8.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/22


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC

z dne 6. marca 2013

o imenovanju sodnika Splošnega sodišča

(2013/120/EU)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE SO –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 19 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti členov 254 in 255 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti odstavka 1 člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členoma 5 in 7 Protokola o statutu Sodišča Evropske unije je treba po odstopu Nilsa WAHLA za preostanek njegovega mandata, ki se izteče 31. avgusta 2013, imenovati sodnika Splošnega sodišča.

(2)

Za prosto mesto je bil predlagan Carl WETTER.

(3)

Odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je podal svoje mnenje o ustreznosti Carla WETTRA za opravljanje nalog sodnika Splošnega sodišča –

SPREJELI NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za sodnika Splošnega sodišča se za obdobje od dneva začetka veljavnosti tega sklepa do 31. avgusta 2013 imenuje Carl WETTER.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. marca 2013

Predsednik

R. MONTGOMERY