11.6.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 146/16


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/893

af 9. juni 2015

om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

(meddelt under nummer C(2015) 3772)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, tredje punktum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky), i det følgende benævnt »skadegøreren«, er opført i del A, kapitel I, litra a), punkt 4.1, i bilag I til direktiv 2000/29/EF som en skadegører, der ikke vides at forekomme i Unionen.

(2)

Siden vedtagelsen af Kommissionens beslutning 2005/829/EF (2) er et stigende antal udbrud og forekomster af skadegøreren blevet indberettet af Østrig, Tyskland, Italien, Nederlandene og Det Forenede Kongerige. Der bør derfor vedtages foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af skadegøreren.

(3)

I lyset af lighedspunkterne mellem skadegøreren og Anoplophora chinensis (Forster) bør der fastsættes lignende foranstaltninger som foranstaltningerne i Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/138/EU (3), undtagen når skadegørerens biologi nødvendiggør en anden tilgang. Da der er risiko for, at skadegøreren angriber den del af planterne, der anvendes som, bør der navnlig fastsættes krav for træ og træemballeringsmateriale.

(4)

Endvidere gør den aktuelle videnskabelige viden det muligt at identificere de planter, der har sandsynlighed for at være værtsplanter for skadegøreren. Af klarhedshensyn bør de værtsplanter, der er omfattet af denne afgørelse, derfor specificeres.

(5)

For at give yderligere klarhed bør de betingelser, på hvilke medlemsstaterne kan beslutte ikke at fælde planter omkring de angrebne planter, også fastsættes.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)   »planter«: planter til plantning, hvis stængel har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. og Ulmus spp.

b)   »træ«: træ, der helt eller delvis kommer fra den del af planterne, der opfylder alle følgende punkter:

i)

det er træ i henhold til artikel 2, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF, bortset fra træemballeringsmateriale, herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding, og

ii)

det er opført blandt en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i del II i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (4), som det forelå den 1. januar 2015:

KN-kode

Beskrivelse

4401 10 00

Brænde

4401 22 00

Træ i form af flis eller spåner, undtagen af nåletræ

ex 4401 39 80

Andet træaffald, ikke agglomereret til briketter eller lignende former

4403 10 00

Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

4403 92

Bøgetræ (Fagus-arter), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider

ex 4403 99

Træ, undtagen nåletræ (dog ikke bøg (Fagus-arter), poppel (Populus-arter) eller birk (Betula-arter)), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider

4403 99 10

Poppeltræ (Populus-arter), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider

4403 99 51

Ubearbejdet rundtræ af birk (Betula-arter), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget

4403 99 59

Birketræ (Betula-arter), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, undtagen rundtræ

ex 4404 20 00

Stolper, pæle, stokke og lign. af træ, undtagen nåletræ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen

4406

Jernbane- og sporvejssveller af træ

4407 92 00

Bøgetræ (Fagus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 93

Lønnetræ (Acer-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 95

Asketræ (Fraxinus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

ex 4407 99

Træ, undtagen nåletræ (dog ikke bøg (Fagus-arter), løn (Acer-arter), ask (Fraxinus-arter) og poppel (Populus-arter)), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4407 99 91

Poppeltræ (Populus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

9406 00 20

Præfabrikerede bygninger af træ

c)   »træemballeringsmateriale«: emballeringsmateriale, der helt eller delvis er opnået fra planterne

d)   »produktionssted«: produktionsstedet som defineret i FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger (i det følgende benævnt »ISPM«) nr. 5 (5)

e)   »skadegøreren«: Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

f)   »værtsplanter«: planter af de arter, der er opført i bilag I.

Artikel 2

Import af planter

Planter med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, må kun importeres til Unionen, hvis:

a)

de opfylder de særlige importkrav, der er fastsat i bilag II, afsnit 1, del A, punkt 1

b)

de ved indførslen til Unionen kontrolleres af det ansvarlige officielle organ i overensstemmelse med bilag II, afsnit 1, del A, punkt 2, for forekomst af skadegøreren, og der ikke er konstateret en sådan forekomst.

Artikel 3

Import af træ

Træ med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, må kun importeres til Unionen, hvis:

a)

det opfylder de særlige importkrav, der er fastsat i bilag II, afsnit 1, del B, punkt 1 og 2

b)

det ved indførslen til Unionen kontrolleres af det officielle ansvarlige organ i overensstemmelse med bilag II, afsnit 3, del B, punkt 1 for forekomst af skadegøreren, og der ikke er konstateret en sådan forekomst

Artikel 4

Flytning af planter inden for Unionen

Planter med oprindelse i afgrænsede områder, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 7, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i bilag II, afsnit 2, del A, punkt 1.

Planter, der ikke er blevet dyrket i afgrænsede områder, men føres ind i sådanne områder, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i bilag II, afsnit 2, del A, punkt 2.

Planter, der er importeret i overensstemmelse med artikel 2 fra tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder betingelserne i bilag II, afsnit 2, del A, punkt 3.

Artikel 5

Flytning af træemballeringsmateriale inden for Unionen

Træ med oprindelse i afgrænsede områder, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 7, må kun flyttes inden for Unionen, hvis det opfylder betingelserne i bilag II, afsnit 2, del B, punkt 1, 2 og 3.

Træ, der helt eller delvis har bevaret sin naturlige runding, og som ikke har oprindelse i afgrænsede områder, må kun flyttes inden for Unionen, hvis det opfylder de respektive betingelser i bilag II, afsnit 2, del B, punkt 1 og 3.

Træemballeringsmateriale med oprindelse i afgrænsede områder, der er etableret i overensstemmelse med artikel 7, må kun flyttes inden for Unionen, hvis det opfylder betingelserne i bilag II, afsnit 2, del C.

Artikel 6

Undersøgelser af skadegøreren

1.   Medlemsstaterne gennemfører hvert år officielle undersøgelser for forekomst af skadegøreren og kontrollerer, om der er tegn på, at skadegøreren har angrebet værtsplanter på deres område.

2.   Medlemsstaterne meddeler senest den 30. april hvert år resultaterne af disse undersøgelser til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. dog artikel 16, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF.

Artikel 7

Afgrænsede områder

1.   Hvis resultaterne af de i artikel 6, stk. 1, omhandlede undersøgelser bekræfter forekomst af skadegøreren i et område, eller hvis det på anden vis er dokumenteret, at skadegøreren er til stede, fastlægger den pågældende medlemsstat straks et afgrænset område bestående af det angrebne område og en stødpudezone, jf. bilag III, afsnit 1.

2.   Medlemsstaterne kan undlade at fastlægge afgrænsede områder som omhandlet i stk. 1, hvis de betingelser, der er fastsat i bilag III, afsnit 2, punkt 1, er opfyldt. I sådanne tilfælde træffer medlemsstaterne de foranstaltninger, der er fastsat i samme afsnits punkt 2.

3.   Medlemsstaterne træffer foranstaltninger i de afgrænsede områder, jf. bilag III, afsnit 3.

4.   Medlemsstaterne fastsætter tidsfrister for gennemførelsen af de i stk. 2 og 3 omhandlede foranstaltninger.

Artikel 8

Rapportering om foranstaltninger

1.   Medlemsstaterne forelægger senest den 30. april hvert år Kommissionen og de øvrige medlemsstater en rapport med en ajourført liste over alle afgrænsede områder fastlagt i henhold til artikel 7, herunder en beskrivelse af områderne og deres beliggenhed, med kort over deres afgrænsning, og foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet eller påtænker at træffe.

2.   I tilfælde, hvor medlemsstaten beslutter ikke at fastlægge et afgrænset område i henhold til artikel 7, stk. 2, skal rapporten indeholde data og forhold, der begrunder beslutningen.

3.   Hvis en medlemsstat i overensstemmelse med bilag III, afsnit 3, punkt 2, bestemmer at anvende foranstaltninger til begrænsning af skadegørerens udbredelse i stedet for udryddelsesforanstaltninger, skal den straks give Kommissionen og de øvrige medlemsstater en begrundet meddelelse herom.

Artikel 9

Efterkommelse af denne afgørelse

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse og tilpasser om nødvendigt de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af skadegøreren, for at bringe dem i overensstemmelse med denne afgørelse. De underretter straks Kommissionen om foranstaltningerne.

Artikel 10

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juni 2015.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2005/829/EF af 24. november 2005 om ophævelse af beslutning 1999/355/EF og 2001/219/EF (EUT L 311 af 26.11.2005, s. 39).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/138/EU af 1. marts 2012 om hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Unionen af Anoplophora chinensis (Forster) (EUT L 64 af 3.3.2012, s. 38).

(4)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(5)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No 5, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom, 2013.


BILAG I

ARTER AF VÆRTSPLANTER, JF. ARTIKEL 1, LITRA f)

 

Acer spp.

 

Aesculus spp.

 

Albizia spp.

 

Alnus spp.

 

Betula spp.

 

Buddleja spp.

 

Carpinus spp.

 

Celtis spp.

 

Cercidiphyllum spp.

 

Corylus spp.

 

Elaeagnus spp.

 

Fagus spp.

 

Fraxinus spp.

 

Hibiscus spp.

 

Koelreuteria spp.

 

Malus spp.

 

Melia spp.

 

Morus spp.

 

Platanus spp.

 

Populus spp.

 

Prunus spp.

 

Pyrus spp.

 

Quercus rubra

 

Robinia spp.

 

Salix spp.

 

Sophora spp.

 

Sorbus spp.

 

Tilia spp.

 

Ulmus spp.


BILAG II

1.   SÆRLIGE IMPORTKRAV

A.   Planter

1.

Planter med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, skal ledsages af et certifikat som omhandlet i artikel 13, stk. 1), nr. ii), i direktiv 2000/29/EF, hvor det i rubrikken »Tillægserklæring« angives, at:

a)

planterne i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted, der er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og som er beliggende i et skadegørerfrit område, der er fastlagt af den pågældende myndighed i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«; eller

b)

planterne i mindst to år forud for eksporten eller — for planter på under to år — i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, der er konstateret frit for skadegøreren i overensstemmelse med internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger:

i)

som er registreret og under tilsyn af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet, og

ii)

som årligt er blevet underkastet mindst to omhyggelige offentlige kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren, og

iii)

hvor planterne er blevet dyrket på et sted:

der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, og som er omgivet af en stødpudezone med en radius på mindst 2 km, hvor der årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren. Findes der forekomst af eller tegn på skadegøreren, træffes der straks udryddelsesforanstaltninger for at genoprette stødpudezonens status som fri for skadegøreren, og

iv)

hvor sendinger af planterne umiddelbart forud for eksporten er blevet underkastet en officiel omhyggelig offentlig kontrol for forekomst af skadegøreren, særlig i planternes stængler og grene. Denne kontrol skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode. Hvor sendinger indeholder planter med oprindelse i steder, som på fremstillingstidspunktet befandt sig i en stødpudezone, hvor der var blevet konstateret forekomst af eller tegn på skadegøreren, skal der foretages prøveudtagning af planterne i sendingen ved den destruktive metode i overensstemmelse med følgende skema:

Antal planter i partiet

Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode (antal planter, der skal destrueres)

1-4 500

10 % af det samlede parti

> 4 500

450

eller

c)

planterne er produceret ved brug af grundstammer, der opfylder kravene i litra b), podet med podekviste, der opfylder følgende krav:

i)

De podede podekviste er på eksporttidspunktet ikke mere end 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

ii)

De podede planter er blevet underkastet kontrol i overensstemmelse med litra b), nr. iv).

2.

Planter, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1, underkastes en omhyggelig offentlig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2004/103/EF (1). De anvendte kontrolmetoder skal sikre, at ethvert tegn på skadegøreren, særlig i planternes stængler og grene, påvises. Denne kontrol skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode, hvor det er relevant.

B.   Træ

1.

Træ, dog ikke i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, skal ledsages af et certifikat som omhandlet i artikel 13, stk. 1), nr. ii), i direktiv 2000/29/EF, hvor det i rubrikken »Tillægserklæring« angives:

a)

at træet har oprindelse i skadegørerfrie områder, som er fastlagt af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som vides at være frie for skadegøreren. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«; eller

b)

at træet er afbarket og har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne).

Hvis litra b) finder anvendelse, skal dette godtgøres ved mærket »HT« på træet eller på eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane.

2.

Træ i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme, skal ledsages af et certifikat som omhandlet i artikel 13, stk. 1), nr. ii), i direktiv 2000/29/EF, hvor det i rubrikken »Tillægserklæring« angives, at:

a)

at træet har oprindelse i skadegørerfrie områder, som er fastlagt af den nationale plantesundhedsmyndighed i oprindelseslandet i overensstemmelse med relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger, og som vides at være frie for skadegøreren. Navnet på det skadegørerfrie område skal være angivet i rubrikken »Oprindelsessted«; eller

b)

at træet er afbarket og har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne) eller

c)

at træet er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm.

3.

Træ, der er importeret i overensstemmelse med punkt 1 og 2, underkastes en omhyggelig offentlig kontrol på indførselsstedet eller på bestemmelsesstedet, der er fastsat i overensstemmelse med direktiv 2004/103/EF.

2.   BETINGELSER FOR FLYTNING

A.   Planter

1.

Planter med oprindelse (2) i afgrænsede områder må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/105/EØF (3), og i mindst to år forud for flytningen eller — for planter på under to år — i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted:

a)

der er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF (4), og

b)

som årligt er blevet underkastet mindst to omhyggelige officielle kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren; denne kontrol skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af planternes stængler og grene og

c)

hvor planterne er blevet dyrket på et sted:

der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller

hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, eller hvor der udføres målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af hvert parti af planter forud for flytning i overensstemmelse med nedenstående skema, og hvor der under alle omstændigheder årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren inden for en radius af mindst én kilometer omkring stedet, uden at der er fundet forekomst af eller tegn på skadegøreren.

Antal planter i partiet

Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode (antal planter, der skal destrueres)

1-4 500

10 % af det samlede parti

> 4 500

450

Grundstammer, der opfylder kravene i første afsnit, kan podes med podekviste, som ikke er dyrket under disse betingelser, men som er højst 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

2.

Planter, der ikke har oprindelse i de afgrænsede områder, men er indført til et produktionssted i sådanne områder, kan flyttes inden for Unionen, under forudsætning af at det pågældende produktionssted er i overensstemmelse med kravene i punkt 1, litra c), og kun hvis planterne ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF.

3.

Planter, der er importeret fra tredjelande, hvor skadegøreren vides at forekomme i henhold til afsnit 1, del A, må kun flyttes inden for Unionen, hvis de ledsages af plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF.

B.   Træ

1.

Træ, dog ikke i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i afgrænsede områder eller træ, som helt eller delvis har bevaret sin naturlige runding, og som ikke har oprindelse i, men er blevet indført i disse områder, må kun flyttes inden for Unionen, hvis det ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF. Plantepasset må kun udstedes, hvis det pågældende træ opfylder alle følgende krav:

a)

det er afbarket, og

b)

det har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« på træet eller på eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane.

2.

Træ, dog ikke i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i afgrænsede områder, må kun flyttes inden for Unionen, hvis det ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i overensstemmelse med direktiv 92/105/EØF, og det opfylder en af følgende betingelser:

a)

det er afbarket og har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), eller

b)

det er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm.

3.

Med hensyn til punkt 1 og 2 kan træet, hvis der ikke findes noget behandlings- eller forarbejdningsanlæg inden for det afgrænsede område, flyttes under officiel kontrol og under lukkede forhold, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes, til det nærmeste anlæg uden for det afgrænsede område med henblik på at sikre omgående behandling eller forarbejdning i overensstemmelse med nævnte punkter.

Affaldsmateriale hidrørende fra opfyldelsen af punkt 1 og 2 skal bortskaffes på en måde, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes uden for et afgrænset område.

Det officielle ansvarlige organ foretager intensiv overvågning på passende tidspunkter for forekomst af skadegøreren gennem kontroller på værtsplanter inden for et område med en radius på mindst én kilometer fra behandlings- eller forarbejdningsanlægget.

C.   Træemballeringsmateriale

Træemballeringsmateriale med oprindelse i afgrænsede områder må kun flyttes inden for Unionen, hvis det opfylder følgende betingelser:

a)

det har været underkastet en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger (ISPM) nr. 15 (5) om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel, og

b)

det bærer et mærke som specificeret i bilag II til nævnte internationale standard, med en angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling i overensstemmelse med denne standard.

Hvis der ikke findes noget behandlingsanlæg inden for det afgrænsede område, kan træemballeringsmaterialet flyttes under officiel kontrol og under lukkede forhold, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes, til det nærmeste behandlingsanlæg uden for det afgrænsede område med henblik på at sikre omgående behandling og mærkning i overensstemmelse med litra a) og b).

Affaldsmateriale hidrørende fra opfyldelsen af dette punkt skal bortskaffes på en måde, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes uden for et afgrænset område.

Det officielle ansvarlige organ foretager intensiv overvågning på passende tidspunkter for forekomst af skadegøreren gennem kontroller på værtsplanter inden for et område med en radius på mindst én kilometer fra behandlingsanlægget.


(1)  Kommissionens direktiv 2004/103/EF af 7. oktober 2004 om identitetskontrol og plantesundhedskontrol af planter, planteprodukter eller andre objekter opført i del B i bilag V til Rådets direktiv 2000/29/EF, som kan gennemføres et andet sted end indførselsstedet i Fællesskabet eller et sted i nærheden, og om fastsættelse af de nærmere bestemmelser i forbindelse med denne kontrol (EUT L 313 af 12.10.2004, s. 16).

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM No. 5 og Phytosanitary certificates — Reference Standard ISPM No. 12, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom, 2013.

(3)  Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december 1992 om en vis standardisering af plantepas til benyttelse ved flytning af en række planter, planteprodukter og andre genstande inden for Fællesskabet og om nærmere regler for udstedelse af sådanne plantepas samt betingelser og nærmere regler for erstatning af plantepas (EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22).

(4)  Kommissionens direktiv 92/90/EØF af 3. november 1992 om forpligtelser, som producenter og importører af planter, planteprodukter eller andet skal opfylde, og om nærmere regler for registrering af sådanne personer (EFT L 344 af 26.11.1992, s. 38).

(5)  Regulation of wood packaging material in international trade — Reference Standard ISPM No 15, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom, 2009.


BILAG III

FASTLÆGGELSE AF AFGRÆNSEDE OMRÅDER OG FORANSTALTNINGER SOM OMHANDLET I ARTIKEL 7

1.   FASTLÆGGELSE AF AFGRÆNSEDE OMRÅDER

1.

Afgrænsede områder skal omfatte følgende:

a)

en angrebet zone med bekræftet forekomst af skadegøreren, som omfatter alle planter med symptomer på angreb af skadegøreren, og

b)

en stødpudezone med en radius på mindst 2 km uden for grænsen til det angrebne område.

2.

Den nøjagtige afgrænsning af områderne baseres på solide videnskabelige principper, skadegørerens biologi, omfanget af angrebet, den særlige fordeling af værtsplanterne i det pågældende område samt bevis for, at skadegøreren er etableret. I tilfælde, hvor det ansvarlige officielle organ konkluderer, at det er muligt at udrydde skadegøreren, under hensyntagen til omstændighederne ved udbruddet, resultaterne af en specifik undersøgelse eller øjeblikkelig anvendelse af udryddelsesforanstaltninger, kan stødpudezonens radius nedsættes til ikke under 1 km uden for grænsen til det angrebne område. I tilfælde, hvor det ikke længere er muligt at udrydde skadegøreren, kan områdets radius ikke reduceres til under 2 km.

3.

Bekræftes forekomst af skadegøreren uden for det angrebne område, revurderes og ændres afgræsningen af det angrebne område og stødpudezonen i overensstemmelse hermed.

4.

Påvises skadegøreren ikke ved de i artikel 6, stk. 1, omhandlede undersøgelser og den i bilag III, afsnit 3, punkt 1, litra h), omhandlede overvågning i et afgrænset område i en periode, der omfatter mindst én livscyklus og yderligere et år, dog mindst fire på hinanden følgende år, kan denne afgrænsning ophæves. Den nøjagtige længde af en livscyklus afhænger af de oplysninger, der foreligger for det pågældende område eller en tilsvarende klimazone.

5.

Afgrænsningen kan også ophæves i tilfælde, hvor det efter yderligere undersøgelser findes godtgjort, at betingelserne i afsnit 2, punkt 1, er opfyldt.

2.   BETINGELSER, UNDER HVILKE DET IKKE ER NØDVENDIGT AT FASTLÆGGE ET AFGRÆNSET OMRÅDE

1.

I henhold til artikel 7, stk. 2, kan medlemsstaterne undlade at fastlægge et afgrænset område som omhandlet i artikel 7, stk. 1, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

det er godtgjort, enten at skadegøreren er blevet indslæbt i det pågældende område med de planter eller det træ, den blev fundet på, idet der er tegn på, at de pågældende planter eller det pågældende træ var angrebet før indslæbningen til det pågældende område, eller at der er tale om et isoleret tilfælde, som kan eller ikke kan sættes i umiddelbar forbindelse med en plante eller træ, og som ikke forventes at ville føre til etablering af skadegøreren, og

b)

det er fastslået, at skadegøreren ikke er etableret, og at det på grund af skadegørerens biologi og under hensyntagen til resultaterne af en specifik undersøgelse og udryddelsesforanstaltninger, som kan bestå i præventiv fældning og bortskaffelse af planter, efter at de er blevet undersøgt, ikke er muligt for skadegøreren at sprede og formere sig.

2.

Hvis betingelserne i punkt 1 er opfyldt, kan medlemsstaterne undlade at fastlægge afgrænsede områder, forudsat at de træffer følgende foranstaltninger:

a)

øjeblikkelige foranstaltninger for at sikre hurtig udryddelse af skadegøreren og udelukke muligheden for spredning

b)

overvågning i en periode, der omfatter mindst én livscyklus for skadegøreren og yderligere et år, dog mindst fire på hinanden følgende år, i en radius på mindst 1 km omkring de angrebne planter eller det angrebne træ eller det sted, hvor skadegøreren er fundet; i som minimum det første år skal overvågningen være regelmæssig og intensiv

c)

destruktion af alt angrebet plantemateriale eller træ

d)

tilbagesporing til angrebets oprindelse og sporing af planter eller af træ, der sættes i forbindelse med det pågældende angreb, i det omfang det er muligt, samt undersøgelse heraf for tegn på angreb; undersøgelsen skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode

e)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør

f)

andre foranstaltninger, der vil kunne bidrage til at udrydde skadegøreren, under hensyntagen til ISPM nr. 9 (1) og under anvendelse af en integreret metode i overensstemmelse med principperne i ISPM nr. 14 (2).

De i litra a)-f) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport som omhandlet i artikel 8.

3.   FORANSTALTNINGER, DER SKAL TRÆFFES I AFGRÆNSEDE OMRÅDER

1.

Medlemsstaterne træffer følgende foranstaltninger i afgrænsede områder for at udrydde skadegøreren:

a)

øjeblikkelig fældning af angrebne planter og planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt fuldstændig fjernelse af deres rødder; hvis der observeres larvegange under den angrebne plantes rodhals; i tilfælde, hvor de angrebne planter blev fundet uden for skadegørerens flyvetid, skal fældning og fjernelse ske før starten på den næste flyveperiode

b)

fældning af alle planter inden for en radius af 100 m omkring de angrebne planter og undersøgelse af disse planter for tegn på angreb; i særlige tilfælde, hvor et officielt ansvarligt organ konkluderer, at sådan fældning er uhensigtsmæssig på grund af planternes særlige samfundsmæssige, kulturelle eller miljømæssige værdi, undersøges hver enkelt plante inden for denne radius, der ikke skal fældes, grundigt og regelmæssigt for tegn på angreb, og der gennemføres tilsvarende foranstaltninger til at forhindre spredning af skadegøreren fra disse planter; de forhold, der ligger til grund for en sådan konklusion, skal sammen med en beskrivelse af foranstaltningen meddeles til Kommissionen i den i artikel 8 omhandlede rapport

c)

fjernelse, undersøgelse og bortskaffelse af planter, der er fældet i overensstemmelse med litra a) og b), og af deres rødder, hvis det er nødvendigt; der træffes alle nødvendige forholdsregler for at undgå spredning af skadegøreren under og efter fældning

d)

forhindring af enhver flytning af potentielt angrebet materiale fra det afgrænsede område

e)

tilbagesporing til angrebets oprindelse og sporing af planter og træ, der sættes i forbindelse med det pågældende angreb, i det omfang det er muligt, samt undersøgelse heraf for tegn på angreb; undersøgelsen skal omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode

f)

hvis det er relevant, udskiftning af planter med planter, der ikke er omfattet af definitionen af planter i denne afgørelse

g)

nedlæggelse af forbud mod plantning af nye planter på friland i et område som omhandlet i bilag III, afsnit 3, punkt 1, litra b), bortset fra produktionssteder som omhandlet i bilag II, afsnit 2

h)

intensiv overvågning af skadegørerens forekomst på værtsplanter med særligt fokus på stødpudezonen; overvågningen skal omfatte mindst én kontrol om året, hvor der anvendes teknikker, der kan registrere angreb i kronehøjde. Hvis det er relevant, foretager det ansvarlige officielle organ målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode. Antallet af prøver anføres i den i artikel 8 omhandlede rapport

i)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør, og til de foranstaltninger, der træffes mod indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegøreren, herunder betingelserne for flytning af planter og træ fra afgrænsede områder fastlagt i henhold til artikel 7

j)

om nødvendigt særlige foranstaltninger for at tage højde for særlige forhold eller komplikationer, som med rimelighed kan forventes at ville hindre, besværliggøre eller forsinke skadegørerens udryddelse, navnlig foranstaltninger vedrørende adgang til og passende udryddelse af alle planter, der er angrebet eller mistænkes for at være angrebet, uanset hvor de befinder sig, uanset om de er privat eller offentligt ejet, og uanset hvilken person eller enhed der har ansvaret for dem

k)

andre foranstaltninger, der vil kunne bidrage til at udrydde skadegøreren, under hensyntagen til ISPM nr. 9 og under anvendelse af en integreret metode i overensstemmelse med principperne i ISPM nr. 14.

De i litra a)-k) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport som omhandlet i artikel 8.

2.

Hvis resultaterne af de i artikel 6 omhandlede undersøgelser i mere end fire på hinanden følgende år har bekræftet forekomst af skadegøreren i et område, og det er godtgjort, at det ikke længere er muligt at udrydde skadegøreren, kan medlemsstaterne nøjes med at træffe foranstaltninger til at begrænse dens udbredelse i det pågældende område. Sådanne foranstaltninger skal som minimum omfatte følgende:

a)

fældning af angrebne planter og planter med symptomer på angreb af skadegøreren samt fuldstændig fjernelse af deres rødder; hvis der observeres larvegange under den angrebne plantes rodhals; fældningen skal påbegyndes omgående; i tilfælde, hvor de angrebne planter blev fundet uden for skadegørerens flyvetid, skal fældning og fjernelse dog ske før starten på den næste flyveperiode

b)

fjernelse, undersøgelse og bortskaffelse af de fældede planter og deres rødder, hvis det er nødvendigt; der træffes alle nødvendige forholdsregler for at undgå spredning af skadegøreren efter fældning

c)

forhindring af enhver flytning af potentielt angrebet materiale fra det afgrænsede område

d)

hvis det er relevant, udskiftning af planter med planter, der ikke er omfattet af definitionen af planter i denne afgørelse

e)

nedlæggelse af forbud mod plantning af nye planter på friland i et angrebet område som omhandlet i bilag III, afsnit 1, punkt 1, litra a), bortset fra produktionssteder som omhandlet i bilag II, afsnit 2

f)

intensiv overvågning af skadegørerens forekomst på værtsplanter med særligt fokus på stødpudezonen; overvågningen skal omfatte mindst én kontrol om året, hvor der anvendes teknikker, der kan registrere angreb i kronehøjde. Hvis det er relevant, foretager det ansvarlige officielle organ målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode. Antallet af prøver anføres i den i artikel 8 omhandlede rapport

g)

aktiviteter, der skal øge offentlighedens kendskab til den trussel, skadegøreren udgør, og til de foranstaltninger, der træffes mod indslæbning i og spredning inden for Unionen af skadegøreren, herunder betingelserne for flytning af planter og træ fra afgrænsede områder fastlagt i henhold til artikel 7

h)

om nødvendigt særlige foranstaltninger for at tage højde for særlige forhold eller komplikationer, som med rimelighed kan forventes at ville hindre, besværliggøre eller forsinke begrænsningen af skadegørerens udbredelse, navnlig foranstaltninger vedrørende adgang til og passende udryddelse af alle planter, der er angrebet eller mistænkes for at være angrebet, uanset hvor de befinder sig, uanset om de er privat eller offentligt ejet, og uanset hvilken person eller enhed der har ansvaret for dem

i)

andre foranstaltninger, der kan bidrage til at begrænse skadegørerens udbredelse.

De i litra a)-i) omhandlede foranstaltninger fremlægges i form af en rapport som omhandlet i artikel 8.


(1)  Guidelines for pest eradication programmes — Reference Standard ISPM No. 9, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom, 1998.

(2)  The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management — Reference Standard ISPM No. 14, sekretariatet for den internationale plantebeskyttelseskonvention, Rom, 2002.