52002XC0319(03)

Ανακοίνωση της Επιτροπής — Πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια [Κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2002) 315] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 070 της 19/03/2002 σ. 0008 - 0020


Ανακοίνωση της Επιτροπής

Πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια

[Κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2002) 315]

(2002/C 70/04)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

1. Στις 16 Δεκεμβρίου 1997 η Επιτροπή ενέκρινε το πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια(1). Το πολυτομεακό πλαίσιο τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 1998 για μια αρχική δοκιμαστική περίοδο τριών ετών. Η ισχύς του παρατάθηκε το 2001 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002.

2. Σύμφωνα με το σημείο 4.1 του πολυτομεακού πλαισίου, η Επιτροπή προέβη σε ανασκόπησή του το 2001 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να αναθεωρηθεί. Έκρινε επίσης ότι τα ειδικά τομεακά πλαίσια πρέπει να ενσωματωθούν στο νέο πολυτομεακό πλαίσιο.

3. Το παρόν πλαίσιο εφαρμόζεται μόνο στις περιφερειακές ενισχύσεις, όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα(2), οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση των αρχικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης που συνδέονται με την αρχική επένδυση, βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της συνθήκης. Το πλαίσιο αυτό δεν προδικάζει την εκτίμηση των προτάσεων παροχής ενίσχυσης βάσει άλλων διατάξεων της συνθήκης όπως το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχεία β) ή δ). Όσον αφορά τους τομείς της χαλυβουργίας και των συνθετικών ινών, το πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται επίσης σε μεμονωμένες ενισχύσεις μεγάλου ύψους για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν απαλλάσσονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής(3). Δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ενισχύσεων αναδιάρθρωσης οι οποίες θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων(4). Ομοίως, το παρόν πλαίσιο δεν πρόκειται να επηρεάσει τη λειτουργία των υφιστάμενων οριζόντιων πλαισίων όπως το κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη(5) και το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος(6).

4. Το παρόν πλαίσιο δεν επηρεάζει τη λειτουργία των ειδικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρμόζονται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και των μεταφορών καθώς και τις ενισχύσεις στη βιομηχανία άνθρακα.

5. Η ένταση των περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων που δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88, παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ μέσω κανονισμού απαλλαγής εκδοθέντος από την Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/1998 του Συμβουλίου(7), θα περιορίζεται με βάση τα κριτήρια που ορίζει το παρόν πλαίσιο.

6. Βάσει του παρόντος πλαισίου δεν απαιτείται η εκ των προτέρων κοινοποίηση ενισχύσεων σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ορισμένα όρια, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενισχύσεων που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή. Ωστόσο, το πλαίσιο αυτό δεν επηρεάζει την υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν νέες μεμονωμένες (ad hoc) ενισχύσεις που δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ μέσω κανονισμού απαλλαγής εκδοθέντος από την Επιτροπή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/1998. Οι οριζόμενοι στο παρόν πλαίσιο κανόνες εφαρμόζονται επίσης για την εκτίμηση αυτών των μεμονωμένων (ad hoc) μέτρων κρατικής ενίσχυσης.

2. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

2.1. Οι λόγοι ύπαρξης ενός απλού και διαφανούς μέσου

7. Σε σύγκριση με το προηγούμενο πολυτομεακό πλαίσιο, το παρόν πλαίσιο αποτελεί ένα απλούστερο μέσο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο έλεγχος των περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων προς μεγάλα σχέδια πρέπει να γίνεται με απλό και διαφανή τρόπο. Βάσει της εμπειρίας που αποκόμισε από το προηγούμενο πολυτομεακό πλαίσιο, η Επιτροπή εισήγαγε πολυάριθμες απλουστεύσεις, αλλαγές και διευκρινίσεις.

8. Πρώτον, το προηγούμενο πολυτομεακό πλαίσιο δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο στα επίπεδα των κρατικών ενισχύσεων προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια στην Κοινότητα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μια περιοριστική προσέγγιση στο θέμα των περιφερειακών ενισχύσεων που χορηγούνται σε επενδυτικά έργα μεγάλης κλίμακας, διατηρώντας ταυτόχρονα την ελκυστικότητα των λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Τα τελευταία έτη έχει αναγνωριστεί ευρέως η ανάγκη για υιοθέτηση περισσότερο περιοριστικής προσέγγισης όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα κινητά επενδυτικά σχέδια. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς καθιστά τον αυστηρό έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων για σχέδια του τύπου αυτού επιτακτικότερο από ποτέ, δεδομένου ότι η στρεβλωτική επίδραση της ενίσχυσης μεγενθύνεται τη στιγμή που αίρονται άλλες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού οφειλόμενες στον κρατικό παρεμβατισμό και οι αγορές αποκτούν περισσότερο ανοικτό και ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Επομένως, για να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των τριών βασικών στόχων της πολιτικής της Κοινότητας, δηλαδή του ανόθευτου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της ανταγωνιστικής βιομηχανίας, απαιτείται η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια.

9. Δεύτερον, η ενσωμάτωση διάφορων πλαισίων σε ένα ενοποιημένο μέσο θα έχει ως αποτέλεσμα την απλούστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας και την αύξηση της υπευθυνότητας και της διαφάνειας κατά τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων.

10. Τρίτον, η χρησιμοποίηση ενός πολύ απλούστερου μέσου θα μειώσει το φόρτο εργασίας των διοικήσεων και θα καταστήσει περισσότερο προβλέψιμες, τόσο για τους επενδυτές όσο και για τις διοικήσεις, τις αποφάσεις σχετικά με τα επίπεδα των επιτρεπόμενων ενισχύσεων.

11. Και τέταρτον, για να αποφευχθούν σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, το πλαίσιο προβλέπει την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων σε τομείς με διαρθρωτικά προβλήματα.

2.2. Η ανάγκη συστηματικότερου ελέγχου των περιφερειακών ενισχύσεων σε μεγάλης κλίμακας κινητά επενδυτικά σχέδια

12. Γενικά, τα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων που έχει καθορίσει η Επιτροπή για όλες τις επιλέξιμες περιοχές σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν ένα επαρκές επίπεδο κινήτρων για την ανάπτυξη των ενισχυόμενων περιφερειών. Ωστόσο, δεδομένου ότι το ανώτατο όριο είναι ενιαίο, τα όρια αυτά συχνά υπεραντισταθμίζουν τα περιφερειακά μειονεκτήματα στην περίπτωση των σχεδίων μεγάλης κλίμακας. Στόχος του πλαισίου είναι να περιορίσει το επίπεδο κινήτρων που παρέχονται για μεγάλα σχέδια σε ένα επίπεδο που επιτρέπει να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι περιττές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

13. Οι μεγάλες επενδύσεις μπορούν πράγματι να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω, μεταξύ άλλων, της προσέλκυσης άλλων εταιρειών στην περιοχή και της εισαγωγής προηγμένων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα συνεισφέρουν στην κατάρτιση των εργαζομένων. Πάντως, οι επενδύσεις αυτές επηρεάζονται λιγότερο από τα σημαντικά περιφερειακά προβλήματα της κάθε μειονεκτούσας περιοχής. Καταρχάς, οι μεγάλες επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας οι οποίες μειώνουν το αρχικό κόστος που σχετίζεται με τον τόπο εγκατάστασης. Δεύτερον, από πολλές απόψεις δεν διατηρούν στενούς δεσμούς με την περιφέρεια στην οποία πραγματοποιείται το υλικό μέρος της επένδυσης. Μπορούν εύκολα να εξεύρουν κεφάλαια και δάνεια στις παγκόσμιες αγορές και η περιορισμένη προσφορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε μια συγκεκριμένη μειονεκτούσα περιοχή δεν αποτελεί πρόβλημα για αυτές. Επιπλέον, οι εταιρείες που πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις έχουν πρόσβαση σε μια γεωγραφικά ευρύτερη αγορά εργατικού δυναμικού και μπορούν ευκολότερα να μεταφέρουν ειδικευμένο προσωπικό στην περιοχή της επιλογής τους.

14. Ταυτόχρονα, εάν οι μεγάλες επενδύσεις λαμβάνουν σημαντικές κρατικές ενισχύσεις επωφελούμενες από το πλήρες ανώτατο όριο των περιφερειακών ενισχύσεων, αυξάνεται ο κίνδυνος επηρεασμού των εμπορικών συναλλαγών και επομένως ενισχύεται το στρεβλωτικό αποτέλεσμα σε σχέση με τους ανταγωνιστές από άλλα κράτη μέλη. Αυτό οφείλεται στο ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι πιθανότερο να αποτελεί σημαντικό φορέα στη σχετική αγορά και, επομένως, η επένδυση για την οποία χορηγείται η ενίσχυση μπορεί να μεταβάλλει τους όρους ανταγωνισμού στην αγορά αυτή.

15. Εκτός αυτού, οι εταιρείες που πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις διαθέτουν σημαντική διαπραγματευτική ισχύ έναντι των αρχών που χορηγούν ενισχύσεις. Όντως, οι επενδυτές μεγάλων σχεδίων συχνά μελετούν εναλλακτικούς τόπους εγκατάστασης σε διαφορετικά κράτη μέλη, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μια δίνη όλο και μεγαλύτερων υποσχέσεων ενίσχυσης που ορισμένες φορές μπορεί να υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό που είναι αναγκαίο για την αντιστάθμιση των περιφερειακών μειονεκτημάτων.

16. Οι εν λόγω "πλειστηριασμοί επιδοτήσεων" μπορεί να οδηγήσουν στη χορήγηση ενισχύσεων για μεγάλα επενδυτικά σχέδια με ένταση που υπερβαίνει το πρόσθετο κόστος που απορρέει από την επιλογή της εγκατάστασης της επένδυσης σε μειονεκτούσα περιοχή.

17. Το ποσό της ενίσχυσης που υπερβαίνει το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για την αντιστάθμιση των περιφερειακών μειονεκτημάτων είναι πολύ πιθανό να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες (μη αποτελεσματική επιλογή σημείου εγκατάστασης), να στρεβλώσει σοβαρά τον ανταγωνισμό και να οδηγήσει σε καθαρή απώλεια ευημερίας, δεδομένου ότι οι ενισχύσεις είναι ένας ακριβός τρόπος διοχέτευσης χρημάτων των φορολογουμένων προς τους αποδέκτες των ενισχύσεων.

18. Η πρόσφατη εμπειρία δείχνει ότι η ένταση κεφαλαίου των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που λαμβάνουν περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις είναι μεγαλύτερη από εκείνη των μικρών επενδυτικών σχεδίων. Επομένως, μια πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση των μικρότερων επενδυτικών σχεδίων οδηγεί σε ευνοϊκότερη αντιμετώπιση, στις ενισχυόμενες περιοχές, σχεδίων που παρουσιάζουν υψηλότερη ένταση εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας.

19. Ορισμένα είδη επενδύσεων έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να δημιουργήσουν σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και επομένως τα ευεργετικά τους αποτελέσματα για τη σχετική περιφέρεια είναι αμφίβολα. Αυτό ισχύει ιδίως για τις επενδύσεις σε τομείς στους οποίους μία μόνο εταιρεία κατέχει υψηλό μερίδιο αγοράς ή όπου η υφιστάμενη τομεακή παραγωγική ικανότητα αυξάνει σημαντικά, χωρίς αντίστοιχη αύξηση στη ζήτηση των σχετικών προϊόντων. Γενικότερα, η στρέβλωση του ανταγωνισμού είναι πιθανή σε τομείς που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα, σε τομείς στους οποίους η υφιστάμενη παραγωγική ικανότητα ήδη υπερβαίνει τη ζήτηση για το προϊόν αυτό ή σε τομείς όπου η ζήτηση για τα σχετικά προϊόντα παρουσιάζει συνεχή υποχώρηση.

20. Σύμφωνα με το άρθρο 159 της συνθήκης ΕΚ, πρέπει να διασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ των αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν πλαίσιο και των δράσεων των διαρθρωτικών ταμείων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας, ιδίως των δράσεων που αποσκοπούν στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών. Τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία συμβάλλουν πράγματι στην οικονομική και την κοινωνική συνοχή στην Κοινότητα και πρέπει επομένως να λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

3. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

21. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων για το συμβιβάσιμο των ενισχύσεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 70/2001, και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης κοινοποίησης που καθορίζεται στην παράγραφο 24 και των μεταβατικών κανόνων που ορίζονται στο τμήμα 8 του παρόντος κειμένου, στις περιφερειακές ενισχύσεις προς επενδύσεις των οποίων οι επιλέξιμες δαπάνες(8) ανέρχονται στα κατωτέρω αναφερόμενα όρια εφαρμόζεται ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης προσαρμοσμένο σε χαμηλότερο επίπεδο, με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

22. Επομένως, το επιτρεπόμενο ύψος ενίσχυσης για σχέδιο που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: ανώτατο ύψος ενίσχυσης = R × (50 + 0,50 B + 0,34 C)· όπου R είναι το μη προσαρμοσμένο ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης· Β είναι η επιλέξιμη δαπάνη μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων ευρώ και C είναι η επιλέξιμη δαπάνη άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον το ύψος του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει το ποσό αυτό(9).

23. Επί παραδείγματι, για μια μεγάλη επιχείρηση που επενδύει 80 εκατομμύρια ευρώ σε ενισχυόμενη περιοχή όπου το μη προσαρμοσμένο ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης είναι 25 % ΚΙΕ, το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό της ενίσχυσης θα είναι 16,25 εκατομμύρια ευρώ ΚΙΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε ένταση ενίσχυσης 20,3 % ΚΙΕ. Για μια μεγάλη εταιρεία που επενδύει 160 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια περιοχή, το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της ενίσχυσης θα είναι 23,85 εκατομμύρια ευρώ ΚΙΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε ένταση ενίσχυσης 14,9 % ΚΙΕ.

24. Ωστόσο, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν κάθε περίπτωση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων εάν η προτεινόμενη ενίσχυση υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόμενη ενίσχυση που μπορεί να χορηγηθεί σε μια επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ βάσει της κλίμακας και των κανόνων της παραγράφου 21(10). Σχέδια κοινοποιήσιμα σε μεμονωμένη βάση δεν θα είναι επιλέξιμα για επενδυτική ενίσχυση εάν υφίσταται μία από τις ακόλουθες δύο καταστάσεις:

α) πριν από την επένδυση, ο δικαιούχος της ενίσχυσης πραγματοποιεί περισσότερο από το 25 % των πωλήσεων του σχετικού προϊόντος ή, μετά την επένδυση, θα πραγματοποιήσει περισσότερο από το 25 % των πωλήσεων αυτών· ή

β) η παραγωγική ικανότητα που δημιουργείται με το σχέδιο υπερβαίνει το 5 % της αγοράς, με βάση τα στοιχεία για τη φαινομένη κατανάλωση του σχετικού προϊόντος, εκτός εάν ο μέσος ρυθμός αύξησης της φαινομένης του κατανάλωσης κατά τα τελευταία πέντε έτη είναι υψηλότερος από το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στον ΕΟΧ.

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος φέρει το βάρος αποδείξεως της μη ύπαρξης των καταστάσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β)(11). Για τους σκοπούς της εφαρμογής των στοιχείων α) και β) η φαινομένη κατανάλωση θα οριστεί στο κατάλληλο επίπεδο της ονοματολογίας Prodcom(12) στον ΕΟΧ ή, εάν τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, βάσει οποιασδήποτε άλλης γενικώς αποδεκτής τμηματοποίησης της αγοράς για τα σχετικά προϊόντα και για την οποία υπάρχουν αμέσως διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

25. Η ανώτατη επιτρεπόμενη ένταση ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί σε σχέδιο κοινοποιούμενο κατ' εφαρμογή της παραγράφου 24 μπορεί να προσαυξηθεί πολλαπλασιάζοντας την ένταση αυτή επί συντελεστή 1,15 εάν το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από πόρους των διαρθρωτικών ταμείων ως μεγάλο σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία(13), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του εν λόγω κανονισμού. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10 % της συνολικής δημόσιας δαπάνης, εφόσον το σχέδιο βρίσκεται σε περιοχή επιλέξιμη για χορήγηση ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης.

26. Ωστόσο, η αύξηση του ποσού της ενίσχυσης που προκύπτει από την παράγραφο 25 δεν πρέπει να οδηγεί σε ένταση ενίσχυσης υψηλότερη από την ανώτατη επιτρεπόμενη ένταση ενίσχυσης για επένδυση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 75 % του μη προσαρμοσμένου ανώτατου ορίου για ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

27. Όσον αφορά τη χαλυβουργική βιομηχανία, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος πλαισίου(14), η Επιτροπή σημειώνει ότι για μια αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο οι χαλυβουργίες ΕΚΑΧ λειτούργησαν χωρίς να λαμβάνουν επενδυτικές ενισχύσεις όπως αυτές που ήταν διαθέσιμες στους υπόλοιπους βιομηχανικούς τομείς. Οι χαλυβουργικές επιχειρήσεις ενέταξαν το στοιχείο αυτό στη στρατηγική τους και έχουν συνηθίσει να λειτουργούν υπό τις συνθήκες αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του χαλυβουργικού τομέα (ιδίως τη δομή του, την υφιστάμενη υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, τη φύση του ως ιδιαίτερα υψηλής εντάσεως κεφαλαίου, τα γεωγραφικά σημεία όπου είναι εγκατεστημένες οι περισσότερες χαλυβουργικές μονάδες σε περιοχές επιλέξιμες για περιφερειακές ενισχύσεις, τα σημαντικά ποσά κρατικών πόρων που διατίθενται για την αναδιάρθρωση του χαλυβουργικού τομέα και τη μετατροπή των χαλυβοπαραγωγών περιοχών) καθώς και την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή λιγότερο αυστηρών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στο παρελθόν, φαίνεται να δικαιολογείται η συνέχιση της απαγόρευσης της χορήγησης επενδυτικών ενισχύσεων στον τομέα αυτόν ανεξάρτητα από το μέγεθος της εκάστοτε επένδυσης. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων στη χαλυβουργική βιομηχανία δεν συμβιβάζεται με την κοινή αγορά. Αυτό το ασυμβίβαστο εφαρμόζεται επίσης σε μεμονωμένες ενισχύσεις μεγάλου ύψους που χορηγούνται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, και στις οποίες ο εν λόγω κανονισμός δεν παρέχει απαλλαγή.

5. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ

28. Στο παρελθόν η Επιτροπή επανειλημμένως υποστήριξε ότι οι επενδύσεις σε τομείς με υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα ή που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο αυτό ή σε τομείς που αντιμετωπίζουν χρόνια μείωση της ζήτησης αυξάνουν τον κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού χωρίς να προσφέρουν τα απαραίτητα αντισταθμιστικά οφέλη στην ενισχυόμενη περιφέρεια. Ο καταλληλότερος τρόπος για να διαπιστωθεί ότι οι επενδύσεις αυτές είναι λιγότερο ευεργετικές από περιφερειακή άποψη είναι να μειωθούν οι επενδυτικές ενισχύσεις σε τομείς που παρουσιάζουν διαρθρωτικά προβλήματα κάτω από το όριο που επιτρέπεται σε άλλους τομείς.

29. Μέχρι τώρα, ορισμένοι ευαίσθητοι βιομηχανικοί τομείς υπάγονταν σε ειδικούς, αυστηρότερους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις(15). Σύμφωνα με το σημείο 1.3 του προηγούμενου πολυτομεακού πλαισίου, οι ειδικοί αυτοί τομεακοί κανόνες εξακολουθούσαν να ισχύουν.

30. Ένας από τους στόχους του προηγούμενου πολυτομεακού πλαισίου ήταν να προβλεφθεί η δυνατότητα αντικατάστασης των υφιστάμενων τομεακών κανόνων από ένα ενιαίο μέσο. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών κανόνων που ορίζονται στο τμήμα 8, η Επιτροπή, με την παρούσα αναθεώρηση, επιθυμεί να περιλάβει τους ευαίσθητους αυτούς τομείς της οικονομίας στο παρόν πλαίσιο.

31. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003, οι τομείς που παρουσιάζουν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα θα έχουν καθοριστεί σε κατάλογο τομέων που θα επισυναφθεί στο παρόν πλαίσιο. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο παρόν τμήμα, στους τομείς αυτούς δεν θα επιτρέπεται η χορήγηση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων.

32. Για τους σκοπούς της σύνταξης του καταλόγου τομέων, τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα θα μετρηθούν καταρχήν βάσει των στοιχείων για τη φαινομένη κατανάλωση, στο κατάλληλο επίπεδο της ταξινόμησης CPA(16) στον ΕΟΧ, ή, εάν τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα, βάσει άλλης γενικώς αποδεκτής τμηματοποίησης της αγοράς για τα σχετικά προϊόντα, για την οποία τα στατιστικά στοιχεία είναι αμέσως διαθέσιμα. Θα τεκμαίρεται ότι υπάρχουν σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα όταν ο εξεταζόμενος τομέας χαρακτηρίζεται ως παρακμάζων(17). Ο κατάλογος τομέων επικαιροποιείται περιοδικά με ρυθμό που θα καθοριστεί τη στιγμή της λήψης απόφασης για τον εν λόγω κατάλογο τομέων.

33. Από 1ης Ιανουαρίου 2004, και για τους τομείς που θα περιληφθούν στον κατάλογο τομέων με σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, όλες οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις υπέρ επενδυτικών σχεδίων των οποίων οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν ένα ποσό που θα καθορίσει η Επιτροπή τη στιγμή της σύνταξης του καταλόγου τομέων(18) θα πρέπει να κοινοποιούνται μεμονωμένα στην Επιτροπή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001. Η Επιτροπή θα εξετάζει τις κοινοποιήσεις αυτές βάσει των ακόλουθων κανόνων: καταρχάς, το σχέδιο ενίσχυσης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τα γενικά κριτήρια εκτίμησης που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα· δεύτερον, οι επιλέξιμες δαπάνες, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 50 του παρόντος πλαισίου και των οποίων το ύψος υπερβαίνει ένα ποσό που θα καθορίσει η Επιτροπή τη στιγμή της σύνταξης του καταλόγου τομέων δεν θα είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 34.

34. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 33, η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει τη χορήγηση επενδυτικών ενισχύσεων σε τομείς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τομέων, βάσει των εντάσεων ενίσχυσης που καθορίζονται στο τμήμα 3 αυτού του πλαισίου, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος αποδεικνύει ότι, παρά το γεγονός ότι ο τομέας θεωρείται σε παρακμή, η αγορά του σχετικού προϊόντος αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς(19).

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ EX POST

35. Κατά την κατάρτιση του παρόντος πλαισίου, η Επιτροπή προσπάθησε να εξασφαλίσει ότι θα είναι όσο το δυνατόν σαφέστερο, ανεπίδεκτο παρερμηνείας, προβλέψιμο και αποτελεσματικό και θα συνεπάγεται την ελάχιστη δυνατή πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

36. Για λόγους διαφάνειας και αποτελεσματικής παρακολούθησης ενδείκνυται η καθιέρωση τυποποιημένου εγγράφου μέσω του οποίου τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία, υπό τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα Α, κάθε φορά που, δυνάμει του παρόντος πλαισίου, χορηγούν επενδυτική ενίσχυση ανώτερη των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Οσάκις χορηγείται ενίσχυση η οποία εμπίπτει στο παρόν πλαίσιο, το οικείο κράτος μέλος πρέπει να διαβιβάζει στην Επιτροπή, εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη χορήγηση της ενίσχυσης από την αρμόδια αρχή, συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία. Η Επιτροπή θα δημοσιοποιεί τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία μέσω της ιστοθέσης της στο Διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/competition/

37. Τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν αναλυτικά αρχεία σχετικά με τη χορήγηση μεμονωμένων ενισχύσεων οι οποίες εμπίπτουν στο παρόν πλαίσιο. Σε αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να εξακριβωθεί ότι τηρείται το ανώτατο όριο ενίσχυσης που προσδιορίζεται κατ' εφαρμογή του παρόντος πλαισίου. Οι φάκελοι των μεμονωμένων ενισχύσεων πρέπει να παραμένουν στα αρχεία που τηρούν τα κράτη μέλη επί δέκα έτη από την ημερομηνία χορήγησης των ενισχύσεων. Αν τους ζητηθεί γραπτώς, τα οικεία κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή, εντός 20 εργάσιμων ημερών ή περισσότερο εφόσον αυτό ορίζεται στην αίτηση, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που η Επιτροπή κρίνει απαραίτητα προκειμένου να ελέγξει αν τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος πλαισίου.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

38. Το παρόν πλαίσιο θα εφαρμοστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Πριν από την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή θα αξιολογήσει το πλαίσιο. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει το πλαίσιο αυτό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2009 για σημαντικούς λόγους που αφορούν την πολιτική ανταγωνισμού ή για να ληφθούν υπόψη άλλες κοινοτικές πολιτικές ή διεθνείς δεσμεύσεις. Ωστόσο, η αναθεώρηση αυτή δεν θα επηρεάσει την απαγόρευση χορήγησης επενδυτικών ενισχύσεων στον τομέα της χαλυβουργίας.

39. Όσον αφορά τον τομέα της χαλυβουργίας, όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα Β, οι διατάξεις του παρόντος πλαισίου εφαρμόζονται από τις 24 Ιουλίου 2002. Οι ειδικοί τομεακοί κανόνες που εφαρμόζονται σήμερα σε ορισμένους τομείς της χαλυβουργίας που δεν καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ(20), θα παύσουν να εφαρμόζονται από την ημερομηνία αυτή. Όσον αφορά τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα Γ, και τον τομέα των συνθετικών ινών, όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα Δ, οι διατάξεις του πλαισίου θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2003. Ωστόσο, οι κοινοποιήσεις που καταχωρήθηκαν από την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003 για τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των συνθετικών ινών θα εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά τη στιγμή της κοινοποίησης κριτήρια.

40. Όσον αφορά τομείς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 39, οι διατάξεις του πλαισίου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2004. Το προηγούμενο πολυτομεακό πλαίσιο θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Ωστόσο, οι κοινοποιήσεις που καταχωρήθηκαν από την Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2004 θα εξετάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την στιγμή της κοινοποίησης κριτήρια.

41. Η Επιτροπή θα εξετάζει το συμβιβάσιμο των χορηγούμενων χωρίς την έγκρισή της επενδυτικών ενισχύσεων:

α) βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο παρόν πλαίσιο εφόσον η ενίσχυση χορηγήθηκε:

- μετά τις 24 Ιουλίου 2002, για επενδυτικές ενισχύσεις στη χαλυβουργία,

- μετά την 1η Ιανουαρίου 2003 για επενδυτικές ενισχύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία συνθετικών ινών,

- μετά την 1η Ιανουαρίου 2004, για επενδυτικές ενισχύσεις προς όλους τους άλλους τομείς που εμπίπτουν στο παρόν πλαίσιο·

β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, βάσει των ισχυόντων κριτηρίων κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

42. Μέχρι την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του καταλόγου τομέων που αναφέρεται στην παράγραφο 31, και με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001:

α) η ανώτατη ένταση ενίσχυσης για τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα Γ, οι οποίες χορηγούνται βάσει εγκεκριμένου καθεστώτος σε σχέδια με επιλέξιμη δαπάνη άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή για τα οποία το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, θα ισούται με το 30 % του ανωτάτου ορίου της αντίστοιχης περιφερειακής ενίσχυσης(21).

β) καμία δαπάνη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Δ, δεν θα είναι επιλέξιμη για χορήγηση επενδυτικής ενίσχυσης.

43. Πριν από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του καταλόγου τομέων που αναφέρεται στην παράγραφο 31, η Επιτροπή θα αποφασίσει εάν και σε ποιο βαθμό ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως ορίζεται στο παράρτημα Γ, και ο τομέας των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Δ, πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο τομέων.

44. Όσον αφορά τον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, οι υφιστάμενοι κανόνες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1540/1998 θα ισχύουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003. Πριν από την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή θα εξετάσει εάν οι ενισχύσεις προς τη ναυπηγική βιομηχανία θα καλύπτονται από το παρόν πλαίσιο και εάν ο τομέας αυτός θα περιληφθεί στον κατάλογο τομέων.

9. ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ

45. Για την εφαρμογή των κανόνων που ορίζονται στο παρόν πλαίσιο, η Επιτροπή θα προτείνει κατάλληλα μέτρα κατά την έννοια του άρθρου 88 παράγραφος 1 της συνθήκης. Τα κατάλληλα αυτά μέτρα θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) τροποποίηση των υφιστάμενων χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων μέσω της προσαρμογής:

- από τις 24 Ιουλίου 2002 των ισχυόντων ανωτάτων ορίων περιφερειακών ενισχύσεων στις εντάσεις ενισχύσεων που προκύπτουν από τους κανόνες οι οποίοι καθορίζονται στο τμήμα 4 του παρόντος πλαισίου,

- από την 1η Ιανουαρίου 2003 των ισχυόντων ανωτάτων ορίων περιφερειακών ενισχύσεων στις εντάσεις ενισχύσεων που προκύπτουν από τους κανόνες οι οποίοι καθορίζονται στο τμήμα 8 του παρόντος πλαισίου,

- από την 1η Ιανουαρίου 2004 των ισχυόντων ανωτάτων ορίων περιφερειακών ενισχύσεων στις εντάσεις ενισχύσεων που προκύπτουν από τους κανόνες οι οποίοι καθορίζονται στο τμήμα 3 του παρόντος πλαισίου.

β) προσαρμογή όλων των υφιστάμενων καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων, όπως ορίζονται από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, όσον αφορά τις χορηγούμενες περιφερειακές ενισχύσεις, τα καθεστώτα αυτά:

i) τηρούν τα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων που προβλέπονται από τους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων, όπως αυτοί τροποποιούνται σύμφωνα με το στοιχείο α) από 1ης Ιανουαρίου 2004, όσον αφορά τομείς άλλους πλην των αναφερομένων στην παράγραφο 39·

ii) προβλέπουν την υποχρέωση μεμονωμένης κοινοποίησης για τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις των οποίων το ύψος υπερβαίνει την ανώτατη επιτρεπόμενη ενίσχυση που μπορεί να χορηγηθεί σε επένδυση 100 εκατομμυρίων ευρώ βάσει της κλίμακας της παραγράφου 21 του παρόντος πλαισίου από 1ης Ιανουαρίου 2004·

iii) αποκλείουν από το πεδίο εφαρμογής τους τις ενισχύσεις προς τη χαλυβουργία από τις 24 Ιουλίου 2002·

iv) αποκλείουν από το πεδίο εφαρμογής τους τις ενισχύσεις στη βιομηχανία συνθετικών ινών από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή ο κατάλογος τομέων·

v) περιορίζουν στο 30 % του ανωτάτου ορίου της αντίστοιχης περιφερειακής ενίσχυσης τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως αυτός ορίζεται στο παράρτημα Γ, οι οποίες χορηγούνται σε σχέδια που αφορούν είτε επιλέξιμη δαπάνη ανώτερη των 50 εκατομμυρίων ευρώ είτε ποσό ενίσχυσης που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, από την 1η Ιανουαρίου 2003 και μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή ο κατάλογος τομέων·

γ) διαβίβαση στην Επιτροπή των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 36, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος πλαισίου·

δ) τήρηση των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 37, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος πλαισίου·

ε) συμμόρφωση, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003, προς τους κανόνες του προηγουμένου πολυτομεακού πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια, και ιδίως τους σχετικούς με τις κοινοποιήσεις κανόνες.

46. Οι αναγκαίες τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν από τα κράτη μέλη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2003, πλην των μέτρων που αφορούν τη χαλυβουργία, ως προς την οποία οι τροποποιήσεις πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από τις 24 Ιουλίου 2002 και των μέτρων που αφορούν τους τομείς των συνθετικών ινών και της αυτοκινητοβιομηχανίας, ως προς τους οποίους οι τροποποιήσεις θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2003. Τα κράτη μέλη καλούνται να συμφωνήσουν ρητά όσον αφορά τα προτεινόμενα κατάλληλα μέτρα εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής επιστολής. Ελλείψει απάντησης, η Επιτροπή θα θεωρήσει ότι το κράτος μέλος δεν συμφωνεί με τα προταθέντα μέτρα.

10. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

47. Τα κράτη μέλη καλούνται να χρησιμοποιούν το έντυπο κοινοποίησης που επισυνάπτεται στο παρόν πλαίσιο (παράρτημα Ε) για την κοινοποίηση των σχεδίων ενίσχυσης δυνάμει του πλαισίου αυτού.

11. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ

48. Όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται στο παρόν πλαίσιο ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

11.1. Επενδυτικό σχέδιο

49. Ως "επενδυτικό σχέδιο" νοείται μια αρχική επένδυση κατά την έννοια του κεφαλαίου 4 των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Ένα επενδυτικό σχέδιο δεν επιτρέπεται να διασπαστεί τεχνητά σε επιμέρους σχέδια προκειμένου να εκφύγει των διατάξεων του παρόντος πλαισίου. Για τους σκοπούς του παρόντος πλαισίου, ένα επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει όλες τις πάγιες επενδύσεις σε μία εγκατάσταση, που πραγματοποιήθηκαν από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, σε χρονική περίοδο τριών ετών. Για τους σκοπούς του παρόντος πλαισίου, εγκατάσταση παραγωγής είναι μια οικονομικώς αδιαίρετη σειρά στοιχείων κεφαλαιουχικού εξοπλισμού για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης τεχνικής λειτουργίας, τα οποία συνδέονται με φυσικό ή λειτουργικό δεσμό και έχουν σαφώς προσδιορισμένους σκοπούς, όπως η παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος. Όταν δύο ή περισσότερα προϊόντα παράγονται από τις ίδιες πρώτες ύλες, οι μονάδες παραγωγής των προϊόντων αυτών θα θεωρούνται ότι αποτελούν ενιαία εγκατάσταση παραγωγής.

11.2. Επιλέξιμες δαπάνες

50. Οι "επιλέξιμες δαπάνες" καθορίζονται βάσει των κανόνων που ορίζονται για το σκοπό αυτό στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

11.3. Περιφερειακό ανώτατο όριο

51. "Περιφερειακό ανώτατο όριο" είναι η ανώτατη επιτρεπόμενη ένταση ενίσχυσης προς μεγάλες εταιρείες εγκατεστημένες σε ενισχυόμενες περιοχές κατά τη στιγμή της χορήγησης της ενίσχυσης. Οι ανώτατες εντάσεις ενίσχυσης καθορίζονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, βάσει του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.

11.4. Τα σχετικά προϊόντα

52. "Σχετικά προϊόντα" είναι τα προϊόντα που προβλέπονται στο επενδυτικό σχέδιο καθώς και, ενδεχομένως, τα προϊόντα που θεωρούνται υποκατάστατα από τον καταναλωτή (λόγω των χαρακτηριστικών τους, της τιμής τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται) ή από τον παραγωγό (λόγω της ευελιξίας των εγκαταστάσεων παραγωγής). Όταν το σχέδιο αφορά ενδιάμεσο προϊόν για το οποίο δεν υφίσταται αγορά, το σχετικό προϊόν θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα προϊόντα του επομένου σταδίου παραγωγής.

11.5. Φαινομένη κατανάλωση

53. Η "φαινομένη κατανάλωση" του σχετικού προϊόντος ισούται προς την παραγωγή συν τις εισαγωγές μείον τις εξαγωγές.

54. Όταν η Επιτροπή καθορίζει δυνάμει του παρόντος πλαισίου τη μέση ετήσια αύξηση της φαινομένης κατανάλωσης του σχετικού προϊόντος, θα λαμβάνει υπόψη, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, κάθε σημειωθείσα σημαντική μεταβολή τάσης.

55. Όταν το επενδυτικό σχέδιο αφορά τομέα παροχής υπηρεσιών, και προκειμένου να καθοριστεί το μέγεθος και η εξέλιξη της αγοράς, η Επιτροπή, αντί της φαινομένης κατανάλωσης, θα χρησιμοποιεί τον κύκλο εργασιών των σχετικών υπηρεσιών βάσει της γενικώς αποδεκτής τμηματοποίησης της αγοράς για τις σχετικές υπηρεσίες και για την οποία υπάρχουν αμέσως διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

(1) ΕΕ C 107 της 7.4.1998, σ. 7.

(2) ΕΕ C 74 της 10.3.1998, σ. 9.

(3) ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33.

(4) ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

(5) ΕΕ C 45 της 17.2.1996, σ. 5.

(6) ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3.

(7) ΕΕ L 142 της 14.5.1998, σ. 1.

(8) Βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, η επιλέξιμη δαπάνη για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις καθορίζεται είτε από τους κανόνες που προβλέπονται στα σημεία 4.5 και 4.6 (εναλλακτική λύση 1) ή από τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο 4.13 (εναλλακτική λύση 2). Σύμφωνα με το σημείο 4.19 των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, η ενίσχυση που υπολογίζεται βάσει της εναλλακτικής λύσης 1 ("επενδυτική ενίσχυση") μπορεί να συνδυαστεί με ενίσχυση που υπολογίζεται βάσει της εναλλακτικής λύσης 2 ("δημιουργία θέσεων απασχόλησης") υπό τον όρο ότι το συνδυασμένο ύψος της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο περιφερειακής ενίσχυσης πολλαπλασιαζόμενο επί την υψηλότερη των δύο πιθανών επιλέξιμων δαπανών. Σύμφωνα με αυτό τον κανόνα, και για τους σκοπούς του παρόντος πλαισίου, η επιλέξιμη δαπάνη συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται βάσει της εναλλακτικής λύσης που δίδει το υψηλότερο ποσό. Το ποσό της επιλέξιμης δαπάνης θα καθορίζεται με τρόπο που να μην υπερβαίνει το υψηλότερο των δύο ποσών επένδυσης που προκύπτουν από τη μέθοδο της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και από τη μέθοδο της αρχικής επένδυσης, με την επιφύλαξη της ανώτατης έντασης ενίσχυσης που ισχύει για την περιοχή.

(9) Ο κατωτέρω πίνακας παρέχει, για συγκεκριμένα ποσά επιλέξιμων δαπανών και για συγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων, τις εντάσεις ενισχύσεων που μπορούν να επιτραπούν βάσει της κλίμακας μείωσης.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(10) Προτάσεις για ad hoc χορήγηση ενίσχυσης πρέπει σε κάθε περίπτωση να κοινοποιούνται και θα εκτιμώνται βάσει των κανόνων που ορίζονται στο τμήμα 3 του πλαισίου, και σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια εκτίμησης που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

(11) Εάν το κράτος μέλος αποδείξει ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης δημιουργεί, μέσω πραγματικής καινοτομίας, μια νέα αγορά προϊόντος, τα αναφερόμενα στα στοιχεία α) και β) κριτήρια δεν είναι απαραίτητο να ελεγχθούν και η χορήγηση της ενίσχυσης επιτρέπεται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 21.

(12) Κανονισμός (EΟΚ) αριθ. 3924/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, περί κοινοτικής έρευνας για τη βιομηχανική παραγωγή (ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 1).

(13) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1.

(14) Συμπεριλαμβάνει τους τομείς προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ καθώς και τους υποτομείς των σωλήνων χωρίς ραφή και των μεγάλων συγκολλημένων σωλήνων που δεν καλύπτονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ, αλλά αποτελούν τμήμα ολοκληρωμένης παραγωγικής διαδικασίας και παρουσιάζουν χαρακτηριστικά παρεμφερή με εκείνα του τομέα σιδήρου και χάλυβα της συνθήκης ΕΚΑΧ.

(15) Κώδικας για τις ενισχύσεις στη βιομηχανία συνθετικών ινών (ΕΕ C 94 της 30.3.1996, σ. 11) και κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις προς την αυτοκινητοβιομηχανία (ΕΕ C 279 της 15.9.1997, σ. 1)· οι ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1540/1998 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998, περί των νέων κανόνων ενισχύσεως της ναυπηγικής βιομηχανίας (ΕΕ L 202 της 18.7.1998, σ. 1).

(16) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3696/93 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, για τη συναρτώμενη με τις δραστηριότητες στατιστική ταξινόμηση προϊόντων (CPA) στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΕ L 342 της 31.12.1993, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 204/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 36 της 6.2.2002, σ. 1).

(17) Ένα ισχυρό τεκμήριο παρακμής συγκεκριμένου τομέα μπορεί να αποτελέσει ο αρνητικός μέσος όρος ετήσιας αύξησης της φαινομένης κατανάλωσης στον ΕΟΧ κατά τα τελευταία πέντε έτη.

(18) Το ποσό αυτό μπορεί καταρχήν να καθορισθεί σε 25 εκατ. ευρώ, αλλά μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τομέα.

(19) Η αγορά του σχετικού προϊόντος θα θεωρείται ότι αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς εάν η φαινομένη κατανάλωση κατά τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτή ορίζεται στο κατάλληλο επίπεδο ονοματολογίας Prodcom στον ΕΟΧ ή, εάν τα πληροφοριακά αυτά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, βάσει άλλης γενικώς αποδεκτής τμηματοποίησης της αγοράς για τα σχετικά προϊόντα και για την οποία υπάρχουν αμέσως διαθέσιμα στοιχεία, αυξάνει κατ' αξία με μέσο ρυθμό ίσο ή ανώτερο του μέσου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στον ΕΟΧ.

(20) ΕΕ C 320 της 13.12.1988, σ. 3.

(21) Προτάσεις για ad hoc χορήγηση ενίσχυσης πρέπει σε κάθε περίπτωση να κοινοποιούνται και θα εκτιμώνται βάσει αυτού του κανόνα και σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια εκτίμησης που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ EX POST

- Τίτλος του καθεστώτος (ή αναφέρατε αν πρόκειται για ενίσχυση ad-hoc)

- Δημόσιος φορέας που παρέχει τη συνδρομή

- Εάν η νομική βάση είναι καθεστώς ενισχύσεων που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, να αναφερθούν η ημερομηνία έγκρισης και ο αριθμός αναφοράς της κρατικής ενίσχυσης

- Να προσδιοριστεί η περιφέρεια και ο δήμος

- Να αναφερθεί η εταιρική επωνυμία, είτε πρόκειται για ΜΜΕ ή για μεγάλη εταιρεία και, ενδεχομένως, η επωνυμία των μητρικών εταιρειών

- Να προσδιοριστεί ο τύπος του σχεδίου και αν πρόκειται για νέα εγκατάσταση, για επέκταση παραγωγικής ικανότητας ή για κάτι άλλο

- Να προσδιοριστεί το συνολικό κόστος και το επιλέξιμο κόστος των κεφαλαιουχικών δαπανών που θα επενδυθούν κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου

- Ονομαστική αξία του ποσού της συνδρομής καθώς και το ακαθάριστο και καθαρό ισοδύναμο επιχορήγησης στο οποίο η συνδρομή αυτή αντιστοιχεί

- Να αναφερθούν οι όροι που συνοδεύουν την καταβολή της προτεινόμενης συνδρομής, εφόσον υπάρχουν

- Να αναφερθούν τα σχετικά προϊόντα ή οι υπηρεσίες και η ονοματολογία τους Prodcom ή η ονοματολογία τους CPA για σχέδια στους τομείς των υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Για τους σκοπούς του πολυτομεακού πλαισίου, ο χαλυβουργικός τομέας απαρτίζεται από τις επιχειρήσεις που παράγουν τα κατωτέρω αναφερόμενα χαλυβουργικά προϊόντα:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Ως "αυτοκινητοβιομηχανία" νοείται η ανάπτυξη, η κατασκευή και η συναρμολόγηση "αυτοκινήτων", "κινητήρων αυτοκινήτων" και "ενοτήτων ή υποσυστημάτων" για τα εν λόγω οχήματα ή κινητήρες, άμεσα από έναν κατασκευαστή ή από έναν "υποκατασκευαστή" και στην τελευταία αυτή περίπτωση αποκλειστικά στο πλαίσιο ενός "γενικού σχεδίου".

α) Οχήματα με κινητήρα Ως "αυτοκίνητα" νοούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα ανοικτά και κλειστά φορτηγά, τα ρυμουλκά, τα λεωφορεία, τα πούλμαν και τα άλλα εμπορικά αυτοκίνητα. Εξαιρούνται τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, τα οχήματα που προορίζονται για χρήση εκτός του οδικού δικτύου (π.χ. τα οχήματα που κινούνται πάνω στο χιόνι ή που μεταφέρουν επιβάτες μέσα στα γήπεδα γκολφ), οι μοτοσικλέτες, τα ρυμουλκούμενα, οι ελκυστήρες γεωργικής και δασικής χρήσης, τα τροχόσπιτα, τα οχήματα ειδικών χρήσεων (π.χ. πυροσβεστικά, κινητά εργαστήρια), τα αυτοκίνητα φορτοεκφόρτωσης, τα φορτηγά για ειδικές εργασίες (π.χ. περονοφόρα ανυψωτικά, φορτηγά εξέδρες) και τα στρατιωτικά οχήματα.

β) Κινητήρες αυτοκινήτων Ως "κινητήρες αυτοκινήτων" νοούνται οι κινητήρες ανάφλεξης λόγω συμπίεσης ή επιβαλλόμενης ανάφλεξης, καθώς και οι ηλεκτροκινητήρες, οι στροβιλοκινητήρες, οι αεριοκινητήρες, οι υβριδικοί κινητήρες και άλλου είδους κινητήρες για τα "αυτοκίνητα".

β) Ενότητες και υποσυστήματα Ενότητα ή υποσύστημα είναι ένα σύνολο πρωτευόντων κατασκευαστικών στοιχείων που προορίζεται για ένα αυτοκίνητο ή έναν κινητήρα αυτοκινήτου, το οποίο παράγεται, συναρμολογείται ή συναρμόζεται από έναν υποκατασκευαστή και το οποίο παραδίδεται είτε με ηλεκτρονική παραγγελία προμήθειας είτε με σύστημα άμεσης παραγωγής και παράδοσης. Οι υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης και αποθήκευσης καθώς και η υπεργολαβία για ορισμένες συναφείς εργασίες (π.χ. βαφή υποσυστημάτων) που παρεμβάλλονται στην αλυσίδα παραγωγής πρέπει επίσης να εξομοιώνονται με ενότητες ή υποσυστήματα.

δ) Υποκατασκευαστές Ως "υποκατασκευαστή" η Επιτροπή εννοεί έναν ανεξάρτητο ή μη προμηθευτή, ο οποίος μοιράζεται με τον κατασκευαστή την ευθύνη της μελέτης και της ανάπτυξης και ο οποίος κατασκευάζει, συναρμολογεί ή/και προμηθεύει σε κάποια αυτοκινητοβιομηχανία κατά το στάδιο της κατασκευής ή της συναρμολόγησης, υποσυστήματα ή ενότητες. Ως βιομηχανικός εταίρος, ο προμηθευτής συχνά συνδέεται με τον κατασκευαστή μέσω σύμβασης της οποίας η διάρκεια πλησιάζει εκείνη της ζωής του συγκεκριμένου μοντέλου (π.χ. μέχρι την επόμενη αναδιαμόρφωση του μοντέλου). Ένας υποκατασκευαστής δύναται επίσης να παρέχει και υπηρεσίες, ιδίως υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως η διαχείριση μιας κεντρικής μονάδας εφοδιασμού.

ε) Γενικό σχέδιο Ένας κατασκευαστής δύναται να ενσωματώσει στον ίδιο χώρο που πραγματοποιεί την επένδυσή του ή σε ένα ή περισσότερα κοντινά βιομηχανικά πάρκα (13) ένα ή περισσότερα σχέδια υποκατασκευαστών με σκοπό να εξασφαλίσει την παράδοση ενοτήτων ή υποσυστημάτων για τα αυτοκίνητα ή τους κινητήρες που αφορά το σχέδιό του. Ως "γενικό σχέδιο" νοείται το σύνολο αυτών των σχεδίων. Η χρονική διάρκεια του γενικού σχεδίου ισούται με τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου του κατασκευαστή του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Προκειμένου να ενσωματωθεί η επένδυση του υποκατασκευαστή στον ορισμό του γενικού σχεδίου, θα πρέπει τουλάχιστον η μισή παραγωγή που προκύπτει από την επένδυση αυτή να παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο κατασκευαστή στο οικείο εργοστάσιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Ο τομέας των συνθετικών ινών ορίζεται ως εξής για τους σκοπούς του πολυτομεακού πλαισίου:

- εξώθηση/ελαστικοποίηση όλων των γενικών κατηγοριών ινών και νημάτων από πολυεστέρα, πολυαμίδιο, ακρυλικό ή πολυπροπυλένιο, ανεξαρτήτως της τελικής χρήσης τους, ή

- πολυμερισμός (περιλαμβανομένης της πολυσυμπύκνωσης) εφόσον συνδυάζεται με εξώθηση από άποψη των χρησιμοποιούμενων μηχανών, ή

- οποιαδήποτε πρόσθετη διαδικασία συνδέεται με την ταυτόχρονη εγκατάσταση ικανότητας εξώθησης/ελαστικοποίησης από τον αποδέκτη της ενίσχυσης ή από άλλη εταιρεία του ομίλου στον οποίο ανήκει και η οποία, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντάσσεται αρμονικά στη σχετική παραγωγική ικανότητα από άποψη χρησιμοποιούμενων μηχανών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ(1)

ΜΕΡΟΣ - 1 ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

1.1. Πληροφορίες σχετικά με την κοινοποιούσα δημόσια αρχή:

1.1.1. Όνομα και διεύθυνση της κοινοποιούσας αρχής.

1.1.2. Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θέση του αρμοδίου ή των αρμοδίων για τις επαφές σε περίπτωση που χρειαστούν περαιτέρω πληροφορίες.

1.2. Πληροφορίες για τις επαφές με τη μόνιμη αντιπροσωπεία:

1.2.1. Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θέση του αρμοδίου για τις επαφές σε περίπτωση που χρειαστούν περαιτέρω πληροφορίες.

ΜΕΡΟΣ 2 - ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.1. Διάρθρωση της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων που επενδύουν στο σχέδιο:

2.1.1. Ταυτότητα του αποδέκτη της ενίσχυσης.

2.1.2. Εάν η νομική ταυτότητα του αποδέκτη της ενίσχυσης διαφέρει από εκείνη της επιχειρήσεως (ή των επιχειρήσεων) που χρηματοδοτεί(-ούν) το σχέδιο ή λαμβάνει(-ουν) την ενίσχυση, να περιγραφούν οι διαφορές αυτές.

2.1.3. Να αναφερθεί ο όμιλος επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει ο αποδέκτης της ενίσχυσης και να περιγραφεί η δομή του ομίλου και η διάρθρωση της ιδιοκτησίας κάθε μητρικής επιχείρησης.

2.2. Για κάθε επιχείρηση που επενδύει στο σχέδιο, να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία για τις τρεις τελευταίες χρήσεις:

2.2.1. Παγκόσμιος κύκλος εργασιών, κύκλος εργασιών στον ΕΟΧ, κύκλος εργασιών στο υπόψη κράτος μέλος.

2.2.2. Κέρδη μετά τη φορολογία και ταμειακή ροή (σε ενοποιημένη βάση).

2.2.3. Απασχόληση σε παγκόσμιο επίπεδο, σε επίπεδο ΕΟΚ και στο υπόψη κράτος μέλος.

2.2.4. Ανάλυση των πωλήσεων στο υπόψη κράτος μέλος, στον υπόλοιπο ΕΟΧ και εκτός ΕΟΧ.

2.2.5. Ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις και ετήσια έκθεση για τις τρεις τελευταίες χρήσεις.

2.3. Εάν η επένδυση πραγματοποιηθεί σε υφιστάμενη βιομηχανική εγκατάσταση, να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία για τις τρεις τελευταίες χρήσεις της οντότητας αυτής:

2.3.1. Συνολικός κύκλος εργασιών.

2.3.2. Κέρδη μετά τη φορολογία και ταμειακή ροή.

2.3.3. Απασχόληση.

2.3.4. Ανάλυση της αγοράς ως προς τις πωλήσεις στο υπόψη κράτος μέλος, στον υπόλοιπο ΕΟΧ και εκτός ΕΟΧ.

ΜΕΡΟΣ 3 - ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Για κάθε μέτρο προτεινόμενης ενίσχυσης από το δημόσιο, να αναφερθούν τα ακόλουθα:

3.1. Λεπτομερή στοιχεία:

3.1.1. Τίτλος του καθεστώτος (ή αναφέρατε αν πρόκειται για ενίσχυση ad-hoc).

3.1.2. Νομική βάση (νόμος, διάταγμα κ.λπ.).

3.1.3. Δημόσιος φορέας που παρέχει την ενίσχυση.

3.1.4. Εάν τη νομική βάση αποτελεί ένα καθεστώς ενισχύσεων που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, να αναφερθούν η ημερομηνία έγκρισης και ο αριθμός αναφοράς της κρατικής ενίσχυσης.

3.2. Μορφή της προτεινόμενης ενίσχυσης:

3.2.1. Αναφέρατε το είδος της προτεινόμενης ενίσχυσης: επιχορήγηση, επιδότηση επιτοκίου, μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, έκπτωση φόρου (ελάφρυνση), συμμετοχή στο κεφάλαιο, μετατροπή ή διαγραφή χρέους, δάνειο υπό ευνοϊκούς όρους, αναβολή φόρου, ποσό καλυπτόμενο από καθεστώς εγγυήσεων κ.λπ.

3.2.2. Να αναφερθούν οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η καταβολή της προτεινόμενης ενίσχυσης.

3.3. Ύψος της προτεινόμενης ενίσχυσης:

3.3.1. Ονομαστική αξία του ποσού της ενίσχυσης και το ακαθάριστο και καθαρό ισοδύναμο επιχορήγησης στο οποίο αντιστοιχεί.

3.3.2. Το μέτρο ενίσχυσης υπάγεται στο φόρο εταιρειών (ή άλλη άμεση φορολογία); Εάν υπάγεται μόνο μερικά, σε ποια έκταση φορολογείται.

3.3.3. Αναφέρατε το πλήρες χρονοδιάγραμμα καταβολής της προτεινόμενης ενίσχυσης. Όσον αφορά το πακέτο της προτεινόμενης ενίσχυσης από το δημόσιο, να αναφερθούν τα ακόλουθα:

3.4. Χαρακτηριστικά των μέτρων ενίσχυσης:

3.4.1. Υπάρχουν μέτρα ενίσχυσης του γενικότερου πακέτου, τα οποία δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί; Εάν ναι, να αναφερθούν αναλυτικά.

3.4.2. Να αναφερθεί ποια από τα προαναφερθέντα μέτρα δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση και για ποιους λόγους.

3.5. Χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΕ, μέσα ΕΚΑΧ, Κοινωνικό Ταμείο, Περιφερειακό Ταμείο κ.λπ.):

3.5.1. Ορισμένα από τα προαναφερόμενα μέτρα συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικά κεφάλαια; Να εξηγηθεί.

3.5.2. Χρειάζεται να ζητηθεί πρόσθετη ενίσχυση για το ίδιο σχέδιο από άλλον ευρωπαϊκό ή διεθνή χρηματοδοτικό οργανισμό; Εάν ναι, μέχρι ποιο ποσό;

3.6. Σώρευση μέτρων κρατικής ενίσχυσης:

3.6.1. Εκτιμώμενο ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης (πριν από το φόρο) για το σύνολο των μέτρων ενίσχυσης.

3.6.2. Εκτιμώμενο καθαρό ισοδύναμο επιχορήγησης (μετά το φόρο) για το σύνολο των μέτρων ενίσχυσης.

ΜΕΡΟΣ 4 - ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ

4.1. Τόπος πραγματοποίησης του σχεδίου:

4.1.1. Να αναφερθεί η περιφέρεια, ο δήμος και η διεύθυνση.

4.2. Διάρκεια του σχεδίου:

4.2.1. Ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου καθώς και ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

4.2.2. Προγραμματιζόμενη ημερομηνία έναρξης της νέας παραγωγής και έτος στο οποίο αναμένεται ότι η εγκατάσταση θα λειτουργεί με την πλήρη παραγωγική της ικανότητα.

4.3. Περιγραφή του σχεδίου:

4.3.1. Τύπος του σχεδίου: νέα εγκατάσταση, επέκταση παραγωγικής ικανότητας ή σχέδιο άλλου είδους.

4.3.2. Συνοπτική γενική περιγραφή του σχεδίου.

4.4. Ανάλυση του κόστους του σχεδίου:

4.4.1. Συνολικό ύψος κεφαλαίου που θα επενδυθεί και θα αποσβεσθεί κατά τη διάρκεια ζωής του σχεδίου.

4.4.2. Ανάλυση των κεφαλαιουχικών και την λειτουργικών δαπανών που συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο.

4.5. Χρηματοδότηση του συνολικού κόστους του σχεδίου:

4.5.1. Να περιγραφεί ο τρόπος χρηματοδότησης του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

ΜΕΡΟΣ 5 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

5.1. Χαρακτηριστικά του προϊόντος (ή των προϊόντων) τα οποία αφορά το σχέδιο:

5.1.1. Να αναφερθούν το προϊόν (ή τα προϊόντα) που θα παράγονται στην ενισχυόμενη εγκατάσταση μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (αναφέρατε τον κωδικό της ΣΟ) και ο αντίστοιχος (υπο-)τομέας ή (υπο-)τομείς στους οποίους ανήκει το προϊόν (να αναφερθεί ο κωδικός Prodcom ή η ονοματολογία τους CPA για σχέδια στους τομείς των υπηρεσιών).

5.1.2. Ποιο προϊόν (ή ποια προϊόντα) θα αντικαταστήσει; Σε περίπτωση που τα αντικαθιστώμενα προϊόντα δεν παράγονται στο ίδιο σημείο, να αναφερθεί ο τόπος παραγωγής τους.

5.1.3. Ποιο(-α) άλλο(-α) προϊόν(-τα) μπορεί(-ούν) να παραχθεί(-ούν) στις νέες εγκαταστάσεις, χωρίς ή με ελάχιστο πρόσθετο κόστος;

5.2. Διευκρινίσεις σχετικά με την παραγωγική ικανότητα:

5.2.1. Ποσοτικοποίηση του αντίκτυπου του επενδυτικού σχεδίου στη συνολική βιώσιμη παραγωγική ικανότητα του αποδέκτη της ενίσχυσης στον ΕΟΧ (ακόμη και σε επίπεδο ομίλου) για καθένα από τα σχετικά προϊόντα (σε μονάδες/έτος για το έτος που προηγήθηκε του έτους εκκίνησης και κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδίου).

5.2.2. Εκτίμηση της συνολικής παραγωγικής ικανότητας όλων των παραγωγών του ΕΟΧ για κάθε ένα σχετικό προϊόν.

5.3. Δεδομένα της αγοράς:

5.3.1. Στοιχεία για καθεμία από τις τελευταίες έξι χρήσεις όσον αφορά τη φαινομένη κατανάλωση των σχετικών προϊόντων. Να συμπεριληφθούν επίσης, εφόσον είναι διαθέσιμες, στατιστικές από άλλες πηγές, προκειμένου να τεκμηριωθεί η απάντηση.

5.3.2. Προβλέψεις για καθένα από τα επόμενα τρία οικονομικά έτη όσον αφορά την εξέλιξη της ζήτησης στην επηρεαζόμενη αγορά (ή αγορές). Να συμπεριληφθούν επίσης, εφόσον είναι διαθέσιμες, στατιστικές από άλλες πηγές, προκειμένου να τεκμηριωθεί η απάντηση.

5.3.3. Η σχετική αγορά βρίσκεται σε παρακμή και για ποιους λόγους;

5.3.4. Εκτίμηση του μεριδίου αγοράς (σε αξία) του αποδέκτη της ενίσχυσης ή του ομίλου στον οποίο ανήκει ο αποδέκτης της ενίσχυσης για το έτος που προηγείται του έτους εκκίνησης και κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδίου.

(1) Για ενισχύσεις που χορηγούνται εκτός του πλαισίου εγκεκριμένων καθεστώτων ενισχύσεων, το κράτος μέλος οφείλει να διαβιβάζει πληροφοριακά στοιχεία με τα οποία θα περιγράφει λεπτομερώς τις επωφελείς συνέπειες που θα έχει η ενίσχυση στην ενισχυόμενη περιοχή.