DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

7. maj 2009 ( *1 )

»Kombineret nomenklatur — toldpos. 2206 og 2208 — gæret drikkevare indeholdende destilleret alkohol — drikkevare, der er fremstillet af frugt eller et naturprodukt — tilsætningsstoffer — følger — oprindelige drikkevares tab af smag, duft og udseende«

I sag C-150/08,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) ved afgørelse af 21. marts 2008, indgået til Domstolen den , i sagen:

Siebrand BV

mod

Staatssecretaris van Financiën,

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Rosas, og dommerne A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka (refererende dommer) og A. Arabadjiev,

generaladvokat: J. Kokott

justitssekretær: fuldmægtig R. Seres,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 4. marts 2009,

efter at der er afgivet indlæg af:

Siebrand BV ved advocaat G.J. Slooten

den nederlandske regering ved C.M. Wissels og M. Noort, som befuldmægtigede

den græske regering ved I. Bakopoulos, O. Patsopoulou og M. Tassopoulou, som befuldmægtigede

Det Forenede Kongeriges regering ved V. Jackson, som befuldmægtiget, bistået af barrister K. Beal

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved A. Sipos og W. Roels, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af den kombinerede nomenklatur (herefter »KN«) i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256, s. 1), som ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2587/91 af om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 259, s. 1, herefter »forordning nr. 2658/87«).

2

Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem selskabet Siebrand BV, med hjemsted i Kampen (Nederlandende (herefter »Siebrand«), og Staatssecretaris van Financiën vedrørende otte afgørelser om efteropkrævning af punktafgift i perioden juli 2003 til februar 2004 for tre alkoholholdige drikkevarer, som Siebrand fremstiller.

Retsforskrifter

3

De i hovedsagen omhandlede efteropkrævninger blev fastsat i henhold til den nederlandske lov om punktafgifter (Wet op de accijns), der gennemførte Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EFT L 316, s. 21).

4

Med henblik på at afgrænse de varer, som pålægges afgift efter satsen i Rådets direktiv 92/84/EØF af 19. oktober 1992 om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (EFT L 316, s. 29), henviser artikel 26 i direktiv 92/83 til den KN, der var gældende på tidspunktet for dets vedtagelse.

KN

5

Den kombinerede nomenklatur er baseret på det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«), der er udarbejdet af Toldsamarbejdsrådet — nu Verdenstoldorganisationen — der blev oprettet ved den internationale konvention, som blev indgået i Bruxelles den 14. juni 1983 og godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af om indgåelse af den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, samt af ændringsprotokollen hertil (EFT L 198, s. 1).

6

I henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning nr. 2658/87 er KN’s og HS’ positioner og sekscifrede underpositioner identiske.

7

De almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende KN (herefter »de almindelige bestemmelser«), som findes i første del, afsnit I, punkt A, foreskriver bl.a.:

»Tariferingen af varer i [KN] sker efter følgende regler:

1.

Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser samt, for så vidt det ikke strider mod de nævnte tekster og bestemmelser, efter nedenstående regler.

2.

[…]

b)

Når et bestemt materiale nævnes i en positionstekst, henhører materialet under positionen såvel i ren tilstand som blandet med eller i forbindelse med andre materialer. […] Den nærmere fremgangsmåde ved tariferingen af blandinger […] er angivet i punkt 3 nedenfor.

3.

Såfremt varer ved anvendelse af ovennævnte punkt 2 b) eller af andre årsager kan henføres under to eller flere positioner, afgøres tariferingen efter følgende regler:

a)

Den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, skal foretrækkes frem for positioner med en mere almindelig varebeskrivelse. Såfremt to eller flere positioner hver for sig kun nævner en del af de materialer, som indgår i blandinger […], betragtes disse positioner som lige specificerede for disse varer, selv om en af dem giver en mere fuldstændig eller præcis beskrivelse af varerne.

b)

Når den foran under a) nævnte regel ikke kan anvendes ved tariferingen af blandinger […], tariferes de pågældende varer, som om de bestod af det materiale […], der er karaktergivende, for så vidt udøvelsen af et skøn herover forekommer mulig.«

8

For så vidt angår de i hovedsagen omhandlede varer indeholder KN et afsnit IV med overskriften »Produkter fra næringsmiddelindustrien; drikkevarer, ethanol (ethylailkohol) og eddike; tobak og fabrikerede tobakserstatninger«. Dette afsnit indeholder bl.a. kapitel 22 med overskriften »Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol), og eddike«. Dette kapitel indeholder dernæst pos. 2206 med overskriften »Andre gærede drikkevarer (fx æblecider, pærecider og mjød); blandinger af gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer med ikke-alkoholholdige drikkevarer, ikke andetsteds tariferet«, og pos. 2208 med overskriften »Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på under 80% vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer […]«.

9

I henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), andet led, og artikel 10 i forordning nr. 2658/87 udarbejder Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber forklarende bemærkninger vedrørende KN (herefter »de forklarende bemærkninger til KN«).

10

I den forklarende bemærkning til KN, som vedrører pos. 2206, foreskrives følgende for så vidt angår »andre« varer, som er omfattet af underposition 22060051 — 22060089:

»Disse underpositioner omfatter bl.a. gærede drikkevarer som nævnt i Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2206, [stk. 2], nr. 1-10.«

11

Begrebet »Ikke-mousserende [drikke]varer, i beholdere med indhold af«, hvortil der henvises i underpositionerne 22060051 — 22060089, præciserer følgende vedrørende KN’s pos. 2206:

»Disse underpositioner omfatter f.eks. drikkevarer, der ikke er et produkt af naturlig gæring af frisk druesaft, men som er fremstillet på basis af koncentreret druesaft. Denne saft er holdbar og kan opbevares til anvendelse efter behov.

Almindeligvis sættes gæringsprocessen herefter i gang ved tilsætning af gær. Saften kan også tilsættes sukker før eller under gæringen. Det produkt, der opnås ved denne proces, kan til sidst sødes, tilsættes alkohol eller sammenstikkes.«

12

Den forklarende bemærkning til KN’s pos. 2208 har følgende ordlyd:

»Spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer under denne position er alkoholholdige væsker, der i almindelighed er bestemt til anvendelse som drikkevarer og fremstillet:

enten direkte ved destillation (med eller uden aromastoffer) af gærede naturlige væsker, f.eks. vin eller cider, eller af gærede frugter, mask, korn eller andre vegetabilske produkter

eller ved tilsætning af forskellige aroma- og smagsstoffer og eventuelt sukker til destilleret alkohol.

I Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2208, [stk. 3], punkt 1-17, er forskellige spiritusholdige drikkevarer beskrevet.

Det bemærkes, at ikke-denatureret spiritus hører under denne position, uanset om alkoholindholdet udgør 80% vol eller derover; det er uden betydning, om varen er egnet til umiddelbar brug.

Alkoholholdige drikkevarer fremstillet ved gæring er undtaget fra denne position (220300-220600).«

HS

13

I henhold til artikel 3, stk. 1, i den internationale konvention om HS af 14. juni 1983 forpligter hver af de kontraherende parter sig til at drage omsorg for, at dens toldnomenklatur og statistiske nomenklatur er i overensstemmelse med HS. De kontraherende parter skal således anvende samtlige positioner og underpositioner i dette system, uden tilføjelser eller ændringer, samt de dertil knyttede koder og følge nummerordenen i nævnte system. Ifølge samme bestemmelse forpligter hver af de kontraherende parter sig ligeledes til at anvende de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS samt alle bestemmelser til de forskellige afsnit, kapitler og underpositioner og til ikke at ændre omfanget heraf.

14

Verdenstoldorganisationen udarbejder de forklarende bemærkninger vedrørende HS (herefter »de forklarende bemærkninger til HS«). Den forklarende bemærkning til HS vedrørende KN’s pos. 2206 har følgende ordlyd:

»Denne position omfatter alle gærede drikkevarer, der ikke omfattes af pos. 2203-2205, f.eks.:

1)

Æblecider, en alkoholholdig drikkevare, fremstillet ved gæring af æblesaft

[…]

Alle disse drikkevarer kan være naturligt mousserende eller være tilsat karbondioxid. De hører også under denne position, selv om de er tilsat alkohol, eller alkoholindholdet er forøget ved yderligere gæring, forudsat at de bevarer deres karakteristika som varer under denne position.

Positionen omfatter også blandinger af ikke-alkoholholdige drikkevarer og gærede drikkevarer samt blandinger af gærede drikkevarer henhørende under de foranstående positioner i kapitel 22, f.eks. blandinger af limonade og øl eller vin og blandinger af øl og vin, med et alkoholindhold udtrykt i% vol, der overstiger 0,5% vol.

[…]«

15

Den forklarende bemærkning til HS vedrørende pos. 2208 bestemmer:

» Positionen omfatter, uden hensyn til alkoholstyrken:

A)

Spiritus, fremstillet (uden tilsætning af aromastoffer) ved destillation af naturligt gærede væsker såsom vin og cider eller af gæret frugt, mask, korn eller lignende vegetabilske produkter; de enkelte spiritustyper har deres særlige smag og aroma, da de indeholder sekundære aromatiske bestanddele (estere, aldehyder, syrer, højere alkoholer osv), der har forbindelse med de stoffer, der anvendes til destilleringen.

B)

Likører er spiritusholdige drikkevarer, der er tilsat sukker, honning eller andre naturlige sødemidler og ekstrakter eller essenser (f.eks. spiritusholdige drikkevarer fremstillet ved destillation eller ved at blande ethylalkohol eller destilleret spiritus med en eller flere af følgende: frugter, blomster eller andre plantedele, ekstrakter, essenser, flygtige vegetabilske olier eller saft, også koncentreret). Denne produktgruppe omfatter også likører med indhold af sukkerkrystaller, likører på basis af frugtsaft, æggelikør, urtelikør, bærlikør, krydderilikør, telikør, chokoladelikør, mælkelikør og honninglikør.

C)

Alle andre spiritusholdige drikkevarer, der ikke hører under andre positioner i dette kapitel.«

16

Som eksempel på andre varer, der er omfatter af HS, er følgende angivet i den forklarende bemærkning:

»[…]

7)

Likører, som på grund af deres konsistens og farve benævnes crèmes; de har som regel et forholdsvis lavt alkoholindhold og er meget søde i smagen (fx kakaolikør, bananlikør, vanillelikør, kaffelikør, solbærlikør osv.). Positionen omfatter også likører med æg eller fløde.

8)

Ratafia, en art likør fremstillet af frugtsaft, og ofte tilsat mindre mængder aromastoffer (ratafia af kirsebær, hindbær, abrikoser osv).

[…]

15)

Frugt- eller grønsagssafter tilsat alkohol med et alkoholindhold på over 0,5% vol, bortset fra varer henhørende under pos. 2204.

[…]

17)

Drikkevarer, der fremtræder som vin, og som er en blanding af destilleret spiritus og frugtsaft og/eller vand, sukker, farvestoffer, aromastoffer eller andre bestanddele, bortset fra varer henhørende under pos. 2204.«

17

Ifølge de forklarende bemærkninger til HS, punkt 8, vedrørende den almindelige bestemmelse 3 b) kan den karaktergivende faktor variere efter varernes art. Den kan f.eks. bestemmes af materialet eller bestanddelenes omfang, mængde, vægt eller værdi, eller af den betydning, som et af materialerne har for varens anvendelse.

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

18

Siebrand er et selskab, der fremstiller såvel alkoholholdige som ikke-alkoholholdige drikkevarer. Siebrand fremstiller bl.a. tre forskellige mærker af alkoholholdige drikkevarer, nemlig »Pina Colada«, »Whiskey Cream« og »Apfel Cocktail«. Disse produkter fremstilles af æblecider, som tilsættes destilleret alkohol, vand, sukker (sirup) og forskellige aroma-, farve- og smagsstoffer. Hvad angår drikkene Pina Colada og Whiskey Cream tilsættes der desuden en flødecreme. Disse tre drikkevarer har et alkoholindhold på 14,5% vol, heraf 12% destilleret alkohol og 2,5 alkohol, der er fremkommet ved gæring af æblekoncentrat.

19

Indtil den 1. januar 2003 tariferede afgiftsmyndigheden de omhandlede varer i KN’s pos. 2206, der ligeledes angav satsen for den skyldige punktafgift. I henhold til Staatssecretaris van Financiëns bekendtgørelse af bestemte afgiftsmyndigheden imidlertid, at drikkevarerne fra og med den skulle tariferes i KN’s pos. 2208, henset til de omhandlede varers alkoholindhold og art. Dette indebærer, at der pålægges en højere punktafgift.

20

Afgiftsmyndigheden udskød anvendelsen af den nye sats til den 1. juli 2003, men udstedte pålæg om efteropkrævning til Siebrand for perioden juli 2003 til februar 2004. Siebrand klagede over disse efteropkrævninger, men afgiftsmyndigheden fastholdt sin vurdering i sin afgørelse vedrørende Siebrands klage.

21

Siebrand anlagde dernæst sag ved Gerechtshof te Arnhem, som fastslog, at de omhandlede varer skulle tariferes i KN’s pos. 2208.

22

Siebrand appellerede denne afgørelse til Hoge Raad der Nederlanden, som har besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1)

Kan en drikkevare, som indeholder en vis mængde destilleret alkohol, men som ellers svarer til definitionen i KN’s pos. 2206, tariferes i denne position, hvis der er tale om en gæret dikkevare, der som følge af tilsætningen af vand og andre tilsætningsstoffer ikke længere smager, dufter og/eller ser ud som en drikkevare, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et andet naturprodukt?

2)

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, hvilket kriterium skal da finde anvendelse ved vurderingen af, om den omhandlede drikkevare alligevel skal tariferes i KN’s pos. 2208, fordi den indeholder destilleret alkohol?«

Om de præjudicielle spørgsmål

23

Med de to spørgsmål, som behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om gærede alkoholholdige drikkevarer, som oprindeligt svarer til pos. 2206 i KN, og som er tilsat en vis mængde destilleret alkohol, vand, sukker (sirup), aroma- og farvestoffer, og for visse af disse drikkevarer desuden en flødecreme, som har bevirket, at de ikke længere smager, dufter og/eller ser ud som en drikkevare, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt, henhører under KN’s pos. 2206 som gærende drikkevarer eller under KN’s pos. 2208 som destillater.

24

Der skal herved henvises til fast retspraksis, hvorefter det følger af såvel retssikkerheds- som kontroltekniske hensyn, at det afgørende kriterium for tarifering af varer normalt vil være disses objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i KN og de supplerende bestemmelser til dennes afsnit og kapitler (jf. bl.a. dom af 18.7.2007, sag C-142/06, Olicom, Sml. I, s. 6675, præmis 16, og af , forenede sager C-362/07 og C-363/07, Kip Europe m.fl., Sml. I, s. 9489, præmis 26).

25

De bestemmelser, der indleder kapitlerne i den fælles toldtarif, såvel som de forklarende bemærkninger, der for så vidt angår KN er udarbejdet af Kommissionen og for så vidt angår HS af Verdenstoldorganisationen, indeholder vigtige, om end ikke bindende, bidrag til fortolkningen af de forskellige toldpositioners rækkevidde (jf. Olicom-dommen, præmis 17, samt dom af 6.12.2007, sag C-486/06, Van Landeghem, Sml. I, s. 10661, præmis 25, og af , sag C-403/07, Metherma, Sml. I, s. 8921, præmis 48).

26

Herved bemærkes, at det følger af den forklarende bemærkning til HS vedrørende KN’s pos. 2206, at tilsætningen af alkohol til drikkevarer, der henhører under denne position, ikke er til hinder for, at de stadig kan tariferes under denne position, forudsat at de bevarer deres karakter af varer henhørende under denne position, dvs. gærede drikkevarer.

27

Det fremgår imidlertid af forelæggelsesafgørelsen, at de i hovedsagen omhandlede drikkevarer ikke længere smager, dufter og/eller ser ud som en drikkevare, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt, dvs. en gæret drik. Sådanne varer kan ikke tariferes under KN’s pos. 2206.

28

Hvad angår tariferingen af sådanne varer følger det af den almindelige tariferingsbestemmelse 2 b), at når et bestemt materiale nævnes i en positionstekst, henhører materialet under positionen såvel i ren tilstand som blandet med eller i forbindelse med andre materialer. Dette er tilfældet for så vidt angår de i hovedsagen omhandlede varer, som både indeholder gæret alkohol og destilleret alkohol. Disse materialer henhører under forskellige KN-positioner.

29

Det følger af bestemmelsen 3 a), at når varerne kan tariferes under to eller flere positioner ved anvendelsen af 2 b), skal den position, der har den mest specificerede varebeskrivelse, foretrækkes frem for positioner med en mere almindelig varebeskrivelse.

30

Når varer som de i hovedsagen omhandlede er sammensat af forskellige materialer, og der ikke er nogen af de ovennævnte positioner, der er mere specificeret end den anden, er den eneste bestemmelse, der kan finde anvendelse med henblik på tariferingen af de i hovedsagen omhandlede produkter, den almindelige tariferingsbestemmelse 3 b) (jf. dom af 21.6.1988, sag 253/87, Sportex, Sml. s. 3351, præmis 7, og af , sag C-250/05, Sml. I, s. 10531, præmis 20).

31

Ifølge den almindelige tariferingsbestemmelse 3 b) skal det ved tariferingen af en vare fastslås, hvilket af de materialer den består af, der er karaktergivende (jf. dom af 10.5.2001, sag C-288/99, VauDe Sport, Sml. I, s. 3683, præmis 25, og af , sag C-276/00, Turbon International, Sml. I, s. 1389, præmis 26, samt dommen af i Turbon International-sagen, præmis 21).

32

Det skal herefter fastslås, hvilket af de materialer de i hovedsagen omhandlede varer består af, der er karaktergivende.

33

Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at disse varer er fremstillet af æblecider, tilsat destilleret alkohol, vand, sukker (sirup) og forskellige aroma- og farvestoffer, og at Pina Colada og Whiskey Cream desuden tilsættes en flødecreme. Færdigvarerne har et alkoholindhold på 14,5% vol, heraf 2,5 alkohol, der er fremkommet ved gæring af æblekoncentrat og 12% destilleret alkohol.

34

Som endvidere anført under punkt 8 i den forklarende bemærkning i HS til den almindelige tariferingsbestemmelse 3 b), kan den karaktergivende faktor f.eks. — afhængig af varernes art — bestemmes af materialets eller bestanddelenes omfang, mængde, vægt eller værdi eller af den betydning, som et af materialerne har for varens anvendelse.

35

Hvad angår de i hovedsagen omhandlede varer er der flere objektive karakteristika og egenskaber, der kan tages i betragtning ved fastlæggelsen af den karaktergivende faktor. Det skal for det første bemærkes, at destilleret alkohol ikke blot i større udstrækning bidrager til den samlede mængde end gæret alkohol, men også til deres alkoholindhold.

36

Det skal for det andet afgøres, om disse varers særlige organoleptiske kendetegn svarer til de organoleptiske kendetegn, der er særskilte for de varer, som tariferes under KN’s pos. 2208. Ifølge fast retspraksis kan smag nemlig udgøre en vares objektive karakteristika og egenskaber (jf. i denne retning dom af 28.10.2004, sag C-124/03, Artrada m.fl., Sml. I, s. 10297, præmis 41, og af , sag C-196/05, Sachsenmilch, Sml. I, s. 5161, præmis 37).

37

Den omstændighed, at de i hovedsagen omhandlede drikkevarer tilsættes vand og andre tilsætningsstoffer, har — som allerede understreget — medført, at de ikke længere smager, dufter og ser ud som en drikkevare, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt, dvs. en gæret drik. Denne vares særlige karaktergivende organoleptiske kendetegn svarer således til de karaktergivende faktorer for varer, der tariferes i KN’s pos. 2208.

38

Det skal endelig bemærkes, at varens bestemmelse ligeledes kan udgøre et objektivt kriterium ved tariferingen, såfremt varen og dens bestemmelse hænger uløseligt sammen, og denne sammenhæng kan påvises ud fra varens objektive karakteristika og egenskaber (jf. dom af 1.6.1995, sag C-459/93, Thyssen Haniel Logistic, Sml. I, s. 1381, præmis 13, af , sag C-396/02, DFDS, Sml. I, s. 8439, præmis 29, og af , sag C-183/06, RUMA, Sml. I, s. 1559, præmis 36). Det er ubestridt, at de omhandlede varers objektive kendetegn og egenskaber, såsom form, farve eller varemærke, svarer til alkoholholdige drikkevares kendetegn.

39

Heraf følger, at de i hovedsagen omhandlede drikkevarers væsentlige egenskaber hovedsageligt svarer til de væsentlige egenskaber for en varer, der henhører under KN’s pos. 2208.

40

Under hensyn til det anførte skal de forelagte spørgsmål besvares med, at gærede alkoholholdige drikkevarer, som oprindeligt svarer til KN’s pos. 2206, og som er tilsat en vis mængde destilleret alkohol, vand, sukker (sirup), aroma- og farvestoffer, og for visse af disse drikkevarer desuden en flødecreme, som har bevirket, at de ikke længere smager, dufter og/eller ser ud som en drikkevare, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt, ikke henhører under KN’s pos. 2206, men under KN’s pos. 2208.

Sagens omkostninger

41

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

 

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tredje Afdeling) for ret:

 

Gærede alkoholholdige drikkevarer, som oprindeligt svarer til pos. 2206 i den kombinerede nomenklatur i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen, som ændret ved Kommissionens forordning (EØF) nr. 2587/91 af , og som er tilsat en vis mængde destilleret alkohol, vand, sukker (sirup), aroma- og farvestoffer, og for visse af disse drikkevarer desuden en flødecreme, som har bevirket, at de ikke længere smager, dufter og/eller ser ud som en drikkevare, der er fremstillet af en bestemt frugt eller et bestemt naturprodukt, henhører ikke under pos. 2206 i den kombinerede nomenklatur, men under pos. 2208 heri.

 

Underskrifter


( *1 ) – Processprog: nederlandsk.