61982J0086

ARREST VAN HET HOF VAN 21 FEBRUARI 1984. - HASSELBLAD (GB) LIMITED TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - (" MEDEDINGING - ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING "). - ZAAK NO. 86/82.

Jurisprudentie 1984 bladzijde 00883
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00287


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - MOTIVERING - VERPLICHTING - DRAAGWIJDTE

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 190 )

2 . MEDEDINGING - MEDEDINGINGSREGELINGEN - ALLEENVERKOOPOVEREENKOMSTEN - GROEPSVRIJSTELLING - ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST ZONDER UITVOERVERBOD - ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING - BEPERKING VAN NEVENIMPORTEN - VRIJSTELLING UITGESLOTEN

( VERORDENING NR . 67/67 VAN DE COMMISSIE , ARTIKELEN 1 EN 3 )

3 . MEDEDINGING - MEDEDINGINGSREGELINGEN - SELECTIEF DISTRIBUTIESTELSEL - VERBOD VAN VERKOPEN TUSSEN ERKENDE DEALERS - ONGEOORLOOFDE CLAUSULE

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 85 , LID 1 )

4 . MEDEDINGING - MEDEDINGINGSREGELINGEN - SELECTIEF DISTRIBUTIESTELSEL - CLAUSULE OP GROND WAARVAN ADVERTENTIES VAN DEALERS KUNNEN WORDEN VERBODEN - VERBOD

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 85 , LID 1 )

5 . MEDEDINGING - MEDEDINGINGSREGELINGEN - SELECTIEF DISTRIBUTIESTELSEL - KWANTITATIEVE SELECTIECRITERIA - VERBOD

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 85 , LID 1 )

Samenvatting


1 . KRACHTENS ARTIKEL 190 VAN HET VERDRAG IS DE COMMISSIE WELISWAAR GEHOUDEN , DE FEITELIJKE GEGEVENS TE VERMELDEN WAARVAN DE RECHTMATIGHEID VAN HAAR BESCHIKKING AFHANGT , ALSMEDE DE OVERWEGINGEN DIE HAAR TOT HET NEMEN VAN HAAR BESCHIKKING HEBBEN GELEID , DOCH DEZE BEPALING VERLANGT NIET DAT ZIJ INGAAT OP ALLE FEITELIJKE EN RECHTSPUNTEN DIE TIJDENS DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE ZIJN OPGEWORPEN .

2 . EEN ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST DIE GEEN UITVOERVERBOD BEHELST , KAN NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE GROEPSVRIJSTELLING KRACHTENS VERORDENING NR . 67/67 VAN DE COMMISSIE , INDIEN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN DEELNEMEN IN EEN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING GERICHT OP DE BEPERKING VAN NEVENIMPORTEN BESTEMD VOOR EEN NIET-ERKENDE DEALER .

3 . EEN VERBOD VAN VERKOPEN TUSSEN ERKENDE DEALERS , OPGENOMEN IN EEN STANDAARDCONTRACT VAN EEN ONDERNEMING DIE EEN SELECTIEF DISTRIBUTIESTELSEL HANTEERT , VORMT EEN BEPERKING VAN DE ECONOMISCHE VRIJHEID VAN DEZE DEALERS EN DERHALVE EEN BEPERKING VAN DE MEDEDINGING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG . DE OMSTANDIGHEID DAT DE BETROKKEN ONDERNEMING NIMMER EXPORTEN DOOR HAAR DEALERS HEEFT BELEMMERD , IS NIET TOEREIKEND OM EEN KENNELIJK UITVOERVERBOD UIT TE SLUITEN .

4 . EEN CLAUSULE IN EEN STANDAARDCONTRACT VAN EEN ONDERNEMING DIE EEN SELECTIEF DISTRIBUTIESTELSEL HANTEERT , OP GROND WAARVAN DIE ONDERNEMING DE REDACTIE VAN ADVERTENTIES VAN DE DEALERS KAN CONTROLEREN OP HET PUNT VAN DE VERKOOPPRIJZEN EN DERGELIJKE ADVERTENTIES KAN VERBIEDEN , IS IN STRIJD MET ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG .

5 . EEN SELECTIEF DISTRIBUTIESTELSEL VALT ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG INDIEN DE SELECTIE VAN DEALERS NIET ENKEL OP KWALITATIEVE DOCH OOK OP KWANTITATIEVE CRITERIA BERUST . DIT IS HET GEVAL WANNEER DE ONDERNEMING DIE EEN ZODANIG STELSEL HANTEERT , ZICH HET RECHT VOORBEHOUDT OM GEEN NIEUWE GEKWALIFICEERDE DEALERS AAN TE STELLEN INDIEN EEN KLEIN GEBIED REEDS EEN GROOT AANTAL DEALERS TELT EN WANNEER ZIJ DE VRIJHEID VAN DEALERS EN ZELFS VAN ERKENDE DEALERS , OM ZICH TE VESTIGEN IN EEN GEBIED , WAARIN HUN AANWEZIGHEID VOLGENS HAAR DE MEDEDINGING TUSSEN DE DEALERS ZOU KUNNEN BEINVLOEDEN , KAN BEPERKEN .

Partijen


IN ZAAK 86/82 ,

HASSELBLAD ( GB ) LIMITED , TE LONDEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HET ADVOCATENKANTOOR DERINGER , TESSIN , HERRMANN & SEDEMUND , ADVOCATEN TE KEULEN , EN W . T . STOCKLER , SOLICITOR TE LONDEN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ DE VEREINS- UND WESTBANK INTERNATIONALE SA , BOULEVARD ROYAL 25 ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J . TEMPLE LANG , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

ONDERSTEUND DOOR

CAMERA CARE LTD ., VERTEGENWOORDIGD DOOR M . BARNES , BARRISTER VAN LINCOLN ' S INN , GEINSTRUEERD DOOR PALLARD & CO ., SOLICITORS , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG , ROUTE D ' ESCH 50 ,

INTERVENIENTE ,

Onderwerp


BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 2 DECEMBER 1981 ( IV/25.757 ), ZOALS NADER UITEENGEZET IN VERZOEKSTERS CONCLUSIES ,

Overwegingen van het arrest


1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 10 MAART 1982 , HEEFT HASSELBLAD ( GB ) LTD . KRACHTENS ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT GEDEELTELIJKE NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 2 DECEMBER 1981 ( IV/25.757 ) INZAKE EEN PROCEDURE KRACHTENS ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG , WAARVAN VERZOEKSTER OP 4 JANUARI 1982 IS KENNIS GEGEVEN .

2 VICTOR HASSELBLAD AB ( HIERNA : VICTOR HASSELBLAD ), GEVESTIGD TE GOTEBORG ( ZWEDEN ), VERVAARDIGT HOOGWAARDIGE FOTOGRAFISCHE APPARATUUR . ZIJ HEEFT MET HANDELAREN IN EEN GROOT AANTAL LANDEN ALLEENVERKOOPOVEREENKOMSTEN GESLOTEN . OP 28 JUNI 1965 HEEFT ZIJ HAAR STANDAARD-ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST BIJ DE COMMISSIE AANGEMELD . BIJ BRIEF VAN 23 DECEMBER 1976 MAAKTE DE COMMISSIE BEZWAAR TEGEN TWEE CLAUSULES IN DIE OVEREENKOMST , DIE ZIJ ONVERENIGBAAR ACHTTE MET HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN EN DE MEDEDINGINGSREGELS VAN HET VERDRAG . BIJ BRIEF VAN 10 FEBRUARI 1977 STEMDE VICTOR HASSELBLAD ERMEE IN , DE AANBEVELINGEN VAN DE COMMISSIE OP TE VOLGEN . DIENOVEREENKOMSTIG ZOND ZIJ DE COMMISSIE OP 6 MAART 1978 EEN NIEUWE VERSIE VAN DE ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST . BIJ BRIEF VAN 20 FEBRUARI 1979 DEELDE DE COMMISSIE VICTOR HASSELBLAD MEE , DAT DE OVEREENKOMST ONDER DE WERKINGSSFEER VAN VERORDENING NR . 67/67 VAN DE COMMISSIE VAN 22 MAART 1967 ( PB VAN 1967 , BLZ . 849 ) VIEL .

3 HASSELBLAD ( GB ) LTD . IS EEN VENNOOTSCHAP NAAR BRITS RECHT . OP 1 JANUARI 1958 SLOOT ZIJ EEN ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST MET VICTOR HASSELBLAD . OP 2 DECEMBER 1975 SLOTEN DEZELFDE PARTIJEN EEN NIEUWE OVEREENKOMST , DIE AFWEEK VAN DE BIJ DE COMMISSIE AANGEMELDE STANDAARDOVEREENKOMST . DEZE NIEUWE OVEREENKOMST WERD OP 20 NOVEMBER 1977 GEWIJZIGD EN OP 25 JANUARI 1980 IN HAAR GEWIJZIGDE VORM BIJ DE COMMISSIE AANGEMELD .

4 DE DISTRIBUTIE VAN HASSELBLAD-CAMERA ' S EN -APPARATUUR IN HET VERENIGD KONINKRIJK VINDT PLAATS OP BASIS VAN DOOR VERZOEKSTER ZELF GESLOTEN CONTRACTEN . IN 1975 TELDE HET VERENIGD KONINKRIJK ONGEVEER 26 HASSELBLAD-DEALERS , DOCH IN 1982 WAS HUN AANTAL GESTEGEN TOT MEER DAN 100 . HET VANAF 1 JANUARI 1976 DOOR VERZOEKSTER GEBRUIKTE DEALER AGREEMENT WERD OP 1 JANUARI 1979 GEWIJZIGD EN VERVOLGENS IN DECEMBER 1979 BIJ DE COMMISSIE AANGEMELD .

5 CAMERA CARE LTD . IS EEN VENNOOTSCHAP DIE STATUTAIR IN NOORD-IERLAND IS GEVESTIGD , DOCH HAAR BEDRIJFSRUIMTEN BEVINDEN ZICH TE LONDEN . OP 7 JANUARI 1976 SLOOT ZIJ MET VERZOEKSTER EEN DEALER AGREEMENT DAT IN MEI 1978 DOOR VERZOEKSTER WERD OPGEZEGD .

6 CAMERA CARE DIENDE BIJ DE COMMISSIE EEN KLACHT IN OVER DE PRAKTIJKEN VAN VICTOR HASSELBLAD EN HAAR ALLEENVERKOPERS EN STELDE DAT LAATSTGENOEMDEN INBREUK MAAKTEN OP ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG . DE COMMISSIE ONDERZOCHT DE KLACHT EN LEIDDE EEN PROCEDURE IN KRACHTENS VERORDENING NR . 17 VAN DE RAAD VAN 6 FEBRUARI 1962 ( PB 1962 , BLZ . 204 ).

7 OP 2 DECEMBER 1981 GAF DE COMMISSIE EEN BESCHIKKING , GERICHT TOT VICTOR HASSELBLAD EN ZES VAN HAAR ALLEENVERKOPERS , TE WETEN VERZOEKSTER , ILFORD ( IRELAND ) LTD ., JAMES POLACK APS ., TELOS SA , PROLUX SPRL EN NORDIC IM- UND EXPORT HANDELSGESELLSCHAFT MBH ; HIERIN STELDE ZIJ VAST , DAT DE ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING TUSSEN DEZE PARTIJEN , WAARMEE WERD BEOOGD DE EXPORT VAN HASSELBLAD-PRODUKTEN TUSSEN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP TE VERHINDEREN , TE BEPERKEN OF TE ONTMOEDIGEN , EEN INBREUK VORMDE OP ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG .

8 VOLGENS ARTIKEL 2 VAN DE BESCHIKKING VORMEN DE TUSSEN VICTOR HASSELBLAD EN DE GENOEMDE GROOTHANDELAREN GESLOTEN ALLEENVERKOOPOVEREENKOMSTEN EEN INBREUK OP ARTIKEL 85 , LID 1 , VOORZOVER HEN DAARIN EEN RECHT VAN ALLEENVERKOOP VOOR HASSELBLAD-PRODUKTEN WORDT TOEGEKEND . EEN ONTHEFFING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 85 , LID 3 , WERD GEWEIGERD .

9 VOLGENS ARTIKEL 3 VAN DE BESCHIKKING IS HET SINDS 1974 DOOR VERZOEKSTER TOEGEPASTE SELECTIEVE DISTRIBUTIESTELSEL IN STRIJD MET ARTIKEL 85 , LID 1 , WEGENS DE CLAUSULES 6 , 23 EN 28 VAN HET DEALER AGREEMENT , DE KWANTITATIEVE SELECTIE VAN DEALERS EN DE INVLOED DIE MET DAT STELSEL OP DE KLEINHANDELSPRIJZEN KAN WORDEN UITGEOEFEND . HET VERZOEK OM ONTHEFFING VOOR HET SELECTIEVE DISTRIBUTIESTELSEL KRACHTENS ARTIKEL 85 , LID 3 , WERD AFGEWEZEN .

10 ARTIKEL 4 BEPAALT DAT DE ONDERNEMINGEN TOT WELKE DEZE BESCHIKKING IS GERICHT , ONVERWIJLD EEN EINDE MOETEN MAKEN AAN DE IN DE ARTIKELEN 1 , 2 EN 3 VASTGESTELDE INBREUKEN EN ZICH IN DE TOEKOMST MOETEN ONTHOUDEN VAN MAATREGELEN DIE HETZELFDE DOEL OF DEZELFDE GEVOLGEN HEBBEN .

11 ARTIKEL 6 VERPLICHT VERZOEKSTER , BINNEN DRIE MAANDEN NA DE KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING IN EEN MET DE COMMISSIE OVEREEN TE KOMEN VORM :

- HAAR DEALERS MEE TE DELEN DAT KRUISLINGSE LEVERINGEN AAN ANDERE DEALERS EN UITVOER VAN HASSELBLAD-PRODUKTEN NAAR ANDERE LID-STATEN NIET VERBODEN ZIJN , EN NIET MOGEN WORDEN VERHINDERD OF ONTMOEDIGD DOOR MIDDEL VAN VERPLICHTE VERKOOPPRIJZEN OF ANDERSZINS , EN

-ALGEMEEN BEKEND TE MAKEN , DAT ZIJ DE SERVICE OP GROND VAN DE FABRIEKSGARANTIE VOOR ALLE HASSELBLAD-PRODUKTEN ZONDER DISCRIMINATIE ZAL UITVOEREN .

12 ARTIKEL 7 VAN DE BESCHIKKING BEPAALT DAT VICTOR HASSELBLAD EN VERZOEKSTER DE TOEGANG VAN CAMERA CARE TOT HASSELBLAD-PRODUKTEN NIET MOGEN BELETTEN OF BELEMMEREN .

13 VERZOEKSTER WERD EEN GELDBOETE OPGELEGD VAN ECU 165 000 , OFWEL UKL 93 642,12 ( ARTIKEL 8 VAN DE BESCHIKKING ).

14 HET BEROEP STREKT TOT NIETIGVERKLARING VAN ARTIKEL 1 VAN DE BESCHIKKING , ARTIKEL 2 , VOOR ZOVER HET BETREKKING HEEFT OP DE ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN VICTOR HASSELBLAD EN VERZOEKSTER , ARTIKEL 3 EN ARTIKEL 8 , VOOR ZOVER HET BETREKKING HEEFT OP VERZOEKSTER .

15 TOT STAVING VAN HAAR BEROEP VOERT VERZOEKSTER VERSCHILLENDE ARGUMENTEN AAN :

1 . DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE IS IN STRIJD MET ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG : ZIJ IS ONVOLDOENDE MET REDENEN OMKLEED , IN ZOVERRE DE DOOR VERZOEKSTER AANGEVOERDE FEITEN EN ARGUMENTEN NIET ZIJN ONDERZOCHT EN DE COMMISSIE NIET AANGEEFT WAAROM ZIJ DE DOOR VERZOEKSTER AANGEVOERDE ARGUMENTEN EN BEWIJZEN NIET HEEFT AANVAARD .

2.DE COMMISSIE HEEFT DE RELEVANTE MARKT ONJUIST AFGEBAKEND ; HAD ZIJ DE MARKT JUIST AFGEBAKEND , DAN HAD ZIJ TOT DE SLOTSOM MOETEN KOMEN , DAT VERZOEKSTERS MARKTAANDEEL UITERST GERING IS , ZODAT ZELFS INDIEN DE VERWETEN GEDRAGING WAT VERZOEKSTER BETREFT BEWEZEN WAS , DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN NIET MERKBAAR ONGUNSTIG KON WORDEN BEINVLOED , ALS BEDOELD IN ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG .

3.VERZOEKSTER HEEFT NIMMER DEELGENOMEN AAN EEN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING , GERICHT OP HET VERHINDEREN , BEPERKEN OF ONTMOEDIGEN VAN DE EXPORT VAN HASSELBLAD-PRODUKTEN TUSSEN DE LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP .

4.DE TUSSEN VICTOR HASSELBLAD EN VERZOEKSTER GESLOTEN ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST MAAKT GEEN INBREUK OP ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG .

5.HET DOOR VERZOEKSTER TOEGEPASTE SELECTIEVE DISTRIBUTIESTELSEL VORMT GEEN INBREUK OP ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG .

6.IN ELK GEVAL MAG DE COMMISSIE VOOR GEDRAGINGEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE BIJ DE COMMISSIE AANGEMELDE SELECTIEVE DISTRIBUTIEOVEREENKOMST , GEEN GELDBOETE OPLEGGEN VOORDAT DE VRIJSTELLING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 85 , LID 3 , FORMEEL IS GEWEIGERD . TENSLOTTE STELT VERZOEKSTER DAT DE GELDBOETE ONREDELIJK HOOG IS .

1 . DE MOTIVERING VAN DE BESCHIKKING

16 VOLGENS VERZOEKSTER IS DE BESCHIKKING ONVOLDOENDE MET REDENEN OMKLEED , OMDAT DE COMMISSIE NIET AANGEEFT OP WELKE GRONDEN ZIJ VERZOEKSTERS ARGUMENTEN AFWIJST , EN MEER IN HET BIJZONDER OMDAT IN DE BESCHIKKING IN HET GEHEEL GEEN MELDING WORDT GEMAAKT VAN HET OVERVLOEDIGE BEWIJSMATERIAAL DAT VERZOEKSTER IN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE HEEFT OVERGELEGD . DE BESCHIKKING VOLDOET DERHALVE NIET AAN DE EISEN VAN ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG EN DIENT TE WORDEN NIETIGVERKLAARD .

17 TE DIEN AANZIEN MOET ERAAN WORDEN HERINNERD , DAT KRACHTENS ARTIKEL 190 VAN HET VERDRAG DE COMMISSIE WELISWAAR GEHOUDEN IS , DE FEITELIJKE GEGEVENS TE VERMELDEN WAARVAN DE RECHTMATIGHEID VAN HAAR BESCHIKKING AFHANGT , ALSMEDE DE OVERWEGINGEN DIE HAAR TOT HET NEMEN VAN HAAR BESCHIKKING HEBBEN GELEID , DOCH DAT DEZE BEPALING NIET VAN HAAR VERLANGT DAT ZIJ INGAAT OP ALLE FEITELIJKE EN RECHTSPUNTEN DIE TIJDENS DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE ZIJN OPGEWORPEN .

18 IN HAAR MOTIVERING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING HEEFT DE COMMISSIE UITEENGEZET OP WELKE FEITELIJKE EN RECHTSOVERWEGINGEN ZIJ ZICH HEEFT GEBASEERD . HET MIDDEL , ONTLEEND AAN EEN ONTOEREIKENDE MOTIVERING , DIENT DERHALVE TE WORDEN VERWORPEN .

2 . DE RELEVANTE MARKT

19 VERZOEKSTER STELT DAT ARTIKEL 84 , LID 1 , VAN HET VERDRAG IN CASU NIET VAN TOEPASSING IS OMDAT HAAR MARKTAANDEEL UITERST GERING IS EN HET HAAR DOOR DE COMMISSIE VERWETEN GEDRAG DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN DERHALVE NIET MERKBAAR ONGUNSTIG KAN BEINVLOEDEN . DE COMMISSIE BASEERT HAAR BESCHIKKING OP DE VASTSTELLING DAT VICTOR HASSELBLAD OPEREERT OP DE MARKTSECTOR VAN MIDDENFORMAAT SPIEGELREFLEXCAMERA ' S . ONDER DEZE OMSCHRIJVING VALLEN SLECHTS BEPAALDE MIDDENFORMAATCAMERA ' S , ZODAT ALLE 35 MM CAMERA ' S DAARVAN ZIJN UITGESLOTEN , HOE INGEWIKKELD ZIJ OOK ZIJN . SOMMIGE 35 MM CAMERA ' S ZIJN DAADWERKELIJKE CONCURRENTEN VAN HASSELBLAD-CAMERA ' S . HAD DE COMMISSIE DE CAMERA ' S IN AANMERKING GENOMEN DIE DAADWERKELIJK MET HASSELBLAD-CAMERA ' S CONCURREREN , DAN HAD ZIJ WEL MOETEN CONCLUDEREN , DAT VERZOEKSTERS MARKTAANDEEL DERMATE GERING WAS , DAT DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN NIET ONGUNSTIG KON WORDEN BEINVLOED EN DAT ARTIKEL 85 , LID 1 , DERHALVE NIET VAN TOEPASSING WAS .

20 DIT BETOOG FAALT . BLIJKENS DE STUKKEN HEEFT VICTOR HASSELBLAD IN 1978 ZELF VERKLAARD , DAT ZIJ IN DE SECTOR MIDDENFORMAATREFLEXCAMERA ' S OP MONDIAAL VLAK TOONAANGEVEND IS . IN EEN BRIEF VAN DECEMBER 1978 AAN DE COMMISSIE SCHATTE ZIJ HAAR AANDEEL IN DIE SECTOR IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OP 20 A 25 % , IN HET VERENIGD KONINKRIJK OP 25 % , IN BELGIE OP 25 % , IN FRANKRIJK OP 30 % , IN ITALIE OP 50 % , IN DENEMARKEN OP 50 % , IN NEDERLAND OP 50 % EN IN IERLAND OP 50 % . WELISWAAR VERKLAARDE ZIJ EVENEENS DAT HASSELBLAD- CAMERA ' S CONCURREERDEN MET BEPAALDE , NADER GENOEMDE 35 MM CAMERA ' S , DOCH DEZE OMSTANDIGHEID DOET NIET AF AAN HAAR EIGEN OMSCHRIJVING VAN DE SECTOR WAARIN ZIJ OPEREERT , TE WETEN DIE VAN MIDDENFORMAATREFLEXCAMERA ' S .

21 ZOALS DE COMMISSIE TERECHT HEEFT OPGEMERKT , WORDEN DE HASSELBLAD-CAMERA ' S GEKENMERKT DOOR ( 1 ) HET FORMAAT ( FILM EN AFMETING VAN HET BEELD ), ( 2 ) DE KWALITEIT VAN DE WEERGAVE , ( 3 ) DE HANDZAAMHEID ( WEGENS AFMETING , VORM EN BASISCONCEPT - HET BEELD WORDT VAN BOVENAF WAARGENOMEN DOOR EEN OP DE KAST GEMONTEERD MATGLAS - IS EEN HASSELBLAD-CAMERA NIET GESCHIKT VOOR HET FOTOGRAFEREN ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN , BIJVOORBEELD WANNEER HET ONDERWERP BEWEEGT ) EN ( 4 ) DE REEKS VAN ACCESSOIRES . BOVENDIEN BEPERKT DE HOGE PRIJS VAN DE HASSELBLAD-CAMERA DE KRING VAN POTENTIELE KOPERS TOT BEROEPSFOTOGRAFEN , COMMERCIELE GEBRUIKERS OF SPECIALISTEN , HARTSTOCHTELIJKE AMATEURFOTOGRAFEN OF KOPERS VAN PRESTIGE-OBJECTEN . HET MOET ERVOOR WORDEN GEHOUDEN DAT UITSLUITEND CAMERA ' S MET NAGENOEG GELIJKE OF VERGELIJKBARE OPNAMEN EN KENMERKEN EEN HASSELBLAD-CAMERA REDELIJK KUNNEN SUBSTITUEREN EN DERHALVE DAADWERKELIJK KUNNEN BECONCURREREN . EEN GROOT AANTAL GEBRUIKERS IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP KUNNEN PRAKTISCH NIET BUITEN EEN HASSELBLAD-CAMERA .

22 BOVENDIEN GENIETEN DE HASSELBLAD-CAMERA ' S VOLGENS VERZOEKSTER EEN BETERE REPUTATIE DAN ENIGE ANDERE CAMERA TER WERELD , EN ZIJN ZIJ ZEER POPULAIR BIJ BEROEPSFOTOGRAFEN EN GOEDE AMATEURFOTOGRAFEN . OFSCHOON HET AANTAL CAMERA ' S DAT PER JAAR WORDT GEPRODUCEERD - ONGEVER 20 000 - NIET BIJZONDER GROOT IS , IS HUN VERKOOPPRIJS VAN DIEN AARD DAT DE OMZET VAN VICTOR HASSELBLAD NIETTEMIN AANZIENLIJK IS EN DE OMZET VAN VERZOEKSTER ZELFS MEER DAN . . . UKL PER JAAR BEDRAAGT . ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN KAN ONMOGELIJK WORDEN GESTELD DAT DE BEPERKING VAN DE HANDEL IN DEZE CAMERA ' S TUSSEN DE LID-STATEN GEEN MERKBARE INVLOED OP HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER HEEFT .

23 HET MIDDEL VOLGENS WELK VERZOEKSTERS MARKTAANDEEL ZO GERING WAS DAT ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG NIET VAN TOEPASSING IS , IS DERHALVE NIET BEWEZEN EN MOET WORDEN VERWORPEN .

3 . DE ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING

24 TOT STAVING VAN HAAR VASTSTELLING DAT VERZOEKSTER BETROKKEN WAS BIJ EEN MET ARTIKEL 85 VAN HET VERDRAG STRIJDIGE , ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING , VERKLAART DE COMMISSIE IN HAAR BESCHIKKING DAT EEN IN NOORD-IERLAND GEVESTIGDE ONDERNEMING , ' ' THE AMATEUR ' S NOOK ' ' , TUSSEN JUNI EN OKTOBER 1978 EEN ZENDING HASSELBLAD-CAMERA ' S ONTVING VAN ILFORD , DE ERKENDE IERSE ALLEENVERKOPER . EEN GEDEELTE VAN DIE ZENDING WERD DOORVERKOCHT AAN CAMERA CARE . DOOR MIDDEL VAN TESTAANKOPEN ONTDEKTE VERZOEKSTER DAT DE BETROKKEN PRODUKTEN OORSPRONKELIJK AAN ILFORD WAREN GELEVERD . OM DIE REDEN BEKLAAGDE VICTOR HASSELBLAD ZICH BIJ ILFORD . BIJ BRIEF VAN 21 NOVEMBER 1978 BELOOFDE ILFORD NIET MEER TE ZULLEN EXPORTEREN EN BUITENLANDSE KLANTEN DIE ZIJN BEDRIJFSRUIMTEN BEZOCHTEN , AF TE WIJZEN . TUSSEN NOVEMBER 1978 EN AUGUSTUS 1980 HEEFT ILFORD ZICH AAN DIT UITVOERVERBOD GEHOUDEN . IN DECEMBER 1978 VERZOCHT VERZOEKSTER ILFORD OM VERGOEDING VAN DE DOOR HAAR IN VERBAND MET DE TESTAANKOPEN BIJ CAMERA CARE GEMAAKTE KOSTEN . AANGEZIEN ILFORD VERZOEKSTER VERZEKERDE , DAT ZIJ ALLES ZOU DOEN OM DEZE ' ' GRIJZE ' ' ( DAT WIL ZEGGEN PARALLELLE ) UITVOER TE VOORKOMEN , ZAG VERZOEKSTER AF VAN DE VERLANGDE VERGOEDING .

25 VOLGENS DE BESCHIKKING BESTELDE DE EIGENAAR VAN CAMERA CARE IN MEI 1978 EEN GROTE HOEVEELHEID HASSELBLAD-CAMERA ' S BIJ TELOS , DE ERKENDE ALLEENVERKOPER VOOR FRANKRIJK . DOOR MIDDEL VAN TESTAANKOPEN STELDE VERZOEKSTER VAST , DAT DE PRODUKTEN OORSPRONKELIJK AAN TELOS WAREN GELEVERD . NA EEN KLACHT VAN VERZOEKSTER , STAAKTE TELOS HAAR LEVERANTIES AAN CAMERA CARE .

26 EVENZO NAM VERZOEKSTER CONTACT OP MET PROLUX , DE ERKENDE ALLEENVERKOPER VOOR BELGIE , OM TE VERHINDEREN DAT HASSELBLAD-CAMERA ' S VANUIT BELGIE NAAR HET VERENIGD KONINKRIJK WERDEN UITGEVOERD , DIE BESTEMD WAREN VOOR CAMERA CARE .

27 VERZOEKSTER ONTKENT NIET DAT ZIJ NA DE OPZEGGING VAN HET DEALER AGREEMENT MET CAMERA CARE IN 1978 , VICTOR HASSELBLAD , ILFORD , TELOS EN PROLUX HEEFT BENADERD OM TE PROBEREN DE LEVERING VAN HASSELBLAD-PRODUKTEN AAN CAMERA CARE TE VERHINDEREN . ZIJ VOERT EVENWEL AAN DAT TOEN CAMERA CARE GEEN ERKEND DEALER MEER WAS , ZIJN ERVAN MOCHT UITGAAN , DAT DE ALLEENVERKOPERS EN ERKENDE DEALERS NIET LANGER AAN CAMERA CARE KONDEN LEVEREN . NA OVERLEG MET HAAR JURIDISCH ADVISEUR STAAKTE ZIJ EVENWEL IN SEPTEMBER 1981 , HAAR POGINGEN OM DE LEVERANTIES AAN CAMERA CARE TE VERHINDEREN .

28 DE COMMISSIE HEEFT TERECHT , EN ONWEERSPROKEN , VASTGESTELD DAT VERZOEKSTER IN DECEMBER 1979 DOOR TUSSENKOMST VAN EEN VAN HAAR WERKNEMERS CAMERA ' S BIJ CAMERA CARE HEEFT GEKOCHT OM DE HERKOMST ERVAN TE BEPALEN , ZODAT DE COMMISSIE ZICH OP HET STANDPUNT MAG STELLEN DAT VERZOEKSTER TOT EIND 1979 BETROKKEN WAS BIJ DE ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING .

29 DERHALVE IS KOMEN VAST TE STAAN DAT VERZOEKSTER IN DE PERIODE MEI 1978- DECEMBER 1979 BETROKKEN IS GEWEEST BIJ EEN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING DIE TOT DOEL HAD DE NEVENIMPORTEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK TE BEPERKEN .

4 . DE ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN VICTOR HASSELBLAD EN VERZOEKSTER

30 DE EERSTE ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST TUSSEN VICTOR HASSELBLAD EN VERZOEKSTER WERD IN 1958 GESLOTEN . DEZE OVEREENKOMST BEVATTE EEN CLAUSULE , VOLGENS WELKE VERZOEKSTER GEEN HASSELBLAD-PRODUKTEN BUITEN HET VERENIGD KONINKRIJK MOCHT VERKOPEN . IN DECEMBER 1975 WERD DEZE OVEREENKOMST VERVANGEN DOOR EEN NIEUWE ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST , DIE GEEN UITVOERVERBOD BEHELSDE . OP GROND VAN DE TERMEN VAN DE OVEREENKOMST KON ZIJ DERHALVE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE GROEPSVRIJSTELLING KRACHTENS VERORDENING NR . 67/67 VAN DE COMMISSIE . IN HAAR BESCHIKKING VERKLAART DE COMMISSIE EVENWEL DAT DE OVEREENKOMST NIET VOOR DEZE VRIJSTELLING IN AANMERKING KOMT , OMDAT DE CONTRACTSPARTIJEN MAATREGELEN HEBBEN GENOMEN OM TE VERHINDEREN DAT DEALERS ELDERS OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT CONTRACTSPRODUKTEN KONDEN BETREKKEN ; HIERDOOR WAS DE VRIJSTELLING VAN ARTIKEL 1 OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DEZELFDE VERORDENING NIET VAN TOEPASSING .

31 IN DIT VERBAND WIJST DE COMMISSIE MET NAME OP DE GEDRAGINGEN VAN VICTOR HASSELBLAD EN VAN VERZOEKSTER IN VERBAND MET DE LEVERINGEN AAN CAMERA CARE , WELKE HIERBOVEN ZIJN ONDERZOCHT .

32 VOORTS BETOOGT ZIJ DAT VERZOEKSTER ONDER DE NAAM ' ' SILVER SERVICE GUARANTEE ' ' EEN GARANTIE HAD INGEVOERD DIE ALLEEN GOLD VOOR HASSELBLAD-CAMERA ' S DIE VIA VERZOEKSTER IN HET VERENIGD KONINKRIJK WAREN INGEVOERD . OP ELKE HASSELBLAD-CAMERA VERLEENT DE FABRIKANT EEN JAAR GARANTIE . DE ALLEENVERKOPER IS VERPLICHT DE NOODZAKELIJKE REPARATIES TE VERRICHTEN . VOOR VIA VERZOEKSTER INGEVOERDE CAMERA ' S VERLENGT DE ' ' SILVER SERVICE ' ' -GARANTIE DE GARANTIEPERIODE VAN 1 JAAR TOT 24 MAANDEN . VOLGENS DE COMMISSIE BOOD VERZOEKSTER IN HAAR ADVERTENTIES EEN REPARATIESERVICE BINNEN 24 UUR AAN GEBRUIKERS MET EEN ' ' SILVER SERVICE ' ' -GARANTIE , EN VERLEENDE ZIJ DEZE REPARATIES VOORRANG .

33 VOLGENS DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE ( PARAGRAAF 57 ) VORMT HET FEIT DAT VERZOEKSTER DE ' ' NORMAAL ' ' GEIMPORTEERDE CAMERA ' S SNELLER REPAREERT OF ZULKS IN ADVERTENTIES TOEZEGT EN DAARMEE PARALLEL INGEVOERDE HASSELBLAD-PRODUKTEN BENADEELT , EEN MAATREGEL DIE DE CONCURRENTIE BEPERKT .

34 OPGEMERKT ZIJ , DAT DE COMMISSIE IN ANTWOORD OP EEN VRAAG VAN HET HOF NIET HEEFT KUNNEN AANTONEN , DAT DE REPARATIEDUUR VOOR PARALLEL INGEVOERDE CAMERA ' S BIJ VERZOEKSTER LANGER WAS DAN VOOR DEZELFDE CAMERA ' S IN ANDERE LID-STATEN ; ZIJ KON ENKEL AANTONEN DAT VERZOEKSTER HAAR EIGEN KLANTEN BIJZONDERE VOORDELEN TOEKENDE ( EEN REPARATIESERVICE BINNEN 24 UUR EN TWEE JAAR GARANTIE ). ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN KAN DEZE HANDELWIJZE NIET ALS EEN BEPERKING VAN DE LEVERING VAN PARALLEL INGEVOERDE CAMERA ' S WORDEN AANGEMERKT , AANGEZIEN DEZE CAMERA ' S VOLLEDIG WORDEN GEDEKT DOOR DE NORMALE FABRIEKSGARANTIE WELKE DE ALLEENVERKOPER VERPLICHT IS TE VERLENEN .

35 OFSCHOON HET VERWIJT VAN DE COMMISSIE MET BETREKKING TOT DE ' ' SILVER SERVICE ' ' -GARANTIE ONGEGROND IS , MOET TOCH WORDEN VASTGESTELD DAT HET BESTAAN VAN EEN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING GERICHT OP DE BEPERKING VAN NEVENIMPORTEN BESTEMD VOOR CAMERA CARE IS AANGETOOND , HETGEEN VOLSTAAT OM DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE GROEPSVRIJSTELLING KRACHTENS VERORDENING NR . 67/67 UIT TE SLUITEN .

36 VERZOEKSTER VOERT VERDER AAN , DAT DE COMMISSIE HAAR NIET IN DE GELEGENHEID HEEFT GESTELD HAAR STANDPUNT KENBAAR TE MAKEN TER ZAKE VAN DE MET VICTOR HASSELBLAD GESLOTEN ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST , EN DAT ARTIKEL 2 DESWEGE MOET WORDEN NIETIGVERKLAARD . DIT ARGUMENT FAALT . BLIJKENS DE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR HEEFT DE COMMISSIE VERZOEKSTER MEEGEDEELD , DAT DE OVEREENKOMST TEN GEVOLGE VAN DE HAAR VERWETEN GEDRAGINGEN NIET IN AANMERKING KON KOMEN VOOR DE VRIJSTELLING VAN VERORDENING NR . 67/67 .

37 HET VERZOEK OM ARTIKEL 2 VAN DE BESCHIKKING TEN AANZIEN VAN VERZOEKSTER NIETIG TE VERKLAREN , MOET DERHALVE WORDEN AFGEWEZEN .

5 . HET IN HET VERENIGD KONINKRIJK TOEGEPASTE DISTRIBUTIESTELSEL

38 IN ARTIKEL 3 VAN DE BESCHIKKING STELT DE COMMISSIE VAST , DAT HET SINDS 1974 DOOR VERZOEKSTER TOEGEPASTE SELECTIEVE DISTRIBUTIESTELSEL INBREUK MAAKT OP ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG WEGENS DE CLAUSULES 6 , 23 EN 28 VAN HET DEALER AGREEMENT , DE KWANTITATIEVE SELECTIE VAN DEALERS EN DE INVLOED VAN DAT STELSEL OP DE VERKOOPPRIJZEN .

39 VOLGENS DE BESCHIKKING BESLOOT VERZOEKSTER IN 1974 EEN DISTRIBUTIESTELSEL VOOR HASSELBLAD-PRODUKTEN IN TE VOEREN . ALLEEN HANDELAREN DIE DE STANDAARD-OVEREENKOMST ( HET DEALER AGREEMENT ) TEKENDEN , WERDEN ALS HASSELBLAD-DEALERS ( ' ' AUTHORIZED HASSELBLAD-DEALER ' ' ) ERKEND EN DOOR DE ALLEENVERKOPER BEVOORRAAD . MET INGANG VAN 1 JANUARI 1979 WIJZIGDE VERZOEKSTER HET BESTAANDE DEALER AGREEMENT OP BEPAALDE PUNTEN . DIT GEWIJZIGDE DEALER AGREEMENT WERD OP 25 JANUARI 1980 BIJ DE COMMISSIE AANGEMELD .

40 IN DIT VERBAND MOET EROP WORDEN GEWEZEN DAT DE DOOR DE COMMISSIE VERMELDE CLAUSULE 6 NIET VOORKWAM IN DE VOOR 1 JANUARI 1979 GESLOTEN OVEREEN KOMSTEN . VOOR DE PERIODE TUSSEN 1974 EN 1 JANUARI 1979 IS DE KRITIEK OP DEZE CLAUSULE DERHALVE NIET TE HANDHAVEN . DE IN DE BESCHIKKING GENOEMDE CLAUSULES 23 EN 28 CORRESPONDEREN MET DE CLAUSULES 22 EN 27 IN DE VOOR 1 JANUARI 1979 GESLOTEN OVEREENKOMSTEN . OFSCHOON TERZAKE IN DE BESCHIKKING EEN SCHRIJFFOUT IS INGESLOPEN , IS DEZE FOUT NOCHTANS NIET VAN WEZENLIJKE INVLOED GEWEEST VOOR VERZOEKSTERS BEGRIP VAN DE KRITIEK VAN DE COMMISSIE . VOOR DE PERIODE TUSSEN 1974 EN 1 JANUARI 1979 MOET DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE WORDEN GEACHT BETREKKING TE HEBBEN OP DE CLAUSULES 22 EN 27 VAN DE VROEGERE OVEREENKOMSTEN . HET DISTRIBUTIESTELSEL MOET DERHALVE WORDEN ONDERZOCHT MET INACHTNEMING VAN DEZE OPMERKINGEN .

41 DE COMMISSIE HEEFT MET NAME BEZWAAR TEGEN DE NAVOLGENDE BEPALINGEN VAN HET DEALER AGREEMENT , ZOALS GEWIJZIGD IN 1979 , WELKE ZIJ IN STRIJD ACHT MET ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG :

A ) CLAUSULE 6 , SUB A , DIE DE DEALER ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN VERBIEDT , ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN VERZOEKSTER HASSELBLAD-PRODUKTEN AAN ANDERE FOTO-HANDELAREN IN HET VERENIGD KONINKRIJK OF ELDERS ( ' ' OR ELSEWHERE ' ' ) TE LEVEREN ;

B)CLAUSULE 23 , SUB C , DIE DE DEALER VERPLICHT ELKE ADVERTENTIE OF AANKONDIGING WAARTEGEN VERZOEKSTER SCHRIFTELIJK BEZWAAR HEEFT GEMAAKT , IN TE TREKKEN EN NIET TE HERHALEN ; EN

C)CLAUSULE 28 , VOLGENS WELKE VERZOEKSTER HET RECHT HEEFT OM HET AGREEMENT ONMIDDELLIJK OP TE ZEGGEN , INDIEN DE DEALER EEN VAN DE BEPALINGEN OF TERMEN VAN HET AGREEMENT NIET NAKOMT OF ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN VERZOEKSTER ZIJN BEDRIJFSRUIMTEN NAAR ELDERS VERPLAATST ; DE WEDERVERKOPER IS NAMELIJK VERPLICHT VERZOEKSTER ONVERWIJLD VAN ZULK EEN VERHUIZING OP DE HOOGTE TE STELLEN .

42 TER ONDERSTEUNING VAN HAAR BEZWAAR BETOOGT DE COMMISSIE , DAT IN HAAR BESCHIKKINGSPRAKTIJK EN IN DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF IS ERKEND DAT BEPALINGEN ALS CLAUSULE 6 TENGEVOLGE HEBBEN DAT DE MEDEDINGING WORDT BEPERKT . HET VERBOD VAN KRUISLINGSE LEVERINGEN BEPERKT DE MEDEDINGING OMDAT DE ECONOMISCHE VRIJHEID VAN ERKENDE DEALERS ERNSTIG WORDT BEPERKT EN ZIJ IN EEN POSITIE VAN TOTALE AFHANKELIJKHEID KOMEN TE VERKEREN .

43 VERZOEKSTERS BEVOEGDHEID KRACHTENS CLAUSULE 23 VAN HET DEALER AGREEMENT , OM VAN DE DEALER TE EISEN DAT HIJ ADVERTENTIES IN DE PERS EN ANDERE RECLAMEACTIVITEITEN STAAKT EN DEZE NIET HERHAALT , STAAT GELIJK AAN EEN RECHT VAN CENSUUR ACHTERAF ; DEZE CENSUUR STELT VERZOEKSTER IN STAAT , DEALERS DIE ZEER ACTIEF ZIJN OP HET GEBIED VAN MEDEDINGING EN PRIJZEN , EN IN HET BIJZONDER DEALERS DIE ZELF IMPORTEREN BUITEN DE ALLEENVERKOPERS VAN VICTOR HASSELBLAD OM , TE VERBIEDEN VOOR HUN ACTIVITEITEN RECLAME TE MAKEN .

44 TEN AANZIEN VAN DE TOELATING VAN HANDELAREN TOT HET DISTRIBUTIENET WORDT IN DE BESCHIKKING VERKLAARD , DAT EEN VAN DE KENMERKEN VAN VERZOEKSTERS VERKOOPBELEID IS , DAT ZIJ NIET ALLE GESCHIKTE HANDELAREN HASSELBLAD-PRODUKTEN TER BESCHIKKING STELT . DE COMMISSIE IS VAN MENING DAT CLAUSULE 28 VERZOEKSTER IN STAAT DIENT TE STELLEN OM SOMMIGE HANDELAREN DIE AAN ALLE IN VERBAND MET HET DISTRIBUTIESTELSEL GESTELDE VOORWAARDEN VOLDOEN , BUITEN HET DISTRIBUTIENET TE HOUDEN , WAARDOOR EEN POTENTIELE CONCURRENTIE BINNEN HET VERKOOPGEBIED VAN ERKENDE DEALERS WORDT VERHINDERD . DE SELECTIE VAN DE WEDERVERKOPERS GESCHIEDT DERHALVE NIET , ALTHANS NIET UITSLUITEND , OP GROND VAN OBJECTIEVE CRITERIA VAN KWALITATIEVE AARD , MAAR OP GROND VAN VERZOEKSTERS KWANTITATIEVE BEOORDELING . TERZAKE WORDT IN DE BESCHIKKING ( PARAGRAAF 35 ) OPGEMERKT , DAT VERZOEKSTER IN FEBRUARI 1980 TEGENOVER DE COMMISSIE HEEFT VERKLAARD , DAT ZIJ EEN DEALER DIE HASSELBLAD-PRODUKTEN PARALLEL INVOERDE , NIET KON ERKENNEN OMDAT ZIJ IN EEN DERGELIJK GEVAL GEEN ENKELE CONTROLE OP DE BESTELDE PRODUKTEN ZOU HEBBEN .

45 VERZOEKSTER HOUDT STAANDE DAT HET VERKOOPVERBOD IN CLAUSULE 6 VAN HET AGREEMENT NIET TEN DOEL HAD DE UITVOER TE BEPERKEN . DE IN DEZE CLAUSULE VOORKOMENDE UITDRUKKING ' ' OR ELSEWHERE ' ' IS TOEGEVOEGD DOOR VERZOEKSTERS RAADSMAN EN ZIJZELF HEEFT DEZE UITDRUKKING NIMMER IN DE DOOR DE COMMISSIE AANGEGEVEN ZIN UITGELEGD . VERZOEKSTER HEEFT NIMMER MAATREGELEN GENOMEN OM EXPORTEN DOOR HAAR DEALERS TE VERHINDEREN .

46 OPGEMERKT ZIJ DAT HET VOLGENS HET AGREEMENT VERBODEN IS HASSELBLAD-CAMERA ' S TE VERKOPEN AAN ANDERE HANDELAREN , MET INBEGRIP VAN DE ERKENDE DEALERS , IN HET VERENIGD KONINKRIJK OF ELDERS ( ' ' OR ELSEWHERE ' ' ). ZOALS DE COMMISSIE TERECHT OPMERKT , BEPERKT EEN VERBOD VAN VERKOPEN TUSSEN ERKENDE DEALERS HUN ECONOMISCHE VRIJHEID EN DERHALVE DE MEDEDINGING . BOVENDIEN IS DE OMSTANDIGHEID DAT VERZOEKSTER NIMMER EXPORTEN DOOR HAAR DEALERS HEEFT BELEMMERD , NIET TOEREIKEND OM EEN KENNELIJK UITVOERVERBOD UIT TE SLUITEN .

47 TEN AANZIEN VAN CLAUSULE 23 STELT VERZOEKSTER , DAT DE COMMISSIE GEEN ACHT HEEFT GESLAGEN OP DE UIT HET DEALER AGREEMENT ZELF EN UIT ANDERE PUBLIKATIES VAN HASSELBLAD NAAR VOREN KOMENDE BEWIJZEN TEN AANZIEN VAN HET BELANG DAT VERZOEKSTER HECHT AAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK RECLAMEPROGRAMMA VAN HOOG NIVEAU . TERZAKE BEPAALT CLAUSULE 22 , SUB B : ' ' DE DEALER DIENT DE VERKOOP VAN HASSELBLAD-PRODUKTEN STEEDS ACTIEF TE BEVORDEREN . . . EN DE REPUTATIE EN GOODWILL VAN DE FABRIKANT , DE VENNOOTSCHAP EN DE DEALER MET ALLE MIDDELEN HOOG TE HOUDEN . ' ' CLAUSULE 23 HEEFT ENKEL TEN DOEL , DE GOEDE KWALITEIT VAN DE RECLAME VOOR HASSELBLAD-PRODUKTEN TE HANDHAVEN .

48 DE COMMISSIE BRENGT HIERTEGEN IN , DAT VERZOEKSTERS UITLEG NIET STROOKT MET HAAR GEDRAG IN DE PRAKTIJK . IN EEN BRIEF VAN 25 JANUARI 1978 AAN HAAR ADVOCAAT ( WELKE VERZOEKSTER ZELF AAN DE COMMISSIE HEEFT OVERGELEGD ), VERKLAARDE VERZOEKSTER DAT EEN ADVERTENTIE VAN CAMERA CARE PROBLEMEN VEROORZAAKTE WEGENS DE GEPUBLICEERDE VERKOOPPRIJZEN ( ' ' STRICTLY ON PRICES ' ' ). DE BETROKKEN ADVERTENTIE BEVATTE UITDRUKKINGEN ALS ' ' WE WILL MATCH ANY PRICE ' ' , ' ' MATCH ANY PRICE ' ' EN ' ' UNBEATABLE PRICES ' ' .

49 OFSCHOON VERZOEKSTER ONDER DIE OMSTANDIGHEDEN ER DE VOORKEUR AAN GAF , DE OVEREENKOMST MET CAMERA CARE OP TE ZEGGEN , IS HET NIETTEMIN DUIDELIJK DAT ZIJ DE REDACTIE VAN ADVERTENTIES CONTROLEERDE OP HET PUNT VAN DE VERKOOPPRIJZEN , EN ZIJ OP GROND VAN DE BEWOORDINGEN VAN DE BETROKKEN CLAUSULE DERGELIJKE ADVERTENTIES KON VERBIEDEN . WAT CLAUSULE 23 BETREFT , IS DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE DERHALVE GEGROND .

50 VOORTS ONTKENT VERZOEKSTER NIET DAT HET AANTAL DEALERS WORDT BEPERKT . IN HET BEGELEIDEND SCHRIJVEN BIJ DE AANMELDING VAN HET DEALER AGREEMENT WERD VERKLAARD , DAT VERZOEKSTER BEREID WAS ELKE GEKWALIFICEERDE HANDELAAR ALS DEALER TE ERKENNEN , MET DIEN VERSTANDE EVENWEL DAT WANNEER EEN KLEIN GEBIED REEDS EEN GROOT AANTAL DEALERS TELDE , ZIJ ZICH HET RECHT VOORBEHIELD OM GEEN NIEUWE DEALERS AAN TE STELLEN OM TE VOORKOMEN DAT DE DEALERS HET KWALITEITSPEIL NIET MEER ZOUDEN KUNNEN HANDHAVEN . ALS REDEN VOOR DEZE BEPERKING GEEFT VERZOEKSTER AAN , DAT DE DEALER VERPLICHT IS EEN BEPAALD AANTAL CAMERA ' S IN VOORRAAD TE HEBBEN , ZODAT WANNEER EEN GROOT AANTAL HANDELAREN ALS DEALER ZOU WORDEN AANGESTELD , DE VERKOOPVOORUITZICHTEN VAN SOMMIGEN VAN HEN VAN DIEN AARD ZOUDEN ZIJN , DAT HUN BEDRIJFSRESULTATEN HET AANHOUDEN VAN DE VEREISTE VOORRAAD NIET ZOU RECHTVAARDIGEN . ZIJ ONTKENT NIET DAT ZIJ - ZOALS IN DE BESCHIKKING WORDT GESTELD - GEEN DEALER WENSTE AAN TE STELLEN DIE PARALLELIMPORTEN VERRICHTTE .

51 DE COMMISSIE HEEFT HIERUIT TERECHT DE CONCLUSIE GETROKKEN DAT VERZOEKSTERS SELECTIE VAN DEALERS NIET ENKEL OP KWALITATIEVE DOCH OOK OP KWANTITATIEVE CRITERIA BERUSTTE , TE MEER NU VASTSTAAT DAT SLECHTS ONGEVEER 100 VAN DE 2 000 FOTOHANDELAREN IN HET VERENIGD KONINKRIJK ALS DEALER ZIJN ERKEND . MET BEHULP VAN CLAUSULE 28 WAS VERZOEKSTER IN STAAT OM DE VRIJHEID VAN HANDELAREN EN ZELFS VAN ERKENDE DEALERS , OM ZICH TE VESTIGEN IN EEN GEBIED , WAARIN HUN AANWEZIGHEID VOLGENS VERZOEKSTER DE MEDEDINGING TUSSEN DE DEALERS KON BEINVLOEDEN , IN FEITE TE BEPERKEN .

52 MITSDIEN HEEFT DE COMMISSIE TERECHT VASTGESTELD DAT DE CLAUSULES 22 EN 27 VAN DE VOOR 1 JANUARI 1979 GELDENDE VERSIE VAN HET DEALER AGREEMENT , DE CLAUSULES 6 , 23 EN 28 VAN HET OP 1 JANUARI 1979 GEWIJZIGDE DEALER AGREEMENT EN DE CRITERIA VOOR DE SELECTIE VAN DEALERS INBREUK MAKEN OP ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG .

53 VOOR ZOVER IN DE BESCHIKKING WORDT VASTGESTELD DAT CLAUSULE 6 VAN HET DEALER AGREEMENT GEDURENDE DE PERIODE TUSSEN 1974 EN 1 JANUARI 1979 INBREUK MAAKTE OP ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG , MOET ZIJ WORDEN NIETIGVERKLAARD .

DE GELDBOETE

54 VERZOEKSTER BETOOGT DAT ZELFS WANNEER HAAR BETROKKENHEID BIJ DE HAAR VERWETEN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING , GERICHT OP DE BEPERKING VAN HET HANDELSVERKEER TUSSEN LID-STATEN KWAM VAST TE STAAN , DE COMMISSIE HAAR DESWEGE GEEN BOETE KAN OPLEGGEN . DE OVEREENKOMST VAN 1958 TUSSEN VICTOR HASSELBLAD EN HAAR ANDERE ALLEENVERKOPERS IS IN 1965 BIJ DE COMMISSIE AANGEMELD EN VOLGENS ARTIKEL 15 , LID 5 , VAN VERORDENING NR . 17 KAN DE COMMISSIE GEEN GELDBOETE OPLEGGEN VOOR GEDRAGINGEN WELKE PLAATS HEBBEN NA DEZE AANMELDING EN VOORDAT DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL 85 , LID 3 , VAN HET VERDRAG EEN BESCHIKKING HEEFT GENOMEN OVER HET AL DAN NIET VERLENEN VAN DE ONTHEFFING , VOOR ZOVER DEZE GEDRAGINGEN BINNEN DE GRENZEN BLIJVEN WELKE IN DE AANMELDING ZIJN GENOEMD .

55 DIT BETOOG FAALT . TOEN DE ONDERHAVIGE ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGINGEN PLAATS HADDEN , WAS VERZOEKSTER GEEN PARTIJ MEER BIJ DE AANGEMELDE OVEREENKOMST , DOCH WAS ZIJ PARTIJ BIJ EEN IN 1975 GESLOTEN OVEREENKOMST DIE EEN CLAUSULE BEVATTE WELKE DE INVOER- OF UITVOER BEPERKTE . VERZOEKSTER KAN DERHALVE GEEN BEROEP DOEN OP DE AANMELDING VAN EEN OVEREENKOMST WAARBIJ ZIJ GEEN PARTIJ MEER WAS , OM EEN GELDBOETE TE ONTLOPEN .

56 TENSLOTTE BETOOGT VERZOEKSTER DAT DE HOOGTE VAN DE BOETE IN GEEN VERHOUDING STAAT TOT DE DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE INBREUKEN , EN MET NAME ONEVENREDIG IS AAN DE AAN VICTOR HASSELBLAD OPGELEGDE BOETE , HUN RESPECTIEVE OMZETCIJFERS IN AANMERKING GENOMEN .

57 TE DIEN AANZIEN ZIJ OPGEMERKT , DAT DE HOOGTE VAN DE GELDBOETE WORDT BEPAALD OP BASIS VAN EEN AANTAL OVERWEGINGEN , ONDER MEER DE ERNST EN DE DUUR VAN DE INBREUK . DE OMZET VAN EEN ONDERNEMING IS SLECHTS EEN VAN DE FACTOREN DIE IN AANMERKING MOGEN WORDEN GENOMEN . DE DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGING HAD TEN DOEL , DE INVOER IN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN VOOR CAMERA CARE BESTEMDE HASSELBLAD-CAMERA ' S VOLLEDIG TE VERHINDEREN EN WAS DERHALVE FLAGRANT IN STRIJD MET DE MEDEDINGINGSREGELS VAN HET VERDRAG . BIJ DE BEPALING VAN DE GELDBOETE LIJKT DE COMMISSIE EVENWEL VERSCHILLENDE FACTOREN IN AANMERKING TE HEBBEN GENOMEN - ONDER MEER DAT VERZOEKSTERS PRAKTIJK TEN AANZIEN VAN DE ' ' SILVER SERVICE ' ' -GARANTIE INBREUK MAAKTE OP DE MEDEDINGINGSREGELS EN DAT ZIJ REPARATIES VAN PARALLEL INGEVOERDE CAMERA ' S VERTRAAGD UITVOERDE - DIE ZIJ IN DE PROCEDURE VOOR HET HOF NIET HEEFT KUNNEN BEWIJZEN . VOORTS MOET ARTIKEL 3 VAN DE BESCHIKKING OP EEN ONDERDEEL , ALSOOK VOOR WAT EEN BEPAALDE PERIODE BETREFT , DOOR HET HOF WORDEN NIETIGVERKLAARD . MITSDIEN IS SLECHTS EEN DEEL VAN DE VASTGESTELDE INBREUKEN KOMEN VAST TE STAAN . VERDER DIENT NOG IN AANMERKING TE WORDEN GENOMEN , DAT VERZOEKSTER GEEN GROTE ONDERNEMING IS . OP GROND VAN DEZE OMSTANDIGHEDEN BESLUIT HET HOF DE BOETE VAN ECU 165 000 TE VERLAGEN TOT ECU 80 000 .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

58 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . KRACHTENS ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 3 , EERSTE ALINEA , KAN HET HOF EVENWEL DE KOSTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK COMPENSEREN , INDIEN PARTIJEN ONDERSCHEIDENLIJK OP EEN OF MEER PUNTEN IN HET ONGELIJK WORDEN GESTELD .

59 AANGEZIEN ELK DER PARTIJEN OP BEPAALDE PUNTEN IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENEN DE KOSTEN TE WORDEN GECOMPENSEERD .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE NIETIG , VOOR ZOVER DAARIN WORDT VASTGESTELD DAT CLAUSULE 6 VAN HET DEALER AGREEMENT GEDURENDE HET TIJDVAK TUSSEN 1974 EN 1 JANUARI 1979 INBREUK MAAKTE OP ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG .

2.VERMINDERT DE AAN VERZOEKSTER OPGELEGDE BOETE TOT 80 000 ECU OFWEL UKL 45 218,18 .

3.VERWERPT HET BEROEP VOOR HET OVERIGE .

4.VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN , INTERVENIENTE DAARONDER BEGREPEN , DE EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .