8.11.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 278/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1660

af 7. november 2018

om særlige betingelser for import af visse fødevarer af ikke-animalsk oprindelse fra visse tredjelande som følge af risikoen for forurening med restkoncentrationer af pesticider, om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne (2) overholdes, særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger for fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis det er åbenbart, at de pågældende fødevarer og foderstoffer må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig. Disse EU-beredskabsforanstaltninger kan bestå af indførelse af særlige betingelser for import af de pågældende produkter.

(2)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (3) etableres der en mere intensiv offentlig kontrol af de foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er anført i bilag I til nævnte forordning. Vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam er anført i bilaget og er derfor omfattet af en mere intensiv offentlig kontrol.

(3)

Resultaterne fra offentlige kontroller udført af medlemsstaterne inden for rammerne af forordning (EF) nr. 669/2009, data fra meddelelser modtaget gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) som oprettet ved forordning (EF) nr. 178/2002, auditrapporter fra Kommissionen, rapporter modtaget fra tredjelande og udveksling af oplysninger mellem Kommissionen, medlemsstater og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet viser, at der for vinblade fra Tyrkiet fortsat er en høj frekvens af manglende overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (4). Der kunne ikke konstateres nogen forbedring af situationen efter indførelsen af hyppigere kontroller ved Unionens grænser.

(4)

Resultater fra offentlige kontroller udført af medlemsstaterne inden for rammerne af forordning (EF) nr. 669/2009 viser, at der for pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam fortsat er en høj frekvens af manglende overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester som fastlagt i forordning (EF) nr. 396/2005. Ydermere viste en audit foretaget af Kommissionen i Vietnam i marts 2017, der skulle evaluere kontrollen af pesticider i vegetabilske fødevarer bestemt til eksport til Den Europæiske Union, at der ikke eksisterer noget effektivt offentligt pesticidkontrolsystem for fødevarer, der eksporteres til EU, og at myndighederne ikke kan sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i vietnamesiske produkter.

(5)

Dette dokumenterer, at import af vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam må formodes at udgøre en alvorlig sundhedsmæssig risiko, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der anvendes i dag. Det er derfor nødvendigt at fastlægge særlige betingelser for import af vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam.

(6)

Karryblade fra Indien er i øjeblikket underlagt særlige importbetingelser fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 (5). De særlige importbetingelser for dette produkt bør opretholdes i lyset af data fra indberetninger modtaget gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foderstoffer og fra resultaterne af de offentlige kontroller udført af medlemsstaterne inden for rammerne af forordning (EU) nr. 885/2014, som viser en vedvarende høj frekvens af manglende overholdelse af reglerne.

(7)

Der er derfor hensigtsmæssigt at kræve, at karryblade fra Indien, vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam underlægges offentlig kontrol, herunder prøveudtagning og analyse, inden eksport til Unionen for at sikre, at disse produkter opfylder de relevante retlige krav. Alle sendinger af disse produkter bør ledsages af et sundhedscertifikat, hvori det anføres, at produkterne er blevet underkastet prøveudtagning i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF (6).

(8)

For at sikre en effektiv organisation og en høj grad af ensartethed på EU-niveau af importkontrollerne af disse produkter hvad angår tilstedeværelse af restkoncentrationer af pesticider i og på karryblade fra Indien, vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam, bør denne forordning fastsætte kontrolprocedurer, der mindst svarer til dem, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 669/2009.

(9)

For at tage hensyn til den specifikke karakter af den manglende overholdelse af dokumentationskravene bør der fastsættes regler for, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis forsendelsen ikke er ledsaget af både resultaterne af prøveudtagning og analyse og sundhedscertifikatet, eller hvis disse resultater eller sundhedscertifikatet ikke overholder kravene i denne forordning.

(10)

I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal de kompetente myndigheder underrette Kommissionen og andre medlemsstater om afvisninger ved grænsen. Med hensyn til pesticider bør det præciseres, at hvis den kompetente myndighed afviser en sending af fødevarer, der er opført i denne forordning, bør en sådan meddelelse gives, når en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer som fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005 ikke er blevet overholdt, uanset om den akutte referencedosis er overskredet eller ej.

(11)

Med henblik på at indsamle data, der gør det muligt at foretage en løbende risikovurdering af varer, der er omfattet af denne forordning, og, om nødvendigt, tilpasse de eksisterende foranstaltninger, er det hensigtsmæssigt at kræve, at medlemsstaterne to gange årligt skal sende Kommissionen en rapport om alle analyseresultater fra den offentlige kontrol udført i overensstemmelse med denne forordning. Visse medlemsstater registrerer frivilligt det fælles importdokument for visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse i Traces-systemet (Trade Control and Expert System) oprettet ved Kommissionens beslutninger 2003/24/EF (7) og 2004/292/EF (8), og de giver således Kommissionen oplysninger om antallet af importerede sendinger og resultaterne af kontrollerne som fastsat ved denne forordning. Indberetningspligten bør derfor anses for at være opfyldt, når medlemsstaterne registrerer de fælles importdokumenter, der udstedes i overensstemmelse med denne forordning, i Traces-systemet.

(12)

Foranstaltningerne i nærværende forordning bør tages op til revision inden den 31. oktober 2019 for at vurdere, om de fortsat er nødvendige.

(13)

Der bør være tilstrækkelige finansielle midler til rådighed for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol i overensstemmelse med denne forordning. Derfor bør udgifter i forbindelse med sådan offentlige kontroller afholdes af de fødevarevirksomhedsledere, der er ansvarlige for sendingerne.

(14)

For at skabe gennemskuelighed og overensstemmelse med gældende regler, bør alle særlige betingelser for import af karryblade fra Indien, vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam med hensyn til tilstedeværelse af restkoncentrationer af pesticider fastsættes i denne forordning. Derfor bør oplysningerne for så vidt angår vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam fjernes fra bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009, og gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 vedrørende karryblade fra Indien bør ophæves.

(15)

For at give virksomhedsledere tilstrækkelig tid til at tilpasse sig kravene i nærværende forordning bør den finde anvendelse fra den 8. december 2018. Af hensyn til retssikkerheden bør det fastsættes, at medlemsstaterne i en overgangsperiode bør tillade import af sendinger af vinblade fra Tyrkiet, pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam og karryblade fra Indien, der forlod oprindelseslandet eller det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet, inden den 8. december 2018, såfremt de opfylder kravene i henholdsvis forordning (EF) nr. 669/2009, der er gældende pr. den 7. december 2018, og gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning finder anvendelse på sendinger af fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er opført på listen i bilag I.

Denne forordning finder også anvendelse på sammensatte fødevarer, der indeholder de i bilag I omhandlede fødevarer i en mængde på over 20 %.

2.   Denne forordning finder ikke anvendelse på sendinger af fødevarer, som udelukkende er bestemt til en privatpersons eget forbrug eller anvendelse. I tilfælde af tvivl ligger bevisbyrden hos modtageren af sendingen.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning finder definitionerne, der er fastsat i artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004, anvendelse.

Definitionerne af »fælles importdokument« og »udpeget indgangssted« i hhv. artikel 3, punkt a) og b), i forordning (EF) nr. 669/2009 finder også anvendelse.

Ved anvendelsen af denne forordning har en »sending« den samme betydning som et »parti« som omhandlet i direktiv 2002/63/EF.

Hvad angår artikel 11, stk. 3, finder definitionerne i forordning (EF) nr. 396/2005 anvendelse.

Artikel 3

Import til Unionen

Sendinger af fødevarer, jf. artikel 1, stk. 1, må kun importeres til Unionen i overensstemmelse med procedurerne i denne forordning.

Sendinger af sådanne fødevarer kan kun indføres i Unionen via det udpegede indgangssted.

Artikel 4

Resultater af prøveudtagning og analyse

1.   Alle sendinger af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, ledsages af resultater af prøveudtagning og analyse foretaget af de kompetente myndigheder i oprindelseslandet, jf. bilag I, eller det land, hvor sendingen er afsendt fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet, for at sikre overholdelsen af EU-lovgivningen om maksimalgrænseværdierne for pesticidrester.

2.   Prøveudtagningen som omhandlet i stk. 1 foretages i overensstemmelse med direktiv 2002/63/EF.

3.   Prøveudtagningen som omhandlet i stk. 1, skal udføres af laboratorier, der er akkrediteret i overensstemmelse med ISO/IEC 17025-standarden om »generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence«.

Artikel 5

Sundhedscertifikat

1.   Alle sendinger af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, ledsages af den originale udgave af et sundhedscertifikat, jf. modellen i bilag II.

2.   Sundhedscertifikatet udfyldes, underskrives og bekræftes af den kompetente myndighed i oprindelseslandet eller i det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet.

3.   Sundhedscertifikatet affattes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er placeret. En medlemsstat kan dog vælge at acceptere sundhedscertifikater, der er udfærdiget på et andet officielt EU-sprog.

4.   Sundhedscertifikat skal være udstedt inden den sending, som det vedrører, forlader den udstedende kompetente myndigheds kontrol.

5.   Sundhedscertifikatet er kun gyldigt i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

6.   Det originale sundhedscertifikat forelægges de kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted og opbevares af dem.

Artikel 6

Identifikation

Hver enkelt sending af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, identificeres med en identifikationskode, der svarer til den identifikationskode, som er anført på resultaterne af den prøveudtagning og analyse, der er omhandlet i artikel 4, og på det sundhedscertifikat, som er omhandlet i artikel 5. Hver enkelt pose eller anden emballagetype i sendingen skal være identificeret med den pågældende identifikationskode.

Artikel 7

Forhåndsmeddelelse om sendinger

1.   Fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter giver en forhåndsmeddelelse om dato og tidspunkt for den forventede fysiske ankomst af sendinger af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, samt om sendingens art til de kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted.

2.   Med henblik på forhåndsmeddelelsen udfylder lederne af fødevarevirksomhederne eller deres repræsentanter del I i det fælles importdokument og sender det pågældende dokument til de kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst.

3.   Ved udfyldelsen af det fælles importdokument, jf. denne forordning, henholder lederne af fødevarevirksomhederne eller deres repræsentanter sig til vejledningen for det fælles importdokument i bilag II til forordning (EF) nr. 669/2009.

Artikel 8

Offentlig kontrol

1.   De kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted foretager dokumentkontrol i forbindelse med hver enkelt sending af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, for at sikre overholdelse af kravene i artikel 4 og 5.

2.   Medlemsstaterne udfører identitetskontrol og fysisk kontrol af sendinger, herunder prøveudtagning og analyse, jf. artikel 8, stk. 1, artikel 9 og artikel 19 i forordning (EF) nr. 669/2009 med den hyppighed, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning.

3.   Når kontrollen er gennemført, skal de kompetente myndigheder:

a)

afgive de relevante oplysninger i del II i det fælles importdokument

b)

vedlægge det fælles importdokument resultaterne af prøveudtagning og analyse foretaget i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel

c)

tilvejebringe og udfylde referencenummeret på det fælles importdokument i det fælles importdokument

d)

stemple og underskrive det originale fælles importdokument

e)

lave og beholde en kopi af det underskrevne og stemplede fælles importdokument.

4.   De kompetente myndigheder på det udpegede indgangssted udsteder en bekræftet kopi af sundhedscertifikatet, eller, hvis sendingen er opdelt, individuelle attesterede kopier af sådanne certifikater til den fødevarevirksomhedsleder, der er ansvarlig for sendingen.

5.   Under transporten ledsages sendingen af det originale fælles importdokument, indtil sendingen overgår til fri omsætning.

Artikel 9

Opdeling af en sending

1.   Sendingen må ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført og det fælles importdokument er blevet udfyldt af de kompetente myndigheder, jf. artikel 8.

2.   Hvis sendingen efterfølgende opdeles, ledsages hver enkelt del af en bekræftet kopi af det fælles importdokument under transporten, indtil den overgår til fri omsætning.

Artikel 10

Overgang til fri omsætning

Sendingers overgang til fri omsætning er betinget af, at fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter forelægger toldmyndighederne et fælles importdokument, som er behørigt udfyldt af den kompetente myndighed, efter at alle offentlige kontroller er udført. Toldmyndighederne godkender kun sendingen til overgang til fri omsætning, hvis den kompetente myndighed har angivet sin positive afgørelse i rubrik II.14 i det fælles importdokument og har underskrevet i rubrik II.21 i det fælles importdokument.

Artikel 11

Manglende overholdelse

1.   Hvis den offentlige kontrol udført i overensstemmelse med artikel 8 afslører manglende overholdelse af den relevante EU-lovgivning, herunder denne forordning, udfylder den kompetente myndighed det fælles importdokuments del III, og der træffes foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19, 20 og 21 i forordning (EF) nr. 882/2004.

2.   Hvis en sending af fødevarer ikke er ledsaget af både de i artikel 4 omhandlede resultater af prøveudtagning og analyse og det i artikel 5 omhandlede sundhedscertifikat, eller hvis de pågældende resultater eller det pågældende sundhedscertifikat ikke overholder kravene i denne forordning, må sendingen ikke importeres til Unionen og skal sendes ud af Unionen eller destrueres.

3.   Hvis den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted ikke tillader indførslen af en sending af fødevarer som omhandlet i artikel 1, stk. 1, på grund af manglende overholdelse af en maksimalgrænseværdi for pesticidrester, jf. forordning (EF) nr. 396/2005, skal den straks give meddelelse om en sådan afvisning ved grænsen i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning (EF) nr. 882/2004.

Artikel 12

Rapporter

1.   Medlemsstaterne sender to gange årligt inden udgangen af den måned, der følger efter hvert halvår, en rapport til Kommissionen om alle analyseresultater af de offentlige kontroller af sendinger af fødevarer, der er foretaget i henhold til denne forordning.

Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

antal importerede sendinger

b)

antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver til analyse

c)

resultaterne af den i artikel 8, stk. 2, omhandlede kontrol.

2.   Indberetningspligten som omhandlet i stk. 1 anses for at være opfyldt, når medlemsstaterne registrerer de fælles importdokumenter, der udstedes af deres respektive kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning, i Traces-systemet.

Artikel 13

Revision

Denne forordning tages op til revision inden den 31. oktober 2019.

Artikel 14

Omkostninger

Alle omkostninger forbundet med den offentlige kontrol, herunder prøveudtagning, analyse, opbevaring og eventuelle foranstaltninger, der træffes i tilfælde af manglende opfyldelse af kravene, afholdes af de fødevarevirksomhedsledere, der er ansvarlige for sendingen.

Artikel 15

Ændringer af forordning (EF) nr. 669/2009

I bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 foretages følgende ændringer:

a)

Under oplysningerne for Tyrkiet slettes posten vedrørende »Vinblade«.

b)

Under oplysningerne for Vietnam slettes posten vedrørende »Pitahaya (dragefrugt)«.

Artikel 16

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 ophæves.

Artikel 17

Overgangsforanstaltninger

I en periode på tre måneder fra datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning, bør medlemsstaterne fortsat tillade indførslen af sendinger af karryblade fra Indien, der forlod oprindelseslandet eller det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet, inden den 8. december 2018, såfremt de opfylder kravene i gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014.

I en periode på tre måneder fra datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning, bør medlemsstaterne fortsat tillade indførslen af sendinger af vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam, der forlod oprindelseslandet eller det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet, inden den 8. december 2018, såfremt de opfylder kravene i forordning (EF) nr. 669/2009, der er gældende indtil den 7. december 2018.

Artikel 18

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 8. december 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 af 13. august 2014 om særlige betingelser for import af okra og karryblade fra Indien og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 91/2013 (EUT L 242 af 14.8.2014, s. 20).

(6)  Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30).

(7)  Kommissionens beslutning 2003/24/EF af 30. december 2002 om udvikling af et integreret veterinærinformationssystem (EFT L 8 af 14.1.2003, s. 44).

(8)  Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Traces-systemet og om ændring af beslutning 92/486/EØF (EUT L 94 af 31.3.2004, s. 63).


BILAG I

Fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som er underlagt særlige betingelser i forbindelse med import til Den Europæiske Union

Fødevare (påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underinddeling

Oprindelsesland

Fare(r)

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%) ved import

Pitahaya (dragefrugt)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Restkoncentrationer af pesticider angivet i kontrolprogrammet vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter) (2), og rester af dithiocarbamater (3) (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb (3), mancozeb (3), metiram (3), propineb (3), thiram (3) og ziram (3)) phenthoat (2) og quinalphos (2).

10

Karryblade (Bergera/Murraya koenigii)

(Fødevarer — friske, kølede, frosne eller tørrede)

ex 1211 90 86

10

Indien (IN)

Restkoncentrationer af pesticider angivet i kontrolprogrammet vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter) (2) og rester af acephat (2).

20

Vinblade

(Fødevarer)

ex 2008 99 99

11 og 19

Tyrkiet (TR)

Restkoncentrationer af pesticider angivet i kontrolprogrammet vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005 (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter) (2) og rester af dithiocarbamater (3) (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb (3), mancozeb (3), metiram (3), propineb (3), thiram (3) og ziram (3)) og metrafenon (2).

20


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på CG-MS og LC-MS.

(3)  Pesticidrester analyseret efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration.


BILAG II

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet