52008PC0530(02)R(01)

Wniosek decyzja Rady dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych /* KOM/2008/0530 wersja ostateczna/2 - CNS 2008/0171 */


[pic] | KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Bruksela, dnia 2.9.2008 r.

KOM(2008) 530 wersja ostateczna/2

2008/0171 (CNS)

VOL. II

CORRIGENDUMCe document annule et remplace le COM(2008) 530 final du 29.8.2008.La référence interinstitutionnelle devant se lire (CNS) au lieu de (COD)Concerne toutes les versions linguistiques

Wniosek

DECYZJA RADY

dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

(przedstawiona przez Komisję)

UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

Niniejsza Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz jej protokół fakultatywny zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 r. Komisja prowadziła negocjacje dotyczące konwencji w imieniu Wspólnoty Europejskiej na podstawie dyrektyw negocjacyjnych przyjętych przez Radę w dniu 24 maja 2004 r.

Decyzja Rady z dnia … r. zawierała upoważnienie do zawarcia przez Wspólnotę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

W dniu 3 maja 2008 r. konwencja i jej protokół fakultatywny weszły w życie. Ponieważ nie podpisano jeszcze protokołu fakultatywnego należy złożyć wniosek dotyczący przystąpienia do niego.

PODSTAWA PRAWNA

Za podstawę prawną przyjęto artykuły 13, 26, 47 ust. 2, 55, 71 ust. 1, 80 ust. 2, 89, 93, 95 i 285 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

ZASADA POMOCNICZOŚCI

Zasada pomocniczości ma zastosowanie ze względu na to, iż kompetencje objęte konwencją NZ i jej protokołem fakultatywnym należą do kompetencji mieszanych. Ponieważ materia ta wchodzi zarówno w zakres kompetencji Wspólnoty, jak i państw członkowskich, konieczne jest wspólne przystąpienie do protokołu fakultatywnego przez Wspólnotę i państwa członkowskie. Wniosek jest zatem zgodny z zasadą pomocniczości.

ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

Ponieważ chodzi o akt proceduralny, zasada proporcjonalności nie ma w tym przypadku zastosowania.

RODZAJ AKTU

Ponieważ w przypadku tym chodzi o proces zawarcia przez Wspólnotę międzynarodowego aktu prawnego, zgodnie z art. 300 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską decyzja Rady jest jedynym odpowiednim instrumentem prawnym.

PROCEDURA

Na mocy art. 300 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Rada stanowi jednomyślnie, gdy umowa dotyczy dziedziny, w której wymagana jest jednomyślność. W niniejszym przypadku jednomyślność wymagana jest zgodnie z art. 13 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Na mocy art. 300 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Rada zawiera umowy po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Parlament Europejski wyraża swoją opinię w terminie, jaki Rada może określić stosownie do pilności sprawy.

.

INFORMACJE DODATKOWE

Omawiany projekt aktu prawnego nie podlega Porozumieniu EOG.

2008/0171 (CNS)

Wniosek

DECYZJA RADY

dotycząca zawarcia przez Wspólnotę Europejską protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 13, 26, 47 ust. 2, 55, 71 ust. 1, 80 ust. 2, 89, 93, 95 i 285 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji[1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego[2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W maju 2004 r. Rada upoważniła Komisję do prowadzenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej negocjacji dotyczących Konwencji Narodów Zjednoczonych o ochronie i promowaniu praw i godności osób niepełnosprawnych.

(2) Konwencja NZ została podpisana w imieniu Wspólnoty w dniu 30 marca 2007 r., z zastrzeżeniem możliwości zawarcia jej w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady …/…/WE z dnia […] r.

(3) Rada stwierdziła, że ponownie rozpatrzy kwestię podpisania protokołu fakultatywnego w możliwie najkrótszym terminie.

(4) Konwencja NZ oraz jej protokół fakultatywny zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 r. i weszły w życie w dniu 3 maja 2008 r.

(5) Konwencja NZ została zatwierdzona przez Radę w dniu … r.

(6) Niniejszy protokół jest otwarty do przystąpienia dla Wspólnoty zgodnie postanowieniami jego art. 11.

(7) Wspólnota powinna przystąpić do tego protokołu.

(8) Zarówno Wspólnota, jak i jej państwa członkowskie mają kompetencje w dziedzinach objętych konwencją NZ oraz jej protokołem fakultatywnym. Wspólnota i państwa członkowskie powinny zatem w spójny sposób wypełniać zobowiązania określone w protokole fakultatywnym i korzystać z praw, których protokół udziela im w sytuacjach kompetencji mieszanych. Niezbędne jest zatem, aby w ramach ustanowionego przez protokół fakultatywny mechanizmu monitorowania Wspólnota i jej państwa członkowskie dokonywały uzgodnień i współpracowały w kwestiach prawa wspólnotowego.

(9) Składając dokument przystąpienia Wspólnota powinna również złożyć deklarację przewidzianą w art. 12 ust. 1 protokołu określającą sprawy objęte zakresem konwencji i protokołu, w odniesieniu do których państwa członkowskie przekazały swoje kompetencje Wspólnocie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Niniejszym zatwierdza się przystąpienie przez Wspólnotę Europejską do protokołu fakultatywnego do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

2. Tekst protokołu załączony jest do niniejszej decyzji. Tekst deklaracji zamieszczony jest w załączniku 2.

Artykuł 2

1. Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby upoważnionej (osób upoważnionych) do złożenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej dokumentu przystąpienia do protokołu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z art. 9 protokołu.

2. Podczas składania dokumentu przystąpienia, wyznaczona osoba (wyznaczone osoby), zgodnie z art. 12 ust. 1 protokołu, składają deklaracje określone w załączniku 2 do niniejszej decyzji

Artykuł 3

1. Uwzględniając zakres odpowiedzialności, odpowiednio Wspólnoty i państw członkowskich, w dziedzinach objętych Konwencją NZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz jej protokołem fakultatywnym, Wspólnota i jej państwa członkowskie są zobowiązane do wzajemnego informowania się i współpracy, gdy bezpośrednio lub pośrednio chodzi o kwestie prawa wspólnotowego.

2. W tym celu, jeżeli Komitet przedstawia Komisji komunikat w sytuacji, która dotyczy jednego z państw członkowskich, Komisja powiadamia zainteresowane państwo członkowskie i konsultuje się z nim. Podobnie, jeżeli Komitet przedstawia państwu członkowskiemu komunikat w sytuacji, która dotyczy prawa wspólnotowego, państwo członkowskie powiadamia Komisję i konsultuje się z nią.

3. W razie potrzeby Komitet może być informowany o tych wewnętrznych konsultacjach.

Artykuł 4

Rada, na podstawie wniosku Komisji może, w imieniu Wspólnoty, zgłosić Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych propozycję poprawki do protokołu, zgodnie z jego art. 15 ust. 1.

Artykuł 5

Rada, na podstawie wniosku Komisji może podjąć decyzję o wypowiedzeniu protokołu w drodze pisemnego powiadomienia Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z art. 16 protokołu.

Artykuł 6

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 1

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Artykuł 1

1. Państwo Strona niniejszego protokołu („Państwo Strona”) uznaje właściwość Komitetu ds. Praw Osób Niepełnosprawnych („Komitet") do przyjmowania i rozważania zawiadomień od albo w imieniu osób lub grup osób, które podlegają jego jurysdykcji, a które twierdzą, że są ofiarami naruszenia przez to Państwo Stronę postanowień konwencji.

2. Komitet nie przyjmuje żadnych zawiadomień, jeśli dotyczą one Państwa Strony konwencji, które nie jest stroną niniejszego protokołu.

Artykuł 2

Komitet uznaje zawiadomienie za niedopuszczalne w przypadku, gdy:

1. zawiadomienie jest anonimowe;

2. zawiadomienie stanowi nadużycie prawa składania takich zawiadomień lub jest niezgodne z postanowieniami konwencji;

3. ta sama sprawa była już rozpatrywana przez Komitet lub była albo jest rozpatrywana w ramach innej międzynarodowej procedury badania lub rozstrzygnięcia;

4. nie zostały wyczerpane wszystkie dostępne krajowe środki odwoławcze. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przeprowadzeniu postępowania odwoławczego lub braku prawdopodobieństwa, że postępowanie to przyniesie skuteczne rozwiązanie;

5. zawiadomienie jest wyraźnie bezpodstawne lub niewystarczająco uzasadnione; lub gdy

6. fakty będące przedmiotem zawiadomienia miały miejsce przed wejściem w życie niniejszego protokołu w stosunku do danego Państwa Strony, chyba że fakty te trwały po tej dacie.

Artykuł 3

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 2 niniejszego protokołu, Komitet informuje Państwo Stronę, w sposób poufny, o jakimkolwiek zawiadomieniu, które zostało mu przedłożone. W ciągu sześciu miesięcy Państwo otrzymujące przedłoży Komitetowi pisemne wyjaśnienia lub oświadczenia wyjaśniające sprawę oraz ewentualnie środek zaradczy, jeżeli został zastosowany przez to Państwo.

Artykuł 4

1. W dowolnym czasie po otrzymaniu zawiadomienia, a przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie jego zasadniczego przedmiotu, Komitet może przekazać zainteresowanemu Państwu Stronie, do pilnego rozważenia, prośbę o podjęcie przez to Państwo takich środków przejściowych, jakie mogą być niezbędne dla uniknięcia potencjalnej nieodwracalnej szkody dla ofiary lub ofiar domniemanego naruszenia.

2. Gdy Komitet wykonuje swoje uprawnienie zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, nie oznacza to rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczalności lub zasadniczego przedmiotu zawiadomienia.

Artykuł 5

Komitet rozpatruje zawiadomienia, o których mowa w niniejszym protokole, na posiedzeniach zamkniętych. Po rozpatrzeniu zawiadomienia, Komitet przekazuje ewentualne uwagi i zalecenia zainteresowanemu Państwu Stronie i wnioskodawcy.

Artykuł 6

1. W przypadku otrzymania wiarygodnej informacji wskazującej na poważne i systematyczne naruszanie przez Państwo Stronę praw ustanowionych w konwencji, Komitet wzywa to Państwo Stronę do współpracy w rozpatrywaniu informacji i do przedłożenia w tym celu uwag odnoszących się do wspomnianej informacji.

2. Mając na względzie wszelkie uwagi, które mogą być przedłożone przez zainteresowane Państwo Stronę oraz wszelkie inne dostępne wiarygodne informacje, Komitet może wyznaczyć jednego lub więcej swoich członków do przeprowadzenia dochodzenia i do pilnego złożenia sprawozdania Komitetowi. Jeśli okaże się to uzasadnione i jeśli wyrazi na to zgodę Państwo Strona, dochodzenie może obejmować wizytę na terytorium tego państwa.

3. Po zbadaniu ustaleń takiego dochodzenia, Komitet przekazuje je zainteresowanemu Państwu Stronie, wraz z ewentualnymi uwagami i zaleceniami.

4. W ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania ustaleń, uwag i zaleceń przekazanych przez Komitet, zainteresowane Państwo Strona przekazuje swoje uwagi Komitetowi.

5. Dochodzenie prowadzone jest z zachowaniem poufności i na każdym etapie postępowania należy występować do Państwa Strony o współpracę.

Artykuł 7

Komitet może zwrócić się do zainteresowanego Państwa Strony o włączenie do swojego sprawozdania, składanego zgodnie z artykułem 35 konwencji, szczegółowych informacji o wszelkich środkach podjętych w odpowiedzi na dochodzenie prowadzone zgodnie z artykułem 6 niniejszego protokołu.

Komitet może, w razie potrzeby, po upływie okresu sześciu miesięcy, o którym mowa w artykule 6 ustęp 4, zwrócić się do zainteresowanego Państwa Strony o przekazanie informacji na temat środków podjętych w odpowiedzi na takie dochodzenie.

Artykuł 8

Każde Państwo Strona może, w momencie podpisywania lub ratyfikacji niniejszego protokołu albo przystępowania do niego, oświadczyć, że nie uznaje kompetencji Komitetu przewidzianych w artykułach 6 i 7.

Artykuł 9

Depozytariuszem niniejszego protokołu jest Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych.

Artykuł 10

Niniejszy protokół będzie otwarty do podpisu dla wszystkich państw i organizacji integracji regionalnej, będących sygnatariuszami konwencji, w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku od dnia 30 marca 2007 roku.

Artykuł 11

Niniejszy protokół podlega ratyfikacji przez Państwa Sygnatariuszy protokołu, które ratyfikowały konwencję lub przystąpiły do niej. Podlega on formalnemu zatwierdzeniu przez organizacje integracji regionalnej będące sygnatariuszami niniejszego protokołu, które formalnie zatwierdziły konwencję lub do niej przystąpiły. Jest on otwarty do przystąpienia dla wszystkich państw lub organizacji integracji regionalnej, które ratyfikowały konwencję, formalnie ją zatwierdziły lub do niej przystąpiły, lecz nie podpisały protokołu.

Artykuł 12

1. „Organizacja integracji regionalnej” oznacza organizację powołaną przez suwerenne państwa danego regionu, której państwo członkowskie przekazało swoje kompetencje w zakresie spraw regulowanych przez konwencję i niniejszy protokół. W dokumencie formalnego zatwierdzenia lub przystąpienia organizacje takie deklarują zakres swoich kompetencji w sprawach regulowanych przez konwencję i niniejszy protokół.

Następnie informują one depozytariusza o wszelkich istotnych zmianach zakresu swoich kompetencji.

2. Odniesienia do „Państw Stron” w niniejszym protokole stosują się do takich organizacji, w ramach ich kompetencji.

3. Do celów artykułu 13 ustęp 1 oraz artykułu 15 ustęp 2, jakikolwiek dokument złożony przez organizację integracji regionalnej nie będzie uwzględniany.

4. Organizacje integracji regionalnej, w sprawach należących do ich kompetencji, mogą korzystać z przysługującego im prawa głosu na Konferencji Państw Stron, w liczbie głosów równej liczbie państw członkowskich tych organizacji będących Stronami niniejszej konwencji. Organizacja taka nie może korzystać z prawa głosu, jeżeli jakiekolwiek z jej państw członkowskich korzysta z prawa głosu i odwrotnie.

Artykuł 13

1. Pod warunkiem wejścia w życie konwencji, niniejszy protokół wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty złożenia dziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia.

2. Dla wszystkich państw i organizacji integracji regionalnej ratyfikujących, formalnie zatwierdzających lub przystępujących do niniejszego protokołu po złożeniu dziesiątego takiego dokumentu, niniejszy protokół wejdzie w życie trzydziestego dnia od daty złożenia przez to państwo lub organizację odpowiedniego dokumentu.

Artykuł 14

1. Nie są dopuszczalne zastrzeżenia niezgodne z przedmiotem i celem niniejszego protokołu.

2. Zastrzeżenia mogą być wycofane w dowolnym czasie.

Artykuł 15

1. Każde z Państw Stron może zaproponować poprawkę do niniejszego protokołu i przedłożyć ją Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny powiadamia Państwa Strony o każdej zaproponowanej poprawce, przekazując jednocześnie prośbę o zawiadomienie go, czy opowiadają się one za zwołaniem spotkania Państw Stron w celu rozważenia propozycji i podjęcia decyzji w tej sprawie. Jeżeli, w ciągu czterech miesięcy od daty takiego powiadomienia, przynajmniej jedna trzecia Państw Stron opowie się za zwołaniem takiego spotkania, Sekretarz Generalny zwołuje je pod auspicjami Narodów Zjednoczonych. Każda poprawka przyjęta większością dwóch trzecich głosów Państw Stron obecnych i głosujących jest przedkładana przez Sekretarza Generalnego Zgromadzeniu Ogólnemu do zatwierdzenia, a następnie wszystkim Państwom Stronom do zaakceptowania.

2. Poprawka przyjęta i zatwierdzona zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu wchodzi w życie trzydziestego dnia od daty, w której liczba złożonych dokumentów przystąpienia osiągnie dwie trzecie liczby Państw Stron według stanu na dzień przyjęcia poprawki. Następnie poprawka wchodzi w życie w odniesieniu do Państwa Strony trzydziestego dnia od daty złożenia jego własnego dokumentu przyjęcia. Poprawka jest wiążąca tylko wobec Państw Stron, które ją przyjęły.

Artykuł 16

Państwo Strona może wypowiedzieć niniejszy protokół w drodze pisemnego powiadomienia Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wypowiedzenie wchodzi w życie po upływie jednego roku od daty otrzymania powiadomienia przez Sekretarza Generalnego.

Artykuł 17

Tekst niniejszego protokołu jest udostępniany w formach dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Artykuł 18

Teksty angielski, arabski, chiński, francuski, hiszpański i rosyjski niniejszego protokołu są jednakowo autentyczne.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy, należycie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszy protokół.

ZAŁĄCZNIK 2

1. Deklaracja Wspólnoty Europejskiej na mocy art. 12 ust. 1 protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

Do Wspólnoty Europejskiej należą obecnie Królestwo Belgii, Republika Bułgarii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Irlandia, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Węgierska, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Niniejsza deklaracja wymienia kompetencje przekazane Wspólnocie przez państwa członkowskie na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w dziedzinach objętych protokołem fakultatywnym.

Wspólnota posiada kompetencje dzielone w zakresie działań podejmowanych w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność (art. 13), w zakresie swobodnego przepływu dóbr, osób, usług i kapitału (art. 26, 45-48 i 55), rolnictwa (art. 36-37) transportu kolejowego, drogowego morskiego i lotniczego (art. 71 i 80) pomocy państwa (art. 87-88) podatków pośrednich (art. 93), rynku wewnętrznego (art. 95), równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej (art. 141), oraz statystyk (art. 285). Na mocy art. 125 państwa członkowskie i Wspólnota działają w celu wypracowania skoordynowanej strategii w dziedzinie zatrudnienia. Na mocy art. 149 Wspólnota przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości, poprzez zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie ich działalności. Na mocy art. 150, Wspólnota urzeczywistnia politykę kształcenia zawodowego, która wspiera i uzupełnia działanie państw członkowskich. Na mocy art. 158 w celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Wspólnoty rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej i społecznej.

Wspólnotowe akty prawne wymienione poniżej ilustrują zakres kompetencji Wspólnoty, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską:

dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303 z 02.12.2000, s. 16)

dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10)

dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31)

dyrektywa 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. odnosząca się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniająca dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE (Dz.U. L 125 z 13.2.2002, s. 1)

dyrektywa Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. L 237 z 24.8.1991, s. 1–24)

dyrektywa 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz.U. L 235 z 17.09.1996, s. 6-24) zmieniona dyrektywą 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 164 z 30.04.2004, s. 114-163)

dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz.U. L 110 z 20.04.2001, s. 1-27) zmieniona dyrektywą 2004/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. L 164 z 30.4.2004, s. 114-163)

dyrektywa 2003/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 kwietnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę Rady 98/18/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (Dz.U. L 123 z 17.5.2003, s. 18–21)

dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4-17)

rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Tekst mający znaczenie dla EOG) – (Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1–8)

rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1)

rozporządzenie (WE) nr 1899/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 377 z 27.12.2006, s. 1–175)

dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1–260)

dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18–60)

dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1)

rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 14–41)

rozporządzenie Komisji (WE) nr 8/2008 z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w odniesieniu do wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 10 z 12.1.2008, s. 1–206)

decyzja Komisji 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (Dz.U. L 64 z 7.3.2008, s. 72-205)

dyrektywa 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń dźwigowych (Dz.U. L 312 z 7.9.1995, s. 1)

dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi zmieniona dyrektywą 2004/27WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 34)

dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33)

dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51)

dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27)

rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz.U. L 337 z 13.12.2002, s. 3).

rozporządzenie Rady (WE) 577/98 z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie organizacji badania prób losowych dotyczącego siły roboczej we Wspólnocie (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 1) oraz towarzyszące mu rozporządzenia wykonawcze

rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 165 z 3.7.2003, s. 1) oraz towarzyszące mu rozporządzenia wykonawcze

rozporządzenie (WE) nr 458/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat ochrony socjalnej (ESSPROS) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 113 z 30.4.2007, s.3)

rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.U. L 105 z 23.4.1983, s.1)

dyrektywa Rady 83/181/EWG z dnia 28 marca 1983 r. określająca zakres art. 14 ust. 1 lit. d) dyrektywy 77/388/EWG w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej na przywóz finalny niektórych towarów (Dz.U. L 105 z 23.4.1983)

decyzja Rady 2006/774/WE z dnia 7 listopada 2006 r. upoważniająca niektóre państwa członkowskie do stosowania stawki obniżonej VAT w odniesieniu do niektórych usług pracochłonnych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28 ust. 6 dyrektywy 77/388/EWG (Dz.U. L 314, 15.11.2006, s. 28-32)

dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s.1)

dyrektywa Rady 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników (86/378/EWG) (OJ L 225 z 12.8.1986, s. 40)

dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 23)

decyzja Rady 2006/544/WE z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia państw członkowskich (Dz.U. L 215 z 5.8.2006, s. 26)

dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1)

dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10)

dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, s. 14), zmieniona dyrektywą 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. zmieniającą dyrektywę 97/67/WE w zakresie dalszego otwarcia na konkurencję wspólnotowych usług pocztowych (Dz.U. L 176 z 05.07.2002, s. 21)

dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.04.2004, s. 1)

dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114)

dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz.U. L 149 z 11.06.2005, s. 22)

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25)

decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 45)

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 277 z 21.10.2005, s. 1)

rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1)

zakres i sposób wykonywania przez Wspólnotę takich kompetencji podlega z natury rzeczy ciągłym zmianom, Wspólnota będzie zatem w miarę potrzeb uzupełniać lub zmieniać niniejszą deklarację zgodnie z art. 12 ust. 1 protokołu.

2. Deklaracja Wspólnoty Europejskiej dotycząca art. 1 ust. 1 protokołu fakultatywnego

Wspólnota Europejska przypomina o swoim zastrzeżeniu dotyczącym art. 27 ust. 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz o fakcie, iż zakres kompetencji Komitetu w odniesieniu do Wspólnoty Europejskiej jest w związku z tym ograniczony.

[1] Dz.U. C […] z […], s. […].

[2] Dz.U. C […] z […], s. […].