9.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 129/24


2007. április 16-án benyújtott kereset – Olasz Köztársaság kontra Európai Közösségek Bizottsága

(T-119/07. sz. ügy)

(2007/C 129/41)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (Róma, Olaszország) (képviselő: G. Aiello ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 2007. február 7-i C(2007) 286 végleges bizottsági határozatot és

az alperest kötelezze az eljárás költségeinek, az illetékeknek és a díjaknak a viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Ezen kereset a Gardanne, Shannon és Sardegna régiókban timföld-előállításhoz tüzelőanyagként használt ásványolajnak a Franciaország, Írország, illetve Olaszország által biztosított jövedékiadó-mentességéről szóló 2007. február 7-i C(2007) 286 végleges bizottsági határozat ellen irányul. E határozat az összeg 80 %-áig szabályosnak nyilvánította az olasz kormány részéről az Eurallumina S.p.A. részére nyújtott adókedvezményeket, a fennmaradó 20 % tekintetében pedig kimondta, hogy a 2004. január 1-jét követően nyújtott támogatást vissza kell téríttetni.

A felperes kereseti kérelmeit az alábbi jogalapokra alapítja:

a Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének megsértése, mivel a megtámadott határozat szerint az olasz szabályozás által előírt jövedékiadó-mentesség állami támogatásnak minősül. Amint azt a 2003/96/EK irányelv (1) szövegezése megerősíti, e tekintetben a kérdéses jövedékiadó-mentességek nem minősülnek állami támogatásnak, hanem a nemzeti adórendszer természetének és logikájának felelnek meg. Amennyiben állami támogatásról lenne is szó, a hivatkozott irányelv kifejezetten megengedné az ilyen támogatást, legalábbis a 2006. december 31-ét megelőző időszakra. A vizsgált intézkedés állítólagos szelektív természete tekintetében megjegyzendő, hogy az az alumíniumoxid előállításához ásványolajat felhasználó valamennyi vállalkozásra általánosan vonatkozik. Annak a körülménynek, hogy Olaszország területén kizárólag egy olyan vállalat van, amely a termelési ciklusa során a fent említett ásványolajat használja fel, kizárólag ténybeli jelentősége van, és nem csökkenti az intézkedés általános jellegét.

A Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének, illetve a regionális célú állami támogatásokra vonatkozó 1998. évi iránymutatásoknak a megsértése, amennyiben az ezen ügy tárgyát képező vitatott jövedékiadó-mentesség a szardíniai régió gazdasági fejlődéséhez szükségesnek tekintendő.

A környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatás 51. pontja E.3.2. bekezdésének megsértése, mivel az érintett intézkedésből nem hiányzik a támogatást nyújtó állam és a kedvezményezett társaság közötti, a környezet javítására irányuló megállapodás.

A felperes hivatkozik végül a bizalomvédelem elvének és a közösségi intézkedések jogszerűsége vélelmének megsértésére.


(1)  Az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv (HL L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet 1. kötet 405 o.).