51997PC0747

Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 täydentämisestä kotieläintuotannon osalta /* KOM/97/0747 lopull. - CNS 96/0205 */

Virallinen lehti nro C 061 , 26/02/1998 s. 0006


Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) täydentämisestä kotieläintuotannon osalta (98/C 61/05) KOM(97) 747 lopull. - 96/0205(CNS)

(Komission esittämä 9 päivänä tammikuuta 1998 EY:n perustamissopimuksen 189 a artiklan 2 kohdan nojalla)

Vastauksena Euroopan parlamentin esittämään lausuntoon ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (2) täydentämisestä kotieläintuotannon osalta komissio on päättänyt Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 189 a artiklan 2 kohdan mukaisesti muuttaa edellä mainittua ehdotusta seuraavasti:

1. Korvataan johdanto-osan toinen kappale seuraavasti:

"luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia saamaan kyseisiä tuotteita käyttöönsä sekä suurempia määriä että mahdollisimman täydellisen valikoiman laatutuotteita, joiden avoin tuotantotapa takaa uskottavasti tuotteiden ympäristöä säästävän luonteen,"

2. Korvataan johdanto-osan kuudes kappale seuraavasti:

"typpiyhdisteistä aiheutuvan vesien pilaantumisen välttämiseksi luonnonmukaista kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla olisi oltava käytettävissään tarvittava asianmukainen varastointikapasiteetti ja karjan lannan ja virtsan levityssuunnitelma, jotta ympäristön laadun säilyminen varmistetaan,"

3. Lisätään uusi johdanto-osan kappale kuudennen kappaleen jälkeen seuraavasti:

"luonnonmukaisen maataloustuotannon sääntöjen mukainen laiduntamiseen perustuva karjanhoito soveltuu erityisen hyvin käytöstä poistettujen alueiden hoitoon ja niiden arvon säilyttämiseen,"

4. Korvataan johdanto-osan seitsemäs kappale seuraavasti:

"luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen mahdollisimman runsaana olisi rohkaistava ja rotujen valinnassa on otettava huomioon niiden kyky sopeutua paikallisiin oloihin,"

5. Korvataan johdanto-osan kahdeksas kappale seuraavasti:

"eläinten ruokinnassa on käytettävä luonnonmukaisesti tuotettua ruohoa sekä luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja ja rehuaineita,"

6. Lisätään uusi johdanto-osan kappale kahdeksannen kappaleen jälkeen seuraavasti:

"geneettisesti muunnetut organismit (GMO) ja geneettisesti muunnetuista organismeista saadut tuotteet eivät ole luonnonmukaisten tuotantomenetelmien mukaisia; kuluttajien luonnonmukaista tuotantoa kohtaan tunteman luottamuksen säilyttämiseksi geneettisesti muunnettuja organismeja, niiden osia ja niistä saatuja tuotteita ei saa käyttää tuotteisiin, joissa on merkintä luonnonmukaisesta tuotantotavasta,"

7. Korvataan johdanto-osan yhdeksäs kappale seuraavasti:

"nykyoloissa karjankasvattajilla saattaa olla vaikeuksia saada käyttönsä luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettuja rehuja ja tämän vuoksi olisi väliaikaisesti annettava lupa käyttää vähäisessä määrin pieniä määriä sellaisenaan käytettäviä rehuja ja rehuseoksia, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti,"

8. Korvataan johdanto-osan kymmenes kappale seuraavasti:

"eläinten ravitsemuksellisten perustarpeiden tyydyttämisen varmistamiseksi saattaa lisäksi olla tarpeen käyttää tiettyjä täydennysrehuja, ja olisi täsmennettävä käytettävien vitamiinien ja tiettyjen kivennäisaineiden tai orgaanisten aineiden luonne ja niiden käytön edellytykset,"

9. Korvataan johdanto-osan 11 kappale seuraavasti:

"eläinten terveys olisi varmistettava pääosin ennalta ehkäisevästi valitsemalla soveltuvimmat rodut ja kannat niiden luontaisen vastustuskyvyn mukaan ja tarjoamalla eläimille tasapainoista ja hyvälaatuista ravintoa sekä suotuisa ympäristö erityisesti eläintiheyden, eläinsuojien ja karjankasvatuksessa käytettävien menetelmien osalta; erityistä huomiota on kiinnitettävä toimiin, joilla voidaan estää tai pienentää riskiä taudinaiheuttajien leviämisestä karjaan; kliinisiin sairauksiin on kuitenkin annettava todennäköisimmin parantavaa lääkettä,"

10. Korvataan johdanto-osan 16 kappale seuraavasti:

"eläimiin kohdistuva tarpeeton väkivalta, joka on erotettava tietyille tuotantotavoille ominaisista erityisistä toimenpiteistä, ja eläinten kasvun edistämiseen tai niiden lisääntymiskierron muuttamiseen tarkoitettujen tiettyjen aineiden käyttö ovat luonnonmukaisen maataloustuotannon periaatteiden vastaisia toimintoja, koska ne ovat omiaan muuttamaan sekä eläinten käyttäytymistä että niiden tasapainoa ja terveyttä,"

11. Korvataan johdanto-osan 19 kappale seuraavasti:

"Kaikki toimijat, jotka pitävät kaupan eläintuotteita, joissa viitataan luonnonmukaiseen tuotantotapaan, on saatettava toimintatapojen ja menettelyjen säännölliseen ja yhdenmukaistettuun valvontaan, jossa on otettava huomioon kyseisen karjan erityiset tuotanto-olosuhteet; tilalla on jatkuvasti pidettävä rekisteriä, jota päivitetään tilalle saapuvia ja sieltä lähteviä eläimiä sekä annettuja hoitoja koskevilla tiedoilla,"

12. Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

Jos asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä 1 ei ole vahvistettu yksityiskohtaisia tuotantosääntöjä tiettyjen eläinlajien osalta, 1 artiklan 1 kohdan b alakohdasta poiketen sovelletaan 5 artiklassa vahvistettuja säännöksiä merkinnöistä ja 8 ja 9 artiklassa vahvistettuja säännöksiä tarkastuksista odotettaessa näiden yksityiskohtaisten tuotantosääntöjen sisällyttämistä."

13. Lisätään 1 artiklan 2 kohdan jälkeen uusi 2 a, 2 b ja 2 c kohta seuraavasti:

"2 a. Korvataan 2 artiklan johdanto seuraavasti:

Tässä asetuksessa tuotteessa katsotaan olevan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia merkintöjä, jos päällysmerkinnöissä, mainosmateriaalissa tai kaupallisissa asiakirjoissa tuotetta tai sen ainesosia kuvaillaan merkinnöillä, joita kussakin jäsenvaltiossa käytetään antamaan ostajan ymmärtää, että tuote tai sen ainesosat on tuotettu 6 artiklassa vahvistettujen tuotantosääntöjen mukaisesti ja erityisesti, jos käytetään seuraavia nimityksiä tai niiden tavallisia deminutiivejä, paitsi jos nimitykset eivät koske maataloudesta saatuja elintarvikkeiden raaka-aineita tai niillä selvästi ei ole yhteyttä tuotantotapaan.

2 b. Lisätään seuraavat määritelmät 4 artiklan loppuun:

11) Kotieläintuotanto: viittaa kaikkiin vedessä (makea vesi, suolainen vesi ja murtovesi) ja maalla kotieläimistä tai kesytetyistä eläimistä saataviin eläintuotteisiin, lukuun ottamatta metsästyksestä ja kalastuksesta saatavia tuotteita.

12) Geneettisesti muunnettu organismi (GMO) tarkoittaa kaikkia geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY (*) 2 artiklassa määriteltyjä organismeja.

(*) EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15.

2 c. Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan uusi alakohta g alakohdan jälkeen seuraavasti:

h) Tuote ei sisällä geneettisesti muunnettuja organismeja ja/tai tällaisista organismeista saatuja tuotteita."

14. Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"Korvataan 5 artiklan 5 kohdan b alakohta seuraavasti:

b) siirtymävaihe on kasvintuotannon osalta kestänyt vähintään 12 kuukautta ennen sadonkorjuuta."

15. Lisätään uusi kohta 3 a, 3 b ja 3 c 1 artiklan 3 kohdan jälkeen seuraavasti:

"3 a. Korvataan 5 artiklan 5 kohdan d alakohta seuraavasti:

d) tuote sisältää ainoastaan yhden maataloudesta peräisin olevan kasviainesosan.

3 b. Lisätään 5 artiklan 5 kohtaan uusi alakohta e alakohdan jälkeen seuraavasti:

f) tuote ei sisällä geneettisesti muunnettuja organismeja ja/tai tällaisista organismeista saatuja tuotteita.

3 c. Lisätään 5 artiklan 5 a kohtaan uusi alakohta h alakohdan jälkeen seuraavasti:

i) tuote ei sisällä geneettisesti muunnettuja organismeja ja/tai tällaisista organismeista saatuja tuotteita."

16. Lisätään uusi kohta 4 a 1 artiklan 4 kohdan jälkeen seuraavasti:

"4 a. Lisätään uusi kohta 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan jälkeen seuraavasti:

d) Geneettisesti muunnettuja organismeja ja tällaisista organismeista saatuja tuotteita ei saa käyttää."

17. Korvataan 1 artiklan 5 kohta seuraavasti:

"Lisätään 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan johdantoon `jos niitä käytetään kasvien haitallisten organismien tai tautien torjuntaan` ilmaisu `tai karjankasvatustilojen tai kasvatuksessa käytettävien laitteiden puhdistukseen ja desinfiointiin`."

Lisätään toisessa luetelmakohdassa olevaan lauseeseen "niitä käytetään sillä tavoin, että ne eivät joudu suoraan kosketukseen siementen, kasvien tai kasvituotteiden kanssa" ilmaisu "eivätkä eläinten tai eläintuotteiden kanssa;".

18. Korvataan 1 artiklan 6 kohta seuraavasti:

"Lisätään 7 artiklan 1a. kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

1 b. Eläinten ruokinnan osalta voidaan liitteessä II olevaan luetteloon rehuista, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti, samoin kuin luetteloon täydennysrehuista lisätä tuotteita, jos nämä täyttävät seuraavat edellytykset;

a) jos tavanomaisia rehuja käytetään, niiden on oltava olennaisen tärkeitä eläinten ravitsemustarpeita vastaavan tasapainoisen ravitsemuksen turvaamiseksi eikä niitä saa olla yhteisössä saatavilla riittävästi 6 artiklassa annettujen sääntöjen mukaisessa muodossa;

b) jos niitä käytetään täydennysrehuina,

- niiden on oltava olennaisen tärkeitä eläinten erityisten ravitsemustarpeiden tyydyttämiseksi,

- niiden on oltava peräisin luonnosta tai muussa tapauksessa synteettisesti valmistettuja samassa muodossa kuin luonnontuotteet,

- niiden valmistuksessa ei ole käytetty geneettisesti muunnettuja organismeja."

19. Lisätään 1 artiklan 6 kohdan jälkeen uusi kohta 6 a seuraavasti:

"6 a. Lisätään 9 artiklaan uusi kohta 11 kohdan jälkeen seuraavasti:

12. Sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteen III säännöksiä jäsenvaltioiden on varmistettava eläintuotannon osalta, että tarkastukset koskevat kaikkia tuotantovaiheita teurastuksesta, paloitteluun, jalostukseen, vähittäismyyntipisteisiin ja myyntiin kuluttajalle, jotta taattaisiin mahdollisuus jäljittää eläintuotteet läpi koko markkinointiketjun. Jäsenvaltioiden on annettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tiedoksi toteutetut toimenpiteet sekä niiden seuranta 15 artiklassa säädetyn valvontakertomuksen kanssa."

20. Lisätään 1 artiklan 7 kohdan a alakohdan jälkeen uusi kohta 7 b seuraavasti:

"7 b. Lisätään uusi artikla 15 artiklan jälkeen seuraavasti:

15 a artikla

Tässä asetuksessa ja erityisesti sen 9 ja 11 artiklassa ja teknisissä liitteissä vahvistetuille toimenpiteille myönnetään vuosittain tarvittavat määrärahat budjettimenettelyn yhteydessä."

21. Korvataan 1 artiklan 8 kohta seuraavasti:

"Muutetaan liitteet I,II, III ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti."

22. Korvataan 2 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"Tämä asetus tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua ja liitteessä I olevan II luvun 6 jakso 36 kuukauden kuluttua asetuksen julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä."

23. Muutetaan liitteen 2 kohdassa olevan lisäysluvun "II Eläimet ja eläintuotteet" 1 jakso, Yleiset periaatteet seuraavasti:

23.1. Lisätään uusi luetelmakohta ennen ensimmäistä luetelmakohtaa seuraavasti:

"Liitteessä I olevan II luvun jaksoja 1-6 sovelletaan seuraaviin lajeihin: nautaeläimet, (mukaan lukien puhvelit ja biisonit), siat, lampaat, vuohet, kotieläiminä pidetyt kavioeläimet ja siipikarja."

23.2. Korvataan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"Jotta ihmisravinnoksi tai eläinten rehuksi tarkoitetuissa eläimistä saatavissa tuotteissa voitaisiin käyttää luonnonmukaiseen maatalouteen viittaavia merkintöjä, kyseisten eläinten kasvatuksessa käytettävien kasvi- ja/tai eläintuotteiden on oltava luonnonmukaisen tuotannon periaatteiden mukaisesti tuotettuja. Eläinten kasvatuksessa on noudatettava tässä liitteessä vahvistettuja sääntöjä ja niiden ruokinnassa on käytettävä mieluiten tilalla tuotettuja rehuja."

23.3. Korvataan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

"Kotieläintuotannolla on voitava turvata maatalouden tuotantojärjestelmien tasapaino varmistamalla tarvittava orgaanisen aineksen ja ravinteiden lisäys maahan. Kotieläintuotannolla edistetään maaperän ja kasvien, kasvien ja eläinten sekä eläinten ja maaperän toisiaan täydentävää vuorovaikutusta ja sen säilymistä.

Hyödyntämällä uusiutuvia luonnonvaroja (karjan lantaa ja virtsaa, palkokasveja,rehukasveja) sekaviljelyn ja karjankasvatuksen yhteisjärjestelmät ja laidunjärjestelmät turvaavat maaperän viljavuuden säilymisen ja paranemisen pitkällä aikavälillä sekä maatalouden kestävän kehityksen."

23.4. Korvataan viides luetelmakohta seuraavasti:

"Rotujen ja kantojen valinnassa on otettava huomioon tuotannon tarpeet ja erityisesti eläinten kyky sopeutua paikallisiin oloihin, niiden elinvoimaisuus ja tautien vastustuskyky asettaen etusijalle alkuperäisrodut ja -kannat."

23.5. Korvataan kuudes luetelmakohta seuraavasti:

"Eläinten elinympäristö on suunniteltava sellaiseksi, että eläimillä on käytettävissään kunkin lajin erityisiin käyttäytymispiirteisiin nähden riittävä ulkotila ja tarkoituksenmukainen liikkumavapaus. Rakennuksissa on oltava hyvä ilmanvaihto, päivänvalon on päästävä niihin hyvin ja eläinten riittävä mukavuus on varmistettava lajin erityistarpeisiin soveltuvasti erityisesti tarkoituksenmukaisin laitteistoin ja makuupahnoin tai riittävin kuivikkein. Eläintiheydestä yksikön sisällä on annettava erityissäännöt kutakin eläinlajia varten."

23.6. Korvataan seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:

"Näiden rodun- tai kannanvalintaa, ruokintaa ja elinympäristöä koskevien periaatteiden olisi mahdollistettava terveysongelmien rajoittaminen siten, että eläinten terveyttä voidaan hoitaa pääosin ennalta ehkäisevästi. Jos eläin tästä huolimatta sairastuu, tavanomaista lääkehoitoa voidaan käyttää tarvittaessa eläinlääkärin valvonnassa."

23.7. Korvataan kahdeksas luetelmakohta seuraavasti:

"Luonnonmukainen karjankasvatus on maaperään liittyvää toimintaa. Poikkeusluvan saaneita tapauksia lukuun ottamatta eläimillä on oltava pääsy jaloittelutarhaan tai vapaalle laidunalueelle ja eläinten lukumäärä pinta-alayksikköä kohden on rajattava siten, että kotieläintuotannon ja kasvintuotannon nivoutuminen toisiinsa tilalla varmistetaan ja kaikkea pilaantumista, erityisesti maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumista on mahdollista välttää. Haitallisten ympäristövaikutusten välttämiseksi karjan suuruus on määritettävä tarkoin karjan lannan ja virtsan levitykseen käytettävissä olevan pinta-alan ja muiden orgaanisten lannoitteiden mahdollisen käytön mukaan. Tilakohtainen kokonaiseläintiheys saa olla enintään kaksi nautayksikköä hehtaaria kohti käytössä olevalla maatalousmaalla. Jos muita orgaanisia lannoitteita levitetään, kokonaiseläintiheyttä on pienennettävä siten, ettei ylitetä 170 kg:aa vastaavaa typen kokonaisannostusta hehtaaria kohti käytössä olevalla maatalousmaalla, kuten nitraattidirektiivissä 91/676/ETY säädetään.

Nautayksiköiksi muuntamiseen käytettävät kertoimet vahvistetaan eläinryhmittäin liitteessä VII. Jos kyseiset eläintiheydet (tai kyseiset levitettävän typen annostukset) ylitetään, tarkastuslaitoksen tai -viranomaisen on mahdollista myöntää poikkeus, jos viljelijä voi levityssuunnitelmansa perusteluksi osoittaa, että lisäpinta-aloja on käytettävissä paikallisesti tai alueellisesti muilla tiloilla, joiden kanssa on aloitettu säännöllinen yhteistyö. Viimeksi mainituista lohkoista asianomaisten viljelijöiden on tehtävä virallinen sopimus, eikä niille saa levittää muuta karjan lantaa ja virtsaa. Jos pilaantumisen vaara on suuri, tarkastusviranomainen tai -laitos voi ympäristönsuojelullisista syistä vahvistaa suurimman sallitun eläintiheyden pienemmäksi kuin kaksi nautayksikköä hehtaaria kohti."

23.8. Korvataan kymmenes luetelmakohta seuraavasti:

"Luonnonmukaisessa karjankasvatuksessa lisääntymisen olisi periaatteessa oltava luonnollista. Keinosiemennys kuitenkin sallitaan. Alkionsiirto on sitä vastoin kielletty. Hormonien käyttö munasolun irtoamisen säätelemiseksi on kiellettyä, jollei kyse ole yksittäisen eläimen eläinlääkinnällisestä hoidosta.

Jos tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle on edeltäkäsin ilmoitettu, voidaan maidontuotantoa varten pidettävillä lampailla sallia pässeihin tai pukkeihin liittyvistä terveydellisistä syistä kiimojen synkronointi ei-injektoitavilla steroidivalmisteilla edellyttäen, että ne annetaan kyseisen rodun tavanomaisen lisääntymiskauden aikana ja ainoastaan, jos kyseessä on asianomaisessa lainsäädännössä edellytetty hoito."

23.9. Korvataan yhdestoista luetelmakohta seuraavasti:

"Toimenpiteitä, kuten kuminauhojen kiinnittämistä lampaiden häntään, eläinten hännän katkaisemista tai hampaan poistamista, kuohitsemista, sarvien tai nokan katkaisemista tai mehiläiskuningatarten siipien typistämistä ei saa luonnonmukaisessa maataloudessa toteuttaa järjestelmällisesti. Tarkastusviranomainen tai -laitos voi kuitenkin antaa luvan joihinkin näistä toimista turvallisuussyistä tai jos niiden tarkoituksena on eläinten terveyden, hyvinvoinnin ja hygienian parantaminen. Tällöin pätevän henkilöstön on suoritettava kyseiset silpomiset, jotta vältettäisiin aiheuttamasta eläimille kärsimystä.

Kuohitseminen sallitaan kuitenkin tuotteiden laadun ja perinteisten tuotantomuotojen säilyttämiseksi (lihantuotantoon tarkoitetut porsaat, härät, syöttökukot jne.)."

23.10. Korvataan kahdestoista luetelmakohta seuraavasti:

"Eläimet on kuljetettava eläinten stressiä rajoittaen voimassa olevien sääntöjen mukaisesti mahdollisimman nopeasti. Kuormaaminen ja kuormasta purkaminen on tehtävä varoen, ja tavanomaisten rauhoittavien lääkevalmisteiden käyttö kuljetuksen aikana kielletään. Asianomaisia kansallisia tai yhteisön säännöksiä on aina noudatettava."

23.11. Korvataan kolmastoista luetelmakohta seuraavasti:

"Ennen teurastusta ja teurastuksen aikana eläimiä on käsiteltävä siten, että niille aiheutettu stressi on mahdollisimman vähäinen. Eläimet on tunnistemerkittävä, ja ne on erotettava tavanomaisesti tuotetuista eläimistä. On pidettävä huolta siitä, että eläinten ruhojen alkuperä sekä teurastuksella, paloittelulla ja jalostamisella saatavien eläintuotteiden alkuperä voidaan jäljittää."

24. Muutetaan liitteen 2 kohdassa olevan lisäysluvun "Il Eläimet ja eläintuotteet" 2 jakso, Eläinten alkuperä seuraavasti:

24.1. Korvataan toinen kohta seuraavasti:

"Karjan luontaisen kasvun täydentämiseksi ja uusiutumisen varmistamiseksi tilalle voidaan tuoda vuosittain enintään 10 prosenttia täysikasvuisten nautojen tai hevosten määrästä ja enintään 20 prosenttia täysikasvuisten lampaiden ja vuohien määrästä tavanomaista tuotantoa harjoittavilla kotieläintiloilla kasvatettuja naaraspuolisia (poikimattomia) eläimiä, jotka eivät ole vielä ehtineet täysikasvuisiksi."

24.2. Korvataan neljäs kohta seuraavasti:

"Jos luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä ei ole käytettävissä riittävästi perustettaessa karja tai parvi ensimmäisen kerran, tavanomaisesti kasvatettuja eläimiä voidaan poikkeuksellisesti tuoda luonnonmukaisille kotieläintiloille seuraavin edellytyksin:

- munien tuotantoon tarkoitetut kananuorikot eivät saa olla yli 18 viikon ikäisiä,

- lihantuotantoon tarkoitettujen kananpoikien on oltava alle kolmen päivän ikäisiä niiden lähtiessä tilalta, jolla ne ovat syntyneet,

- vasikoiden on oltava alle neljän viikon ikäisiä,

- puhveleiden on oltava alle kahdentoista viikon ikäisiä,

- karitsoiden ja kilien on oltava alle neljän viikon ikäisiä,

- porsaat on kasvatettava luonnonmukaisesti vieroituksesta lähtien, ja niiden on oltava alle 20 kilogramman painoisia."

24.3. Korvataan seitsemäs kohta seuraavasti:

"Kaikkien tavanomaisilta karjatiloilta hankittavien eläinten osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota terveyttä koskeviin sääntöihin tarkastusviranomaisen tai -laitoksen voidessa antaa erityistä, esimerkiksi seulontakokeita koskevia määräyksiä paikallisen tilanteen ja asianomaisen karanteeniajan mukaan."

24.4. Poistetaan kahdeksas alakohta.

25. Muutetaan liitteen 2 kohdassa olevan lisäysluvun "II Eläimet ja eläintuotteet" 3 jakso, Siirtymävaihe seuraavasti:

25.1. Korvataan kolmas kohta seuraavasti:

"Kun tila siirtyy luonnonmukaiseen tuotantoon, on luonnonmukaisen maataloustuotannon sääntöjä noudatettava tuotantoyksikön koko rehuntuotantoon käytettävällä alalla. Niittyjen ja rehukasvien osalta siirtymävaiheen on täytynyt kestää tavanomaiset kaksi vuotta. Tarkastusviranomainen voi toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella päättää pidentää tai lyhentää kyseistä vaihetta ottaen huomioon lohkojen aiemman käytön. Jos luonnomukaiseen tuotantoon siirtyminen toteutetaan samanaikaisesti koko kasvien viljelyyn ja eläinten kasvatukseen käytettävällä pinta-alalla, siirtymävaiheen kokonaiskesto lyhennetään 24 kuukauteen."

25.2. Korvataan neljäs kohta seuraavasti:

"Jotta eläintuotteita olisi mahdollista myydä luonnonmukaisesti tuotetun tuotteen nimikkeellä, siirtymävaiheessa olevilla karjatiloilla on täytynyt noudattaa tässä liitteessä vahvistettuja sääntöjä erityisesti eläinten ruokinnan, eläinten terveyteen liittyvien seikkojen ja eläinsuojia koskevien vaatimusten osalta vähintään:

- 12 kuukauden ajan lihantuotantoon tarkoitettujen nautojen ja hevosten osalta,

- kuuden kuukauden ajan lihantuotantoon tarkoitettujen, yli kolmen päivän ikäisenä ostettujen pienten märehtijöiden, sikojen ja siipikarjan osalta.

- kuuden kuukauden ajan maidontuotantoon tarkoitettujen eläinten osalta,

- 10 viikon ajan munien tuotannon osalta,".

25.3. Poistetaan kuudes kohta.

26. Muutetaan liitteen 2 kohdassa olevan lisäysluvun "II Eläimet ja eläintuotteet" 4 jakso, Ruokinta seuraavasti:

26.1. Korvataan ensimmäisen luetelmakohdan kolmas alakohta seuraavasti:

"Kyseisellä ruokinnalla pyritään ennemmin varmistamaan tuotteiden korkea laatu kuin eläinten mahdollisimman nopea kasvu ottaen huomioon eläinten ravinnontarve eri kehitysvaiheissa. Poikkeuksena hyväksytään perinteiset lihotusmenetelmät, mikäli niitä voidaan muuttaa missä tahansa kasvatusvaiheessa."

26.2. Korvataan ensimmäisen luetelmakohdan neljäs alakohta seuraavasti:

"Tarkastusviranomaiset ja -laitokset voivat viisi vuotta tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen päättyvän siirtymävaiheen ajan myöntää poikkeuksellisesti luvan tavanomaisten rehujen käyttöön rajoitetussa määrin, jos viljelijä ei pysty hankkimaan yksinomaan luonnonmukaisesti tuotettua rehua.

Tavanomaisia rehuja saa päivittäinen käyttää märehtijöillä enintään 10 prosenttia ja muilla kotieläimillä enintään 20 prosenttia. Prosenttimäärä lasketaan maataloustuotteista valmistettujen rehujen kuiva-aineesta."

26.3. Korvataan toisen luetelmakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"Sellaisenaan käytettävien rehujen ja rehuseosten on oltava neuvoston direktiivin 77/101/ETY (*) ja neuvoston direktiivin 79/373/ETY (**) säännösten mukaisia. Haitallisten aineiden esiintymisen ja sellaisenaan käytettävien rehujen ja rehuseoksien osalta rehuihin sovelletaan neuvoston direktiivin 74/63/ETY säännöksiä. Sellaisenaan käytettävät rehut ja rehuseokset eivät saa sisältää sellaisia tuotteita, täydennysrehuja tai muita ainesosia, jotka sisältävät geneettisesti muunnettuja organismeja, niiden osia tai niistä saatuja tuotteita.

(*) EYVL L 32, 3.2.1977, s. 1. Sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/654/ETY (EYVL L 353, 17.12.1990, s. 48).

(**) EYVL L 86, 6.4.1979, s. 30. Sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/74/ETY (EYVL L 237, 22.9.1993, s. 23)."

26.4. Korvataan toisen luetelmakohdan kolmas alakohta seuraavasti:

"Eläinten olisi saatava tarvitsemansa kivennäisaineet ja orgaaniset yhdisteet mieluiten niitä luontaisesti sisältävistä rehuraaka-aineita tai rehuista. Liitteessä II olevassa D osassa annetaan luettelo sallituista täydennysrehuista."

26.5. Korvataan toisen luetelmakohdan neljäs ja viides alakohta seuraavasti:

"Maitoa ja maitotuotteita sekä liitteessä II olevassa D osassa lueteltuja tuotteita lukuun ottamatta muiden eläinperäisten tuotteiden käyttö eläinten ruokinnassa kielletään periaatteessa.

Kaikkien kasvun tai tuotannon edistämiseen tarkoitettujen synteettisten aineiden käyttö kielletään."

26.6. Korvataan kolmannen luetelmakohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Säilörehun valmistuksessa sallittavat säilöntäaineet ovat merisuola ja vuorisuola, luonnonmukaisiksi nimetyt säilöntäaineet kuten hiivat, maitohappobakteerit sekä etikkahappo, muurahaishappo ja propionihappo, entsyymit, hera, sokeri, sokerijuurikasjätemassa, viljakasveista saatavat jauhot ja melassit."

26.7. Poistetaan neljäs luetelmakohta.

27. Muutetaan liitteen 2 kohdassa olevan lisäysluvun "II Eläimet ja eläintuotteet" 5 jakso. Tautien ennalta ehkäisy ja eläinlääkinnälliset hoidot seuraavasti:

27.1. Korvataan ensimmäinen ja toinen kohta seuraavasti:

"Tautien ennaltaehkäisy perustuu luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa seuraaviin periaatteisiin: hyvän tautien vastustuskyvyn ja suojan infektioita vastaan varmistava eläintenhoito, korkealaatuisen rehun käyttö, luonnollisten puolustusmekanismien aktivointi jaloittelun ja laiduntamisen avulla."

27.2. Korvataan neljäs kohta seuraavasti:

"Liitteessä II olevassa D osassa esitettyihin kasviuutteisiin ja kasviperäisiin ainesosiin, hivenaineisiin ja tuotteisiin perustuvat hoidot samoin kuin fytoterapia ja homeopaattisten tuotteiden (kasvi- tai eläinperäisten aineiden tai kivennäisaineiden) käyttö sallitaan rajoituksitta."

27.3. Poistetaan kymmenes ja yhdestoista kohta.

27.4. Korvataan kahdestoista kohta seuraavasti:

"Jos kotieläintuotannossa yleensä eläimelle tai eläinryhmälle annetaan enemmän kuin kaksi hoitokuuria jotakin muuta lääkettä kuin rokotetta tai loisten torjuntaan tarkoitettua valmistetta tai jos eläimen vuotuisen tuotantokauden aikana annetaan kaksi lääkekuuria (jäsenvaltioiden toteuttamien pakollisten hävittämissuunnitelmien lisäksi) tai jos alle vuoden ikäisiksi kasvatettaville eläimille annetaan niiden elinkaaren aikana yksi parantava lääkekuuri, ei kyseisiä eläintuotteita saa myydä luonnonmukaisesti tuotettuna asianomaisen vuoden aikana. Kuitenkin heti 3 jaksossa vahvistettujen siirtymävaiheiden jälkeen lääkehoitoa saaneita eläimiä pidetään uudelleen luonnonmukaisesti kasvatettuina sillä edellytyksellä, että tarkastusviranomainen tai -laitos suostuu tähän."

28. Muutetaan liitteen 2 kohdassa olevan lisäysluvun "II Eläimet ja eläintuotteet" 6 jakso, Karjankasvatuksessa käytettävät rakennukset ja ulkoalueet sekä karjanlannan ja säilörehun puristusnesteen varastointitilat seuraavasti:

28.1. Korvataan neljästoista kohta seuraavasti:

"Rakolattian käyttö koko lattian alueella kielletään. Karjankasvatukseen käytettävissä rakennuksissa jokaisella eläimellä on oltava käytettävissään puhdas, kuiva ja riittävän suuruinen lepopaikka. Eläintiheys rakennuksissa määritellään yleensä eläinlajin, eläinten rodun, iän ja koon mukaan. Sitä määriteltäessä on myös otettava huomioon eläinten käyttäytymiseen liittyvät tarpeet, jotka riippuvat erityisesti kasvatuserän koosta ja eläinten sukupuolesta. Parhaan mahdollisen tiheyden tarkoituksena on eläinten hyvinvoinnin turvaaminen varaamalla niiden käyttöön riittävästi tilaa nukkua, syödä ja liikkua."

28.2. Korvataan kuudestoista kohta seuraavasti:

"Jos lihasikoja pidetään sikalassa, eläinten lepotilaksi on varattava vähintään 50 prosenttia enemmän vapaata tilaa kuin mitä vahvistetaan sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista 19 päivänä marraskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/630/ETY (*) 3 artiklassa. Eläinten on lisäksi voitava päästä pinta-alaltaan vastaavan suuruiselle katetulle jaloittelualueelle. Rakolattian käyttö koko lattian alueella ja kytkettynä pitäminen kielletään. Lisäksi sikaloissa on oltava runsaasti kuivia pahnoja, luonnollista ilmanvaihtoa ja valoa sekä ulkona sijaitsevat ulostamis-, tonkimis- ja jaloittelualueet.

(*) EYVL L 340, 11.12.1991, s. 33."

28.3. Korvataan seitsemästoista kohta seuraavasti:

"Siipikarjalle on varmistettava päivisin jatkuva pääsy nurmea kasvaville suojalaittein varustetuille ulkoalueille sekä riittäville juottopaikoille ja syöttökaukoloille aina, kun sääolosuhteet sen sallivat."

28.4. Korvataan 21 kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

"maastossa, johon kanat pääsevät, on enintään 2 500 kanaa hehtaarilla, toisin sanoen yksi kana 4 neliömetriä kohden."

29. Lisätään liitteen 2 kohdassa olevaan lisäyslukuun "II Eläimet ja eläintuotteet" uusi 7 ja 8 jakso seuraavasti:

"7. Mehiläishoitoon liittyvät erityissäännökset

7.1. Yleiset periaatteet

Mehiläisten tuhoaminen kennostoihin mehiläishoidon tuotteiden keräämisen helpottamiseksi kielletään.

Silpomista, kuten eläinten hännän katkaisemista, hampaan poistamista, sarvien tai nokan katkaisemista tai mehiläiskuningatarten siipien typistämistä ei saa toteuttaa järjestelmällisesti. Tarkastusviranomainen tai -laitos voi kuitenkin antaa luvan joihinkin näistä toimista turvallisuusyistä tai jos niiden tarkoituksena on eläinten terveyden, hyvinvoinnin ja hygienian parantaminen. Tällöin pätevän henkilöstön on suoritettava kyseiset silpomiset, jotta vältettäisiin aiheuttamasta eläimille kärsimystä.

7.2. Eläinten alkuperä

Mehiläishoidossa tarhan perustaminen on tehtävä edistämällä olemassa olevien yhdyskuntien lisääntymistä tai hankkimalla parvia tai pesiä luonnomukaisen mehiläishoidon sääntöjä noudattavilta tiloilta.

Tavanomaisilla mehiläistiloilla tuotettujen parvien hankkiminen sallitaan poikkeuksellisesti 31 päivänä joulukuuta 2000 päättyvän siirtymäkauden aikana sillä edellytyksellä, että siirtymävaihetta noudatetaan.

7.3. Siirtymävaihe

Mehiläishoidon siirtymävaiheessa tuotettuja mehiläishoidon tuotteita on mahdollista myydä luonnonmukaisen tuotteen nimikkeellä ainoastaan, jos mehiläisten ruokintaa, hoitoa ja suojia koskevia yleisiä vaatimuksia on noudatettu vähintään yhden vuoden ajan. Pesät on tehtävä tämän liitteen säännösten mukaisista materiaaleista. Kun parvia hankitaan tavanomaisilta mehiläistiloilta, siirtymävaihe kestää myös vuoden.

7.4. Ruokinta

Mehiläishoidossa pesät on sijoitettava yksinomaan paikkoihin, joissa kasvaa 6 artiklan ja liitteen I säännösten mukaisesti luonnonmukaista tuotantotapaa noudattaen viljeltyjä kasveja tai luonnonvaraisia kasveja.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava niiden alueiden tai vyöhykkeiden nimeämisestä, joilla luonnonmukaista mehiläishoitoa on mahdollista harjoittaa. Tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle toimitetaan kartalle tehty asianmukainen selvitys pesien sijoittamispaikoista asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä III olevan 2.1 kohdan mukaisesti. Jos tällaisia alueita ei ole nimetty, mehiläistenhoitajan on toimitettava tarkastusviranomaiselle tai -laitokselle perustelut ja takeet, jotka perustuvat asianmukaisiin arviointeihin siitä, että yhdyskunnille esitetyt alueet ovat edellä mainittujen edellytysten mukaisia.

Yhdyskuntien ruokkiminen sallitaan, jos sääolosuhteet edellyttävät riittävien varastojen hankintaa talvehtimista varten. Ruokkiminen on suoritettava viimeisen hunajasadon ja yhdyskunnan lepokauden välisenä aikana. Tavallisesti se tehdään luonnonmukaisessa mehiläishoidossa tuotetulla hunajalla, mutta sokerisiirappeja voidaan käyttää siltä osin kuin ne on valmistettu luonnonmukaisen maatalouden vaatimusten mukaisista tuotteista. Tavanomaisesta maataloustuotannosta peräisin olevan sokerisiirapin ja hunajan käyttö sallitaan poikkeuksellisesti 31 päivään joulukuuta 2000 saakka.

7.5. Tautien ehkäisy ja eläinlääkinnälliset hoidot

Tavanomaiset lääkehoidot on toteutettava eläinlääkärin vastuulla ja käytetty valmiste on selvästi mainittava, samoin kuin hoidon kesto ja suositeltu määräaika, joka on odotettava ennen kuin tuotteita kulutetaan. Kyseiset tiedot on merkittävä karjantarkkailukorttiin ja ilmoitettava tarkastuslaitokselle. Hoidetut eläimet on tunnistemerkittävä selvästi; suurten eläinten kyseessä ollen merkitään yksittäiset eläimet, siipikarjan ja pienten eläinten osalta yksittäiset eläimet tai erä, ja mehilästen osalta yhdyskunta.

Mehiläishoidossa yhdyskuntien hyvä terveydentila on tulosta tautien kehittymiselle suotuisien tekijöiden vähentämisestä. Tätä tarkoitusta varten sovelletaan seuraavia menetelmiä: taudeille vastustuskykyisten ja paikallisiin oloihin sopeutuneiden rotujen valinta, kuningatarten säännöllinen uusiminen, välineistön säännöllinen puhdistaminen ja desinfiointi, saastuneen välineistön hävittäminen, vahojen säännöllinen uusiminen ja huolehtiminen siitä, että pesissä on saatavilla riittävästi siitepölyä ja hunajaa.

Jos synteettisten valmisteiden käyttö osoittautuu tarpeelliseksi joidenkin sellaisten tarttuvien tautien hävittämiseksi, jotka ovat vaarassa tuhota yhdyskunnat, hoito on toteutettava mahdollisimman paljon ennen tai jälkeen kuningattaren munimiskautta ja meden keruukautta. Jos hoitoja on annettava kyseisen kauden aikana, hoidetut yhdyskunnat on sijoitettava eristettyyn pesään. Tällöin kyseisiin pesiin sovelletaan uudelleen vähintään vuoden pituista siirtymävaihetta.

7.6. Pesät ja välineet

Mehiläshoidossa pesien on oltava valmistettu luonnollisista materiaaleista, jotka eivät aiheuta ympäristölle tai mehiläishoidon tuotteille vaaraa. Käytettyjen suoja-aineiden on täytettävä samat vaatimukset.

Kehien ja pesäosastojen, joihin mehiläiset keräävät sadon, suojaaminen erityisesti tuholaisilta voidaan suorittaa ainoastaan liiteessä II olevassa B osassa esitettyjä aineita käyttäen. Kaikki synteettiset kemialliset valmisteet kielletään.

Uusien kehien valmistuksessa tarvittavien vahojen on oltava tuotettu tuotantoyksiköissä, joissa noudatetaan luonnonmukaisen mehiläishoidon sääntöjä. Tarkastuslaitos tai -viranomainen voi poikkeuksellisesti antaa luvan tavanomaisten vahojen käyttöön erityisesti uusissa tuotantolaitoksissa, jollei luonnonmukaisessa mehiläishoidossa tuotettuja vahoja ole markkinoilla.

8. Muita kotieläinlajeja koskevat säännökset

Tuotantostandardeja on kehitettävä."

30. Muutetaan liitteessä II olevan C osan ("Muut tuotteet") korvaava liitteen 3 kohta seuraavasti:

30.1. Korvataan jakson C.1 Öljykasvien siemenet, viljat ja rehukasvit ensimmäinen ja toinen kohta seuraavasti:

"Kuivattu sinimailanen, heinä ja viljakasvien oljet.

Palkokasvien siemenet mukaan lukien linssivirvilät (Ervum hervilia) (kokonaisina, jauheena, kakuiksi puristettuina): lupiini, soijapapu, herneet, kahviherneet, (Cicer arietinum), peltonätkelmä (Lathyrys sativus), härkäpapu (Vicia faba)".

30.2. Korvataan jakson C.2 Jalostetut kasvituotteet 3 ja 4 kohta seuraavasti:

"Sokerijuurikkaan, johanneksenleivän, oliivien ja sitrushedelmien jätemassa.

Mallas- ja panimoteollisuuden sivutuotteet".

30.3. Lisätään jaksoon C.4 Muut tuotteet uusi kohta 2 kohdan (Mesi, mehiläishoidossa) jälkeen seuraavasti:

"Melassi ainoastaan sideaineena rehuseoksissa.

Muut jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät rehut . . . päivänä . . . kuuta päättyvän siirtymäkauden ajan [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta]".

31. Korvataan liitteeseen II lisäävän D osan jakson D.2 Muut tuotteet luetelmakohdat 3/7 liitteen 4 kohdassa seuraavasti:

"- Savet

- Merilevät

- Hiivat

- Vesieläinten kuoret ja seepian luut

- Kalaöljy ja kalanmaksaöljy

- Entsyymien avulla tuotetut kala-, nilviäis- tai äyriäisautolysaatit, -hydrolysaatit ja -proteolysaatit liukoisessa tai liukenemattomassa muodossa (yksinomaan nuorten eläinten vitamiini, kivennäis- ja valkuiaslisäksi), kasviproteiiniuutteet

- Hyväksyttyjen tarkastusviranomaisten tai - laitosten hyväksymät siipikarjalle ja nuorille eläimille välttämättömät aminohapot

- Luonnonvitamiinien kanssa identtiset synteettisesti tuotetut vitamiinit yksimahaisille eläimille

- Koliinikloridi

- Muut jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät täydennysrehut . . . päivänä . . . kuuta päättyvän siirtymäkauden ajan [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta]."

32. Muutetaan liitteeseen II lisättävä E osa liitteen 5 kohdassa seuraavasti:

32.1. Korvataan jakson E.1 otsake seuraavasti:

"Karjasuojissa ja siipirakennuksissa käytettävät aineet"

32.2. Lisätään seuraavat tuotteet jaksossa E.1 olevaan luetteloon:

"- Happiperoksidi tai hapetettu vesi

- Lehmien nännien puhdistustuotteet (lypsyhuoneet)

- Muut jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät tuotteet . . . päivänä . . . kuuta päätyvän siirtymäkauden ajan [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta]".

32.3. Lisätään seuraavat tuotteet jaksossa E.2 olevaan luetteloon:

"- Pyykin valkaisuaine (natriumhypokloriitti)

- Natriumhydroksidi tai kaliumhydroksidi

- Fosforihappo

- Formaliini

- Muut jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät tuotteet . . . päivänä . . . kuuta päättyvän kauden ajan [viisi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta]".

33. Lisätään uusi kohta 8 a liitteeseen 8 kohdan jälkeen seuraavasti:

"8 a. Muutetaan liite VI seuraavasti:

1) Korvataan `Mikro-organismipohjaiset valmisteet` jaksossa A.4 seuraavasti:

`A.4. Mikrobivalmisteet: elintarvikkeiden jalostuksessa tavanomaisesti käytetyt mikrobivalmisteet, lukuun ottamatta direktiivin 90/220/ETY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja geneettisesti muunnettuja organismeja`.

2) Korvataan B jaksossa mikrobeja ja entsyymejä koskevat säännökset seuraavasti:

`Mikrobi- ja entsyymivalmisteet: elintarvikkeiden jalostuksessa tavanomaisesti käytetyt mikrobi- ja entsyymivalmisteet, lukuun ottamatta direktiivin 90/220/ETY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja geneettisesti muunnettuja organismeja ja tällaisista organismeista saatuja entsyymejä.`"

(1) EYVL C 293, 5.10.1996, s. 23.

(2) EYVL L 198, 22.7.1991, s. 36.