26.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/12


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 305/2014

z dne 25. marca 2014

o izdaji dovoljenja za propionsko kislino, natrijev propionat in amonijev propionat kot krmne dodatke za vse živalske vrste, razen za prežvekovalce, prašiče in perutnino

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za propionsko kislino, natrijev propionat in amonijev propionat. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenemu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Navedeni zahtevek zadeva dovoljenje za propionsko kislino, natrijev propionat in amonijev propionat kot krmne dodatke za vse živalske vrste ter njihovo uvrstitev v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“. Zahtevek vključuje tudi druge uporabe istih snovi, za katere še ni bila sprejeta nobena odločitev. Dodatek je bil z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1222/2013 (2) dovoljen za deset let za prežvekovalce, prašiče in perutnino.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v mnenju z dne 16. novembra 2011 (3) navedla, da propionska kislina, natrijev propionat in amonijev propionat pod predlaganimi pogoji uporabe nimajo škodljivega vpliva na zdravje živali in ljudi ali na okolje. Navedla je tudi, da snovi izboljšajo aerobno stabilnost krme, ki se preprosto silira. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitskih metodah krmnih dodatkov, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena zadevnih snovi je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih snovi, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Snovi, ki so opredeljene v Prilogi in spadajo v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovolijo kot dodatki v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1222/2013 z dne 29. novembra 2013 o izdaji dovoljenja za propionsko kislino, natrijev propionat in amonijev propionat kot krmne dodatke za prežvekovalce, prašiče in perutnino (UL L 320, 30.11.2013, str. 16).

(3)  EFSA Journal (2011); 9(12):2446.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

mg/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki

1k280

propionska kislina

 

Sestava dodatka

Propionska kislina ≥ 99,5 %

 

Lastnosti aktivne snovi

Propionska kislina ≥ 99,5 %

C3H6O2 št. CAS: 79-09-4

Nehlapni ostanek ≤ 0,01 % pri sušenju pri 140 °C do konstantne teže

Aldehidi ≤ 0,1 %, izraženi kot formaldehid

Pridobljena s kemijsko sintezo

 

Analitska metoda  (1)

Določanje količine propionske kisline kot skupne propionske kisline v krmnem dodatku, premiksih in krmi: ionska izključitvena tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z lomnim količnikom (HPLC-RI)

Vse živalske vrste, razen prežvekovalcev, prašičev in perutnine

1.

Sočasna uporaba drugih organskih kislin je pri največjih dovoljenih odmerkih kontraindicirana.

2.

Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto silira (2).

3.

Pri hkratni uporabi drugih virov aktivne snovi njena vsebnost ne presega največje dovoljene vsebnosti.

4.

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju z dodatkom uporabljati zaščito za dihala, zaščito za oči, rokavice in zaščitno obleko.

15. april 2024

1k281

natrijev propionat

 

Sestava dodatka

Natrijev propionat ≥ 98,5 %

 

Lastnosti aktivne snovi

Natrijev propionat ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

št. CAS: 137-40-6

Izguba pri sušenju ≤ 4 %, določena z 2-urnim sušenjem pri 105 °C

V vodi netopna snov ≤ 0,1 %

Pridobljena s kemijsko sintezo

 

Analitska metoda  (1)

Določanje količine natrijevega propionata v krmnem dodatku:

1.

ionska izključitvena tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z detekcijo na osnovi lomnega količnika (HPLC-RI) – za določanje skupnega propionata; in

2.

atomska absorpcijska spektrometrija, AAS (EN ISO 6869) – za določanje skupnega natrija.

Določanje količine natrijevega propionata kot skupne propionske kisline v premiksih in krmi: ionska izključitvena tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z lomnim količnikom (HPLC-RI)

Vse živalske vrste, razen prežvekovalcev, prašičev in perutnine

1.

Sočasna uporaba drugih organskih kislin je pri največjih dovoljenih odmerkih kontraindicirana.

2.

Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto silira (2).

3.

Pri hkratni uporabi drugih virov aktivne snovi njena vsebnost ne presega največje dovoljene vsebnosti.

4.

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju z dodatkom uporabljati zaščito za dihala, zaščito za oči, rokavice in zaščitno obleko.

15. april 2024

1k284

amonijev propionat

 

Sestava dodatka

Pripravek amonijevega propionata ≥ 19,0 %, propionske kisline ≤ 80 % in vode ≤ 30 %

 

Lastnosti aktivne snovi

Amonijev propionat: C3H9O2N

št. CAS 17496-08-1

Pridobljena s kemijsko sintezo

 

Analitska metoda  (2)

Določanje količine amonijevega propionata v krmnem dodatku:

1.

ionska izključitvena tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z detekcijo na osnovi lomnega količnika (HPLC-RI) – za določanje skupnega propionata; in

2.

titracija z žvepleno kislino in natrijevim hidroksidom za določanje amoniaka.

Določanje količine amonijevega propionata kot skupne propionske kisline v premiksih in krmi: ionska izključitvena tekočinska kromatografija visoke ločljivosti z lomnim količnikom (HPLC-RI)

Vse živalske vrste, razen prežvekovalcev, prašičev in perutnine

1.

Sočasna uporaba drugih organskih kislin je pri največjih dovoljenih odmerkih kontraindicirana.

2.

Dodatek se uporablja v krmi, ki se preprosto silira (2).

3.

Pri hkratni uporabi drugih virov aktivne snovi njena vsebnost ne presega največje dovoljene vsebnosti.

4.

Zaradi varnosti je treba pri ravnanju z dodatkom uporabljati zaščito za dihala, zaščito za oči, rokavice in zaščitno obleko.

15. april 2024


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi (npr. cela rastlina koruze, ljuljka, stoklasa ali pulpa sladkorne pese). Uredba Komisije (ES) št. 429/2008 (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).