3.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/63


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/191

af 1. februar 2017

om ændring af afgørelse 2010/166/EU med henblik på at indføre nye teknologier og frekvensbånd for mobilkommunikationstjenester om bord på skibe (MCV-tjenester) i EU

(meddelt under nummer C(2017) 450)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens afgørelse 2010/166/EU (2) fastsættes de nødvendige tekniske og driftsmæssige vilkår for brug af GSM-tjenester om bord på skibe (MCV-tjenester) i Unionen.

(2)

Udviklingen af mere avancerede kommunikationsmidler på grundlag af tekniske fremskridt kan forbedre borgernes muligheder for at være opkoblet over alt og til enhver tid i tråd med radiofrekvenspolitikprogrammet i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU (3) og bidrage til gennemførelsen af et digitalt indre marked. Endvidere bør frekvenser anvendes i overensstemmelse med principperne om teknologi- og tjenesteneutralitet, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF (4).

(3)

I afgørelse 2010/166/EU opfordres medlemsstaterne til nøje at følge brugen af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet til systemer, der leverer MCV-tjenester i deres søterritorier, og navnlig til at undersøge tilfælde af skadelig interferens, samt om de vilkår, der henvises til i afgørelsen, fortsat er relevante. Det kræves også, at medlemsstaterne indsender en rapport til Kommissionen om, hvad de har fundet, og Kommissionen bør om nødvendigt revidere afgørelse 2010/166/EU.

(4)

Medlemsstaternes rapporter til Kommissionen har i høj grad bekræftet behovet for at tillade nye kommunikationsteknologier til MCV-brug.

(5)

For at lette udrulningen af MCV-tjenester i Unionen gav Kommissionen den 16. november 2015 Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (»CEPT«) mandat i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning nr. 676/2002/EF til at undersøge, hvorvidt apparater på havet, der bruger LTE-teknologi kan sameksistere med jordbaserede elektroniske kommunikationsnet på 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz-båndene og 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz-båndene, og hvorvidt apparater på havet, der bruger UMTS-teknologi kan sameksistere med jordbaserede elektroniske kommunikationsnet på 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz-båndene.

(6)

Som opfølgning på mandatet vedtog CEPT den 17. juni 2016 sin rapport nr. 62, hvori det konkluderes, at det ville være muligt at drive MCV-tjenester, forudsat at de relevante tekniske vilkår var opfyldt, ved hjælpe af LTE-teknologi på 1 710-1 785/1 805-1 880 MHz-båndene og 2 500-2 570/2 620-2 690 MHz-båndene samt ved hjælp af UMTS-teknologi på 1 920-1 980/2 110-2 170 MHz-båndene. Derfor bør afgørelse 2010/166/EU ændres på grundlag af resultaterne i CEPT-rapport nr. 62 til også at omfatte disse teknologier og frekvenser, og det bør tillades at bruge systemer baseret på disse teknologier om bord på skibe.

(7)

Med forbehold af kravene i bilaget og for at beskytte anden autoriseret brug af frekvenserne kan medlemsstaterne lægge yderligere restriktioner på brugen af MCV-systemer i deres søterritorier.

(8)

I lyset af, hvor vigtige UMTS- og LTE-teknologier er for trådløs kommunikation i Unionen, bør muligheden for at bruge LTE-baserede og UMTS-baserede MCV-systemer som beskrevet i afgørelsen indføres så hurtigt som muligt og senest seks måneder efter datoen for meddelelse af afgørelsen.

(9)

De tekniske specifikationer for MCV-tjenester bør løbende tages op til fornyet overvejelse for at sikre, at de følger med den teknologiske udvikling.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med Frekvensudvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2010/166/EU foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Formålet med denne afgørelse er at samordne de tekniske vilkår for adgang til og effektiv udnyttelse af 900 MHz-båndet, 1 800 MHz-båndet, 1 900/2 100 MHz-båndene og 2 600 MHz-båndet til mobilkommunikationssystemer om bord på skibe inden for søterritorierne i Den Europæiske Union.«

2)

Artikel 2 ændres som følger:

a)

Nr. 1) affattes således:

»1)   »mobilkommunikationstjenester om bord på skibe (MCV-tjenester)«: elektroniske kommunikationstjenester, som defineret i artikel 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF (*1), der leveres af en virksomhed med henblik på at give personer om bord på et skib mulighed for at kommunikere via offentlige kommunikationsnet ved hjælp af et af de i artikel 3 nævnte systemer uden at etablere direkte forbindelse med landbaserede mobilneta

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33).«"

b)

Nr. 7) affattes således:

»7)   »skibsbasestation (Base Transceiver Station (BTS) på et skib)«: en mobil picocelle, der er placeret på et skib, og som understøtter GSM-, LTE- eller UMTS-tjenester i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse«.

c)

Følgende numre tilføjes:

»8)   »1 900/2 100 MHz-båndene«: frekvensbåndet 1 920-1 980 MHz til uplink-forbindelser (terminal til basisstation) og frekvensbåndet 2 110-2 170 MHz til downlink-forbindelser (basisstation til terminal)

9)   »2 600 MHz-båndet«: frekvensbåndet 2 500-2 570 MHz til uplink-forbindelser (terminal til basisstation) og frekvensbåndet 2 620-2 690 MHz til downlink-forbindelser (basisstation til terminal)

10)   »LTE-system«: et elektroniske kommunikationsnet som defineret i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU (*2)

11)   »UMTS-system«: et elektroniske kommunikationsnet som defineret i bilaget til gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU.

(*2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU af 18. april 2011 om ændring af beslutning 2009/766/EF om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1 800 MHz-båndet for landbaserede systemer, som kan levere fælleseuropæiske elektroniske kommunikationstjenester i Fællesskabet (EUT L 106 af 27.4.2011, s. 9).«"

3)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

1.   Medlemsstaterne stiller en frekvensmængde på mindst 2 MHz til rådighed i uplink-retningen og en tilhørende parret frekvensmængde på mindst 2 MHz i downlink-retningen inden for 900 MHz-båndet og/eller 1 800 MHz-båndet for GSM-systemer til MCV-tjenester på et ikke-interferensskabende og ikke-beskyttet grundlag i deres søterritorier.

2.   Medlemsstaterne stiller hurtigst muligt og senest seks måneder efter meddelelsen af denne afgørelse en frekvensmængde på 5 MHz til rådighed i uplink-retningen og en tilhørende parret frekvensmængde på 5 MHz i downlink-retningen inden for 1 900/2 100 MHz-båndene for UMTS-systemer og inden for 1 800 MHz- og 2 600 MHz-båndene for LTE-systemer til MCV-tjenester på et ikke-interferensskabende og ikke-beskyttet grundlag i deres søterritorier.

3.   Medlemsstaterne sikrer, at de systemer, der er omfattet af stk. 1 og 2, overholder vilkårene i bilaget.«

4)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Medlemsstaterne følger nøje brugen af de frekvensbånd, der anvendes af de systemer, som leverer MCV-tjenester i deres søterritorier, og som der henvises til i artikel 3, stk. 1 og 2, og undersøger navnlig tilfælde af skadelig interferens, samt om de vilkår, der henvises til i artikel 3, fortsat er relevante.«

5)

Bilaget erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Andrus ANSIP

Næstformand


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2010/166/EU af 19. marts 2010 om samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på skibe (MCV-tjenester) i EU (EUT L 72 af 20.3.2010, s. 38).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33).


BILAG

»BILAG

Vilkår, som et system, der leverer MCV-tjenester i EU-medlemsstaternes søterritorier, skal opfylde for at undgå at forårsage skadelig interferens til gene for landbaserede mobilnet

1)   Vilkår, som et GSM-system, der leverer MCV-tjenester på 900 MHz-båndet og på 1 800 MHZ-båndet i EU-medlemsstaternes søterritorier, skal opfylde for at undgå at forårsage skadelig interferens til gene for landbaserede mobilnet

Følgende vilkår finder anvendelse:

a)

Systemer, der leverer MCV-tjenester, må ikke benyttes i områder, der ligger mindre end to sømil (1) fra basislinjen, jf. De Forenede Nationers havretskonvention

b)

Mellem to og tolv sømil fra basislinjen må der kun benyttes indendørs skibsbasestationsantenner

c)

Begrænsninger for mobilterminaler, når disse anvendes om bord på skibe, og for skibsbasestationer:

Parametre

Beskrivelse

Sendeeffekt/Effekttæthed

Maksimal udstrålet udgangseffekt for mobilterminaler, der anvendes om bord på skibe og kontrolleres af skibsbasestationen i 900 MHz-båndet:

5 dBm

Maksimal udstrålet udgangseffekt for mobilterminaler, der anvendes om bord på skibe og kontrolleres af skibsbasestationen i 1 800 MHz-båndet:

0 dBm

Maksimal effekttæthed for basestationer om bord på skibe, målt på skibets udendørs områder med en måleantenne med 0 dBi forstærkning:

– 80 dBm/200 kHz

Regler for adgang og belægning

Der skal benyttes teknikker til afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som følgende afhjælpningsfaktorer baseret på GSM-standarder:

mellem to og tre sømil fra basislinjen skal modtagerfølsomheden og tærskelniveauet for afbrydelse (værdien for ACCMIN (2) og min. RXLEV (3)) for mobilterminaler, der benyttes om bord på skibe, være lig med eller højere end – 70 dBm/200 kHz, og mellem tre og tolv sømil fra basislinjen skal denne værdi være lig med eller højere end – 75 dBm/200 kHz

diskontinuerlig transmission (4) skal være aktiveret i MCV-systemet i uplink-retning

skibsbasestationens værdi for tidsforskydning (5) skal være sat til den lavest mulige.

2)   Vilkår, som et UMTS-system, der leverer MCV-tjenester på 1 900/2 100 MHz-båndene i EU-medlemsstaternes søterritorier, skal opfylde for at undgå at forårsage skadelig interferens til gene for landbaserede mobilnet

Følgende vilkår finder anvendelse:

a)

Systemer, der leverer MCV-tjenester, må ikke benyttes i områder, der ligger mindre end to sømil fra basislinjen, jf. De Forenede Nationers havretskonvention

b)

Mellem to og tolv sømil fra basislinjen må der kun benyttes indendørs skibsbasestationsantenner

c)

der må kun anvendes båndbredde op til 5 MHz (duplex)

d)

Begrænsninger for mobilterminaler, når disse anvendes om bord på skibe, og for skibsbasestationer:

Parametre

Beskrivelse

Sendeeffekt/Effekttæthed

Maksimal udstrålet udgangseffekt for mobilterminaler på 1 900  MHz-båndet, der anvendes om bord på skibe og kontrolleres af skibsbasestationen i 2 100  MHz-båndet:

0 dBm/5 MHz

Emissioner på dæk

Skibsbasestationens emission på dæk skal være lig med eller under – 102 dBm/5 MHz (Common Pilot Channel)

Regler for adgang og belægning

Mellem to og tolv sømil fra basislinjen er kvalitetskravet (mindst krævede modtaget signalniveau i cellen) lig med eller højere end:

– 87 dBm/5 MHz

PLMN (Public Land Mobile Network) selection timer skal være sat til 10 minutter

Tidsforskydningsparametret skal være fastsat til et celleområde for det fordelte MCV-antennesystem på 600 m

RRC (Radio Resource Control) user inactivity release timer skal indstilles til 2 sekunder

Overlapning med netfrekvenser på land

MCV-centerfrekvenserne må ikke overlappe netfrekvenserne på land

3)   Vilkår, som et LTE-system, der leverer MCV-tjenester på 1 800 MHZ-båndet og på 2 600 MHz-båndet i EU-medlemsstaternes søterritorier, skal opfylde for at undgå at forårsage skadelig interferens til gene for landbaserede mobilnet

Følgende vilkår finder anvendelse:

a)

Systemer, der leverer MCV-tjenester, må ikke benyttes i områder, der ligger mindre end fire sømil fra basislinjen, jf. De Forenede Nationers havretskonvention

b)

Mellem fire og tolv sømil fra basislinjen må der kun benyttes indendørs skibsbasestationsantenner

c)

Der må kun bruges en båndbredde på op til 5 MHz (duplex) pr. frekvensbånd (1 800 MHz og 2 600 MHz)

d)

Begrænsninger for mobilterminaler, når disse anvendes om bord på skibe, og for skibsbasestationer:

Parametre

Beskrivelse

Sendeeffekt/Effekttæthed

Maksimal udstrålet udgangseffekt for mobilterminaler, der anvendes om bord på skibe og kontrolleres af skibsbasestationen i 1 800  MHz-båndet og 2 600  MHz-båndet:

0 dBm

Emissioner på dæk

Skibsbasestationens emission på dæk skal være lig med eller under – 98 dBm/5 MHz (som svarer til – 120 dBm/15 kHz)

Regler for adgang og belægning

Mellem fire og tolv sømil fra basislinjer er kvalitetskravet (mindst krævede modtaget signalniveau i cellen) lig med eller højere end – 83 dBm/5 MHz (som svarer til – 105 dBm/15 kHz)

PLMN (Public Land Mobile Network) selection timer skal være sat til 10 minutter

Tidsforskydningsparametret skal være fastsat til et celleområde for det fordelte MCV-antennesystem på 400 m

RRC (Radio Resource Control) user inactivity release timer skal indstilles til 2 sekunder

Overlapning med netfrekvenser på land

MCV-centerfrekvenserne må ikke overlappe netfrekvenserne på land«


(1)  1 sømil = 1 852 meter.

(2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN), som beskrevet i GSM-standard ETSI TS 144 018.

(3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL), som beskrevet i GSM-standard ETSI TS 148 008.

(4)  Diskontinuerlig transmission eller DTX, som beskrevet i GSM-standard ETSI TS 148 008.

(5)  Tidsforskydning (timing advance), som beskrevet i GSM-standard ETSI TS 144 018.