26.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 303/2014

z dne 25. marca 2014

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 673/2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 673/2005 z dne 25. aprila 2005 o vzpostavitvi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (1) in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ker Združene države Amerike niso uskladile Zakona o trajnem dampingu in izravnavi s subvencijami („CDSOA“) s svojimi obveznostmi iz sporazumov Svetovne trgovinske organizacije (STO), je bila z Uredbo (ES) št. 673/2005 s 1. majem 2005 uvedena dodatna carina ad valorem v višini 15 % za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike. V skladu z dovoljenjem STO za začasni preklic uporabe koncesij za Združene države Komisija vsako leto prilagodi stopnjo začasnega preklica obsegu razveljavitev ali omejitev, ki jih CDSOA povzroči Evropski uniji v navedenem času.

(2)

Izplačila po CDSOA za zadnje leto, za katero so podatki na voljo, se nanašajo na razdelitev protidampinških in izravnalnih dajatev, pobranih v proračunskem letu 2013 (od 1. oktobra 2012 do 30. septembra 2013). Na podlagi podatkov, ki jih je objavila Carinska in mejna zaščita Združenih držav, je obseg razveljavitev ali omejitev, povzročenih Uniji, preračunan na 872685 USD.

(3)

Obseg razveljavitev ali omejitev in posledično stopnja začasnega preklica sta se zmanjšala. Vendar stopnje začasnega preklica ni mogoče prilagoditi obsegu razveljavitev ali omejitev z dodajanjem izdelkov na seznam v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 673/2005 ali z odstranitvijo z njega. Zato Komisija v skladu s členom 3(1)(e) navedene uredbe ne sme spreminjati seznama izdelkov v Prilogi I, lahko pa spremeni stopnjo dodatne dajatve, da prilagodi stopnjo začasnega preklica obsegu razveljavitev ali omejitev. Zato je tri izdelke na seznamu v Prilogi I treba ohraniti na seznamu, stopnjo dodatne uvozne dajatve pa je treba spremeniti in jo določiti v višini 0,35 %.

(4)

Učinek dodatne uvozne dajatve ad valorem v višini 0,35 % na uvoz izdelkov iz Priloge I iz Združenih držav Amerike predstavlja v času enega leta vrednost trgovine, nižjo od 872 685 USD.

(5)

Da ne bi prišlo do zamud pri uporabi spremenjene stopnje dodatne uvozne dajatve, mora ta uredba začeti veljati na dan objave.

(6)

Uredbo (ES) št. 673/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za povračilne ukrepe v trgovini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 673/2005 se spremeni:

1.

člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

Za izdelke s poreklom iz Združenih držav Amerike, navedene v Prilogi I k tej uredbi, se poleg carine, ki se uporablja v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 (2), uvede dajatev ad valorem v višini 0,35 %.

2.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 110, 30.4.2005, str. 1.

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.“;


PRILOGA

„PRILOGA I

Izdelki, za katere se uvedejo dodatne dajatve, so označeni z osemmestnimi oznakami KN. Opis izdelkov, ki se uvrščajo pod te oznake, je v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1810/2004 (2).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00

6204 62 31


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(2)  UL L 327, 30.10.2004, str. 1.“