3.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/186

af 2. februar 2017

om særlige betingelser for indførsel til Unionen af sendinger fra visse tredjelande på grund af mikrobiologisk kontaminering og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (2), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 giver mulighed for at vedtage relevante EU-beredskabsforanstaltninger for fødevarer, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden og miljøet, hvis det er åbenbart, at de udgør en alvorlig risiko, der ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

I henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 178/2002 skal fødevarer, der importeres til Unionen og er bestemt til markedsføring i Unionen, overholde de relevante krav i fødevarelovgivningen eller betingelser, som Unionen har anerkendt som mindst svarende hertil, eller, hvis en specifik aftale er gældende mellem Unionen og eksportlandet, de krav, der er fastsat heri.

(3)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 (3) er der fastsat generelle regler for ledere af fødevarevirksomheder vedrørende fødevarehygiejne.

(4)

Kravene for de prøveudtagnings- og analysemetoder, der anvendes i forbindelse med offentlig kontrol, er fastsat ved artikel 11 i forordning (EF) nr. 882/2004.

(5)

I henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 178/2002 må farlige fødevareprodukter ikke markedsføres. I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal de kompetente myndigheder kontrollere, at lederne af fødevarevirksomheder opfylder EU-lovgivningen.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (4) er der fastsat regler vedrørende en mere intensiv offentlig kontrol af import af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er anført i bilag I til nævnte forordning.

(7)

Der har i mange år været hyppige tilfælde af manglende overholdelse af reglerne vedrørende mikrobiologisk sikkerhed for så vidt angår sesamfrø og betelblade (»Piper betle L.«) fra Indien. I 2014 blev hyppigheden af offentlig kontrol af de pågældende fødevarer derfor øget med hensyn til tilstedeværelsen af Salmonella spp. Den hyppigere kontrol bekræftede imidlertid blot, at de pågældende fødevarer på grund af Salmonella spp. ofte ikke overholder reglerne vedrørende mikrobiologisk sikkerhed. Importen af de pågældende fødevarer udgør derfor en alvorlig risiko for folkesundheden i Unionen, og det er derfor nødvendigt at vedtage EU-beredskabsforanstaltninger.

(8)

For at beskytte menneskers sundhed i Unionen er det nødvendigt, at eksportlandenes kompetente myndigheder garanterer, at de pågældende fødevarer er fremstillet i overensstemmelse med hygiejnebestemmelserne i forordning (EF) nr. 852/2004. Med henblik på at sikre harmoniseret håndhævelse af importkontrollen i Unionen bør alle sendinger af de pågældende fødevarer være ledsaget af et sundhedscertifikat, der er underskrevet af eksportlandenes kompetente myndigheder, og af resultaterne af analytiske undersøgelser, der garanterer, at de pågældende fødevarer er blevet underkastet prøveudtagning og analyse med tilfredsstillende resultater med hensyn til tilstedeværelsen af mikrobiologiske patogener.

(9)

I henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 669/2009 skal ledere af fødevarevirksomheder, der er ansvarlige for sendinger, give forhåndsmeddelelse om sådanne sendingers ankomst til det udpegede indgangssted og om sendingernes art.

(10)

I henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 669/2009 skal den mere intensive offentlige kontrol omfatte dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol. Der skal uden unødig forsinkelse foretages dokumentkontrol af alle sendinger inden for to arbejdsdage efter deres ankomst til det udpegede indgangssted samt identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser, med de hyppigheder, der er fastsat i bilag I til nævnte forordning.

(11)

Med henblik på at sikre effektiv tilrettelæggelse og harmonisering af importkontrollen på EU-plan med hensyn til tilstedeværelsen af mikrobiologiske patogener i visse fødevarer fra visse tredjelande bør der fastsættes særlige betingelser for import af de pågældende fødevarer. Af hensyn til den juridiske klarhed bør alle fødevarer fra tredjelande, der er underlagt særlige betingelser på grund af mikrobiologiske risici, samles i én forordning. Derfor bør bestemmelserne vedrørende betelblade fra Indien i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/166 (5) indsættes i nærværende forordning, og forordning (EF) nr. 669/2009 bør ændres.

(12)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/166 bør ophæves og samtidig afløses af en mere overordnet forordning, ved hvilken bestemmelserne med hensyn til import af fødevarer fra visse tredjelande på grund af mikrobiologisk kontaminering fastsættes.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Denne forordning gælder for indførslen af de fødevarer, der er opført i bilag I.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002, artikel 2 i forordning (EF) nr. 882/2004 og artikel 3 i forordning (EF) nr. 669/2009.

Artikel 3

Indførsel til Unionen

Lederen af fødevarevirksomheden sikrer, at:

a)

sendinger af fødevarer omhandlet i bilag I (»fødevarer«) kun indføres til Unionen i overensstemmelse med procedurerne i denne forordning

b)

sendinger af fødevarer kun indføres til Unionen via det udpegede indgangssted.

Artikel 4

Prøveudtagnings- og analyseresultater, der ledsager sendingerne

1.   Hver enkelt sending af fødevarer skal være ledsaget af resultaterne af den prøveudtagning og analyse, som den kompetente myndighed i afsendelsestredjelandet har udført, og som verificerer fraværet af farer, jf. bilag I.

2.   Den i stk. 1 omhandlede prøveudtagning og analyse skal udføres i overensstemmelse med kapitel III, »Prøveudtagning og analyse«, i afsnit II i forordning (EF) nr. 882/2004. Navnlig skal prøveudtagningen udføres i overensstemmelse med de relevante ISO-standarder (ISO = Den Internationale Standardiseringsorganisation) og Codex Alimentarius-retningslinjerne anvendes som reference, og undersøgelsen for salmonella skal udføres i overensstemmelse med referencemetoden EN/ISO 6579 (den senest opdaterede version af påvisningsmetoden) eller en metode, der, i overensstemmelse med protokollen i EN/ISO 16140 eller andre internationalt anerkendte, lignede protokoller, er valideret i forhold hertil.

Artikel 5

Sundhedscertifikat

1.   Sendingerne af fødevarer opført i bilag I skal være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med modellen i bilag III.

2.   Sundhedscertifikatet underskrives og stemples af en bemyndiget repræsentant for den kompetente myndighed i afsendelsestredjelandet.

3.   Sundhedscertifikatet og dets bilag skal være udfærdiget på det officielle sprog, eller på et af de officielle sprog, i den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er beliggende. Den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er beliggende, kan dog vælge at acceptere sundhedscertifikater, der er udfærdiget på et andet officielt EU-sprog.

4.   Sundhedscertifikatet er gyldigt i fire måneder fra udstedelsesdatoen, men højst seks måneder fra datoen for den seneste mikrobiologiske laboratorieanalyse.

Artikel 6

Identifikation

Hver enkelt sending af fødevarer skal være identificeret med en identifikationskode (sendingens kodenummer) svarende til den identifikationskode, der er angivet på resultaterne af den i artikel 4 omhandlede prøveudtagning og analyse, og på det i artikel 5 omhandlede sundhedscertifikat. Hver enkelt pose eller anden emballagetype i sendingen skal være identificeret med den pågældende identifikationskode.

Artikel 7

Forhåndsmeddelelse om sendinger

1.   Lederne af fødevarevirksomhederne eller deres repræsentanter giver den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted forhåndsmeddelelse om dato og tidspunkt for den forventede fysiske ankomst af sendinger af fødevarer.

2.   Med henblik på forhåndsmeddelelsen udfylder lederne af fødevarevirksomhederne eller deres repræsentanter del I i det fælles importdokument og sender det pågældende dokument til den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted mindst én arbejdsdag forud for sendingens fysiske ankomst.

3.   Ved udfyldelsen af det fælles importdokument henholder lederne af fødevarevirksomhederne eller deres repræsentanter sig til vejledningen for det fælles importdokument i bilag II til forordning (EF) nr. 669/2009.

4.   Fælles importdokumenter skal affattes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er beliggende. Den medlemsstat, hvor det udpegede indgangssted er beliggende, kan dog vælge at acceptere fælles importdokumenter, der er udfærdiget på et andet officielt EU-sprog.

Artikel 8

Offentlig kontrol

1.   Den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted foretager dokumentkontrol i forbindelse med hver enkelt sending af fødevarer for at sikre overholdelse af kravene i artikel 4 og 5.

2.   Identitetskontrollen og den fysiske kontrol af fødevarer skal foretages i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 19 i forordning (EF) nr. 669/2009 med den hyppighed, der er fastsat i bilag II til nærværende forordning.

3.   Hvis en sending af fødevarer ikke er ledsaget af de i artikel 4 omhandlede resultater af prøveudtagning og analyse og det i artikel 5 omhandlede sundhedscertifikat, eller hvis de pågældende resultater eller det pågældende sundhedscertifikat ikke overholder kravene i denne forordning, må sendingen ikke importeres til Unionen og skal sendes tilbage til oprindelsestredjelandet eller destrueres.

4.   Når identitetskontrollen og den fysiske kontrol er gennemført, skal de kompetente myndigheder:

a)

afgive de relevante oplysninger i del II i det fælles importdokument

b)

vedlægge resultaterne af prøveudtagning og analyse foretaget i overensstemmelse med stk. 2

c)

angive referencenummeret på det fælles importdokument i det fælles importdokument

d)

stemple og underskrive det originale fælles importdokument

e)

lave og beholde en kopi af det underskrevne og stemplede fælles importdokument.

5.   De i artikel 5 omhandlede originaler af det fælles importdokument og af sundhedscertifikatet ledsager sammen med resultaterne af den i artikel 4 omhandlede prøveudtagning og analyse sendingen under transporten, indtil den er overgået til fri omsætning. I tilfælde af tilladelse til videre transport af sendingen skal der — i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol — udstedes en bekræftet kopi af det originale fælles importdokument. Hvis der gives en sådan tilladelse, underretter den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted den kompetente myndighed på bestemmelsesstedet, og der træffes relevante foranstaltninger, som sikrer, at sendingen forbliver under de kompetente myndigheders konstante kontrol og på ingen måde kan ændres i afventning af resultaterne af den fysiske kontrol.

Artikel 9

Opdeling af en sending

1.   Sendinger må ikke opdeles, før alle kontroller er gennemført, og det fælles importdokument er blevet udfyldt af den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted, jf. artikel 8.

2.   Hvis sendingen efterfølgende opdeles, ledsages hver enkelt del af en bekræftet kopi af det fælles importdokument under transporten, og indtil den er overgået til fri omsætning.

Artikel 10

Overgang til fri omsætning

Overgang til fri omsætning af sendinger af fødevarer opført i bilag I er betinget af, at lederne af fødevarevirksomhederne eller deres repræsentanter, efter at alle offentlige kontroller er udført, og når der foreligger tilfredsstillende resultater af den fysiske kontrol, forelægger et af den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted behørigt udfyldt fælles importdokument (i fysisk eller elektronisk form) for toldmyndighederne på det udpegede indgangssted. Toldmyndighederne godkender kun sendingen til overgang til fri omsætning, hvis den kompetente myndighed har afgivet sin positive afgørelse i rubrik II.14 og har sat sin underskrift i rubrik II.21 i det fælles importdokument.

Artikel 11

Manglende overholdelse

Hvis den offentlige kontrol afslører manglende overholdelse af de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 852/2004, udfylder den kompetente myndighed på det udpegede indgangssted del III i det fælles importdokument og træffer foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 19, 20 og 21 i forordning (EF) nr. 882/2004.

Artikel 12

Rapporter

Medlemsstaterne indsender en rapport med alle analyseresultater vedrørende sendinger af fødevarer til Kommissionen, jf. artikel 8.

Rapporten skal omfatte en periode på seks måneder og indsendes to gange årligt inden udgangen af den måned, der følger efter hvert halvår.

Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

a)

antallet af indførte sendinger, herunder størrelsen angivet som nettovægt og oprindelseslandet for hver sending

b)

antal sendinger, hvoraf der blev udtaget prøver med henblik på analyse

c)

resultaterne af den i artikel 8, stk. 2, omhandlede identitetskontrol og fysiske kontrol.

Artikel 13

Omkostninger

Alle udgifter til offentlig kontrol, jf. artikel 8, herunder prøveudtagning, analyse, opbevaring og foranstaltninger truffet som følge af manglende overholdelse af reglerne, jf. artikel 11, afholdes af lederne for fødevarevirksomhederne.

Artikel 14

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne tillader indførsel af sendinger af fødevarer, der forlod afsendelsestredjelandet inden denne forordnings ikrafttrædelsesdato, uden at de er ledsaget af et sundhedscertifikat, jf. artikel 5, og resultaterne af prøveudtagning og analyse, jf. artikel 4.

Artikel 15

Ophævelse

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/166 ophæves.

Artikel 16

Ændring af forordning (EF) nr. 669/2009

Forordning (EF) nr. 669/2009 ændres som angivet i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 17

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/166 af 8. februar 2016 om særlige betingelser for import af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (»blade af Piper betle«) fra Indien og om ændring af forordning (EF) nr. 669/2009 (EUT L 32 af 9.2.2016, s. 143).


BILAG I

Liste over fødevarer, jf. artikel 1

Fødevare

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Risiko

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella

Betelblade (Piper betle L.)

(Fødevarer)

ex 1404 90 00

10

Indien (IN)

Salmonella


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden, er KN-koden markeret med »ex«.


BILAG II

Hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol af fødevarer, jf. artikel 1, på det udpegede indgangssted, jf. artikel 8, stk. 2

Fødevare

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Risiko

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella  (2)

20

Betelblade (Piper betle L.)

(Fødevarer)

ex 1404 90 00

10

Indien (IN)

Salmonella  (2)

10


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Referencemetode EN/ISO 6579 (den senest opdaterede version af påvisningsmetoden) eller en metode, der i overensstemmelse med protokollen i EN/ISO 16140 eller andre lignende, internationalt anerkendte protokoller er valideret i forhold hertil.


BILAG III

Sundhedscertifikat til brug ved indførsel af betelblade og sesamfrø fra Indien til Den Europæiske Union

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

Image

Tekst af billedet

BILAG IV

I bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 udgår følgende række:

»Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella (12)

20«