41995A1127(02)Uradni list C 316 , 27/11/1995 str. 0034 - 0047


Konvencija

pripravljena na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o uporabi informacijske tehnologije za carinske namene

VISOKE POGODBENICE te konvencije, države članice Evropske unije, SO SE –

SKLICUJOČ SE na Akt Sveta Evropske unije z dne 23. julija 1995;

OB SKLICEVANJU na obveznosti iz Konvencije o medsebojni pomoči med carinskimi upravami, podpisane 7. septembra 1967 v Rimu;

GLEDE NA TO, da so carinske uprave skupaj z drugimi pristojnimi organi na zunanjih mejah Skupnosti in na njenem ozemlju odgovorne za preprečevanje, preiskovanje in zatiranje kršitev ne le skupnostnih pravil ampak tudi nacionalnih zakonov, zlasti zakonov iz členov 36 in 223 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti;

GLEDE NA TO, da naraščanje nedovoljenega prometa z različnim blagom resno ogroža javno zdravje, moralo in varnost;

PREPRIČANE, da je treba nujno okrepiti sodelovanje med carinskimi upravami, in sicer s predpisovanjem postopkov, po katerih lahko carinske uprave skupno ukrepajo ter izmenjujejo osebne in druge podatke v zvezi z nedovoljenim prometom, z uporabo novih tehnologij za upravljanje in prenos takšnih informacij, ob upoštevanju določb Konvencije Sveta Evrope o zaščiti posameznikov pri avtomatski obdelavi osebnih podatkov, sprejete 28. januarja 1981 v Strasbourgu;

OB UPOŠTEVANJU, da morajo carinske uprave pri svojem vsakdanjem delu izvajati tako skupnostne kot neskupnostne določbe in da zato obstaja stalna in očitna potreba po zagotavljanju čimbolj vzporednega razvoja določb o medsebojni pomoči in upravnem sodelovanju v obeh sektorjih –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

POGLAVJE I

OPREDELITVE

Člen 1

V namene te konvencije:

1. Izraz "nacionalni zakoni" pomeni zakone ali druge predpise države članice, pri uporabi katerih ima carinska uprava te države članice polno ali delno pristojnost v zvezi s:

- pretokom blaga, za katerega veljajo ukrepi prepovedi, omejitve ali nadzora, zlasti tisti ukrepi, ki jih zajemata člena 36 in 223 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

- prenosom, spremembo, skrivanjem ali prikrivanjem lastnine ali dohodka, ki izhaja iz nedovoljenega mednarodnega prometa s prepovedanimi drogami ali pa je posredno ali neposredno pridobljen ali uporabljan v tem prometu.

2. Izraz "osebni podatki" pomeni vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika.

3. Izraz "država članica vpisnica" pomeni državo članico, ki podatek vključi v carinski informacijski sistem.

POGLAVJE II

UVEDBA CARINSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Člen 2

1. Carinske uprave držav članic uvedejo in vzdržujejo skupni računalniški informacijski sistem za carinske namene, v nadaljevanju "carinski informacijski sistem".

2. Cilj carinskega informacijskega sistema v skladu z določbami te konvencije je s hitrim razširjanjem informacij pomagati pri preprečevanju, preiskovanju in preganjanju hudih kršitev nacionalnih zakonov, tako da se poveča učinkovitost sodelovanja in nadzornih postopkov carinskih uprav držav članic.

POGLAVJE III

DELOVANJE IN UPORABA CARINSKIH INFORMACIJ

Člen 3

1. Carinski informacijski sistem sestavlja centralna podatkovna zbirka, ki je dostopna preko terminalov v vsaki državi članici. Vsebuje izključno podatke, ki so potrebni za doseganje njegovega cilja, kot je navedeno členu 2(2), skupaj z osebnimi podatki, po naslednjih kategorijah:

(i) blago;

(ii) prevozna sredstva;

(iii) podjetja;

(iv) osebe;

(v) trendi pri goljufijah;

(vi) razpoložljivost strokovnega znanja.

2. Komisija zagotavlja tehnično upravljanje infrastrukture carinskega informacijskega sistema v skladu s pravili, predvidenimi z izvedbenimi ukrepi, sprejetimi v okviru Sveta.

Komisija o upravljanju poroča odboru iz člena 16.

3. Komisija temu odboru sporoči praktične ukrepe, sprejete za tehnično upravljanje.

Člen 4

Države članice določijo podatke, ki se vključijo v carinski informacijski sistem v zvezi s posameznimi kategorijami (i) do (vi) iz člena 3, kolikor je to potrebno za doseganje cilja sistema. V kategoriji (v) in (vi) člena 3 se v nobenem primeru ne vključijo nobeni osebni podatki. Podatki, ki se nanašajo na osebe, vsebujejo samo:

(i) priimek, dekliški priimek, ime(-na) in vzdevke;

(ii) datum in kraj rojstva;

(iii) državljanstvo;

(iv) spol;

(v) vse posebne objektivne in stalne fizične značilnosti;

(vi) razlog za vključitev podatkov;

(vii) predlagano ukrepanje;

(viii) opozorilna koda, ki kaže, da je oseba že bila oborožena, nasilna ali je skušala pobegniti.

Osebni podatki, našteti v prvem stavku člena 6 Konvencije Sveta Evrope o zaščiti posameznikov pri avtomatski obdelavi osebnih podatkov, sprejete 28. januarja 1981 v Strasbourgu, v nadaljnjem besedilu "Strasbourška konvencija iz leta 1981", se v nobenem primeru ne vključijo v zbirko.

Člen 5

1. Podatki v kategorijah (i) do (iv) člena 3 se v carinski informacijski sistem vključijo samo za namene opazovanja in poročanja, tajnega nadzora ali posebnih pregledov.

2. Za namen predlaganega ukrepanja iz odstavka 1 se lahko osebni podatki iz katere koli kategorije od (i) do (iv) člena 3 vključijo v carinski informacijski sistem samo, če zlasti na osnovi predhodnih nezakonitih dejavnosti obstajajo podatki, iz katerih je razvidno, da je zadevna oseba resno kršila, resno krši ali bo resno kršila nacionalne zakone.

Člen 6

1. Če se izvajajo predlagane dejavnosti iz člena 5(1), se lahko delno ali v celoti zberejo naslednje informacije in se pošljejo državi članici vpisnici:

(i) dejstvo, da je bilo prijavljeno blago, prevozno sredstvo, podjetje ali oseba najdena;

(ii) kraj, čas in razlog pregleda;

(iii) itinerarij in cilj potovanja;

(iv) osebe, ki spremljajo zadevno osebo ali potnike, ki so v prevoznem sredstvu;

(v) uporabljena prevozna sredstva;

(vi) prevažani objekti;

(vii) okoliščine, v katerih je bilo najdeno blago, prevozno sredstvo, podjetje ali oseba.

Če se te informacije zberejo med tajnim nadzorom, je treba z ukrepi zagotoviti, da ni ogrožena tajnost nadzora.

2. Pri posebnem pregledu iz člena 5(1) se lahko osebe, prevozna sredstva in stvari pregledajo do dopustnega obsega in v skladu z zakoni in drugimi predpisi države članice, v kateri poteka pregled. Če zakonodaja države članice ne dovoljuje posebnega pregleda, ga ta država članice samodejno spremeni v opazovanje in poročanje.

Člen 7

1. Neposredni dostop do podatkov v carinskem informacijskem sistemu je rezerviran samo za nacionalne organe, ki jih imenujejo posamezne države članice. Ti nacionalni organi so carinske uprave, lahko pa so tudi drugi organi, ki so po zakonih in drugih predpisih zadevne države članice pristojni za doseganje cilja, navedenega v členu 2(2).

2. Vsaka država članice pošlje drugim državam članicam in odboru iz člena 16 seznam pristojnih organov, ki jim je bil v skladu z odstavkom 1 dovoljen neposreden dostop do carinskega informacijskega sistema, pri čemer za vsak organ navede, do katerih podatkov lahko ima dostop in za kakšne namene.

3. Ne glede na določbe odstavkov 1 in 2 lahko države članice soglasno dovolijo dostop do carinskega informacijskega sistema mednarodnim ali regionalnim organizacijam. Takšen dogovor se sprejme v obliki protokola k tej konvenciji. Pri sprejemanju te odločitve države članice upoštevajo vse vzajemne dogovore in vsa mnenja skupnega nadzornega organa iz člena 18 o ustreznosti ukrepov za varstvo podatkov.

Člen 8

1. Države članice lahko podatke iz carinskega informacijskega sistema uporabljajo samo za doseganje cilja iz člena 2(2); vendar pa jih lahko uporabljajo tudi za upravne ali druge namene s predhodnim dovoljenjem države članice, ki jih je vključila v sistem, in ob upoštevanju njenih pogojev za uporabo. Uporaba podatkov za te druge namene mora biti v skladu z zakoni in drugimi predpisi države članice, ki jih želi uporabiti, in naj bi upoštevala Načelo 5.5 Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope R(87)15 z dne 17. septembra 1987.

2. Brez poseganja v odstavka 1 in 4 tega člena in člen 7(3), podatke iz carinskega informacijskega sistema uporabljajo samo nacionalni organi posameznih držav članic, ki so jih v ta namen imenovale te članice, in ki so v skladu z zakoni in drugimi predpisi te države članice pristojni za ukrepanje pri doseganju cilja iz člena 2(2).

3. Vsaka država članica pošlje drugim državam članicam in odboru iz člena 16 seznam pristojnih organov, ki jih je imenovala v skladu z odstavkom 2.

4. Podatki iz carinskega informacijskega sistema se lahko s predhodnim dovoljenjem države članice, ki jih je vključila v sistem in ob upoštevanju njenih pogojev za uporabo, posredujejo tudi drugim nacionalnim organom, ne le imenovanim po odstavku 2, državam nečlanicam ter mednarodnim ali regionalnim organizacijam, ki jih želijo uporabiti. Vsaka država članica sprejme posebne ukrepe, da zagotovi zaščito takšnih podatkov pri pošiljanju ali dostavi službam, ki so izven njenega ozemlja. Podrobnosti o teh ukrepih se morajo sporočiti skupnemu nadzornemu organu iz člena 18.

Člen 9

1. Vključitev podatkov v carinski informacijski sistem urejajo zakoni in drugimi predpisi države članice vpisnice, razen če ta konvencija ne predpisuje strožjih določb.

2. Uporabo podatkov iz carinskega informacijskega sistema, skupaj z izvajanjem katerega koli ukrepa iz člena 5, ki ga predlaga država članica vpisnica, urejajo zakoni in drugi predpisi države članice, ki te podatke uporablja, razen če ta konvencija ne predpisuje strožjih določb.

Člen 10

1. Vsaka država članica določi pristojno carinsko upravo, ki je na nacionalni ravni odgovorna za carinski informacijski sistem.

2. Ta uprava je odgovorna za pravilno delovanje carinskega informacijskega sistema v državi članici in sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje skladnosti z določbami te konvencije.

3. Države članice druga drugo obvestijo o pristojni upravi iz odstavka 1.

POGLAVJE IV

SPREMINJANJE PODATKOV

Člen 11

1. Pravico spreminjanja, dopolnjevanja, popravljanja ali brisanja podatkov ima samo država članica vpisnica, ki jih je vključila v carinski informacijski sistem.

2. Če država članica vpisnica opazi ali je opozorjena, da so podatki, ki jih je vključila, dejansko netočni ali pa so bili vključeni ali shranjeni v nasprotju s to konvencijo, te podatke spremeni, dopolni, popravi ali izbriše in o tem ustrezno obvesti druge države članice.

3. Če ima katera od držav članic dokaze o netočnosti podatka ali o tem, da je bil podatek vključen ali shranjen v carinski informacijski sistem v nasprotju s to konvencijo, o tem čimprej obvesti državo članico vpisnico. Slednja preveri zadevne podatke in po potrebi nemudoma popravi ali izbriše zadevni podatek. Država članica vpisnica druge države članice obvesti o vseh narejenih popravkih ali izbrisih.

4. Če država članica pri vključevanju podatkov v carinski informacijski sistem opazi, da je njeno poročilo v nasprotju s predhodnim poročilom glede vsebine ali predlaganega ukrepanja, o tem nemudoma obvesti državo članico, ki je avtorica predhodnega poročila. Zadevo skušata rešiti obe državi članici skupaj. V primeru nesoglasja velja prvo poročilo, iz drugega pa se v sistem vključijo samo tisti deli, ki niso v nasprotju s prvim poročilom.

5. Ob upoštevanju določb te konvencije se države članice v primeru, da sodišče ali drug pristojni organ v državi članici sprejme dokončni sklep o spremembi, dopolnitvi, popravku ali izbrisu podatkov v carinskem informacijskem sistemu, vzajemno zavežejo k uveljavljanju tega sklepa. V primeru nesoglasja med takšnimi sklepi sodišč ali drugih pristojnih organov v različnih državah članicah, skupaj s tistimi iz člena 15(4) o popravkih ali izbrisu, izbriše zadevni podatek iz sistema tista država članica, ki ga je vanj vključila.

POGLAVJE V

ZADRŽANJE PODATKOV

Člen 12

1. Podatki v carinskem informacijskem sistemu se hranijo samo tako dolgo, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili vključeni. Država članica vsaj enkrat letno preveri potrebo po zadržanju podatkov.

2. Država članica vpisnica se lahko v obdobju pregleda odloči, da bo podatke ohranila do naslednjega pregleda, če je to potrebno za namene, zaradi katerih so bili vključeni v sistem. Brez poseganja v člen 15, se podatki samodejno prenesejo v tisti del carinskega informacijskega sistema, do katerega je dostop omejen v skladu z odstavkom 4, če ni odločitve za zadržanje podatkov.

3. Carinski informacijski sistem en mesec prej samodejno obvesti državo članico vpisnico o načrtovanem prenosu podatkov iz carinskega informacijskega sistema po odstavku 2.

4. Podatki, preneseni po odstavku 2, se še za eno leto zadržijo v carinskem informacijskem sistemu, vendar pa ima ne glede na člen 15 dostop do njih samo predstavnik iz člena 16 ali nadzorni organi iz členov 17(1) in 18(1). V tem času lahko podatke samo preverjajo, če so točni in zakoniti, potem pa jih je treba izbrisati.

POGLAVJE VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Člen 13

1. Vsaka država članica, ki namerava prejeti osebne podatke iz carinskega informacijskega sistema ali pa jih vanj vključiti, najkasneje ob uveljavitvi te konvencije sprejme ustrezno nacionalno zakonodajo, s katero zagotovi vsaj takšno zaščito osebnih podatkov, kot izhaja iz načel Strasbourške konvencije iz leta 1981.

2. Država članica prejme osebne podatke iz carinskega informacijskega sistema ali pa jih vanj vključi samo, če so na njenem ozemlju že uveljavljeni zakoni za zaščito teh podatkov, predvideni v odstavku 1. Država članica prav tako pred tem imenuje nacionalni nadzorni organ ali organe v skladu s členom 17.

3. Da se zagotovi pravilna uporaba določb o varstvu podatkov iz te konvencije, se carinski informacijski sistem v vsaki državi članici upošteva kot nacionalna datoteka, za katero veljajo nacionalne določbe iz odstavka 1 in vsi strožji ukrepi iz te konvencije.

Člen 14

1. Ob upoštevanju člena 8(1) vsaka država članica zagotovi, da je po njenih zakonih in drugih predpisih nezakonito uporabljati podatke iz carinskega informacijskega sistema za vse druge namene, razen za doseganje cilja iz člena 2(2).

2. Podatki se lahko podvajajo samo za tehnične namene, pod pogojem, da je takšno podvajanje nujno za neposredno iskanje s strani organov iz člena 7. Ob upoštevanju člena 8(1) se osebni podatki, ki so jih vključile druge države članice, ne smejo prenašati iz carinskega informacijskega sistema v druge nacionalne datoteke.

Člen 15

1. Pravice oseb glede osebnih podatkov v carinskem informacijskem sistemu, zlasti njihova pravica do dostopa, se uveljavljajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi države članice, v kateri se nanje sklicujejo.

Nacionalni nadzorni organi, predvideni v členu 17, odločijo, ali se informacija sporoči in po kakšnem postopku, če je tako določeno v zakonih in drugih predpisih zadevne države članice.

Država članica, ki ni vključila zadevnih podatkov, jih lahko sporoči samo, če je najprej dala možnost državi članici vpisnici, da sprejme stališče.

2. Država članica, ki se jo zaprosi za dostop do osebnih podatkov, ga zavrne, če lahko takšen dostop uniči izvajanje zakonite naloge, navedene v poročilu po členu 5(1), ali da zaščiti pravice in svoboščine drugih. Dostop se v vsakem primeru zavrne v času tajnega nadzora ali opazovanja in poročanja.

3. V vsaki državi članici lahko oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, v skladu z zakoni in drugimi predpisi zadevne države članice zahteva, da se ti podatki popravijo ali izbrišejo, če so netočni ali če so bili vključeni ali shranjeni v carinski informacijski sistem v nasprotju s ciljem iz člena 2(2) te konvencije ali določbami člena 5 Strasbourške konvencije iz leta 1981.

4. Vsaka oseba lahko na območju vsake države članice v skladu z zakoni in drugimi predpisi zadevne države članice sproži postopek ali pritožbo na sodišču, kot je ustrezno, ali pri organu, pristojnem po nacionalnih zakonih in drugih predpisih te države članice, v zvezi z osebnimi podatki v carinskem informacijskem sistemu, ki se nanašajo nanjo, z namenom:

(i) poprave ali izbrisa netočnih osebnih podatkov;

(ii) poprave ali izbrisa osebnih podatkov, ki so bili vključeni ali shranjeni v carinski informacijski sistem v nasprotju s to konvencijo;

(iii) pridobitve dostopa do osebnih podatkov;

(iv) pridobitve nadomestila po členu 21(2).

Zadevne države članice se medsebojno obvežejo, da bodo izvršile dokončne odločitve, ki jih sprejme sodišče ali drug pristojni organ po točkah (i), (ii) in (iii).

5. Sklicevanje v tem členu in v členu 11(5) na "dokončno odločitev" ne pomenijo nobene obveznosti za nobeno državo članico, da se pritoži na sklep sodišča ali drugega pristojnega organa.

POGLAVJE VII

ORGANI

Člen 16

1. Ustanovi se odbor, sestavljen iz predstavnikov carinskih uprav držav članic. Odbor soglasno sprejema odločitve glede določb prve alinee odstavka 2 in z dvotretinjsko večino odločitve, ki zadevajo določbe druge alinee odstavka 2. Odbor soglasno sprejme svoj poslovnik.

2. Odbor je odgovoren za:

- izvajanje in pravilno uporabo določb te konvencije, brez poseganja v pooblastila organov iz členov 17(1) in 18(1),

- pravilno delovanje carinskega informacijskega sistema v zvezi s tehničnimi in operativnimi vidiki. Odbor sprejme vse potrebne korake, da zagotovi pravilno izvajanje ukrepov iz členov 12 in 19 v zvezi s carinskim informacijskim sistemom. Za uporabljanje tega odstavka ima lahko odbor neposreden dostop do podatkov v carinskem informacijskem sistemu in jih lahko neposredno uporablja.

3. Odbor enkrat na leto v skladu z naslovom VI Pogodbe o Evropski uniji poroča Svetu o učinkovitosti in uspešnosti carinskega informacijskega sistema, pri čemer daje tudi vsa potrebna priporočila.

4. Komisija sodeluje pri postopkih Odbora.

POGLAVJE VIII

NADZOR NAD VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV

Člen 17

1. Vsaka država članica imenuje nacionalni nadzorni organ ali organe, odgovorne za varstvo osebnih podatkov, za neodvisno nadziranje takšnih podatkov, ki so vključeni v carinski informacijski sistem.

Nadzorni organi v skladu s svojimi nacionalnimi zakoni izvajajo neodvisen nadzor in preglede, da zagotovijo, da obdelava in uporaba podatkov, ki so v carinskem informacijskem sistemu, ne kršita pravic zadevne osebe. Za ta namen imajo nadzorni organi dostop do carinskega informacijskega sistema.

2. Vsaka oseba lahko nacionalni nadzorni organ zaprosi, da preveri osebne podatke v carinskem informacijskem sistemu, ki se nanašajo nanjo, in za kakšne namene so se uporabljali ali se uporabljajo. To pravico urejajo zakoni in drugi predpisi države članice, v kateri se za to zaprosi. Če je podatke vključila druga država članica, se preverjanje opravi v tesnem sodelovanju z nacionalnim nadzornim organom te države članice.

Člen 18

1. Ustanovi se skupni nadzorni organ, ki ga sestavljata po dva predstavnika iz vsake države članice, izbrana iz neodvisnega nacionalnega nadzornega organa ali organov.

2. Skupni nadzorni organ opravlja svoje naloge v skladu z določbami te konvencije in Strasbourške konvencije iz leta 1981, pri čemer upošteva Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope R(87)15 z dne 17. septembra 1987.

3. Skupni nadzorni organ je pristojen za nadzor delovanja carinskega informacijskega sistema, za preučitev vseh morebitnih težav pri uporabi ali razlaganju, ki se lahko pojavijo med njegovim delovanjem, za preučitev težav, ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem neodvisnega nadzora s strani nacionalnih nadzornih organov držav članic ali pri izvajanju pravice posameznikov do dostopa do sistema, ter za pripravo predlogov za skupno reševanje težav.

4. Za izvajanje svojih odgovornosti ima skupni nadzorni organ dostop do carinskega informacijskega sistema.

5. Poročila, ki jih pripravi skupni nadzorni organ, se pošljejo organom, ki jim nacionalni nadzorni organi predložijo svoja poročila.

POGLAVJE IX

VARNOST CARINSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA

Člen 19

1. Vse potrebne upravne ukrepe za ohranjanje varnosti sprejmejo:

(i) pristojni organi držav članic v zvezi s terminali carinskega informacijskega sistema v svojih državah;

(ii) odbor iz člena 16 v zvezi s carinskim informacijskim sistemom in terminali, ki se nahajajo v istih prostorih kot sistem ter se uporabljajo za tehnične namene in preverjanja, ki se zahtevajo po odstavku 3.

2. Zlasti pristojni organi in odbor iz člena 16 sprejmejo ukrepe:

(i) s katerimi vsem nepooblaščenim osebam preprečijo dostop do naprav, ki se uporabljajo za obdelavo podatkov;

(ii) s katerimi nepooblaščenim osebam preprečijo prebiranje, kopiranje, spreminjanje ali brisanje podatkov in podatkovnih medijev;

(iii) s katerimi preprečijo nepooblaščen vnos podatkov in vsako nepooblaščeno branje, spreminjanje ali brisanje podatkov;

(iv) s katerimi nepooblaščenim osebam preprečijo dostop do podatkov v carinskem informacijskem sistemu z opremo za prenos podatkov;

(v) s katerimi zagotovijo, da imajo pooblaščene osebe pri uporabi carinskega informacijskega sistema dostop samo do tistih podatkov, za katere so pristojne;

(vi) s katerimi zagotovijo, da je mogoče preverjati in ugotoviti, katerim organom se lahko podatki pošljejo z opremo za prenos podatkov;

(vii) s katerimi zagotovijo, da je mogoče pozneje preveriti in ugotoviti, kateri podatki so bili vneseni v carinski informacijski sistem, kdaj so bili vneseni in kdo jih je vnesel, ter spremljati poizvedovanje;

(viii) s katerimi preprečijo nepooblaščeno branje, kopiranje, spreminjanje ali brisanje podatkov med prenosom podatkov in transportom podatkovnih medijev.

3. Odbor iz člena 16 spremlja poizvedovanje po carinskem informacijskem sistemu zaradi preverjanja, ali so bila opravljena iskanja po sistemu dopustna in ali so jih izvedli pooblaščeni uporabniki. Preveri se vsaj 1 % vseh iskanj. Ta iskanja in preverjanja se zabeležijo v sistemu in jih navedeni odbor in nadzorni organi iz členov 17 in 18 uporabljajo samo za zgornji namen, po šestih mesecih pa se izbrišejo.

Člen 20

Pristojna carinska uprava iz člena 10(1) te konvencije je odgovorna za varnostne ukrepe, določene v členu 19 v zvezi s terminali na ozemlju zadevne države članice, za pregledovanje, določeno v členu 12(1) in (2), ter drugače za pravilno izvajanje te konvencije, kolikor je to potrebno po zakonih in drugih predpisih te države članice.

POGLAVJE X

ODGOVORNOSTI IN OBVEZNOSTI

Člen 21

1. Vsaka država članica je odgovorna za točnost, aktualnost in zakonitost podatkov, ki jih je vključila v carinski informacijski sistem. Vsaka država članica je tudi odgovorna za izpolnjevanje določb iz člena 5 Strasbourške konvencije iz leta 1981.

2. Vsaka država članica je v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi odgovorna za škodo, ki jo povzroči osebi ob uporabi carinskega informacijskega sistema v zadevni državi članici.

Prav tako je odgovorna, če je škodo povzročila država članica vpisnica, ki je vnesla netočne podatke ali pa je te podatke vnesla v nasprotju s to konvencijo.

3. Če država članica, proti kateri se ukrepa v zvezi z netočnostjo podatkov, ni država članica, ki je podatke vključila v sistem, zadevna država članica skuša skleniti dogovor o morebitnem deležu izplačanega nadomestila, ki ga država članica vpisnica povrne drugi državi članici. Vsi tako dogovorjeni zneski se povrnejo na zahtevo.

Člen 22

1. Stroške, ki jih imajo države članice z delovanjem in uporabo carinskega informacijskega sistema na svojem ozemlju, pokrivajo vsaka sama.

2. Druge stroške, ki nastanejo pri izvajanju te konvencije, razen tistih, ki jih ni mogoče ločiti od delovanja carinskega informacijskega sistema za namen uporabe carinskih in kmetijskih pravil Skupnosti, pokrivajo države članice. Delež posamezne države članice se ugotovi v skladu z deležem njenega bruto nacionalnega proizvoda glede na skupno vsoto bruto nacionalnih proizvodov držav članic za leto pred letom, v katerem so nastali stroški.

Za namen uporabe tega odstavka izraz "bruto nacionalni proizvod" pomeni bruto nacionalni proizvod, ugotovljen v skladu z Direktivo Sveta 89/130/EGS, Euratom z dne 13. februarja 1989 o uskladitvi izračunavanja bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah [1] ali katerim koli instrumentom Skupnosti, ki jo spreminja ali nadomešča.

POGLAVJE XI

IZVAJANJE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 23

Podatki, predvideni po tej konvenciji, se izmenjavajo neposredno med organi držav članic.

Člen 24

1. Države članice sprejmejo to konvencijo v skladu s svojimi ustavnimi pravili.

2. Države članice obvestijo generalnega sekretarja Sveta Evropske unije o izpolnitvi ustavnih pravil za sprejetje te konvencije.

3. Ta konvencija začne veljati 90 dni po obvestilu zadnje države članice o izpolnitvi navedenih formalnosti, navedenem v odstavku 2.

Člen 25

1. K tej konvenciji lahko pristopi vsaka država, ki postane članica Evropske unije.

2. Besedilo te konvencije v jeziku države pristopnice, ki ga sestavi Svet Evropske unije, je enako verodostojno.

3. Pristopne listine se deponirajo pri depozitarju.

4. Ta konvencija začne za vse države, ki k njej pristopijo, veljati devetdeset dni po deponiranju njihovih listin o pristopu ali z dnem začetka veljavnosti Konvencije, če še ni začela veljati v času poteka navedenega roka 90 dni.

Člen 26

1. Depozitar te konvencije je generalni sekretar Sveta Evropske unije.

2. Depozitar v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavi informacijo o poteku sprejemanja in pristopov, o izjavah in pridržkih, ter vse druge priglasitve v zvezi s to konvencijo.

Člen 27

1. Vse spore med državami članicami glede razlage ali uporabe te konvencije mora na začetni stopnji preučiti Svet v skladu s postopkom, določenim v naslovu VI Pogodbe o Evropski uniji, z namenom, da doseže rešitev.

Če rešitev ni dosežena v šestih mesecih, lahko stranka v sporu zadevo posreduje Sodišču Evropskih skupnosti.

2. Vsak spor med eno ali več državami članicami in Komisijo Evropskih skupnosti v zvezi z uporabo te konvencije, ki ga ni bilo mogoče rešiti s pogajanji, se lahko predloži Sodišču evropskih skupnosti.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos c noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de BelgiqueVoor de Regering van het Koninkrijk BelgiëFür die Regierung des Königreichs Belgien

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno del Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Rialtas na hÉireannFor the Government of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il governo della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pelo Governo da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen hallituksen puolesta

+++++ TIFF +++++

På svenska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

[1] UL L 49, 21.2.1989, str. 26.

--------------------------------------------------