08/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


52006XC1208(04)


C 298/17

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели

(текст от значение за ЕИП)

(2006/С 298/11)

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

Настоящото известие определя рамката за възнаграждаване на сътрудничеството, оказвано при разследването на Комисията от предприятия, които участват или са участвали в тайни картели, засягащи Общността. Картелите са споразумения и/или съгласувани практики между двама или повече конкуренти, насочени към координиране на тяхното конкурентно поведение на пазара и/или оказване на влияние върху съответните параметри на конкуренцията чрез такива практики като определяне на покупни или продажни цени и други търговски условия, разпределяне на квоти за производство и продажби, разпределяне на пазарите, включително чрез манипулиране на търгове (bid-rigging), ограничения на вноса или износа и/или антиконкурентни действия срещу други конкуренти. Тези практики са сред най-сериозните нарушения на член 81 от Договора за ЕО (1).

(2)

Като ограничават изкуствено конкуренцията, която нормално би трябвало да съществува между тях, предприятията избягват точно тези прояви на натиск, които ги тласкат към иновации както в развитието на продуктите, така и във въвеждането на по-ефективни производствени методи. Тези практики водят и до по-скъпи суровини и компоненти, които дружествата в Общността закупуват от тези производители. В крайна сметка те водят до изкуствени цени и ограничен избор за потребителите. В дългосрочен план, те водят до загуба на конкурентоспособност и намалени възможности за заетост.

(3)

Поради самата си същност тайните картели често са трудни за разкриване и разследване без сътрудничеството на замесените в тях предприятия или физически лица. Следователно Комисията счита, че е в интерес на Общността да се възнаградят предприятията, участници в този вид незаконни практики, които желаят да преустановяват участието си и сътрудничат при разследването на Комисията, независимо от останалите участващи в картела предприятия. Интересите на потребителите и гражданите от разкриване и наказване на картелите надделяват над интереса за налагане на глоби на тези предприятия, които дават възможности на Комисията да разкрие и забрани такива практики.

(4)

Комисията счита, че сътрудничеството на дадено предприятие за разкриването на съществуването на картел има съществена стойност. Един решаващ принос за започване на разследване или за установяване на нарушение може да оправдае предоставянето на освобождаване от всякакви глоби на съответното предприятие, при условие че са изпълнени определени допълнителни изисквания.

(5)

Освен това сътрудничеството от страна на едно или повече предприятия може да оправдае намаляването на глобите от страна на Комисията. Всяко намаляване на глобата трябва да отразява действителния принос на предприятието от гледна точка на качеството и времето за доказване на нарушението от Комисията. Намаляването трябва да е ограничено до предприятията, които предоставят на Комисията доказателства, добавящи съществена стойност към тези, с които Комисията вече разполага.

(6)

Освен вече съществуващи документи предприятията могат да предоставят на Комисията доброволни изложения на тяхното знание за съществуването на даден картел и ролята им в него, изготвени специално, за да бъдат подадени в рамките на програмата за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. Тези инициативи са доказали своята полезност за ефективното разследване и прекратяване на картелни нарушения и не следва да бъдат обезсърчавани от разпореждания за предоставяне на доказателства, издавани в гражданско производство. Потенциалните заявители за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер могат да се разубедят да сътрудничат на Комисията по настоящото известие, ако това би влошило позициите им при един граждански процес в сравнение с дружествата, които не сътрудничат. Такъв нежелателен ефект значително би увредил обществения интерес от осигуряване на ефективно публично прилагане на член 81 от Договора за ЕО по делата за картели и по такъв начин и неговото ефективно последващо или паралелно прилагане по граждански искове.

(7)

Задачата за упражняване на надзор, която Договорът възлага на Комисията по въпросите на конкуренцията, не включва само задължението за разследване и санкциониране на отделните нарушения, а включва също и задължението за провеждане на обща политика. Защитата на изявленията на предприятията в името на обществения интерес не е пречка за разкриването им пред другите адресати на изложението на възраженията с оглед гарантиране на правата им на защита в производството пред Комисията до степента, в която е технически възможно съчетаването на двата интереса чрез предоставяне достъп до изявленията на предприятията единствено в помещенията на Комисията и обикновено еднократно след официалното обявяване на възраженията. Освен това Комисията ще обработва личните данни в контекста на настоящото известие в съответствие със задълженията си по Регламент (ЕО) № 45/2001 (2).

II.   ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГЛОБИ

А.   Изисквания за освобождаване от глоби

(8)

Комисията ще предостави освобождаване от глобите, които в противен случай биха били наложени на предприятие, разкрило участието си в твърдян картел, засягащ Общността, ако това предприятие е първото, което предоставя информация и доказателства, които, по мнение на Комисията, ѝ дават възможност да:

а)

извърши целенасочена проверка във връзка с твърдения картел (3); или

б)

установи нарушение на член 81 от Договора за ЕО във връзка с твърдения картел.

(9)

За да може Комисията да извърши целенасочена проверка по смисъла на точка 8, буква а), предприятието трябва да предостави на Комисията посочените по-долу информация и доказателства до степента, в която това, по мнение на Комисията, няма да изложи на опасност проверките:

а)

изявление на предприятието (4), което включва, доколкото е известно на заявителя към момента на предоставянето:

подробно описание на твърдяното картелно споразумение, включително например неговите цели, дейности и начин на функциониране; съответния продукт или услуга, географския обхват, продължителността и оценка на пазарните обеми, засегнати от твърдения картел; конкретните дати, места, съдържание на твърдения картел и участници в контактите по линия на този картел, както и всички съответни обяснения по отделните доказателства, представени в подкрепа на заявлението;

наименованието и адреса на юридическото образувание, което подава заявлението за освобождаване от глоби, а също и наименованията и адресите на всички останали предприятия, които участват (са участвали) в твърдения картел;

имената, длъжностите, служебните адреси и, когато е необходимо, домашните адреси на всички физически лица, които, доколкото е известно на заявителя, са или са били замесени в твърдения картел, включително физическите лица, които са били замесени от страна на заявителя;

информация за това към кои други органи по конкуренция в рамките и извън рамките на ЕС се е обърнало предприятието или се предвижда да се обърне във връзка с твърдения картел; и

б)

други доказателства, свързани с твърдения картел, които заявителят притежава или са достъпни за него към момента на подаване, включващи по-специално всякакви доказателства, датиращи от времето на нарушението.

(10)

Освобождаването по точка 8, буква а) не се предоставя, ако по времето на подаването Комисията вече разполага с достатъчно доказателства, за да приеме решение да извърши проверка във връзка с твърдения картел или ако вече е извършила такава проверка.

(11)

Освобождаването по точка 8, буква б) се предоставя само при изпълнение на следните кумулативни условия — към датата на подаване Комисията да не разполага с достатъчно доказателства за установяване на нарушение на член 81 от Договора за ЕО във връзка с твърдения картел и на нито едно предприятие да не е предоставено условно освобождаване от глоби по точка 8, буква а) във връзка с твърдения картел. За да отговаря на изискванията, предприятието трябва да е първото, предоставило, датиращи от времето на картела, уличаващи доказателства за твърдения картел, а също и изявление на предприятието, съдържащо вида информация, посочен в точка 8, буква а), предоставящи на Комисията възможност да установи нарушение на член 81 от Договора за ЕО.

(12)

В допълнение към условията, определени в точка 8, буква а), точки 9 и 10 или в точка 8, буква б) и точка 11, всички посочени по-долу условия трябва да бъдат изпълнени във всички случаи за всяко освобождаване от глоби:

а)

предприятието да сътрудничи истински (5), пълно, непрекъснато и експедитивно от момента на подаване на заявлението и в течение на административното производство на Комисията. Това включва:

незабавно да предоставя на Комисията цялата съответна информация и доказателства относно твърдения картел, които постъпят в негово притежание или са достъпни за него;

да остане на разположение на Комисията, за да отговаря незабавно на всякакви искания, които могат да допринесат за доказване на фактите;

да осигури настоящи (и по възможност бивши) служители и директори за интервюиране от Комисията;

да не унищожава, фалшифицира или укрива съответна информация или доказателства, отнасящи се до твърдения картел; и

да не разкрива факта, че е подало заявление или каквото и да е от съдържанието на заявлението, преди Комисията да е издала изложение на възраженията по този случай, освен ако е уговорено друго;

б)

предприятието да е преустановило участието си в твърдения картел незабавно след подаване на заявлението, с изключение на това, което по мнение на Комисията е разумно необходимо за запазване интегритета на проверките.

в)

по време на обмисляне на подаването на заявление до Комисията предприятието не трябва да е унищожило, фалшифицирало или укрило доказателства за твърдения картел, нито да е разкрило както факта, че възнамерява да подаде заявление, така и каквото и да е от съдържанието на заявлението освен на други органи по конкуренция.

(13)

Предприятие, което е предприело стъпки за принуждаване на други предприятия да се присъединят към картела или да останат в него, не подлежи на освобождаване от глоби. То все пак може да получи намаляване на глобите, ако изпълни съответните изисквания и отговори на всички условия за това.

Б.   Процедура

(14)

Предприятие, което желае да подаде заявление за освобождаване от глоби, следва да се обърне към Генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията. Предприятието може първоначално да поиска пореден номер (т.н. маркер) или веднага да пристъпи към подаване на официално заявление в Комисията за освобождаване от глоби, за да изпълни условията по точка 8, буква а) или точка 8, буква б), според случая. Комисията има право да остави без разглеждане заявлението за освобождаване от глоби въз основа на обстоятелството, че заявлението е подадено след изпращане на изложението на възраженията.

(15)

Службите на Комисията могат да предоставят пореден номер, който запазва на заявителя за освобождаване от глоби място в редицата за срок, определян индивидуално във всеки отделен случай, с цел осигуряване на възможност за събиране на необходимата информация и доказателства. За да отговаря на условията за получаване на пореден номер, заявителят трябва да предостави на Комисията информация за неговото наименование и адрес, участниците в твърдения картел, съответните продукт(и) и територия(и), приблизителната продължителност на твърдения картел и естеството на поведението, осъществявано от твърдения картел. Освен това заявителят трябва да уведоми Комисията за други предишни или евентуални бъдещи заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер във връзка с твърдения картел и да обоснове искането си за получаване на пореден номер. При предоставяне на пореден номер службите на Комисията определят срок, в който заявителят е длъжен да реализира заявлението си, като предостави сведения и доказателства, необходими за достигане на съответния праг за освобождаване. Предприятия, на които е предоставен пореден номер, не могат да отговорят на това условие чрез подаване на официално заявление в хипотетичен вид. В случай че заявителят подаде официално заявление в срока, определен от службите на Комисията, предоставените сведения и доказателства ще се считат за подадени на датата, когато е бил предоставен поредният номер.

(16)

Предприятие, което подава официално заявление за освобождаване от глоби до Комисията, е длъжно:

а)

да предостави на Комисията всички сведения и доказателства относно твърдения картел, с които разполага, съгласно посоченото в точки 8 и 9, включително изявления на предприятия; или

б)

първоначално да представи тези сведения и доказателства в хипотетичен вид, като в този случай предприятието е длъжно да предаде подробен описателен списък на доказателствата, които възнамерява да разкрие до определена по-късна дата. Списъкът трябва точно да отразява естеството и съдържанието на доказателствата, като едновременно с това запазва хипотетичния характер на разкриването им. Копия на документи, от които е отстранена чувствителната информация, могат да се използват за посочване на естеството и съдържанието на доказателствата. Не е необходимо да се разкриват до представяне на описаните в заявлението му доказателства наименованията на предприятието заявител и на други предприятия, участващи в твърдения картел. Трябва обаче ясно да се идентифицира продуктът или услугата, засегнати от твърдения картел, географският обхват на твърдения картел и приблизителната му продължителност.

(17)

При поискване Генерална дирекция „Конкуренция“ издава потвърждение на получаването на заявлението за освобождаване от глоби на предприятието, с което се удостоверява датата и, ако случаят го изисква, часът на заявлението.

(18)

След като Комисията получи информацията и доказателствата, предадени от предприятието по точка 16, буква а) и установи, че същите отговарят на условията по точка 8, буква а) или точка 8, буква б) в зависимост от случая, тя предоставя на предприятието условно освобождаване от глоби в писмена форма.

(19)

Ако предприятието е представило информация и доказателства в хипотетичен вид, Комисията проверява дали естеството и съдържанието на доказателствата, описани в описателния списък по точка 16, буква б), могат да изпълнят условията по точка 8, буква а) или точка 8, буква б) според случая и съответно уведомява предприятието. След получаване на доказателствата, не по-късно от определения срок и установяване на съответствието им с посоченото в описателния списък, Комисията предоставя на предприятието условно освобождаване от глоби в писмена форма.

(20)

Ако се установи, че освобождаване от глоби не може да бъде предоставено или че предприятието не е изпълнило условията по точка 8, буква а) или точка 8, буква б) според случая, Комисията уведомява предприятието в писмена форма. В този случай предприятието може да оттегли доказателствата, предадени за целите на заявлението му за освобождаване от глоби или да поиска от Комисията същите да бъдат разгледани по реда на раздел III от настоящото известие. Това не е пречка Комисията да използва своите обичайни правомощия за разследване, за да получи информацията.

(21)

Комисията няма да разглежда други заявления за освобождаване от глоби, преди да е взела становище по съществуващо заявление за същото твърдяно нарушение, независимо дали заявлението за освобождаване е представено официално или чрез поискване на пореден номер.

(22)

Ако в края на административното производство предприятието е изпълнило условията по точка 12, Комисията му предоставя освобождаване от глоби в съответното решение. Ако в края на административното производство предприятието не е изпълнило условията по точка 12, предприятието не може да се ползва от благоприятно третиране по настоящото известие. Ако след предоставяне на условно освобождаване Комисията в крайна сметка установи, че заявителят за освобождаване е осъществявал действия на принуда, тя оттегля освобождаването.

III.   НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ГЛОБИ

А.   Изисквания за намаляване на размера на глоби

(23)

Предприятия, разкрили своето участие в твърдян картел, засягащ Общността, които не отговарят на условията по раздел II по-горе, могат да се възползват от възможността за намаляване на глобите, които иначе следва да бъдат наложени.

(24)

За да бъде допуснато до тази възможност, предприятието трябва да предостави на Комисията доказателства за твърдяното нарушение, които представляват съществена добавена стойност спрямо доказателствата, с които Комисията вече разполага, както и да изпълни кумулативните условия, определени в точка 12, от буква а) до буква в) по-горе.

(25)

Понятието „добавена стойност“ се отнася за степента, в която предоставените доказателства поради самата си същност и/или степен на подробност засилват способността на Комисията да докаже твърдения картел. При оценката си Комисията по принцип ще счита, че писмени доказателства, произхождащи от времето, за което се отнасят фактите, имат по-голяма стойност от доказателствата, създадени впоследствие. Уличаващите доказателства, които са пряко относими към разглежданите факти, по принцип ще се считат за по-ценни от тези, които имат само косвена относимост. Подобно на това степента, в която е необходимо дадени доказателства да бъдат потвърдени от други източници, за да бъдат използвани срещу други предприятия, участници в производството, има значение за стойността на тези доказателства и съответно безспорните доказателства ще се считат за по-ценни в сравнение с доказателства като изявления, които трябва да бъдат потвърждавани, ако бъдат оспорени.

(26)

Във всяко окончателно решение, прието в края на административното производство, Комисията определя размера на намалението за съответното предприятие спрямо глобата, която следва иначе да бъде наложена. За:

първото предприятие, което предостави съществена добавена стойност: намаление в размер на 30—50 %,

второто предприятие, което предостави съществена добавена стойност: намаление в размер на 20—30 %,

всяко следващо предприятие, което предостави съществена добавена стойност: намаление в размер до 20 %.

При определяне размера на намалението във всеки от тези диапазони Комисията взема предвид времето, по което са предоставени доказателствата, отговарящи на условието по точка 24, както и степента, в която те представляват добавена стойност.

Ако заявителят за намаляване на глоба е първият, предоставил безспорни доказателства по смисъла на точка 25, които Комисията използва за установяване на допълнителни факти, увеличаващи тежестта или продължителността на нарушението, Комисията не взема предвид тези допълнителни факти при определяне размера на глобата на предприятието, предоставило доказателствата.

Б.   Процедура

(27)

Предприятие, което желае да се възползва от намаляване на глобата, трябва да подаде официално заявление до Комисията и да ѝ предостави достатъчно доказателства за твърдения картел, за да изпълни изискванията за намаляване на глобата по точка 24 от настоящото известие. Всяко доброволно предоставяне на доказателства на Комисията, което предоставящото предприятие желае да бъде взето предвид с цел благоприятно третиране по раздел III от настоящото известие, трябва в момента на предоставянето да бъде ясно обозначено като част от официално заявление за намаляване на глобата.

(28)

При поискване Генерална дирекция „Конкуренция“ издава потвърждение за получаването на заявление за намаляване на глобата от предприятието и за евентуалните последващи предоставяния на доказателства, с които се удостоверява датата и, ако случаят го изисква, часа на всеки отделен акт на предоставяне. Комисията не взема становище по заявления за намаляване на глобата, преди да е взела становище по всички подадени заявления за условно освобождаване във връзка със същия твърдян картел.

(29)

Ако Комисията стигне до предварителното заключение, че предоставените от предприятието доказателства представляват съществена добавена стойност по смисъла на точки 24 и 25 и че предприятието е изпълнило условията по точки 12 и 27, тя уведомява предприятието писмено, не по-късно от датата на уведомяване за изложението на възраженията, за намерението си да приложи намаление на глобата в рамките на определен диапазон измежду посочените в точка 26. Комисията също така уведомява предприятието писмено в същия срок, ако стигне до предварителното заключение, че предприятието не отговаря на изискванията за намаляване на глобата. Комисията има право да остави без разглеждане заявление за намаляване на глобата въз основа на обстоятелството, че заявлението е подадено след изложението на възраженията.

(30)

В решението, прието след приключване на административното производство, Комисията оценява окончателната позиция на всяко предприятие, подало заявление за намаляване на размера на глобата. В окончателното си решение Комисията определя:

а)

дали предоставените от предприятието доказателства представляват съществена добавена стойност спрямо доказателствата, притежавани от Комисията към същия момент;

б)

дали са изпълнени условията, определени в точки 12, букви от а) до в) по-горе;

в)

точния размер на намалението за конкретното предприятие в рамките на диапазоните, посочени в точка 26.

Ако Комисията установи, че предприятието не е изпълнило условията по точка 12, предприятието не може да се ползва от благоприятно третиране по настоящото известие.

IV.   ИЗЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, НАПРАВЕНИ С ЦЕЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО НАСТОЯЩОТО ИЗВЕСТИЕ

(31)

Изявлението на предприятието е доброволно представяне от предприятието или от негово име на Комисията на това, което му е известно за даден картел и за ролята му в този картел, и е изготвено специално за подаване по реда на настоящото известие. Всяко изявление пред Комисията във връзка с настоящото известие става част от преписката на Комисията и следователно може да бъде използвано като доказателство.

(32)

По искане на заявителя Комисията може да допусне изявлението на предприятието да бъде направено устно, освен ако заявителят вече е разкрил съдържанието на изявлението пред трети лица. Устните изявления на предприятията се записват и възпроизвеждат в писмена форма в помещенията на Комисията. В съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (6) на Съвета и членове 3 и 17 от Регламент (ЕО) № 773/2004 (7) на Комисията на предприятията, направили устни изявления, се предоставя възможност да проверят техническата точност на записа, който е на разположение в помещенията на Комисията, както и да внесат корекции в съдържанието на устните си изявления в определен срок. Предприятията могат да се откажат от тези права в посочения по-горе срок, като от този момент записът се счита за одобрен. След изричното или мълчаливото одобряване на записа или след направата на евентуални корекции по него в определен срок предприятието прослушва записа в помещенията на Комисията и проверява точността на възпроизведените в писмена форма изявления. Неспазването на последното изискване може да доведе до отнемане на възможността за благоприятно третиране по настоящото известие.

(33)

Достъпът до изявления на предприятията се предоставя само на страните, до които е адресирано изложението на възражения, при условие че те се задължат — както и юридическите съветници, получаващи достъп от тяхно име — да не правят каквито и да било копия с механични или електронни средства на информацията в изявленията, до които им е предоставен достъп, и да направят необходимото с оглед получената от тези изявления информация да се използва единствено за посочените по-долу цели. Достъп до изявления на предприятия не се предоставя на други лица като например на жалбоподатели. Комисията счита, че тази специална защита на изявлението на предприятието не е основателна от момента, в който заявителят разкрие съдържанието му пред трети лица.

(34)

В съответствие с Известието на Комисията относно правилата за достъп до преписките на Комисията (8), достъп до преписката се предоставя единствено на страните, до които е адресирано изложението на възраженията, при условие че получената по този начин информация може да се използва единствено за целите на съдебно или административно производство по прилагане на общностните правила по конкуренция, които са предмет на съответното административно производство. Използването на тази информация за друга цел по време на производството може да бъде считано за липса на сътрудничество по смисъла на точки 12 и 27 от настоящото известие. Освен това, ако използването е станало, след като Комисията е приела решение за забрана в производството, при едно евентуално съдебно производство пред съдилищата на Общността Комисията може да поиска от съда увеличаване на размера на глобата за отговорното за това предприятие. В случай че в който и да било момент информацията бъде използвана за друга цел с участието на външен юридически съветник, Комисията може да уведоми за случая колегията на този съветник с оглед налагане на дисциплинарни мерки.

(35)

Изявленията на предприятията, направени съгласно настоящото известие, се предават на органите по конкуренция на държавите-членки в съответствие с член 12 от Регламент № 1/2003, при условие че са спазени условията по Известието за сътрудничество в рамките на мрежата от органите по конкуренция (9) и ако степента на защита срещу разкриване, осигурявана от получаващия орган по конкуренция, е равностойна на тази, която предоставя Комисията.

V.   ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ

(36)

Комисията не приема позиция относно това дали ще предостави или не условно освобождаване или относно уважаването на дадено заявление, ако бъде установено, че заявлението се отнася до нарушения, извършени извън петгодишния давностен срок за налагане на санкции, определен в член 25, параграф 1, буква б) от Регламент 1/2003, тъй като тези заявления биха били недопустими.

(37)

Считано от датата на публикуването му в Официален вестник настоящото известие отменя Известието на Комисията за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели от 2002 г. за всички производства, в които нито едно предприятие не е подало заявление в Комисията за възползване от благоприятното третиране по посоченото известие. Независимо от това точки 31—35 от настоящото известие се прилагат от момента на публикуването му по отношение на всички висящи и нови заявления за освобождаване от глоби или за намаляване на глобите.

(38)

Комисията отчита, че настоящото известие ще създаде легитимни очаквания, на които предприятията биха могли да се позоват, когато разкриват съществуването на картел пред Комисията.

(39)

В съответствие с практиката на Комисията фактът, че дадено предприятие е сътрудничило на Комисията по време на административното производство, ще бъде посочено в решението, за да се обоснове освобождаването от глоба или намаляването на глобата. Фактът, че заявлението за освобождаване от глоба или намаляване на глобата е уважено, не може да защити предприятието от гражданскоправните последици от участието му в нарушение на член 81 от Договора за ЕО.

(40)

Комисията счита, че в общия случай публичното разкриване на документи и изявления в писмена форма или записани изявления, получени съгласно настоящото известие, би могло да увреди определени публични или частни интереси, например защита на целесъобразността на проверки и разследвания по смисъла на член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 (10), дори след приемане на решението.


(1)  Позоваването в този текст на член 81 от Договора за ЕО включва и член 53 от Споразумението за ЕИП, когато същият бива прилаган от Комисията в съответствие с правилата, установени с член 56 от Споразумението за ЕИП.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  Оценката на прага ще трябва да се извършва ex ante, т.е. без да се взема предвид дали определена проверка е успешна или неуспешна, или дали проверка изобщо е провеждана или не. Оценката ще се извършва изключително въз основа на вида и качеството на предоставената от заявителя информация.

(4)  Изявленията на предприятия могат да са под формата на писмени документи, подписани от предприятието или от негово име, или да се правят устно.

(5)  Това изисква, по-специално, заявителят да предоставя точна, неподвеждаща и пълна информация. Виж решение на Съда на Европейските общности от 29 юни 2006 г. по дело С-301/04 Р, Commission срещу SGL Carbon AG a.o., параграфи 68—70, както и решения на Съда на Европейските общности от 28 юни 2005 г. по дела С-189/02 Р, С-202/02 Р, С 205/02 Р, С-208/02 Р и С-213/02 Р, Dansk Rørindustri A/S a.o.срещу Commission, параграфи 395—399.

(6)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18.

(8)  ОВ С 325, 22.12.2005 г., стр. 7.

(9)  Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция, ОВ С 101, 27.4.2004 г., стр. 43.

(10)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.