28.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/81


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 320/2014

z dne 27. marca 2014

o spremembi Priloge VIII k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (1) ter zlasti člena 57a(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 57a(9) Uredbe (ES) št. 73/2009 je Hrvaška do 31. januarja 2014 uradno obvestila Komisijo o površini zemljišč, s katerih so bile odstranjene mine in ki so se začele znova uporabljati za kmetijske dejavnosti v letu 2013. Uradno obvestilo vključuje tudi ustrezen proračunski okvir za leto zahtevka 2014 in poznejša leta zahtevkov. V skladu z razporedom povečanj iz člena 121 Uredbe (ES) št. 73/2009 bi bilo treba Prilogo VIII k navedeni uredbi ustrezno spremeniti.

(2)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VIII k Uredbi (ES) št. 73/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 30, 31.1.2009, str. 16.


PRILOGA

Priloga VIII k Uredbi (ES) št. 73/2009 se spremeni:

1.

v preglednici 2 se v stolpcu za leto 2014 vnos za Hrvaško nadomesti z naslednjim:

(v tisoč EUR)

 

2014

„Hrvaška

114 180“

2.

v preglednici 3 se v stolpcu za leto 2014 vnos za Hrvaško nadomesti z naslednjim:

(v tisoč EUR)

 

2014

„Hrvaška

114 180“