7.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 272/2


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1776

z dne 6. oktobra 2016

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sukraloze (E 955) kot ojačevalca arome v žvečilnih gumijih z dodanimi sladkorji ali polioli

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 10(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 so določeni seznam Unije aditivov za živila, odobrenih za uporabo v živilih, in pogoji njihove uporabe.

(2)

Navedeni seznam se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobi v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Dne 19. januarja 2015 je bil vložen zahtevek za odobritev uporabe sukraloze (E 955) kot ojačevalca arome v žvečilnih gumijih z dodanimi sladkorji ali polioli. Zahtevek je bil pozneje dan na voljo državam članicam v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(4)

Sukralozo je leta 2000 ocenil Znanstveni odbor za hrano (SCF) Evropske unije, ki je določil, da sprejemljivi dnevni vnos (ADI) znaša 15 mg/kg telesne teže/dan (3).

(5)

Uporaba sukraloze (E 955) kot ojačevalca arome v žvečilnih gumijih z dodanimi sladkorji ali polioli poveča splošno intenzivnost arome žvečilnega gumija in to intenzivnost med žvečenjem ohrani dlje kot druge sestave aditivov za živila. Povečanje intenzivnosti in dolgotrajnosti arome tako potrošniku med žvečenjem zagotavlja boljšo splošno izkušnjo.

(6)

Z odobritvijo sukraloze v količini 1 200 mg/kg v žvečilnih gumijih z dodanimi sladkorji ali polioli bi se vnos E 955 povečal v okviru naslednjih mejnih vrednosti: med 0 % in 0,1 % sprejemljivega dnevnega vnosa v primeru povprečne ravni uživanja ter med 0 % in 4,3 % sprejemljivega dnevnega vnosa v primeru visoke ravni uživanja. To se šteje za manjšo dodatno izpostavljenost potrošnikov, zato ne predstavlja tveganja za varnost.

(7)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (ES) št. 1331/2008 se mora Komisija za posodobitev seznama Unije aditivov za živila iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 posvetovati z Evropsko agencijo za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija), razen če navedena posodobitev nima učinka na zdravje ljudi. Odobritev uporabe sukraloze (E 955) kot ojačevalca arome v žvečilnih gumijih z dodanimi sladkorji ali polioli pomeni posodobitev navedenega seznama, ki ne bo imela učinka na zdravje ljudi, zato Agencije ni treba zaprositi za mnenje.

(8)

Zato je primerno, da se odobri uporaba sukraloze (E 955) kot ojačevalca arome pri najvišji dovoljeni vsebnosti 1 200 mg/kg v žvečilnih gumijih z dodanimi sladkorji ali polioli (podkategorija živil 5.3).

(9)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. oktobra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  Uredba (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Mnenje Znanstvenega odbora za hrano o sukralozi (ki ga je odbor sprejel 7. septembra 2000) je na voljo na spletu: http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out68_en.pdf.


PRILOGA

Del E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 se spremeni:

1.

Kategorija živil 5.3 „Žvečilni gumi“ se spremeni:

(a)

za vnosom za E 951 se vstavi naslednji vnos:

 

„E 955

sukraloza

1 200

(12)

samo z dodanim sladkorjem ali polioli, kot ojačevalec arome“

(b)

opomba (12) se spremeni:

„(12)

Če se E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 in E 961 v žvečilnem gumiju uporabljajo v kombinaciji, se najvišja dovoljena vsebnost vsakega aditiva sorazmerno zmanjša.“