41992X1231

Danmark och Fördraget om Europeiska unionen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 348 , 31/12/1992 s. 0001 - 0001


Danmark och Fördraget om Europeiska unionen (*)

(*) Europeiska rådet Edinburgh den 11 och 12 december 1992. Ordförandeskapets slutsatser del B.

Europeiska rådet erinrade om att ikraftträdandet av det i Maastricht undertecknade fördraget kräver att alla de tolv medlemsstaterna ratificerar det i enlighet med dessas respektive konstitutionella bestämmelser och bekräftade på nytt vikten av att på sätt som föreskrivs i artikel R i fördraget så snart som möjligt avsluta förfarandet utan att ta upp den nuvarande texten till förnyad behandling.

Europeiska rådet uppmärksammade att Danmark den 30 oktober för medlemsstaterna framlagt ett dokument med titeln «Danmark i Europa» vari följande punkter framhålls som särskilt viktiga:

- Den försvarspolitiska dimensionen.

- Den tredje etappen av Ekonomiska och monetära unionen.

- Unionsmedborgarskapet.

- Samarbetet i rättsliga och inrikes frågor.

- Öppenhet och insyn i gemenskapens beslutsprocess.

- Den faktiska tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

- Främjandet av samarbete mellan medlemsstaterna för att bekämpa arbetslösheten.

Europeiska rådet har mot denna bakgrund enats om följande uppsättning åtgärder som är helt förenliga med fördraget som är utarbetade för att avhjälpa de danska svårigheterna och som därför skall tillämpas endast på Danmark och inte på andra nuvarande eller framtida medlemsstater:

a) Beslut om vissa problem som Danmark tagit upp såvitt avser Fördraget om Europeiska unionen (bilaga 1). Detta beslut skall träda i kraft samma dag som Fördraget om Europeiska unionen.

b) Förklaringarna i bilaga 2.

Europeiska rådet har även tagit del av de ensidiga förklaringar i bilaga 3 som skall fogas till den danska ratifikationsakten till Fördraget om Europeiska unionen.

BILAGA 1

BESLUT FATTAT AV STATS- ELLER REGERINGSCHEFERNA FÖRSAMLADE I EUROPEISKA RÅDET OM VISSA PROBLEM SOM DANMARK TAGIT UPP SÅVITT AVSER FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

Stats- eller regeringscheferna församlade i Europeiska rådet vilkas regeringar undertecknat Fördraget om Europeiska unionen som består av självständiga och suveräna stater vilka i enlighet med de existerande fördragen fritt beslutat att gemensamt utöva vissa av sina befogenheter

- som i överensstämmelse med Fördraget om Europeiska unionen önskar lösa de särskilda problem som just Danmark för närvarande har och som detta land tog upp i sitt memorandum«Danmark i Europa» av den 30 oktober 1992

- som beaktar slutsatserna från Europeiska rådet i Edinburgh om subsidiaritet och insyn

- som uppmärksammar förklaringarna från Europeiska rådet i Edinburgh om Danmark

- som tagit del av Danmarks ensidiga förklaringar vid samma tillfälle vilka kommer att fogas till dess ratifikationsakt

- som uppmärksammar att Danmark inte avser att utnyttja följande bestämmelser så att dessa hindrar närmare samarbete och verksamhet mellan medlemsstaterna vilket samarbete och vilken verksamhet är förenliga med fördraget och ligger inom ramarna för unionen och dess mål

har enats om följande beslut:

AVSNITT A

Medborgarskap

Bestämmelserna om unionsmedborgarskap i andra delen av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ger medlemsstaternas medborgare ytterligare rättigheter och skydd enligt vad som anges i den delen. De ersätter inte på något sätt det nationella medborgarskapet. Frågan om en person är medborgare i en medlemsstat avgörs enbart på grundval av den nationella rätten i den berörda medlemsstaten.

AVSNITT B

Ekonomiska och monetära unionen

1. Protokollet om vissa bestämmelser rörande Danmark vilket protokoll utgör bilaga till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ger Danmark rätt att underrätta Europeiska gemenskapernas råd om sin inställning till att delta i den tredje etappen i Ekonomiska och monetära unionen. Danmark har meddelat att landet inte kommer att delta iden tredje etappen. Detta meddelande börjar gälla samtidigt som detta beslut träder i kraft.

2. Som följd härav skall Danmark inte delta i ordningen med en enda valuta inte vara bundet av de bestämmelser om den ekonomiska politiken vilka enbart skall tillämpas på de medlemsstater som deltar i den tredje etappen i Ekonomiska och monetära unionen och det skall ha kvar sina nuvarande befogenheter inom penningpolitiken enligt sina nationella lagar och förordningar inklusive Danmarks nationalbanks befogenheter inom penningpolitiken.

3. Danmark skall delta fullt ut i den andra etappen i Ekonomiska och monetära unionen och fortsätta att delta i valutakurssamarbetet inom det europeiska monetära systemet (EMS).

AVSNITT C

Försvarspolitik

Stats- eller regeringscheferna uppmärksammar att Danmark som svar på en framställning från Västeuropeiska unionen (VEU) fått observatörsstatus vid organisationen. De uppmärksammer vidare att ingenting i Fördraget om Europeiska unionen förpliktar Danmark att bli medlem i VEU. Följaktligen skall Danmark inte delta i att utarbeta och genomföra unionens beslut oc hinsatser som har försvarspolitiska konsekvenser men skall inte hindra utvecklingen av ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna på detta område.

AVSNITT D

Rättsliga och inrikes frågor

Danmark skall delta fullt ut i samarbetet om rättsliga och inrikes frågor på grundval av bestämmelserna i avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen.

AVSNITT E

Avslutande bestämmelser

1. Detta beslut börjar gälla samma dag som Fördraget om Europeiska unionen träder i kraft; dess giltighetstid bestäms av artikel Q och artikel N.2 i det fördraget.

2. Danmark kan enligt sina konstitutionella bestämmelser när som helst underrätta övriga medlemsstater om att det inte längre önskar åberopa hela eller delar av detta beslut. I så fallskall Danmark fullt ut genomföra alla vid den tidpunkten gällande tillämpliga åtgärder som vidtagits inom ramen för Europeiska unionen.

BILAGA 2

FÖRKLARINGAR AV EUROPEISKA RÅDET FÖRKLARING OM SOCIAL- KONSUMENT- MILJÖ- OCH FÖRDELNINGSPOLITIK

1. Fördraget om Europeiska unionen hindrar inte någon medlemsstat från att behålla eller införa sådana mer långtgående skyddsåtgärder som är förenliga med EG-fördraget

- vad gäller arbetsvillkor och socialpolitik (artiklarna 118a.3 i EG-fördraget och artikel 2.5 i avtalet om socialpolitik mellan Europeiska gemenskapens medlemsstater med undantag av Förande kungariket)

- för att uppnå en hög konsumentskyddsnivå (artikel 129a.3 i EG-fördraget)

- för att uppnå målen för miljöpolitiken (artikel 130t i EG- fördraget).

2. De bestämmelser som infördes genom Fördraget om Europeiska unionen inklusive bestämmelserna om Ekonomiska och monetära unionen tillåter varje medlemsstat att bedrivas in egen fördelningspolitik och att behålla eller förbättra de sociala förmånerna.

FÖRKLARING OM FÖRSVARET

Europeiska rådet uppmärksammar att Danmark skall avstå från sin rätt att utöva ordförandeskapet för unionen varje gång det gäller att utarbeta och genomföra beslut och insatser som har försvarspolitiska konsekvenser. De vanliga bestämmelserna om hur ordföranden ersätts vid förfall skall tillämpas. Dessa bestämmelser skall även tillämpas då unionen företräds i internationella organisationer vid internationella konferenser och gentemot tredje land.

BILAGA 3

ENSIDIGA FÖRKLARINGAR AV DANMARK SOM SKALL FOGAS TILL DEN DANSKA RATIFIKATIONSAKTEN TILL FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN OCH SOM DE ELVA ANDRA MEDLEMSSTATERNA SKALL TA DEL AV FÖRKLARING OM UNIONSMEDBORGARSKAP

1. Unionsmedborgarskap är ett politiskt och juridiskt begrepp som helt skiljer sig från medborgarskapsbegreppet såsom detta används i Konungariket Danmarks konstitution och i den danska rättsordningen. Ingenting i Fördraget om Europeiska unionen medför omedelbart eller på längre sikt att ett medborgarskap för unionen med den innebörd som medborgarskapsbegreppet har i en nationalstat skapas. Frågan om Danmarks deltagande i en sådan utveckling uppkommer därför inte.

2. Unionsmedborgarskap ger inte i sig en medborgare i en annan medlemsstat rätten att erhålla danskt medborgarskap eller någon av de rättigheter skyldigheter privilegier eller förmåner som i kraft av Danmarks konstitutionella rättsliga och administrativa bestämmelser följer av danskt medborgarskap. Danmark kommer att till fullo respektera alla särskilda rättigheter som uttryckligen anges i fördraget och som gäller medlemsstaternas medborgare.

3. Medborgare i övriga medlemsstater i Europeiska gemenskapen åtnjuter rösträtt i Danmark och är valbara vid kommunala val på sätt som föreskrivs i artikel 8b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Danmark avser att stifta lag som garanterar medborgare i övriga medlemsstater rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet i god tid före nästa val år 1994. Danmark har inte för avsikt att godta att de detaljerade villkor som anges i punkterna 1 och 2 i denna artikel får leda till bestämmelser som inskränker de rättigheter som redan beviljats i Danmark på det området.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen krävs i artikel 8e enhällighet hos medlemmarna i Europeiska gemenskapernas råd det vill säga hos alla medlemsstater för att anta bestämmelser för att stärka eller komplettera de rättigheter som anges i andra delen i EG-fördraget. Vidare skall varje enhälligt beslut som rådet fattar innan det träder i kraft godkännas i varje medlemsstat i enlighet med dennas konstitutionella bestämmelser. I Danmark kräver ett sådant godkännande när det gäller överlåtelse av suveränitet såsom denna definieras i den danska konstitutionen antingen en majoritet om fem sjättedelar av medlemmarna i Folketinget eller både en majoritet av medlemmarna i Folketinget och en majoritet av väljarna i en folkomröstning.

FÖRKLARING OM SAMARBETE OM RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR

I artikel K 9 i Fördraget om Europeiska unionen krävs enhällighet hos alla medlemmar i Europeiska unionens råd det vill säga alla medlemsstater för att anta beslut om att tillämpa artikel 100c i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på åtgärder inom de områden som avses i artikel K 1.1-6. Vidare skall varje enhälligt beslut som rådet fattar innan det träder i kraft godkännas i varje enskilt medlemsland enligt dettas konstitutionella bestämmelser. I Danmark krävs för ett sådant godkännande när det gäller överlåtelse av suveränitet såsom denna definieras i den danska konstitutionen antingen en majoritet om fem sjättedelar av ledamöterna i Folketinget eller både en majoritet av ledamöterna i Folketinget och en majoritet av väljarna i en folkomröstning.

SLUTFÖRKLARING

Ovanstående beslut och förklaringar är en följd av resultatet av den danska folkomröstningen den 2 juni 1992 angående ratifikationen av Maastrichtfördraget. Vad Danmark beträffar skall målen för det fördraget inom de fyra områden som avses i avdelningarna A till D i beslutet betraktas mot bakgrund av dessa dokument som är förenliga med fördraget och inte innebär något ifrågasättande av dess mål.