41989A0535

Konvention om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens tillträde till konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens omträde, samt till protokollet om domstolens tolkning av denna konventionen om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungarikets Storbritannien och Nordirland tillträde och genom konventionen om Hellenska republikens tillträde

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 285 , 03/10/1989 s. 0001 - 0098


KONVENTION om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens tillträde till konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, samt till protokollet om domstolens tolkning av denna konvention, med den anpassning som har gjorts i dessa genom konventionen om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungarikets Storbritannien och Nordirland tillträde och genom konventionen om Hellenska republikens tillträde

INGRESS

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA EKONOMISKA GEMENSKAPEN,

SOM BEAKTAR att Konungariket Spanien och Portugisiska republiken genom att bli medlemmar av gemenskapen har förbundit sig att ansluta sig till konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, samt till protokollet om domstolens tolkning av denna konvention, med den anpassning som har gjorts i dessa genom konventionen om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungarikets Storbritannien och Nordirland anslutning och genom konventionen om Hellenska republikens anslutning, och att därför inleda förhandlingar med medlemsstaterna i gemenskapen för att göra nödvändig anpassning i dem,

SOM ÄR MEDVETNA OM att medlemsstaterna i gemenskapen och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) den 16 september 1988 i Lugano ingick konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, vilken utvidgar Brysselkonventionens principer till att gälla de stater som tillträder denna konvention,

HAR BESLUTAT att ingå denna konvention och har för detta ändamål som befullmäktigade ombud utsett:

HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG:

Jacques de LENTDECKER,

kabinettschef vid jsutitieministeriet,

HENNES MAJESTÄT DANMARKS DROTTNING:

Jette Birgitte SELSØ,

chargé d'affaires a.i. vid Danmarks ambassad i Madrid,

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS PRESIDENT:

Dr Georg TREFFTZ,

befullmäktigat sändebud vid Förbundsrepubliken Tysklands ambassad i Madrid,

Dr Klaus KINKEL,

statssekreterare vid förbundsjustitieministeriet,

HELLENSKA REPUBLIKENS PRESIDENT:

Gianis SKOULARIKIS,

justitieminister,

HANS MAJESTÄT KONUNGEN AV SPANIEN:

Enrique MUGICA HERZOG,

justitieminister,

FRANSKA REPUBLIKENS PRESIDENT:

Pierre ARPAILLANGE,

storsigillbevarare, justitieminister,

IRLANDS PRESIDENT:

Patrick WALSHE,

Irlands särskilda och befullmäktigade ambassadör i Spanien,

ITALIENSKA REPUBLIKENS PRESIDENT:

Giuliano VASSALLI,

justitieminister,

HANS KUNGLIGA HÖGHET STORHERTIGEN AV LUXEMBURG:

Ronald MAYER,

Luxemburgs särskilda och befullmäktigade ambassadör i Spanien,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV NEDERLÄNDERNA:

Frits KORTHALS ALTES,

justitieminister,

J. SPOORMAKER,

förste ambassadsekreterare,

PORTUGISISKA REPUBLIKENS PRESIDENT:

Fernando NOGUEIRA,

presidentens minister och justitieminister,

HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV FÖRENADE KONUNGARIKET STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND:

John PATTEN,

statssekreterare vid inrikesministeriet,

SOM, församlade i rådet, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

AVDELNING I Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Konungariket Spanien och Portugisiska republiken ansluter sig till konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Bryssel den 27 september 1968, nedan kallad "1968 års konvention", och till protokollet om domstolens tolkning av denna konvention, undertecknat i Luxemburg den 3 juni 1971, nedan kallat "1971 års protokoll", med den anpassning som gjorts i dessa

- genom den i Luxemburg den 9 oktober 1978 undertecknade konventionen, nedan kallad "1978 års konvention", om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungarikets Storbritannien och Nordirland tillträde till konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, samt till protokollet om domstolens tolkning av denna,

- genom den i Luxemburg den 25 oktober 1982 undertecknade konventionen, nedan kallad "1982 års konvention", om Hellenska republikens tillträde till konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, samt till protokollet om domstolens tolkning av denna, med den anpassning som gjorts i dessa genom konventionen om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungarikets Storbritannien och Nordirland anslutning.

Artikel 2

Den anpassning i sak som görs genom den här konventionen i 1968 års konvention och 1971 års protokoll, så som de anpassats genom 1978 års konvention och 1982 års konvention, återges i avdelningarna II till V. Den formella anpassningen av 1968 års konvention, i dess lydelse enligt 1978 års konvention och 1982 års konvention, återges, separat för varje berörd autentisk version, i bilaga I, som utgör en integrerad del av den här konventionen.

AVDELNING II Anpassning av 1968 års konvention

Artikel 3

I artikel 3 andra stycket i 1968 års konvention, ändrad genom artikel 4 i 1978 års konvention och artikel 3 i 1982 års konvention, skall följande strecksats införas mellan nionde och tionde strecksatsen:

"- i Portugal: artiklarna 65(1)(c), 65(2) och 65A(c) i civilprocesslagen (Código de Processo Civil) och artikel 11 i lagen om rättegången i arbetstvister (Código de Processo de Trabalho)".

Artikel 4

Artikel 5.1 i 1968 års konvention, ändrad genom artikel 5 i 1978 års konvention, skall ersättas med följande:

"1. om talan avser avtal, vid domstolen i den ort där den förpliktelse som talan avser har uppfyllts eller skall uppfyllas; om talan avser anställningsavtal är denna ort den där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete eller, om arbetstagaren inte vanligtvis utför sitt arbete i ett och samma land, kan talan mot arbetsgivaren även väckas vid domstolen i den ort där det affärsställe vid vilket arbetstagaren anställts är eller var beläget,".

Artikel 5

Artikel 6 i 1968 års konvention skall kompletteras med följande:

"4. om talan avser avtal och denna talan får förenas med ett annat mål mot samma svarande om sakrätt till fast egendom, vid domstolen i den konventionsstat där fastigheten är belägen."

Artikel 6

Artikel 16.1 i 1968 års konvention skall ersättas med följande:

"1. a) om talan avser sakrätt i fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom, domstolarna i den konventionsstat där egendomen är belägen,

b) dock skall, om talan avser avtal om nyttjanderätt till fast egendom för tillfälligt privat bruk under en tid av högst sex på varandra följande månader, också domstolarna i den konventionsstat där svaranden har hemvist vara behöriga under förutsättning att ägaren och nyttjanderättshavaren är fysiska personer och har hemvist i samma konventionsstat,".

Artikel 7

I artikel 17 i 1968 års konvention, ändrad genom artikel 11 i 1978 års konvention,

- skall första stycket ersättas med följande:

"Om parterna har träffat avtal om att en domstol eller domstolarna i en konventionsstat skall vara behöriga att avgöra en redan uppkommen tvist eller framtida tvister i anledning av ett bestämt rättsförhållande, och minst en av parterna har hemvist i en konventionsstat, skall endast den domstolen eller domstolarna i den staten vara behöriga. Ett sådant avtal skall vara antingen

a) skriftligt eller muntligt och skriftligen bekräftat, eller

b) i en form som överensstämmer med praxis som parterna har utbildat mellan sig, eller

c) i internationell handel, i en form som överensstämmer med handelsbruk eller annan sedvänja som parterna kände till eller borde ha känt till och som är allmänt känd och regelmässigt iakttas av parter i avtal av föreliggande typ vid det ifrågavarande slaget av handel.

Om ett sådant avtal har ingåtts mellan parter av vilka ingen har hemvist i en konventionsstat, är domstolarna i andra konventionsstater inte behöriga att pröva tvisten så länge den eller de utvalde domstolarna inte har förklarat sig obehöriga."

- skall följande läggas till som sista stycke:

"I mål om anställningsavtal är ett avtal om domstols behörighet giltigt endast om det har ingåtts efter tvistens uppkomst eller om arbetstagaren åberopar det för att väcka talan vid andra domstolar än domstolen i den ort där svaranden har hemvist eller de domstolar som anges i artikel 5.1."

Artikel 8

Artikel 21 i 1968 års konvention skall ersättas med följande:

"Artikel 21

Om talan väcks vid domstolar i olika konventionsstater rörande samma sak och målen gäller samma parter, skall varje domstol utom den vid vilken talan först väckts självmant låta handläggningen av målet vila till dess att det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig.

När det har fastställts att den domstol vid vilken talan först väckts är behörig, skall övriga domstolar självmant avvisa talan till förmån för den domstolen."

Artikel 9

I artikel 31 i 1968 års konvention skall första stycket ersättas med följande:

"En dom som har meddelats i en konventionsstat och som är verkställbar i den staten skall verkställas i en annan konventionsstat sedan domen, på ansökan av part, har förklarats vara verkställbar där."

Artikel 10

I artikel 32 första stycket i 1968 års konvention, ändrad genom artikel 16 i 1978 års konvention och artikel 4 i 1982 års konvention, skall följande strecksats införas mellan fjärde och femte strecksatsen:

"- i Spanien: vid Juzgado de Primera Instancia,"

och följande strecksats införas mellan nionde och tionde strecksatsen:

"- i Portugal: vid Tribunal Judicial de Círculo,".

Artikel 11

1. I artikel 37 första stycket i 1968 års konvention, ändrad genom artikel 17 i 1978 års konvention och artikel 5 i 1982 års konvention, skall följande strecksats införas mellan fjärde och femte strecksatsen:

"- i Spanien: vid Audiencia Provincial,"

och följande strecksats införas mellan nionde och tionde strecksatsen:

"- i Portugal: vid Tribunal de Relação,".

2. I artikel 37 andra stycket i 1968 års konvention, ändrad genom artikel 17 i 1978 års konvention och artikel 5 i 1982 års konvention, skall första strecksatsen ersättas med följande:

"- i Belgien, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederländerna genom kassationsbesvär,"

och följande strecksats införas mellan fjärde och femte strecksatsen:

"- i Portugal genom överklagande av en rättsfråga,".

Artikel 12

I artikel 40 första stycket i 1968 års konvention, ändrad genom artikel 19 i 1978 års konvention och artikel 6 i 1982 års konvention, skall följande strecksats införas mellan fjärde och femte strecksatsen:

"- i Spanien: vid Audiencia Provincial,"

och följande strecksats införas mellan nionde och tionde strecksatsen:

"- i Portugal: vid Tribunal da Relção,".

Artikel 13

I artikel 41 i 1968 års konvention, ändrad genom artikel 20 i 1978 års konvention och artikel 7 i 1982 års konvention, skall första strecksatsen ersättas med följande:

"- i Belgien, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederländerna, genom kassationsbesvär,"

och följande strecksats införas mellan fjärde och femte strecksatsen:

"- i Portugal, genom överklagande av en rättsfråga,".

Artikel 14

I artikel 50 i 1968 års konvention skall första stycket ersättas med följande:

"En handling som har upprättats eller registrerats som en officiell handling (acte authentique) och som är verkställbar i en konventionsstat skall på ansökan förklaras vara verkställbar i en annan konventionsstat i enlighet med det i artikel 31 och följande artiklar föreskrivna förfarandet. Framställningen får avslås endast om verkställighet av den officiella handlingen strider mot grunderna för rättsordningen (ordre public) i verkställighetsstaten."

Artikel 15

I artikel 52 i 1968 års konvention skall tredje stycket utgå.

Artikel 16

Artikel 54 i 1968 års konvention skall ersättas med följande:

"Artikel 54

Bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas endast på rättsliga förfaranden som har inletts och på officiella handlingar (actes authentiques) som har upprättats eller registrerats efter konventionens ikraftträdande i ursprungsstaten och, i fråga om erkännande eller verkställighet av en dom eller en officiell handling, i den stat som ansökan riktar sig till.

Domar som har meddelats i ursprungsstaten, efter denna konventions ikraftträdande mellan ursprungsstaten och den stat som ansökan riktar sig till, i mål och ärenden som har anhängiggjorts före den dagen, skall dock erkännas och verkställas i den stat som ansökan riktar sig till enligt bestämmelserna i avdelning III, om domstolen har grundat sin behörighet på bestämmelser som överensstämmer antingen med de bestämmelser som anges i avdelning II i denna konvention eller med bestämmelser i en konvention som gällde mellan ursprungsstaten och den stat som ansökan riktar sig till vid tiden för målets eller ärendets anhängiggörande.

Om parterna i en avtalstvist skriftligen har kommit överens om - beträffande Irland före den 1 juni 1988 och beträffande Förenade kungariket före den 1 januari 1987 - att den på avtalet tillämpliga lagen skall vara irländsk lag eller lagen i en del av Förenade kungariket, skall domstolarna i Irland och i den delen av Förenade kungariket behålla sin behörighet att pröva tvisten."

Artikel 17

Avdelning VI i 1968 års konvention skall kompletteras med följande artikel:

"Artikel 54a

Under en tid av tre år räknat från den 1 november 1986 för Danmark och från den 1 juni 1988 för Irland skall i sjörättsmål behörigheten i dessa stater bestämmas inte endast enligt bestämmelserna i avdelning II utan även enligt de nedan i punkterna 1 till 6 angivna bestämmelserna. Dessa bestämmelser upphör dock att gälla för ifrågavarande stat när den internationella konventionen om kvarstad och liknande säkerhetsåtgärder (arrest) i havsgående fartyg, som undertecknades i Bryssel den 10 maj 1952, träder i kraft i förhållande till den staten.

1. Mot den som har hemvist i en konventionsstat kan i fråga om sjöfordringar talan väckas vid domstolarna i en av de ovan nämnda staterna om det fartyg som fordran hänför sig till, eller annat av honom ägt fartyg, har blivit föremål för kvarstad eller liknande säkerhetsåtgärd (arrest) vid ett rättsligt förfarande inom den senare statens territorium för att säkerställa kravet, eller kunde ha blivit föremål för sådan säkerhetsåtgärd om inte borgen eller annan säkerhet hade ställts och

a) käranden, har hemvist i denna stat, eller

b) fordringen har uppkommit i denna stat, eller

c) fordringen har uppkommit under den resa vid vilken säkerhetsåtgärden har, eller kunde ha, vidtagits, eller

d) fordringen grundar sig på en sammanstötning eller skada orsakad av ett fartyg på ett annat eller på gods eller personer ombord på något av fartygen, som beror antingen på verkställd eller underlåten manöver eller underlåtenhet att iaktta gällande föreskrifter, eller

e) fordringen avser bärgning, eller

f) panträtt på grund av inteckning eller annan på avtal grundad panträtt till säkerhet för fordringen gäller i det fartyg som är föremål för kvarstad eller liknande säkerhetsåtgärd (arrest).

2. Kvarstad eller liknande säkerhetsåtgärd (arrest) kan erhållas såväl i det fartyg som sjöfordringen hänför sig till som i annat fartyg ägt av den person som vid tiden för fordringens uppkomst var ägare till det förstnämnda fartyget. I fråga om sådana fordringar som anges i punkt 5 o, p eller q i denna artikel får dock endast det fartyg som sjöfordringen hänför sig till tas i anspråk.

3. Fartyg skall anses tillhöra samma ägare när alla andelar däri ägs av samma person eller personer.

4. Om, vid skeppslega (demise charter), befraktaren ensam är ansvarig för en sjöfordran som hänför sig till fartyget, kan kvarstad eller liknande säkerhetsåtgärd (arrest) erhållas för fordringen i detta fartyg eller i annat fartyg som ägs av befraktaren men inte i något annat fartyg som tillhör ägaren. Denna bestämmelse gäller även i andra fall då någon annan än ett fartygs ägare är ansvarig för en sjöfordran.

5. Uttrycket sjöfordran innebär en fordran som stöder sig på en eller flera av följande grunder

a) skada orsakad av ett fartyg genom sammanstötning eller på annat sätt,

b) dödsfall eller personskada som orsakats av ett fartyg eller som inträffat i samband med driften av ett fartyg,

c) bärgning,

d) avtal som rör fartygs användning eller förhyrning på grundval av certeparti eller annat,

e) avtal som rör transport av gods med ett fartyg på grundval av certeparti, konossement eller annat,

f) förlust av eller skada på gods inklusive resgods under transport med fartyg,

g) gemensamt haveri,

h) bodmeri,

i) bogsering,

j) lotsning,

k) leverans av varor eller material för fartygs drift eller underhåll, oberoende av leveransorten,

l) byggnad eller reparation av eller utrustning till ett fartyg eller kostnader för dockning,

m) befälhavares, befäls och besättnings löner,

n) befälhavares utlägg, inklusive utlägg som gjorts av avlastare, befraktare eller agenter för fartygets eller dess ägares räkning,

o) tvist om äganderätten till ett fartyg,

p) tvist mellan delägare till ett fartyg om äganderätten eller besittningen till fartyget eller driften av eller intäkterna från detta,

q) panträtt på grund av inteckning eller annan på avtal grundad panträtt i fartyg.

6. I Danmark skall, i fråga om sjöfordringar som behandlas i punkt 5 o och p i denna artikel, uttrycket arrest anses omfatta också forbud när detta, enligt paragraferna 646 till 653 i lov om rettens pleje, är det enda tillåtna förfarandet i fråga om sådan fordran."

Artikel 18

Artikel 55 i 1968 års konvention, ändrad genom artikel 24 i 1978 års konvention och artikel 8 i 1982 års konvention, skall kompletteras med följande tillägg, vilka skall införas i förteckningen över konventioner i kronologisk ordning:

"- konventionen mellan Spanien och Frankrike om erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar på privaträttens område, undertecknad i Paris den 28 maj 1969,

- konventionen mellan Spanien och Italien om rättshjälp och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Madrid den 22 maj 1973,

- konventionen mellan Spanien och Förbundsrepubliken Tyskland om erkännande och verkställighet av domar, förlikningar och verkställbara officiella handlingar på privaträttens område, undertecknad i Bonn den 14 november 1983."

Artikel 19

Artikel 57 i 1968 års konvention, ändrad genom artikel 25 i 1978 års konvention, skall ersättas med följande:

"Artikel 57

1. Denna konvention skall inte inverka på konventioner som konventionsstaterna har tillträtt eller kommer att tillträda och som på särskilda områden reglerar domstolars behörighet eller erkännande eller verkställighet av domar.

2. För att säkerställa en enhetlig tolkning skall punkt 1 tillämpas enligt följande:

a) Denna konvention skall inte utgöra hinder för en domstol i en konventionsstat som har tillträtt en konvention som reglerar ett särskilt område att förklara sig behörig i enlighet med den konventionen, även om svaranden har hemvist i en konventionsstat som inte har tillträtt ifrågavarande konvention. Den domstol som handlägger målet skall dock alltid tillämpa artikel 20 i denna konvention.

b) Domar som har meddelats av en domstol i en konventionsstat med tillämpning av behörighetsregler i en konvention som reglerar ett särskilt område skall erkännas och verkställas i de andra konventionsstaterna i enlighet med bestämmelserna i denna konvention.

Om det i en konvention som reglerar ett särskilt område och som har tillträtts såväl av ursprungsstaten som av den stat som ansökan riktas till, anges förutsättningar för erkännande eller verkställighet av domar, skall dessa förutsättningar gälla. Bestämmelserna i denna konvention om förfarandet vid erkännande och verkställighet kan dock alltid tillämpas.

3. Denna konvention skall inte påverka tillämpningen av de bestämmelser som, på särskilda områden, reglerar domstols behörighet eller erkännande eller verkställighet av domar som finns intagna i, eller kommer att tas in i rättsakter antagna av Europeiska gemenskapernas institutioner eller i nationell lagstiftning som harmoniserats för att genomföra sådana rättsakter."

Artikel 20

Artikel 58 i 1968 års konvention skall ersättas med följande:

"Artikel 58

Till dess konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, undertecknad i Lugano den 16 september 1988, börjar gälla för Frankrike och Schweiz skall denna konvention inte påverka de rättigheter som schweiziska medborgare har genom konventionen mellan Frankrike och Schweiz om domstols behörighet och verkställighet av civildomar, undertecknad i Paris den 15 juni 1869."

Artikel 21

Artikel 60 i 1968 års konvention, ändrad genom artikel 27 i 1978 års konvention, skall utgå.

Artikel 22

I artikel 64 i 1968 års konvention skall c utgå.

AVDELNING III Anpassning av det protokoll som bilagts 1968 års konvention

Artikel 23

Artikel Vb, som lagts till i protokollet som bilagts 1968 års konvention genom artikel 29 i 1978 års konvention och ändrats genom artikel 9 i 1982 års konvention, skall ersättas med följande:

"Artikel Vb

I tvist mellan befälhavare och någon i besättningen på ett havsgående fartyg som är registrerat i Danmark, Grekland, Irland eller Portugal om lön eller andra anställningsvillkor, skall domstol i annan konventionsstat undersöka om den diplomatiska eller konsulära tjänsteman som är ansvarig för fartyget har blivit underrättad om tvisten. Domstolen skall låta avgörandet av målet anstå så länge underrättelse inte har skett. Den skall självmant förklara sig obehörig om tjänstemannen, vederbörligen underrättad, har utövat sina befogenheter i saken enligt en konsulär konvention eller, i avsaknad av en sådan konvention, inom den utsatta tiden har gjort invändning om domstolens behörighet i tvisten."

AVDELNING IV Anpassning av 1971 års protokoll

Artikel 24

Artikel 1 i 1971 års protokoll, ändrad genom artikel 30 i 1978 års konvention, och artikel 10 i 1982 års konvention, skall kompletteras enligt följande:

"Europeiska gemenskapernas domstol är även behörig att tolka konventionen om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens tillträde till konventionen den 27 september 1968 samt till detta protokoll, så som de har anpassats genom 1978 och 1982 års konventioner."

Artikel 25

I artikel 2.1 i 1971 års protokoll, ändrad genom artikel 31 i 1978 års konvention och artikel 11 i 1982 års konvention, skall följande strecksats införas mellan fjärde och femte strecksatsen:

"- i Spanien: Tribunal Supremo,"

och följande strecksats införs mellan nionde och tionde strecksatsen:

"- i Portugal: Supremo Tribunal de justiça och Supremo Tribunal Administrativo,".

Artikel 26

Artikel 6 i 1971 års protokoll, ändrad genom artikel 32 i 1978 års konvention, skall utgå.

Artikel 27

I artikel 10 i 1971 års protokoll, ändrad genom artikel 33 i 1978 års konvention, skall d utgå.

AVDELNING V Anpassning av 1978 års konvention och 1982 års konvention

Artikel 28

1. Artikel 25.2 och artiklarna 35 och 36 i 1978 års konvention skall utgå.

2. Artikel 1.2 i 1982 års konvention skall utgå.

AVDELNING VI Övergångsbestämmelser

Artikel 29

1. 1968 års konvention och 1971 års protokoll, i deras lydelse enligt 1978 års konvention, 1982 års konvention och denna konvention, skall tillämpas endast på rättsliga förfaranden som har inletts och på officiella handlingar (actes authentiques) som har upprättats eller registrerats efter denna konventions ikraftträdande i ursprungsstaten och, i fråga om erkännande eller verkställighet av en dom eller en officiell handling, i den stat som ansökan riktar sig till.

2. Domar som har meddelats efter denna konventions ikraftträdande mellan ursprungsstaten och den stat som ansökan riktar sig till, i mål och ärenden som har anhängiggjorts före den dagen, skall dock erkännas och verkställas enligt bestämmelserna i avdelning III i 1968 års konvention, i dess lydelse enligt 1978 års konvention, 1982 års konvention och denna konvention, om behörigheten har grundats på bestämmelser som överensstämmer antingen med bestämmelserna i den ändrade avdelning II i 1968 års konvention, eller med bestämmelserna i en konvention som gällde mellan ursprungsstaten och den stat som ansökan riktar sig till vid tiden för målets eller ärendets anhängiggörande.

AVDELNING VII Slutbestämmelser

Artikel 30

1. Generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd skall till Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens regeringar överlämna en bestyrkt kopia av 1968 års konvention, 1971 års protokoll, 1978 års konvention och 1982 års konvention på danska, engelska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska och tyska språken.

2. De texter till 1968 års konvention, 1971 års protokoll, 1978 års konvention och 1982 års konvention som har upprättats på spanska och portugisiska språken återfinns i bilagorna II, III, IV och V till denna konvention. De texter som upprättats på spanska och portugisiska språken äger lika giltighet som de andra texterna till 1968 års konvention, 1971 års protokoll, 1978 års konvention och 1982 års konvention.

Artikel 31

Denna konvention skall ratificeras av signatärstaterna. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd.

Artikel 32

1. Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att två signatärstater, varav den ena är Konugnariket Spanien eller Portugisiska republiken, har deponerat sina ratifikationsinstrument.

2. I förhållande till varje annan signatärstat träder denna konvention i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att den staten har deponerat sitt ratifikationsinstrument.

Artikel 33

Generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd skall underrätta signatärstaterna om

a) deponeringen av varje ratifikationsinstrument,

b) dagen för konventionens ikraftträdande för konventionsstaterna.

Artikel 34

Denna konvention, som har upprättats i ett enda exemplar på danska, engelska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska språken, vilka tio texter alla äger lika giltighet, skall deponeras i arkiven hos generalsekretariatet vid Europeiska gemenskapernas råd. Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia till regeringen i varje signatärstat.

BILAGA I

FORMELL ANPASSNING SOM AVSES I ARTIKEL 2

a) Danska versionen

b) Tyska versionen

c) Grekiska versionen

d) Engelska versionen

e) Franska versionen

f) Iriska versionen

g) Italienska versionen

h) Nederländska versionen

Till bevis på detta har undertecknade befullmäktigade ombud underskrivit denna konvention.

Som skedde i Donostia - San Sebastián den tjugosjätte maj nittonhundraåttionio.

GEMENSAM FÖRKLARING om ratificeringen av konventionen om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens tillträde till 1968 års Brysselkonvention

OMBUDEN FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET,

vid undertecknandet av konventionen om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens tillträde till 1968 års Brysselkonvention i Donostia San Sebastián den 26 maj 1989,

ÖNSKAR att, särskilt inför fullbordandet av den inre marknaden, tillämpningen av Brysselkonventionen och 1971 års protokoll snabbt utvidgas till hela gemenskapen,

VÄLKOMNAR Luganokonventionen som ingicks den 16 september 1988 och som utsträcker Brysselkonventionens principer till de stater som tillträder Luganokonventionen, som främst är avsedd att reglera förhållandena mellan Europeiska ekonomiska gemenskapens (EEG:s) och Europeiska frihandelssammanslutningens (EFTA:s) medlemsstater i fråga om rättsligt skydd för personer som är etablerade i alla dessa stater och förenkling av formaliteterna för ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar,

SOM BEAKTAR att Brysselkonventionen har sin rättsliga grund i artikel 220 i Romfördraget och skall tolkas av Europeiska gemenskapernas domstol,

SOM ÄR MEDVETNA om att Luganokonventionen inte påverkar tillämpningen av Brysselkonventionen vad gäller förhållandena mellan Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater, eftersom dessa förhållanden skall regleras genom Brysselkonventionen,

SOM NOTERAR att Luganokonventionen träder i kraft efter det att två stater, varav den ena är medlem i Europeiska gemenskaperna och den andra är medlem i Europeiska frihandelssammanslutningen, har deponerat sina ratifikationsinstrument,

FÖRKLARAR SIG BEREDDA att vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att de nationella förfarandena för ratificering av den denna dag undertecknade konventionen om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens anslutning till Brysselkonventionen fullgörs så snart som möjligt och, om möjligt, senast den 31 december 1992.

Till bevis på detta har de undertecknade underskrivit denna förklaring.

Som skedde i Donostia - San Sebastián den tjugosjätte maj nittonhundraåttionio.