9.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

C 129/24


Tožba, vložena 16. aprila 2007 – Italijanska republika proti Komisiji

(Zadeva T-119/07)

(2007/C 129/41)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Italijanska republika (Rim, Italija) (zastopnik: G. Aiello, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba Komisije z dne 7. februarja 2007 C (2007) 286 konč. naj se razglasi za nično

in Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba je vložena zoper odločbo Komisije z dne 7. februarja 2007 C (2007)286 konč. glede oprostitev trošarine na mineralna olja, ki so se uporabila kot gorivo za proizvodnjo aluminija v regiji Gardanna, v regiji Shannon in na Sardiniji in se uporablja v Franciji, na Irskem in v Italiji. S to odločbo je bilo ugotovljeno, da so bile davčne oprostitve, ki jih je odobrila italijanska vlada družbi Eurallumina S.p.A., v višini 80 % njihovega zneska, zakonitih, ostalih 20 % pomoči, ki je bila odobrena družbi upravičenki od 1. januarja 2004, pa je bilo treba vrniti.

V podporo svojih predlogov tožeča stranka navajata naslednje tožbene razloge:

kršitev člena 87(1) ES, kolikor je z izpodbijano odločbo ugotavljeno, da gre pri oprostitvi trošarine, ki je določena v italijanskem pravnem redu, za državno pomoč. Tožeča stranka glede tega trdi, da kot to potrjuje tudi besedilo Direktive 2003/96/ES (1), zadevne oprostitve trošarin niso državna pomoč, temveč bolj sestavni del nacionalne davčne ureditve. Čeprav bi dejansko šlo za državne pomoči, bi jih direktiva dopuščala vsaj do 31. decembra 2006. Glede selektivne narave zadevnih ukrepov je razvidno, da se na splošno nanašajo na vsa podjetja, ki uporabljajo mineralna olja za proizvodnjo aluminijevega oksida. Okoliščina, da na italijanskemu ozemlju obstaja le ena tovarna, ki uporablja ta mineralna olja pri proizvodnji, je zgolj dejstvo in ne more ukrepu odvzeti njegovega splošnega pomena.

kršitev člena 87(3) Pogodbe in Smernic o državni regionalni pomoči za leto 1998, kolikor je bilo treba sporno oprostitev trošarin šteti kot potrebno za gospodarski razvoj regije Sardinije.

kršitev člena 51(E.) 3.2. Okvira Skupnosti za državne pomoči za varstvo okolja (2001/C 37/03), kolikor so bili v tem primeru vendarle sklenjeni sporazumi med državo in družbo, ki je upravičena do pomoči, glede izboljšanja okoljskih izidov.

nazadnje tožeča stranka navaja kršitev načela zaupanja v pravo in domnevo zakonitosti ukrepov Skupnosti.


(1)  Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energie (UL L 283, 31.10.2003, str. 51).