52007IP0100

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe (2006/2130(INI))

Úradný vestník 027 E , 31/01/2008 S. 0232 - 0240


P6_TA(2007)0100

Budúcnosť profesionálneho futbalu v Európe

Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. marca 2007 o budúcnosti profesionálneho futbalu v Európe (2006/2130(INI))

Európsky parlament,

- so zreteľom na Helsinskú správu z 10. decembra 1999 [1] a Deklaráciu z Nice z 8. decembra 2000 [2] o špecifických vlastnostiach športu a jeho spoločenskej funkcii v Európe,

- so zreteľom na články 17 a III-282 Zmluvy o Ústave pre Európu,

- so zreteľom na podnet britského predsedníctva týkajúci sa európskeho futbalu, ktorý bol základom pre Nezávislú štúdiu o európskom športe 2006 ("Independent European Sport Review 2006"),

- so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (Súdny dvor) a Súdu prvého stupňa, ako aj na rozhodnutia Komisie v záležitostiach týkajúcich sa športu,

- so zreteľom na článok 45 svojho rokovacieho poriadku,

- so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A6-0036/2007),

A. keďže Komisia v Helsinskej správe zdôraznila, že na dobré riadenie futbalu ako hry je potrebné partnerstvo medzi riadiacimi futbalovými orgánmi a verejnými orgánmi, ktoré v plnej miere rešpektuje samoregulačnú povahu profesionálneho športu,

B. keďže európsky šport, zvlášť futbal, je neodlučiteľnou súčasťou európskej identity, európskej kultúry a občianstva, a európsky futbalový model, ktorý sa vyznačuje otvorenými športovými súťažami v rámci pyramídovej štruktúry, v ktorej niekoľko stotisíc amatérskych klubov a milióny dobrovoľníkov a hráčov tvoria základ špičkových profesionálnych klubov, je výsledkom dlhodobej demokratickej tradície a podpory na úrovni miestneho spoločenstva ako celku,

C. keďže futbal zohráva významnú spoločenskú a výchovnú úlohu a je účinným nástrojom sociálneho začlenenia a multikultúrneho dialógu a musí zohrávať aktívnu úlohu v boji proti diskriminácii, netolerancii, rasizmu a násiliu, keďže mnohé takto motivované incidenty sa stále stávajú na štadiónoch a v ich okolí a keďže profesionálne futbalové kluby a ligy takisto zohrávajú kľúčovú spoločenskú a kultúrnu úlohu vo svojich miestnych a národných spoločenstvách,

D. keďže profesionálny futbal má ekonomický i neekonomický rozmer,

E. keďže ekonomické hľadisko profesionálneho futbalu podlieha právu Spoločenstva a judikatúra uznáva špecifickosť športu a spoločenskú a vzdelávaciu úlohu, ktorú zohráva futbal v Európe,

F. keďže národné a európske politické a športové orgány sú preto zodpovedné za to, aby vypracovaním primeraného právneho rámca, ktorý v plnej miere dodržiava základné zásady osobitosti profesionálneho futbalu, nezávislosť jeho orgánov a subsidiaritu, zabezpečili, aby sa pri uplatňovaní práva Spoločenstva v oblasti profesionálneho futbalu neohrozila jeho spoločenská a kultúrna úloha,

G. keďže vzhľadom na rastúci význam športu v rámci rôznych politík EÚ (sloboda pohybu, uznávanie vzdelania, hospodárska súťaž, ochrana zdravia a audiovizuálne politiky) bolo prijaté rozhodnutie začleniť šport do Zmluvy o Ústave pre Európu ako oblasť v pôsobnosti EÚ (v rámci článkov 17 a III-282); keďže Zmluvu o Ústave pre Európu neratifikovali všetky členské štáty a samotná Deklarácia z Nice o športe v Európe nepostačuje na riešenie súčasných problémov, ktoré presahujú vnútroštátny rozmer a vyžadujú si preto riešenia na európskej úrovni,

H. keďže narastajúca profesionalizácia a komercializácia športu všeobecne a futbalu zvlášť spôsobili, že právo ES má v tejto oblasti oveľa väčší význam, pričom táto skutočnosť sa odráža v rastúcom počte prípadov čakajúcich na rozhodnutie pred Súdnym dvorom a Komisiou,

- toto výrazne zhoršilo problém právnej neistoty, pričom dotknuté odvetvia považujú prístup založený výlučne na individuálnom riešení prípadov čoraz viac za neprimeraný, čo je stanovisko, ktoré dokumentuje aj štúdia vypracovaná z poverenia viacerých ministrov členských štátov EÚ pre oblasť športu, nedávno zverejnená pod názvom Nezávislá štúdia o európskom športe 2006,

- napríklad nie je jasné, či pravidlo Európskej futbalovej federácie (UEFA), ktoré stanovuje, že mužstvá musia pozostávať z určitého minimálneho počtu domácich hráčov, a je ustanovením osobitne dôležitým pre rozvoj mládeže, by sa po prípadnom preskúmaní zo strany Súdneho dvora ukázalo ako zlučiteľné s článkom 12 Zmluvy o ES,

I. keďže v dôsledku tejto právnej neistoty nie je jasné, do akej miery sú samoregulačné orgány, ako napríklad UEFA a národné asociácie a národné ligy, autonómne a do akej miery sú pri uplatňovaní svojho práva na samoreguláciu a pri vykonávaní svojej regulačnej funkcie viazané určitými zásadami práva Spoločenstva, napríklad zásadou voľného pohybu, nediskriminácie a pravidlami hospodárskej súťaže,

J. keďže táto právna neistota nie je problematická len z hospodárskeho hľadiska, ale najmä vzhľadom na spoločenskú, kultúrnu a výchovnú funkciu futbalu, a zároveň znižuje záujem fanúšikov a úsilie o zlepšenie podpory a ohrozuje zásadu fair play,

K. keďže bolo prijaté rozhodnutie začleniť šport do Zmluvy o Ústave pre Európu ako oblasť v pôsobnosti EÚ (články 17 a III-282) s cieľom udeliť EÚ právomoci na rozvoj jeho európskeho rozmeru,

L. keďže profesionálny futbal nefunguje ako typické odvetvie hospodárstva a keďže profesionálne futbalové kluby nemožno prevádzkovať za tých istých trhových podmienok ako ostatné hospodárske odvetvia, pretože medzi súpermi v rámci športu existuje vzájomná závislosť a na zachovanie neistých výsledkov je potrebná konkurenčná rovnováha, a keďže rozličné zúčastnené subjekty vrátane fanúšikov, hráčov, klubov, líg a asociácií nefungujú ako bežní zákazníci alebo podniky,

M. keďže budúcnosť profesionálneho futbalu v Európe je ohrozená zvyšujúcou sa koncentráciou ekonomického bohatstva a vplyvu športu,

N. keďže rastúci význam ziskov z predaja vysielacích práv môže narušiť konkurenčnú rovnováhu medzi klubmi z rôznych krajín, pretože takéto zisky sú do veľkej miery podmienené veľkosťou národných vysielacích trhov,

O. keďže už niekoľko desaťročí sa profesionálny futbal v čoraz väčšej miere vyznačuje medzinárodným rozmerom a v rovnakej miere naň pôsobia rôzne medzinárodné regulačné a právne režimy,

P. keďže odlišné vnútroštátne právne predpisy a licenčné kritériá v Európe spôsobujú nerovnaké hospodárske a právne podmienky a táto situácia je vážnou prekážkou čestnej športovej súťaže medzi mužstvami v rámci európskej ligy, a teda aj medzi národnými mužstvami,

Q. keďže účasť žien v športe je vo všeobecnosti stále omnoho nižšia ako účasť mužov; keďže ženy majú stále nedostatočné zastúpenie v rozhodovacích orgánoch v oblasti športu a keďže v súvislosti s odmeňovaním športových profesionálov možno naďalej konštatovať prípady rodovej diskriminácie,

R. keďže napriek tomu, že rozsudok vo veci Bosman z roku 1995 mal priaznivý vplyv na zmluvy a pohyb hráčov - i keď naďalej treba riešiť množstvo problémov v oblasti zamestnanosti a problémov sociálneho charakteru - mal pre šport i nepriaznivé následky, medzi ktoré patria väčšie možnosti na strane najbohatších klubov na podpísanie zmluvy s najlepšími hráčmi, silnejšie spojenie medzi finančnou silou a športovými úspechmi, inflačná špirála platov hráčov, menej možností pre hráčov trénovaných v miestnych podmienkach prejaviť svoj talent na najvyššej úrovni a znížený stupeň solidarity medzi profesionálnym a amatérskym športom,

S. keďže špirála výdavkov, platová inflácia a následná finančná kríza, ktorej čelí mnoho klubov, vedú k trestnej činnosti (manipulovanie so zápasmi, korupcia, atď.),

T. keďže Komisia v rámci oficiálnych rozhodnutí potvrdila zlučiteľnosť kolektívneho predaja mediálnych práv s právnymi predpismi Spoločenstva v oblasti hospodárskej súťaže,

Všeobecný kontext

1. zdôrazňuje, že sa prikláňa k európskemu futbalovému modelu, s jeho symbiotickým vzťahom medzi amatérskym a profesionálnym futbalom;

2. poukazuje na dôležitosť prepojenia národných pyramídových štruktúr európskeho futbalu, ktoré zabezpečujú širokú základňu talentov a súťaží, pretože národné ligy a súťaže sú takisto cestou k európskym súťažiam, pričom vzniká potreba dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi národnou základňou futbalu a európskou úrovňou, aby futbalové ligy a asociácie mohli účinne spolupracovať;

3. uznáva potrebu spoločného úsilia riadiacich futbalových orgánov a politických orgánov na rôznych úrovniach v boji proti určitým znakom nepriaznivého vývoja, ako napríklad nadmernej komercializácii a nekalej súťaži, s cieľom zabezpečiť pozitívnu budúcnosť profesionálneho futbalu vyznačujúcu sa vzrušujúcou súťažou, vysoký stupeň identifikácie fanúšikov s ich klubmi a prístup k zápasom pre širokú verejnosť, okrem iného aj prostredníctvom špeciálnych cien lístkov pre mladých ľudí a rodiny, najmä v prípade významných medzinárodných zápasov;

4. víta prácu vykonanú pri vypracovaní vyššie uvedenej Nezávislej štúdie o európskom športe 2006 a štúdie o profesionálnom športe na vnútornom trhu, ktorú nechal vypracovať Európsky parlament; vyzýva členské štáty, európske a národné riadiace futbalové orgány a Komisiu s ohľadom na jej pripravovanú Bielu knihu o športe, aby pokračovali v úsilí, ktoré začalo britské predsedníctvo a ktorého cieľom je posúdiť potrebu politických opatrení riadne zohľadňujúcich zásadu subsidiarity tým, že sa zohľadnia zásady a hlavné odporúčania tejto štúdie;

5. vyjadruje želanie zabrániť tomu, aby sa budúcnosť európskeho profesionálneho futbalu určovala výlučne na základe jednotlivých prípadov, ako aj želanie zlepšiť právnu istotu;

6. súhlasí so základnou zásadou, podľa ktorej ekonomické hľadiská profesionálneho športu patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o ES, pričom zohľadňuje špecifický charakter športu uvedený v Deklarácii z Nice; domnieva sa, že obmedzujúce účinky športových úprav sú zlučiteľné s právom EÚ za predpokladu, že úprava má legitímny cieľ týkajúci sa povahy a účelu športu a že jej reštriktívne účinky sú obsiahnuté v úsilí o ochranu tohto cieľa a sú voči nemu primerané;

7. vyzýva Komisiu, aby vypracovala postupy na uplatňovanie tejto zásady a začala proces konzultácií s európskymi a národnými futbalovými orgánmi s cieľom vytvoriť oficiálnu rámcovú dohodu medzi EÚ a európskymi a národnými riadiacimi futbalovými orgánmi;

8. žiada Komisiu, aby v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi a európskymi a národnými futbalovými riadiacimi orgánmi a ďalšími zúčastnenými stranami začlenila do svojej pripravovanej bielej knihy zásady a odporúčania zahrnuté v tomto uznesení a vytvorila akčný plán pre európsky šport všeobecne a osobitne pre futbal, ktorý stanoví otázky, ktorými sa bude Komisia zaoberať, a právne nástroje, ktoré sa použijú právnu istotu a rovnaké podmienky pre všetky strany;

9. žiada Komisiu, aby pokračovala v štruktúrovanom dialógu s riadiacimi futbalovými orgánmi vrátane národných asociácií a líg a ostatnými zainteresovanými stranami s cieľom prekonať problém právnej neistoty;

10. víta úspech ženského futbalu v Európe a veľký záujem oň a upozorňuje na jeho rastúci spoločenský význam;

Riadenie

11. vyzýva všetky riadiace futbalové orgány, aby lepšie určili a koordinovali svoje právomoci, zodpovednosti, funkcie a rozhodovacie postupy s cieľom zvýšiť stupeň svojej demokracie, transparentnosti a legitímnosti v prospech celého futbalového odvetvia; vyzýva Komisiu, aby poskytla poradenstvo v otázke legitímnej a primeranej samoregulácie s náležitým ohľadom na vnútroštátne právne predpisy a finančnú podporu pre federácie a asociácie, ktorá je zameraná na rozvoj a podporu mladých futbalistov a národného mužstva;

12. vyzýva UEFA, aby do rozhodovacieho procesu zapojila reprezentatívne organizácie zastupujúce hráčov, kluby a ligy;

13. domnieva sa, že lepšie riadenie vedúce k sústredenejšej samoregulácii na vnútroštátnej a európskej úrovni zníži tendenciu obracania sa na Komisiu a Súdny dvor;

14. uznáva odbornosť a legitimitu športových tribunálov, ktoré umožňujú uplatniť právo občana na spravodlivé vypočutie v zmysle článku 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie;

15. zastáva názor, že odvolanie sa na občianske súdy, dokonca aj vtedy, keď to zo športového hľadiska nie je opodstatnené, nemožno penalizovať na základe disciplinárnych predpisov; v tomto ohľade odmieta svojvoľné rozhodnutia Medzinárodnej federácie futbalových zväzov (FIFA);

16. žiada UEFA a FIFA, aby vo svojich štatútoch akceptovali právo obrátiť sa na bežné súdy, uznáva však, že zásada samoregulácie implikuje a odôvodňuje štruktúry európskeho športového modelu a základných princípov organizácie športových súťaží vrátane antidopingových predpisov a disciplinárnych trestov;

17. nalieha, aby bola zásada proporcionality podstatnou pre všetky riadiace futbalové orgány pri uplatňovaní ich samoregulačnej právomoci, a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa táto zásada uplatňovala v právnych prípadoch týkajúcich sa športu;

18. vyzýva FIFA, aby zvýšila svoju vnútornú demokraciu a transparentnosť svojich štruktúr;

19. domnieva sa, že prípad Charleroi, ktorý je v súčasnosti predložený Súdnemu dvoru, by mohol vážne narušiť schopnosť malých a stredných národných futbalových zväzov zúčastňovať sa na medzinárodných súťažiach a ohroziť kľúčové investície národných zväzov do futbalovej základne; v tomto ohľade sa domnieva, že kluby by mali uvoľňovať svojich hráčov, aby si splnili svoje povinnosti v národných mužstvách bez nároku na kompenzáciu; povzbudzuje UEFA, FIFA a futbalové ligy, aby spolu s európskymi klubmi dosiahli dohodu o podmienkach týkajúcich sa hráčov, ktorí utrpeli zranenie počas reprezentovania svojej krajiny a o systéme kolektívneho poistenia, ktorý sa zavádza;

20. podporuje licenčný systém klubov UEFA, ktorého cieľom je zabezpečiť dobré prostredie medzi klubmi a prispieť k ich finančnej stabilite, vyzýva UEFA, aby ďalej rozvíjala tento licenčný systém v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva s cieľom zaručiť finančnú transparentnosť a náležité riadenie;

21. odporúča dynamickú kampaň zo strany národných a európskych politických a športových orgánov s cieľom zabezpečiť vyšší stupeň transparentnosti a dobrú správu v rámci európskeho profesionálneho futbalu;

22. podporuje úsilie o ochranu integrity futbalu ako športu tým, že zabraňuje konfliktu záujmov významných zainteresovaných strán v kluboch alebo riadiacich orgánoch;

23. vyzýva Komisiu, aby konzultujúc riadiace futbalové orgány, ligy a kluby, reagovala na zavedenie európskeho právneho štatútu pre športové spoločnosti s cieľom zohľadniť hospodárske aktivity významných futbalových klubov pri zachovaní ich osobitných športových vlastností; takýto štatút by umožnil stanoviť pravidlá na sledovanie hospodárskych a finančných aktivít takýchto spoločností a účasť fanúšikov a komunity;

24. žiada členské štáty a riadiace futbalové orgány, aby aktívne podporovali spoločenskú a demokratickú úlohu futbalových fanúšikov, ktorí podporujú zásady fair play, prostredníctvom podpory vytvárania a rozvoja nadácií fanúšikov (uznaním ich zodpovednosti), ktoré by sa mohli podieľať na vlastníctve a riadení klubov menovaním futbalového ombudsmana a najmä rozšírením britského modelu priaznivcov futbalu Supporters Direct na európsku úroveň;

25. žiada UEFA, aby preskúmala, ako by sa organizácie fanúšikov mohli začleniť ako dôležité zúčastnené strany, keď sú organizované na európskej úrovni a aby preskúmala možnosť vytvorenia európskeho orgánu European Supporters Direct;

26. domnieva sa, že do riadenia futbalu by sa mali prostredníctvom lepšieho sociálneho dialógu užšie zapojiť profesionálni futbalisti, zástupcovia ich odborových zväzov, klubov a líg;

Boj proti trestnej činnosti

27. podporuje úsilie európskych a národných futbalových riadiacich orgánov zaviesť väčšiu transparentnosť do vlastníckych štruktúr klubov a žiada Radu, aby vytvorila a prijala opatrenia na boj proti trestnej činnosti v profesionálnom futbale vrátane prania špinavých peňazí, nezákonného stávkovania, dopingu a manipulovania so zápasmi, ako aj proti nútenej prostitúcii na pozadí veľkých futbalových podujatí;

28. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby subjekty pôsobiace v oblasti futbalu boli v plnom súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa transparentnosti a prania špinavých peňazí;

29. vyzýva členské štáty, aby zaviedli mechanizmy na podporu spolupráce medzi klubmi, políciou a organizáciami fanúšikov s cieľom bojovať proti násiliu, výtržníctvu a ďalším formám problémového správania pred, počas a po futbalových zápasov a aby si vymieňali osvedčené postupy;

30. žiada Radu, aby posilnila koordináciu preventívnych opatrení a sankcií týkajúcich sa výtržníkov aj v súvislosti s národnými zápasmi; v tejto súvislosti žiada Radu, aby implementovala svoje rozhodnutie 2002/348/SVV týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom a aby v prípade potreby zlepšila dodatočné opatrenia v dôsledku nedávnych násilných incidentov na futbalových štadiónoch a mimo nich;

31. vyzýva členské štáty, európske futbalové orgány, ako aj federácie a ligy, aby viedli veľkú európsku informačnú kampaň pre fanúšikov s cieľom zamedziť násiliu na štadiónoch a mimo nich;

Spoločenská, kultúrna a výchovná úloha futbalu

32. zdôrazňuje význam výchovy prostredníctvom športu a potenciál futbalu pomôcť sociálne zraniteľným skupinám mladistvých vrátiť sa na správnu cestu a žiada členské štáty, národné zväzy, ligy a kluby, aby si vymieňali osvedčené postupy v tejto oblasti;

33. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby takisto podporili projekty sociálneho začlenenia organizované futbalovými klubmi;

34. vyjadruje jednoznačnú podporu opatreniam UEFA na podporu výchovy mladých hráčov prostredníctvom požiadavky určitého minimálneho počtu domácich hráčov v profesionálnych klubových mužstvách a uplatnenia obmedzení na veľkosť mužstiev; domnieva sa, že tieto podporné opatrenia sú primerané, a vyzýva profesionálne kluby na prísne uplatňovanie tohto pravidla;

35. je pevne presvedčený, že sú potrebné dodatočné zmluvy, ktoré by mali zabezpečiť, aby iniciatíva týkajúca sa domácich hráčov nebola príčinou obchodovania s deťmi v niektorých kluboch, ktoré uzatvárajú zmluvy s veľmi mladými osobami (vo veku menej než 16 rokov);

36. poukazuje na to, že sa mladým hráčom musí poskytnúť možnosť všeobecného vzdelávania a odbornej prípravy súbežne s ich klubovými a tréningovými aktivitami a že kluby by mali zabezpečiť, aby sa mladí hráči z tretích krajín vrátili bezpečne domov, ak sa ich kariéra v Európe nerozvinie;

37. trvá na tom, že v súvislosti s náborom mladých zahraničných talentov sa musí za každých okolností dodržiavať imigračné právo, a vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala problémom obchodovania s deťmi v kontexte rámcového rozhodnutia Rady 2002/629/SVV z 19. júla 2002 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi [3] a (alebo) v kontexte vykonávania smernice Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci [4]; upozorňuje na to, že mladí hráči musia dostať príležitosť na získanie všeobecného vzdelania a odbornej prípravy súbežne s aktivitami v klube a tréningovou činnosťou, aby neboli celkom závislí od klubu; vyzýva na prijatie opatrení na zabránenie sociálnemu vylúčeniu tých mladých ľudí, ktorí sa nakoniec nedostanú do užšieho výberu;

38. žiada riadiace orgány futbalu a kluby, aby sa zapojili do boja proti obchodovaniu s ľuďmi tým, že

- prijmú európsku chartu solidarity vo futbale, ktorou sa zaviažu dodržiavať zásady dobrého správania v súvislosti s vyhľadávaním, náborom a prijímaním mladých zahraničných futbalistov,

- vytvoria fond solidarity, ktorý bude financovať preventívne programy v krajinách najviac postihnutých obchodovaním s ľuďmi,

- prehodnotia článok 19 Poriadku FIFA upravujúceho štatúty a prestupy hráčov v súvislosti s ochranou neplnoletých;

39. zdôrazňuje význam spoločenskej a výchovnej úlohy výcvikových stredísk a rozhodujúcu úlohu, ktorú zohrávajú v súvislosti s prosperitou klubov a budúcim rozvojom futbalových talentov; podporuje finančné stimuly pre kluby s výcvikovým strediskom, ak sú takéto stimuly zlučiteľné s pravidlami zmluvy týkajúcimi sa štátnej pomoci, a žiada Komisiu, aby uznala túto kľúčovú úlohu pri vypracovávaní usmernení o štátnej pomoci;

40. zdôrazňuje potrebu vytvorenia prostredia, v ktorom sa môžu mladí hráči rozvíjať a vychovávať v duchu poctivosti a fair play;

41. nalieha na členské štáty, aby zaviedli rodové hľadisko do všetkých oblastí športových politík v záujme ďalšieho zníženia pretrvávajúceho rozdielu medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o zastúpenie v športových orgánoch, odmeňovanie, ako aj skutočnú účasť na športe, a rovnomernejšie tým rozdelili osobné a spoločenské výhody vyplývajúce zo športu;

Zamestnanosť a sociálne otázky

42. ľutuje, že medzi členskými štátmi existujú rozdiely v sociálnych a finančných právnych predpisoch, ktoré spôsobujú nerovnosti medzi klubmi, a tiež to, že členským štátom chýba ochota riešiť túto situáciu na európskej úrovni;

43. zdôrazňuje význam vzájomného uznávania odbornej spôsobilosti získanej v inom členskom štáte pre voľný pohyb zamestnancov;

44. domnieva sa, že súčasná ekonomická situácia týkajúca sa manažérov futbalových hráčov si vyžaduje, aby riadiace futbalové orgány na všetkých úrovniach a na základe konzultácií s Komisiou zlepšili pravidlá, ktoré riadia činnosť manažérov futbalových hráčov; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby podporila úsilie UEFA o úpravu postavenia manažérov hráčov a aby v prípade potreby predložila návrh smernice týkajúcej sa manažérov hráčov, ktorá by zahŕňala: presné normy a skúšobné kritériá pred začatím činnosti manažérov futbalových hráčov; transparentnosť transakcií manažérov; minimálne harmonizované normy pre zmluvy manažérov; účinný kontrolný a disciplinárny systém zabezpečovaný európskymi riadiacimi orgánmi; zavedenie "systému vydávania licencií pre manažérov" a registra manažérov; ukončenie "dvojitého zastupovania" a vyplácanie manažérov hráčmi;

45. vyzýva UEFA a Komisiu, aby zintenzívnili úsilie o posilnenie sociálneho dialógu na európskej úrovni o otázkach ako napríklad doba platnosti zmlúv, definícia období prestupu, možnosti včasného ukončenia zmluvy a kompenzácia pre materské kluby, keďže tým možno zabrániť napätiu medzi hráčmi a zamestnávateľmi a prekonať ho;

46. víta kroky federácie FIFPro, UEFA a Európskej profesionálnej futbalovej ligy (EPFL) na podporu práv hráčov tým, že sa zabezpečí, aby hráči vždy dostali písomné zmluvy s určitými minimálnymi požiadavkami;

47. uvedomuje si potrebu účinného vykonávania právnych predpisov v oblasti zamestnanosti vo všetkých členských štátoch s cieľom zabezpečiť, aby profesionálni hráči mali práva, na ktoré majú nárok, a plnili si povinnosti, ktoré vyplývajú z ich postavenia zamestnancov;

48. žiada Komisiu, aby aktívne podporovala iniciatívy a kampane na boj proti detskej práci v odvetviach súvisiacich s futbalom a preskúmala všetky politické a právne možnosti na zabezpečenie dodržiavania práv všetkých pracovníkov vrátane detí;

Boj proti násiliu, rasizmu a iným formám diskriminácie

49. žiada Komisiu, členské štáty a všetky strany zainteresované v profesionálnom futbale, aby prijali svoju zodpovednosť za pokračovanie a zintenzívnenie boja proti rasizmu a xenofóbii tým, že odsúdia všetky formy diskriminácie rasizmu na štadiónoch aj mimo nich, keďže právny nárok na pracovné prostredie bez rasizmu a iných foriem diskriminácie sa vzťahuje aj na futbalistov; žiada prísnejšie sankcie voči akémukoľvek druhu diskriminačných rasistických a xenofóbnych prejavov vo futbale; žiada UEFA, národné zväzy a ligy, aby uplatňovali disciplinárne pravidlá koherentným, dôkladným a koordinovaným spôsobom bez toho, aby zanedbávali finančnú situáciu klubov;

50. v tejto súvislosti tiež vyzýva Komisiu, UEFA a ďalšie zainteresované strany, aby prijali opatrenia v nadväznosti na vyhlásenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2006 o boji proti rasizmu vo futbale [5]; blahoželá federáciám UEFA a FIFA k začleneniu prísnejších sankcií do ich štatútov a k prijímaným opatreniam a víta budúce opatrenia všetkých príslušných strán v oblasti futbalu;

51. vyzýva Komisiu, UEFA a ďalšie zainteresované strany, aby nedovolili beztrestnosť ďalších foriem diskriminácie, napríklad diskriminácie na základe pohlavia, pôvodu, sexuálnej orientácie a podobne, na futbalových štadiónoch a mimo nich;

52. odsudzuje všetky formy násilného správania na futbalových štadiónoch, povzbudzuje členské štáty, aby uplatňovali najprísnejšie opatrenia, ktoré majú k dispozícii, s cieľom znížiť a odstrániť všetky formy násilia na športoviskách, a vyjadruje svoju podpory opatreniam UEFA zameraným na ich odstránenie;

Právo hospodárskej súťaže a vnútorný trh

53. pevne verí, že zavedenie upraveného systému kontroly nákladov by mohlo byť prostriedkom na zvýšenie finančnej stability a konkurenčnej rovnováhy medzi mužstvami, napríklad pri začlenení do aktualizovaného klubového licenčného systému;

54. domnieva sa, že futbal musí zabezpečiť vzájomnú závislosť konkurentov a potrebu zaručiť neistotu výsledkov súťaží, čo by mohlo byť odôvodnením pre športové organizácie, aby na trhu uplatňovali osobitný rámec na organizovanie a predaj športových podujatí; domnieva sa však, že takéto osobitné vlastnosti nezaručujú v dôsledku rastúceho ekonomického významu takýchto činností automatické oslobodenie od pravidiel hospodárskej súťaže Spoločenstva pre všetky hospodárske činnosti iniciované v rámci profesionálneho futbalu;

55. vyzýva Komisiu, aby vypracovala jasné usmernenia o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci, ktoré by uvádzali, aký druh verejného financovania je prijateľný a legitímny na to, aby futbal plnil svoju spoločenskú, kultúrnu a výchovnú úlohu, napr. finančná alebo iná podpora, ktorú poskytujú miestne orgány na zabezpečenie alebo modernizáciu futbalových štadiónov či zariadení;

56. žiada Komisiu a členské štáty, aby v úzkej spolupráci s medzinárodnými, európskymi a národnými riadiacimi futbalovými orgánmi zvážili následky prípadnej liberalizácie stávkového trhu a mechanizmy na zabezpečenie financovania športu vo všeobecnosti a futbalu zvlášť a aby preskúmali opatrenia, ktoré by chránili integritu národných a európskych futbalových súťaží;

57. uznáva význam obchodných značiek v odvetví športu okrem prípadov, keď sa používajú na obmedzenie voľného pohybu tovaru;

58. berie na vedomie, že často existuje nepomer medzi ponukou a dopytom lístkov na veľké futbalové podujatia, čo je prospešné pre sponzorov, ale škodlivé pre spotrebiteľov; zdôrazňuje, že pri distribúcii lístkov by sa mali plne zohľadňovať záujmy spotrebiteľov a že na všetkých úrovniach by sa mal zaručiť nediskriminačný a spravodlivý predaj lístkov, pričom však uznáva, že distribúcia lístkov môže byť v prípade potreby obmedzená na členov klubov fanúšikov, cestovných klubov alebo podobných organizácií, v ktorých je členstvo dostupné na nediskriminačnom základe;

Predaj televíznych práv a právo hospodárskej súťaže

59. trvá na tom, že kolektívny predaj práv na všetky súťaže je rozhodujúci pre ochranu modelu finančnej solidarity európskeho futbalu; víta verejnú diskusiu a podrobnejší výskum Komisie týkajúci sa toho, či by sa mal tento model prijať v celej Európe pre súťaže na celoeurópskej i domácej úrovni, ako sa navrhuje v Nezávislej štúdii o európskom športe 2006; v tomto ohľade vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobné hodnotenie hospodárskych a športových dôsledkov svojich príslušných rozhodnutí týkajúcich sa mediálnych práv a rozsahu, v akom boli alebo neboli funkčné;

60. zdôrazňuje, že predaj mediálnych práv, ktoré majú európske národné futbalové ligy, by mal byť vždy v súlade s právom ES týkajúcim sa hospodárskej súťaže pri zohľadnení špecifického charakteru športu a mal by sa prerokovať a uzavrieť transparentným spôsobom; za tohto predpokladu sa však domnieva, že vysielanie futbalu by malo byť prístupné čo najširšiemu spektru ľudí, ako aj prostredníctvom voľne vysielajúcich kanálov;

61. zdôrazňuje, že podstatu článku 3a súčasnej smernice o "Televízii bez hraníc" 97/36/ES [6] možno sotva preceniť;

62. poukazuje na to, že pre profesionálny futbal je nevyhnutné, aby sa zisky z televíznych práv rozdelili čestným spôsobom tak, aby sa zabezpečila solidarita medzi profesionálnym a amatérskym futbalom a medzi konkurenčnými klubmi vo všetkých súťažiach; poznamenáva, že rozdeľovanie ziskov z televíznych práv v rámci Ligy majstrov UEFA v súčasnosti do značnej miery odráža veľkosť národných televíznych trhov príslušných klubov; poukazuje na skutočnosť, že týmto sa zvýhodňujú veľké krajiny a znižuje sa sila klubov z menších krajín;

63. preto vyzýva UEFA, aby spolu s Komisiou pokračovala v skúmaní mechanizmov na vytvorenie konkurenčnejšej rovnováhy v tejto oblasti prostredníctvom intenzívnejšieho prerozdeľovania;

64. upozorňuje na to, že televízne vysielanie športových súťaží sa čoraz viac uskutočňuje na kódovaných a platených televíznych kanáloch a že tieto súťaže sa tým stávajú nedostupnými pre množstvo spotrebiteľov;

Doping

65. odporúča, aby sa prevencia a boj proti dopingu stali dôležitým záujmom členských štátov; vyzýva na uplatňovanie politiky prevencie a boja proti dopingu a zdôrazňuje potrebu bojovať proti nezrovnalostiam prostredníctvom kontrol, výskumu, skúšok, dlhodobého sledovania uskutočňovaného nezávislými lekármi a prostredníctvom vzdelávania, ako aj prevencie a školení; vyzýva profesionálne kluby, aby prisľúbili, že budú bojovať proti dopingu a sledovať dodržiavanie pravidiel prostredníctvom vnútorných kontrol;

*

* *

66. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a UEFA, FIFA, EPFL, Európskemu klubovému fóru a FIFPro.

[1] KOM(1999)0644.

[2] Závery predsedníctva, Zasadnutie Európskej rady v Nice, 7. - 9. december 2000, príloha IV.

[3] Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 12.

[5] Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 143.

[6] Ú. v. ES L 202, 30.7.1997, s. 60.

--------------------------------------------------