28.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/24


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 317/2014

z dne 27. marca 2014

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (snovi CMR)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1), zlasti člena 68(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v vpisih od 28 do 30 prepoveduje, da se širši javnosti prodajajo snovi, razvrščene kot rakotvorne, mutagene in strupene za razmnoževanje (CMR), kategorij 1A ali 1B, ali zmesi, ki jih vsebujejo v koncentracijah nad določenimi mejnimi vrednostmi. Zadevne snovi so navedene v dodatkih 1 do 6 Priloge XVII.

(2)

Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) sta spremenili uredbi Komisije (EU) št. 618/2012 (3) in (EU) št. 944/2013 (4) z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku, da bi posodobili ali vključili nove harmonizirane razvrstitve CMR snovi.

(3)

Uredba (EU) št. 618/2012 določa novo usklajeno razvrstitev za naslednje snovi: indijev fosfid je razvrščen kot rakotvorna snov kategorije 1B, triksilil fosfat in 4-terc-Butilbenzojska kislina pa kot snovi, strupeni za razmnoževanje, kategorije 1B.

(4)

Uredba (EU) št. 944/2013 določa novo usklajeno razvrstitev za naslednje snovi: [smola, premogov katran, visoka temperatura] je razvrščena kot rakotvorna snov kategorije 1A; galijev arzenid je razvrščen kot rakotvorna snov kategorije 1B; [smola, premogov katran, visoka temperatura] je razvrščena kot mutagena snov kategorije 1B; [smola, premogov katran, visoka temperatura], epoksikonazol (ISO), nitrobenzen, diheksil ftalat, N-etil 2-pirolidon, amonijev pentadekafluorooktanoat, perfluorooktanojska kislina in 2-etilheksil 10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat so razvrščeni kot snovi, strupene za razmnoževanje, kategorije 1B.

(5)

Izvajalci lahko usklajene razvrstitve iz dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 začnejo uporabljati že prej, zato bi jim moralo biti omogočeno, da prostovoljno uporabljajo določbe iz te uredbe.

(6)

Dodatke 1 do 6 k Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 bi bilo treba v skladu s tem spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s prilogami I, II in III k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Priloga I k tej uredbi se začne uporabljati 1. aprila 2014.

Priloga II k tej uredbi se začne uporabljati 1. januarja 2015.

Priloga III k tej uredbi se začne uporabljati 1. aprila 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 618/2012 z dne 10. julija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 179, 11.7.2012, str. 3).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 944/2013 z dne 2. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 261, 3.10.2013, str. 5).


PRILOGA I

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni:

1.

V Dodatku 2 se v preglednico v skladu z vrstnim redom vpisov v preglednici vstavi naslednji vpis:

„indijev fosfid

015-200-00-3

244-959-5

22398-80-7“

 

2.

V Dodatku 6 se v preglednico v skladu z vrstnim redom vpisov v preglednici vstavita naslednja vpisa:

„triksilil fosfat

015-201-00-9

246-677-8

25155-23-1

 

4-terc-Butilbenzojska kislina

607-698-00-1

202-696-3

98-73-7“

 


PRILOGA II

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni:

1.

V Dodatku 2 se v preglednico v skladu z vrstnim redom vpisov v preglednici vstavi naslednji vpis:

„galijev arzenid

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0“

 

2.

V Dodatku 6 se v preglednico v skladu z vrstnim redom vpisov v preglednici vstavijo naslednji vpisi:

„epoksikonazol (ISO);

(2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oksiran

613-175-00-9

406-850-2

133855-98-8

 

nitrobenzen

609-003-00-7

202-716-0

98-95-3

 

diheksil ftalat

607-702-00-1

201-559-5

84-75-3

 

N-etil 2-pirolidon; 1-etilpirolidin-2-on

616-208-00-5

220-250-6

2687-91-4

 

amonijev pentadekafluorooktanoat

607-703-00-7

223-320-4

3825-26-1

 

perfluorooktanojska kislina

607-704-00-2

206-397-9

335-67-1

 

2-etilheksil-10-etil-4,4-dioktil-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoat

050-027-00-7

239-622-4

15571-58-1“

 


PRILOGA III

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni:

1.

V Dodatku 1 se v preglednico v skladu z vrstnim redom vpisov v preglednici vstavi naslednji vpis:

„smola, premogov katran, visoka temperatura;

(Ostanek destilacije visokotemperaturnega premogovega katrana. Črna trdna snov z zmehčiščem od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sestoji pretežno iz kompleksne zmesi tri- ali veččlenskih kondenziranih obročev aromatskih ogljikovodikov.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2“

 

2.

V Dodatku 2 se črta naslednji vpis:

„smola, premogov katran, visoka temperatura;

(Ostanek destilacije visokotemperaturnega premogovega katrana. Črna trdna snov z zmehčiščem od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sestoji pretežno iz kompleksne zmesi tri- ali veččlenskih kondenziranih obročev aromatskih ogljikovodikov.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2“

 

3.

V Dodatku 4 se v preglednico v skladu z vrstnim redom vpisov v preglednici vstavi naslednji vpis:

„smola, premogov katran, visoka temperatura;

(Ostanek destilacije visokotemperaturnega premogovega katrana. Črna trdna snov z zmehčiščem od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sestoji pretežno iz kompleksne zmesi tri- ali veččlenskih kondenziranih obročev aromatskih ogljikovodikov.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2“

 

4.

V Dodatku 6 se v preglednico v skladu z vrstnim redom vpisov v preglednici vstavi naslednji vpis:

„smola, premogov katran, visoka temperatura;

(Ostanek destilacije visokotemperaturnega premogovega katrana. Črna trdna snov z zmehčiščem od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Sestoji pretežno iz kompleksne zmesi tri- ali veččlenskih kondenziranih obročev aromatskih ogljikovodikov.)

648-055-00-5

266-028-2

65996-93-2“