13.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 138/1


UREDBA SVETA (EU) št. 478/2014

z dne 12. maja 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi s Somalijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/231/SZVP z dne 26. aprila 2010 o omejitvenih ukrepih proti Somaliji in razveljavitvi Skupnega stališča 2009/138/SZVP (1),

ob upoštevanju skupnega predloga Visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 147/2003 (2) je bila uvedena splošna prepoved zagotavljanja financiranja, finančne pomoči, tehničnih nasvetov, pomoči ali usposabljanja v zvezi z vojaškimi dejavnostmi kateri koli osebi, subjektu ali organu v Somaliji.

(2)

Varnostni svet Z N je 5. marca 2014 sprejel Resolucijo Varnostnega sveta ZN (RVSZN) 2142 (2014), s katero je ponovno potrdil embargo na orožje za Somalijo in do 25. oktobra 2014 podaljšal svojo odločitev, da se embargo na orožje ne uporablja za dobavo orožja, streliva ali vojaške opreme ali zagotavljanje nasvetov, pomoči ali usposabljanja, namenjenih izključno razvoju varnostnih sil zvezne vlade Somalije, da se zagotovi varnost za prebivalce Somalije, razen v zvezi z dobavo nekaterih predmetov iz priloge k RVSZN 2111 (2013), ki jih mora vnaprej odobriti Odbor za sankcije, ustanovljen v skladu z RVSZN 751 (1992).

(3)

RVSZN VSZN 2142 (2014) spreminja zahteve glede priglasitve dobave orožja, streliva ali vojaške opreme ali zagotavljanja nasvetov, pomoči ali usposabljanja za somalske varnostne sile, kot tudi glede postopka izvzetja v zvezi z dobavo predmetov iz Priloge k RVSZN 2111 (2013).

(4)

Svet je 12. maja 2014 sprejel Sklep 2014/270/SZVP (3) o spremembi Sklepa 2010/231/SZVP v skladu z RVSZN 2142 (2014). Nekatere od teh sprememb spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije, predvsem z namenom zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali.

(5)

Uredbo (ES) št. 147/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 147/2003 se spremeni:

člen 2a(e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

zagotavljanje financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja, povezanega z vojaškimi dejavnostmi, razen v zvezi s predmeti, določenimi v Prilogi III, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(i)

zadevni pristojni organ ugotovi, da je namen takšnega financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja izključno razvoj varnostnih sil zvezne vlade Somalije, da se zagotovi varnost za prebivalce Somalije, ter

(ii)

zvezna vlada Somalije ali država članica, ki zagotavlja financiranje, finančno pomoč, tehnično svetovanje, pomoč ali usposabljanje, pošlje odboru, ustanovljenemu na podlagi odstavka 11 RVSZN 751 (1992), uradno obvestilo v skladu z odstavkoma 3 in 4 RVSZN 2142 (2014) in odstavkom 16 RVSZN 2111 (2013) vsaj pet dni pred vsakršnim zagotavljanjem takšnega financiranja, finančne pomoči, tehničnega svetovanja, pomoči ali usposabljanja namenjenih izključno razvoju varnostnih sil zvezne vlade Somalije, da se zagotovi varnost za prebivalce Somalije;“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. maja 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  UL L 105, 27.4.2010, str. 17.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 147/2003 z dne 27. januarja 2003 o nekaterih omejitvenih ukrepih v zvezi s Somalijo (UL L 24, 29.1.2003, str. 2).

(3)  Sklep Sveta 2014/270/SZVP z dne 12. maja 2014 o spremembi Sklepa Sveta 2010/231/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji (glej stran 106 tega Uradnega lista).