23.6.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 140/35


17. aprillil 2007 esitatud hagi — Iirimaa versus komisjon

(Kohtuasi T-129/07)

(2007/C 140/59)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Iirimaa (esindajad: D. O'Hagan, E. Alkin ja barrister P. McGarry)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada asutamislepingu artikli 230 alusel kas täielikult või osaliselt komisjoni 7. veebruari 2007. aasta otsus K(2007) 286 (lõplik) Prantsusmaal Gardanne'i piirkonnas, Iirimaal Shannoni piirkonnas ja Itaalias Sardiinias alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatava mineraalõli aktsiisimaksust vabastamise kohta osas, milles see puudutab Iirimaa poolt Shannoni piirkonnas alumiiniumoksiidi tootmisel kütusena kasutatavate mineraalõlide suhtes kohaldatavat aktsiisimaksuvabastust;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja palub tühistada komisjoni 7. veebruari 2007. aasta otsuse K(2007) 286 (lõplik), milles komisjon asus seisukohale, et Prantsusmaa, Iirimaa ja Itaalia poolt alates 1. jaanuarist 2004 kohaldatavad aktsiisimaksuvabastused rasketele kütteõlidele, mida kasutatakse alumiiniumoksiidi tootmisel, kujutavad endast riigiabi EÜ artikli 87 lõike 1 tähenduses ning et teatud osa sellest abist on ühisturuga kokkusobimatu.

Hageja esitab oma hagi toetuseks neli väidet.

Esiteks väidab hageja, et komisjon on ekslikult järeldanud, et Iirimaa ei ole ära näidanud, et nimetatud erandid on vastavuses siseriikliku makssüsteemi laadi ja loogikaga.

Teiseks väidab hageja, et komisjon ei viinud läbi nõuetekohast konkurentsiolukorra analüüsi, mis toetaks tema järeldust, et Iirimaa poolt võetud meede võib mõjutada ühendusesisest kaubandust ning kahjustada või ähvardada kahjustada konkurentsi.

Kolmandaks väidab hageja, et vaidlustatud otsuse puhul on rikutud õiguskindluse põhimõtet, kuna nõukogu oli andnud loa kohaldada kõnealust konkreetset erandit kuni 2006. aasta lõpuni.

Lõpuks väidab hageja, et komisjon on rikkunud õigusnormi, kui järeldas, et kõnealune riigiabi kujutab endast uut abi, mitte olemasolevat abi.