været genstand for en forarbejdning eller bearbejdning, tariferes i en anden position i den kombinerede nomenklatur, men også sådanne, som i mangel af et toldpositionsskifte resulterer i fremstillingen af en vare, som besidder særlige karakteristika eller egenskaber, som denne vare ikke besad før den nævnte bearbejdning eller forarbejdning.

 

Underskrifter


( *1 ) – Processprog: tysk.