51996IP1029Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 320 , 28/10/1996 s. 0268


B4-1029, 1082, 1084 och 1085/96

Resolution om skydd av de mänskliga rättigheterna och människovärdet vid tillämpningen av biologi och medicin

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

- med beaktande av resolutionerna av den 16 mars 1989 om etiska och rättsliga problem med genmanipulation ((EGT nr C 96, 17.4.1989, s. 165.)) och om konstgjord in vivo och in vitro- befruktning ((EGT nr C 96, 17.4.1989, s. 171.)),

- med beaktande av förslaget till Europarådets konvention om skydd av de mänskliga rättigheterna vid tillämpning av biologi och medicin (bioetikkonventionen) ((Enligt formuleringen från «styrkommittén för bioetik» (CDB1) av den 6 juni 1996.)),

- med beaktande av yttrandet från Europarådets parlamentariska församling från februari 1995, ((Protokoll från det sjätte sammanträdet av den 2 februari 1995, AS (1995) CRG.)) och med beaktande av följande:

A. EG-domstolen fastställde i sitt utlåtande 2/94 av den 28 mars 1996 att inga bestämmelser i fördraget ger gemenskapsinstitutionerna någon generell befogenhet att upprätta föreskrifter inom området för mänskliga rättigheter eller att ingå internationella konventioner på detta område.

B. Redaktionsutskottets arbete avslutades i juni 1996 och om Europaparlamentet överhuvudtaget skall yttra sig i frågan måste det göra det nu.

C. Redaktionskommittén hade bland annat problem med att formulera reglerna för tillåtelse av forskning på personer som inte är i stånd att ge sitt medgivande och att man i denna fråga måste utesluta varje möjlighet till missbruk.

D. Det finns ett nära samband mellan frågan om tillåtelse att utföra forskning på embryon och utveckling av ingrepp i könsceller, då utvecklingen av sådana ingrepp skulle kräva ett stort antal embryon.

E. Sådana ingrepp bör förkastas och förbjudas eftersom man inte kan kontrollera deras tekniska följder på lång sikt. Det finns ingen möjlighet att införskaffa medgivande från avkomman ifråga och sådana ingrepp skulle en gång för alla öppna dörren för eugenik, för användning av människor till särskilda ändamål.

1. Parlamentet hänvisar till EG-domstolens ovannämnda uttalande; uppmanar kommissionen i egenskap av fördragens beskyddare att ta ställning till frågan om gemenskapen kan ansluta sig till konventionen såsom fördragen ser ut idag; om en anslutning inte är möjlig uppmanas regeringskonferensen att befatta sig med problemet och om så är nödvändigt pröva vilka ändringar av fördraget som krävs för att en anslutning skall vara möjlig,

2. anser att det är absolut nödvändigt att fastställa etiska miniminormer på området för biologi, bioteknologi och medicin, som grundar sig på respekt för mänsklig värdighet,

3. anser det nödvändigt att Europaparlamentet som företrädare för unionens folk och i medvetande om sin roll i samband med tilldelningen av forskningsmedel vid sidan av Europarådets parlamentariska församling och de nationella parlamenten kritiskt följer styrkommitténs arbete,

4. påpekar att det nuvarande förslaget är tänkt som en rambestämmelse, som skall kompletteras genom protokoll för att på enskilda områden vidareutveckla de principer som konventionen innehåller och påminner i det här sammanhanget om de 62 krav som parlamentet ställde upp i den ovannämnda resolutionen av den 16 mars 1989,

5. beklagar att Europarådet inte från början planerade eller inledde en offentlig debatt, trots att viktiga etiska frågor med betydande konsekvenser för framtiden förbereddes och att allmänheten därför skulle ha hållits välunderrättad från första början,

6. tar ställning enligt följande om de huvudsakliga frågor som väckts genom förslaget till konvention, såsom de framläggs för närvarande, och uppmanar kommissionen att ta hänsyn till detta:

- Ett medicinskt forskningsarbete på en person som inte kan ge sitt samtycke skall endast tillåtas i undantagsfall om denna persons rättsliga företrädare fritt har gett sitt godkännande och har kännedom om vad saken gäller, utan att det påverkar andra rättsliga garantier, om ingreppet ifråga har ett nära samband med den berördes sjukdom, om forskningsarbetet ifråga inte kan utföras på personer som kan ge sitt medgivande och om detta forskningsarbete är av sådant slag att det kan ge resultat som direkt gagnar den berördes hälsa.

- Människans värdighet är odelbar; det får inte finnas några diskriminerande regler som kan tillämpas på handikappade; det skall endast lagstiftas om frågan om vilket beslut som skall fattas i enlighet med de kriterier som tillämpas på personer som kan ge sitt samtycke, istället för på personer som inte kan ge sitt samtycke.

- Handel med mänskliga embryon, foster eller fostervävnad skall förbjudas i lag utan undantag.

- all forskningsverksamhet som förbrukar mänskliga embryon skall förbjudas, all forskningsverksamhet som förstör mänskliga embryon skall förbjudas.

- Vid konstgjord befruktning hos människan skall det förbjudas att i en kvinna placera mer än tre embryon under en cykel; att bevara embryon genom frysning skall inte vara tillåtet, utom i undantagsfall, då den planerade inplaceringen av medicinska skäl inte kan genomföras under cykeln.

- Kryokonservering av embryon efter att befruktningsbehandligen har avslutats skall förbjudas.

- Konventionen skall utan tvetydighet föreskriva att ingrepp i den mänskliga arvsmassan som har till syfte att ändra, eller som ändrar, könscellernas arvsmassa skall förbjudas i lag och det föreslås att låta en artikel i förslaget till konvention få följande innehåll: Manipulation av den mänskliga arvsmassan får endast genomföras i förebyggande, terapeutiskt eller diagnostiskt syfte om det kan garanteras att det inte ändrar könscellernas arvsmassa (behandling av cancer i könskörtlarna med bestrålning eller kemoterapi är inte förbjuden).

- Det är nödvändigt att förbjuda varje vidarebefordran av resultat av genetiska tester till andra personer eller institutioner (till exempel till försäkringsbolag och arbetsgivare), utom då det är fråga om rättsliga föreskrifter; giltigheten av artikel 11, 12, 13 och 14 bör därför begränsas genom entydiga bestämmelser om den enskildas rätt till ett absolut skydd av alla uppgifter om sin genetiska identitet och sina genetiska särdrag.

- Konventionen skall innehålla exakta bestämmelser som garanterar att inga organ eller vävnader från levande människor kan köpas, säljas eller på annat sätt behandlas som handelsvaror.

- Genomförandet av prover i syfte att förutse uppkomsten av genetiska sjukdomar eller som gör det möjligt att identifiera genetiska anlag för vissa sjukdomar eller handikapp skall endast tillåtas i allvarliga fall och då en effektiv behandling eller ett förhindrande kan genomföras. Varje framtida prov som visar att det finns möjlighet att förutse beteendemässiga egenskaper skall uttryckligen förbjudas i lag.

- Försäkringsbolags eller arbetsgivares möjlighet att diskriminera eller göra urval baserade på genetiska kontroller skall vara förbjudna.

- Påtryckningar på eller begränsningar i föräldrars rätt att acceptera handikappade barn skall vara förbjudna.

7. uppdrar åt sin ordförande att vidarebefordra denna resolution till kommissionen, Europarådets generalsekreterare, Europarådets parlamentariska församling och till medlemsstaterna.