25.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 105/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/638

af 23. april 2018

om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af skadegøreren Spodoptera frugiperda (Smith)

(meddelt under nummer C(2018) 2291)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Spodoptera frugiperda (Smith) (i det følgende benævnt: »skadegøreren«), er i del A, kapitel I, litra a), punkt 22, i bilag I til direktiv 2000/29/EF opført som en skadegører, der ikke vides at forekomme i Unionen.

(2)

Specifikke foranstaltninger til at forhindre indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegøreren er fastlagt i del A, kapitel I, punkt 27.2, i bilag IV til direktiv 2000/29/EF. Disse foranstaltninger omfatter særlige krav vedrørende indførsel til Unionen af planter af Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. og Pelargonium l'Hérit. ex Ait., som kan være vært for skadegøreren.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har afgivet en videnskabelig udtalelse om den kategorisering af skadegøreren, som blev vedtaget den 28. juni 2017 (2). Medlemsstaterne har desuden indgivet tilbageholdelsesoplysninger om skadegøreren på handelsvarer.

(4)

I lyset af den nylige indslæbning og spredning af skadegøreren i Afrika, dens udbredelse i Nord-, Syd- og Mellemamerika og oplysningerne om tilbageholdelser indgivet af medlemsstater bør visse andre planter, som er vært for skadegøreren og har oprindelse i Afrika eller i Nord-, Syd- og Mellemamerika (i det følgende benævnt: »planterne«), være underlagt særlige foranstaltninger, når de indføres til Unionen.

(5)

Disse særlige foranstaltninger bør sikre rettidig opdagelse af skadegøreren inden for Unionens område, krav til indførslen af planterne til Unionen, herunder et plantesundhedscertifikat, samt offentlig kontrol ved indførslen af disse planter til Unionen. Medlemsstaterne bør gennemføre årlige undersøgelser for forekomst af skadegøreren på deres områder, og de bør sikre, at professionelle operatører underrettes om dens mulige forekomst og om de foranstaltninger, der skal træffes.

(6)

Disse foranstaltninger er nødvendige for at sikre bedre beskyttelse af Unionens område mod indslæbning, etablering og spredning af skadegøreren.

(7)

For at give de officielle ansvarlige organer og professionelle operatører mulighed for at tilpasse sig disse krav bør denne afgørelse anvendes fra den 1. juni 2018.

(8)

Denne afgørelse bør være midlertidig og anvendes indtil den 31. maj 2020 for at muliggøre dens evaluering før dette tidspunkt.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »skadegøreren«: Spodoptera frugiperda (Smith).

b)   »planterne«: frugter af Capsicum L., Momordica L., Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. og Solanum melongena L., og planter, bortset fra levende pollen, plantevævskulturer, frø og korn, af Zea mays med oprindelse i Afrika eller Nord- Syd- og Mellemamerika.

c)   »produktionsareal«: en afgrænset del af et produktionssted, der administreres som en separat enhed af hensyn til plantesundheden. Ved »produktionssted« forstås bygninger eller arealer, der drives som én enkelt produktions- eller dyrkningsenhed.

Artikel 2

Påvisning af eller mistanke om forekomst af skadegøreren

1.   Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der har mistanke om eller får kendskab til forekomst af skadegøreren i sit område, omgående underretter det officielle ansvarlige organ og giver dette alle relevante oplysninger om forekomsten eller mistanken om forekomst af skadegøreren.

2.   Det officielle ansvarlige organ registrerer omgående sådanne oplysninger.

3.   Hvis det officielle ansvarlige organ er blevet underrettet om forekomsten eller mistanken om forekomst af skadegøreren, træffer det alle nødvendige foranstaltninger for at bekræfte forekomsten eller mistanken om forekomst.

4.   Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der har ansvaret for planter, som kan være angrebet af skadegøreren, omgående underrettes om forekomsten eller mistanken om forekomst af skadegøreren, de mulige konsekvenser og risici og de foranstaltninger, der skal træffes.

Artikel 3

Krav til indførsel af planterne til Unionen

Planterne må kun indføres til Unionen, hvis følgende krav er opfyldt:

a)

De skal ledsages af et plantesundhedscertifikat, jf. artikel 13, stk. 1, nr. ii), i direktiv 2000/29/EF.

b)

De skal overholde artikel 4, litra a), b), c), d) eller e), i denne afgørelse. Det relevante litra skal angives i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Tillægserklæring«. For artikel 4, litra c) og d), skal plantesundhedscertifikatet også angive de oplysninger, der sikrer sporbarhed, som angivet i artikel 4, litra c), nr. iv).

c)

De skal ved indgangen til Unionen undersøges af det officielle ansvarlige organ i henhold til artikel 5 i denne afgørelse, og ingen forekomst af skadegøren må findes.

Artikel 4

Planternes oprindelse

Planterne skal opfylde de krav, der er fastsat i et af følgende punkter:

a)

De har oprindelse i et tredjeland, hvor skadegøreren ikke vides at forekomme.

b)

De har oprindelse i et område, der er frit for skadegøreren som fastslået af den pågældende nationale plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger; områdets navn skal angives i plantesundhedscertifikatet i rubrikken »Oprindelsessted«.

c)

De har oprindelse i andre områder end dem, der er omhandlet i litra a) og b), og de overholder følgende betingelser:

i)

Planterne er blevet produceret på et produktionsareal, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet.

ii)

Der er foretaget officielle inspektioner på produktionsarealet inden for de sidste tre måneder forud for eksporten, og ingen forekomst af skadegøreren er konstateret på planterne.

iii)

Forud for deres eksport har planterne været genstand for en officiel inspektion, og de er fundet frie for skadegøreren.

iv)

Oplysninger, der sikrer sporbarheden af planterne til deres produktionsareal, er blevet sikret under deres flytning forud for eksporten.

v)

Planterne er blevet produceret på et produktionsareal, hvor der er sørget for fuldstændig fysisk beskyttelse mod indslæbning af skadegøreren.

d)

De har oprindelse i andre områder end dem, der er omhandlet i litra a) og b), og de overholder litra c), nr. i-iv), og har været genstand for en effektiv behandling for at sikre, at de er frie for skadegøreren.

e)

De har oprindelse i andre områder end dem, der er omhandlet i litra a) og b), og de har været genstand for en effektiv behandling efter høst for at sikre, at de er frie for skadegøreren, og behandlingen er angivet på plantesundhedscertifikatet.

Artikel 5

Offentlig kontrol ved indførsel til Unionen

1.   Alle sendinger af planterne, der indføres til Unionen, skal kontrolleres officielt på EU-indgangsstedet eller på bestemmelsesstedet, som fastlagt i henhold til Kommissionens direktiv 2004/103/EF (3).

2.   Det officielle ansvarlige organ foretager følgende kontrol:

a)

en visuel kontrol

og

b)

i tilfælde af mistanke om forekomst af skadegøreren, prøveudtagning og identifikation af skadegøreren.

Artikel 6

Undersøgelser for forekomst af skadegøreren på medlemsstaternes områder

1.   Medlemsstaterne gennemfører årlige undersøgelser for forekomst af skadegøreren på værtsplanter på deres område.

2.   Disse undersøgelser gennemføres af det officielle ansvarlige organ eller under det officielle ansvarlige organs offentlige tilsyn. De skal som minimum omfatte anvendelse af hensigtsmæssige fælder, såsom feromonfælder eller lysfælder, og, i tilfælde af mistanke om angreb af skadegøreren, indsamling af prøver og identifikation. Undersøgelserne skal baseres på solide videnskabelige og tekniske principper og foretages på tidspunkter af året, der er hensigtsmæssige med hensyn til muligheden for at påvise skadegøreren.

3.   Hver medlemsstat giver senest den 30. april hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse om resultaterne af undersøgelserne foretaget i det foregående kalenderår.

Artikel 7

Anvendelsesdato

Denne afgørelse anvendes fra den 1. juni 2018.

Artikel 8

Udløbsdato

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. maj 2020.

Artikel 9

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EFSA Journal (2017);15(7):4927.

(3)  Kommissionens direktiv 2004/103/EF af 7. oktober 2004 om identitetskontrol og plantesundhedskontrol af planter, planteprodukter eller andre objekter opført i del B i bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF, som kan gennemføres et andet sted end indførselsstedet i Fællesskabet eller et sted i nærheden, og om fastsættelse af de nærmere bestemmelser i forbindelse med denne kontrol (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16).