23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 140/35


Žaloba podaná 17. apríla 2007 – Írsko/Komisia

(Vec T-129/07)

(2007/C 140/59)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Írsko (v zastúpení: D. O'Hagan, E. Alkin, splnomocnení zástupcovia a P. McGarry, Barrister)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu:

zrušiť v súlade s článkom 230 Zmluvy, v celom rozsahu alebo čiastočne, rozhodnutie Komisie K(2007) 286 konečné znenie zo 7. februára 2007, ktoré sa týka oslobodenia od spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných na vykurovanie pre výrobu oxidu hlinitého v Gardanne, v oblasti Shannon a na Sardínii, prevádzkovanú Francúzskom, Írskom a Talianskom, v časti, v ktorej sa týka oslobodenia od spotrebnej dani z minerálnych olejov používaných na vykurovanie pre výrobu oxidu hlinitého v oblasti Shannon, ktorú prevádzkuje Írsko,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca sa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie K(2007) 286 konečné znenie zo 7. februára 2007, ktorým Komisia konštatuje, že oslobodenia od spotrebnej dani poskytnuté Francúzskom, Írskom a Talianskom v súvislosti s ťažkými vykurovacími olejmi pri výrobe oxidu hlinitého od 1. januára 2004 sú štátnou pomocou v zmysle článku 87 ods. 1 ES a že určitá časť tejto pomoci bola nezlučiteľná so spoločným trhom.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

Po prvé žalobca tvrdí, že Komisia sa dopustila pochybenia, keď vyvodila záver, že Írsko nepreukázalo, že výnimky zapadajú do logiky a charakteru domáceho daňového systému.

Po druhé žalobca uvádza, že Komisia sa dopustila nedostatkov pri vypracovaní vlastných súťažných analýz na podporu svojho záveru, že írske opatrenie môže zasiahnuť do obchodu v rámci Spoločenstva a skresliť alebo hroziť skreslením hospodárskej súťaže.

Po tretie žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje zásadu právnej istoty za okolností, keď Rada už povolila osobitnú výnimku až do konca roka 2006.

Nakoniec žalobca uvádza, že Komisia sa dopustila právneho omylu, keď vyvodila záver, že dotknutá štátna pomoc je novou pomocou oproti existujúcej pomoci.