9.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 129/24


Beroep ingesteld op 16 april 2007 — Italiaanse Republiek/Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak T-119/07)

(2007/C 129/41)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Italiaanse Republiek (Rome, Italië) (vertegenwoordiger: G. Aiello, avvocato)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekster

beschikking C (2007) 286 def. van de Commissie van 7 februari 2007 nietig te verklaren;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het onderhavige beroep is gericht tegen de beschikking van de Commissie van 7 februari 2007 C (2007) 286 def. inzake de vrijstelling van accijns op minerale oliën die als brandstof worden gebruikt voor de productie van aluminiumoxide in de regio van Gardanne, in de regio van Shannon en op Sardinië, die respectievelijk door Frankrijk, Ierland en Italië is uitgevoerd. In deze beschikking is vastgesteld dat de door de Italiaanse regering aan Eurallumina SpA toegekende belastingvrijstellingen rechtmatig waren ten belope van 80 % van hun bedrag en dat de aan de begunstigde vennootschap verleende steun voor de overige 20 % moest worden teruggevorderd met ingang van 1 januari 2004.

Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster de volgende middelen aan:

schending van artikel 87, lid 1, EG, voor zover in de litigieuze beschikking wordt geoordeeld dat de in de Italiaanse rechtsorde voorziene vrijstelling van accijns staatssteun vormt. Verzoekster betoogt in dit verband dat de betrokken vrijstellingen van accijns geen staatssteun zijn, zoals door de tekst van richtlijn 2003/96/EG (1) wordt bevestigd, maar veeleer inherent zijn aan de aard en de logica en het nationale belastingsysteem. Ook al zou het om staatssteun gaan, zou deze in feite door de richtlijn zijn toegestaan, althans tot 31 december 2006. Met betrekking tot de beweerdelijke selectiviteit van de betrokken maatregelen zij opgemerkt dat deze in de regel gericht zijn aan alle ondernemingen die minerale oliën voor de productie van aluminiumoxide gebruiken. De omstandigheid dat er op Italiaans grondgebied slechts één fabriek is die in haar productieprocédé minerale oliën gebruikt, is een louter feitelijk gegeven dat niet tot gevolg heeft dat de maatregel geen algemene strekking zou hebben;

schending van artikel 87, lid 3, EG, alsook van de richtsnoeren betreffende regionale staatssteun van 1998, voor zover de litigieuze vrijstelling van accijns noodzakelijk moest worden geacht voor de economische ontwikkeling van de regio Sardinië;

schending van artikel 52, lid E. 3.2, van de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (2001/C37/03), voor zover in casu wel degelijk overeenkomsten tussen de staat en de begunstigde vennootschap zijn gesloten met betrekking tot de verbetering van de milieuresultaten;

ten slotte stelt verzoekster schending van het beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen en van het vermoeden van rechtmatigheid van gemeenschapsmaatregelen.


(1)  Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51).