41999D0013Úradný vestník L 239 , 22/09/2000 S. 0317 - 0404


Rozhodnutie výkonného výboru

z 28. apríla 1999

o záväznej verzii Spoločnej príručky a Spoločných konzulárnych pokynov

(SCH/Com-ex (99) 13)

VÝKONNÝ VÝBOR,

so zreteľom na článok 132 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda,

so zreteľom taktiež, na jednej strane, na články 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18 a 25 vyššie uvedeného dohovoru, a na druhej strane, na články 9 a 17,

keďže je v záujme všetkých schengenských štátov, aby uplatňovali jednotné pravidlá na vydávanie víz v zmysle ich spoločnej politiky týkajúcej sa pohybu osôb s cieľom predísť možným negatívnym dôsledkom, pokiaľ ide o vstup na schengenské územie a vnútornú bezpečnosť,

so želaním vychádzať z doterajších pozitívnych skúseností so Spoločnými konzulárnymi pokynmi a naďalej harmonizovať postup vydávania víz,

opierajúc sa o zásadu solidarity medzi schengenskými štátmi,

ROZHODOL SA TAKTO:

I. 1. Revidovaná verzia Spoločných konzulárnych pokynov (Dodatok 1 [1] a jej prílohy a

2. Revidovaná verzia Spoločnej príručky (Dodatok 2 [2] a jej prílohy

sú týmto prijaté.

Pri vypracúvaní týchto verzií bola vykonaná nasledovná zmena a doplnenie: zmena a doplnenie príloh 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12 a 15 k Spoločným konzulárnym pokynom a relevantných príloh 5, 5A, 14B, 10, 6B, 6C a 14A k Spoločnej príručke.

II. Dokumenty súvisiace s predchádzajúcimi verziami Spoločných konzulárnych pokynov, Spoločnej príručky a ich príloh a dokumenty uvedené v Dodatku 3 budú nahradené po prijatí revidovaných verzií.

III. Dokument týkajúci sa zastúpenia v súvislosti s vydávaním víz je pripojený s cieľom informovania v Dodatku 4 [3].

IV. Toto rozhodnutie vstúpi do platnosti dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 28. apríla 1999

predseda

C. H. Schapper

[1] Prílohy 5, 9 a 10 sú tajné. Pozri SCH/Com-ex(98) 17.

[2] Tajný dokument. Pozri SCH/Com-ex (98) 17.

[3] Dokument SCH/II (95) 16, rev 19: nezverejnený.

--------------------------------------------------

Dodatok 1

SPOLOČNÉ KONZULÁRNE POKYNY PRE DIPLOMATICKÉ MISIE A KONZULÁRNE ÚRADY

OBSAH

I | Všeobecné ustanovenia |

1. | Pôsobnosť |

2. | Definícia a typy víz 2.1.Jednotné víza2.1.1Letiskové tranzitné víza2.1.2Tranzitné víza2.1.3Krátkodobé víza alebo cestovné víza: pre viac vstupov2.1.4Skupinové víza2.2Dlhodobé víza2.3Víza s obmedzenou územnou platnosťou2.4Víza vydané na hranici |

II | Príslušnosť diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu |

1. | Určovanie zodpovedného štátu 1.1Štát zodpovedný rozhodnúť o žiadosti1.2Štát zastupujúci štát zodpovedný rozhodnúť |

2. | Žiadosti o vízum vyžadujúce konzultáciu s národným centrálnym orgánom alebo orgánom jednej alebo viacerých zmluvných strán, v súlade s článkom 17 (2) 2.1Konzultácia s národným centrálnym orgánom2.2Konzultácia s centrálnym orgánom jednej alebo viacerých zmluvných strán2.3Postup konzultácie v rámci zastúpenia |

3. | Žiadosť o vízum podaná obyvateľom iného štátu |

4. | Oprávnenie vydávať jednotné víza |

III. | Začatie konania o žiadosti |

1. | Formulár žiadosti o vízum – počet formulárov žiadosti |

2. | Doklady, ktoré je potrebné priložiť |

3. | Preukázanie prostriedkov na návrat a existenčných prostriedkov na pobyt |

4. | Osobné pohovory so žiadateľmi |

IV. | Právny základ |

V. | Preskúmanie žiadosti a prijatie rozhodnutia |

Hlavné kritériá pri preskúmaní žiadosti

1. | Preskúmanie žiadosti o vízum 1.1.Overenie žiadosti o vízum1.2.Overenie totožnosti žiadateľa1.3.Overenie cestovného dokladu1.4.Overenie ostatných dokladov v závislosti od žiadostipodporné doklady súvisiace s cieľom cestypodporné doklady súvisiace s dopravnými prostriedkami a návratompodporné doklady súvisiace s existenčnými prostriedkami na pobytpodporné doklady súvisiace s ubytovaníminé doklady, ak sú nevyhnutné1.5.Zhodnotenie dobrého úmyslu žiadateľa |

2. | Postup rozhodovania o žiadostiach o vízum 2.1.Voľba typu víza a počet vstupov2.2.Administratívna zodpovednosť zasahujúceho orgánu2.3.Postup, ktorý treba dodržiavať v prípadoch vyžadujúcich predchádzajúcu konzultáciu s centrálnymi orgánmi druhých zmluvných strána)postupb)odoslanie žiadosti národnému centrálnemu orgánuc)informácie odoslané centrálnemu orgánud)odosielanie žiadostí medzi centrálnymi orgánmie)lehota na odpoveď. predĺženief)rozhodnutie založené na výsledku konzultácieg)odoslanie osobitných dokladov2.4.odmietnutie preskúmať žiadosť, vydať vízum |

3. | Víza s obmedzenou územnou platnosťou |

VI. | Ako vyplniť vízovú nálepku |

1. | Oddiel spoločných záznamov (ODDIEL 8) 1.1.Rubrika "PLATNÉ PRE":1.2.Rubrika "OD…DO":1.3.Rubrika "POČET VSTUPOV":1.4.Rubrika "DĹŽKA NÁVŠTEVY…DNÍ"1.5.Rubrika "VYDANÉ V…DŇA…"1.6.Rubrika "ČÍSLO PASU"1.7.Rubrika "TYP VÍZA" |

2. | Oddiel vnútroštátnych záznamov (poznámky) (Oddiel 9) |

3. | Oddiel na pečiatku misie alebo úradu, ktorý vydal vízum (Oddiel 4) |

4. | Oddiel na elektronické snímanie (Oddiel 5) |

5. | Ostatné aspekty súvisiace s vydávaním víz 5.1.Podpisovanie víz5.2.Zneplatnenie vyplnenej vízovej nálepky5.3.Prilepenie nálepky do pasu5.4.Pasy a cestovné doklady, do ktorých je možné udeliť jednotné vízum |

VII. | Administratívne riadenie a organizácia |

1. | Organizácia vízových oddelení |

2. | Vypĺňanie |

3. | Evidencie víz |

4. | Poplatky vyberané za vydanie víza |

VIII. | Konzulárna spolupráca na miestnej úrovni |

1. | Prehľad konzulárnej spolupráce na miestnej úrovni |

2. | Ako sa vyhnúť viacnásobnému podaniu žiadostí alebo žiadostiam, ktoré sú podané po nedávnom zamietnutí udelenia víza |

3. | Zhodnotenie dobrého úmyslu žiadateľa |

4. | Výmena štatistík |

--------------------------------------------------

Dodatok 2

DÔVERNÉ

SPOLOČNÁ PRÍRUČKA

DÔVERNÉ

--------------------------------------------------

Dodatok 3

Zrušujú sa tieto rozhodnutia výkonného výboru a ústredné skupiny:

a) Rozhodnutia výkonného výboru

SCH/Com-ex (93) 4 rev. 2 corr. zo 14. decembra 1993

SCH/Com-ex (93) 5 rev. zo 14. decembra 1993

SCH/Com-ex (94) 5 z 27. júna 1994

SCH/Com-ex (94) 6 z 27. júna 1994

SCH/Com-ex (94) 7 z 27. júna 1994

SCH/Com-ex (94) 12 z 27. júna 1994

SCH/Com-ex (94) 20 rev. z 21. novembra 1994

SCH/Com-ex (94) 23 rev. z 22. decembra 1994

SCH/Com-ex (94) 24 rev. z 22. decembra 1994

SCH/Com-ex (95) 1 z 28. apríla 1995

SCH/Com-ex (95) 4 z 28. apríla 1995

SCH/Com-ex (95) 15 rev. 2 z 29. júna 1995

SCH/Com-ex (95) 22 rev. z 20. decembra 1995

SCH/Com-ex (96) 14 rev. z 27. júna 1996

SCH/Com-ex (96) 24 z 19. decembra 1996

SCH/Com-ex (97) 13 z 24. júna 1997

SCH/Com-ex (97) 21 zo 7. októbra 1997

SCH/Com-ex (97) 36 z 15. decembra 1997

SCH/Com-ex (97) 41 z 15. decembra 1997

SCH/Com-ex (98) 13 z 21. apríla 1998

SCH/Com-ex (98) 36 zo 16. septembra 1998

SCH/Com-ex (98) 38 corr. zo 16. septembra 1998

SCH/Com-ex (98) 54 zo 16. decembra 1998

SCH/Com-ex (98) 55 zo 16. decembra 1998

b) Rozhodnutie ústrednej skupiny

SCH/C (96) 16 z 12. marca 1996

SCH/C (96) 32 z 26. apríla 1996

SCH/C (96) 40 z 28. mája 1996

SCH/C (96) 41 z 23. mája 1996

SCH/C (96) 96 z 11. mája 1996

SCH/SG (97) 9 zo 17. januára 1997

SCH/C (97) 95 z 7. júla 1997

SCH/SG (97) 79 z 7. októbra 1997

SCH/Pers (98) 9 rev. z 30. marca 1998

SCH/SG (98) 25 rev. 2 z 31. marca 1998

SCH/C (98) 135 z 15. decembra 1998

--------------------------------------------------