9.6.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 129/24


Иск, предявен на 16 април 2007 г. — Италия/Комисия

(Дело T-119/07)

(2007/C 129/41)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Италианска република (Рим, Италия) [представител: G. Aiello, адвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

Да се отмени Решение С (2007) 286 окончателен на Комисията от 7 февруари 2007 г.,

както и да се осъди ответникът да заплати всички свързани с производството съдебни разноски, възнаграждения и хонорари.

Правни основания и основни доводи

Настоящият иск е насочен срещу Решение С (2007) 286 окончателен на Комисията от 7 февруари 2007 г. относно освобождаването от акциз върху минералните масла, използвани като гориво за производството на алуминий в района на Gardannе, в района на Shannon и в Сардиния — решение, чието изпълнение е възложено съответно на Франция, Ирландия и Италия. Това решение е обявило за законосъобразно предоставеното от италианското правителство на Eurallumina S.p.A. освобождаване от данъчни задължения за 80 % от техния размер, като за останалата част от 20 % е установило задължение за възстановяване на предоставените на бенефициента облекчения, считано от 1 януари 2004 г.

В подкрепа на своите искания ищецът изтъква:

Нарушение на член 87, параграф 1 от Договора в частта, в която оспорваното решение е приело, че предвиденото в италианския нормативен акт освобождаване от акциз представлява държавна помощ. Във връзка с това се твърди, че — както потвърждава текстът на Директива 2003/96/ЕО (1) — освобождаванията от акциз в конкретния случай не представляват държавна помощ, а по-скоро спадат към същността и логиката на националната данъчна система. Всъщност, що се отнася до държавни помощи, посочената директива изрично позволява такива помощи, поне за периода, който приключва на 31 декември 2006 г. Що се отнася до твърдяния избирателен характер на разглежданите мерки, отбелязва се, че те са общо насочени към всички предприятия, които използват минерални масла за производството на алуминиев оксид. Обстоятелството, че на италианска територия съществува само един завод, в който посочените минерални масла се използват в производствения цикъл, има само фактологично значение и не е в състояние да обезсмисли общия обхват на разпоредбата.

Нарушение на член 87, параграф 3 от Договора, както и на общностните насоки от 1998 г. в областта на държавните помощи с регионална насоченост, доколкото оспорваното освобождаване, което е предмет на настоящото дело, следва да се счита като полезно за икономическото развитие на район Сардиния.

Нарушение на точка 51, параграф E.3.2. от насоките на Общността относно използването на държавна помощ за опазването на околната среда (2001/C 37/03), доколкото в случая между отпускащата държава и дружеството, което е бенефициент по помощта, не липсват конкретни споразумения за подобряване на резултатите, свързани с околната среда.

На последно място, ищецът изтъква нарушение на принципа на оправданите правни очаквания и на презумпцията за законност на общностните разпоредби.


(1)  Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 година относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електрическата енергия (ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51).