18.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/37


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 272/2014

z dne 17. marca 2014

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 297/95 v zvezi s prilagoditvijo pristojbin Evropske agencije za zdravila stopnji inflacije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 297/95 z dne 10. februarja 1995 o pristojbinah, ki se plačujejo Evropski agenciji za vrednotenje zdravil (1), in zlasti petega odstavka člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 67(3) Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2) so prihodki Evropske agencije za zdravila (v nadaljnjem besedilu: Agencija) sestavljeni iz prispevka Unije in pristojbin, ki jih Agenciji plačajo podjetja. Uredba (ES) št. 297/95 določa vrste in višine takšnih pristojbin.

(2)

Navedene pristojbine bi bilo treba prilagoditi s sklicevanjem na stopnjo inflacije leta 2013. Stopnja inflacije v Uniji, kakor jo je objavil Statistični urad Evropske unije (Eurostat), je leta 2013 znašala 1,5 %.

(3)

Zaradi poenostavitve bi bilo treba prilagojene višine pristojbin zaokrožiti na najbližjih 100 EUR.

(4)

Uredbo (ES) št. 297/95 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Zaradi pravne varnosti se ta uredba ne bi smela uporabljati za veljavne vloge, ki so 1. aprila 2014 še nerešene.

(6)

V skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 297/95 je treba prilagoditev izvesti z učinkom od 1. aprila 2014. Zato je primerno, da začne ta uredba veljati takoj in se uporablja od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 297/95 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točka (a) se spremeni:

v prvem pododstavku se „274 400 EUR“ nadomesti z „278 500 EUR“,

v drugem pododstavku se „27 500 EUR“ nadomesti s „27 900 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 900 EUR“ nadomesti s „7 000 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „106 500 EUR“ nadomesti s „108 100 EUR“,

v drugem pododstavku se „177 300 EUR“ nadomesti s „180 000 EUR“,

v tretjem pododstavku se „10 600 EUR“ nadomesti z „10 800 EUR“,

v četrtem pododstavku se „6 900 EUR“ nadomesti s „7 000 EUR“;

(iii)

točka (c) se spremeni:

v prvem pododstavku se „82 400 EUR“ nadomesti s „83 600 EUR“,

v drugem pododstavku se „20 600 EUR do 61 800 EUR“ nadomesti z „20 900 EUR do 62 700 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 900 EUR“ nadomesti s „7 000 EUR“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

prvi pododstavek točke (a) se spremeni:

„6 900 EUR“ se nadomesti s „7 000 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „82 400 EUR“ nadomesti s „83 600 EUR“,

v drugem pododstavku se „20 600 EUR do 61 800 EUR“ nadomesti z „20 900 EUR do 62 700 EUR“;

(c)

v odstavku 3 se „13 600 EUR“ nadomesti s „13 800 EUR“;

(d)

v odstavku 4 se „20 600 EUR“ nadomesti z „20 900 EUR“;

(e)

v odstavku 5 se „6 900 EUR“ nadomesti s „7 000 EUR“;

(f)

odstavek 6 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se „98 400 EUR“ nadomesti z „99 900 EUR“;

(ii)

v drugem pododstavku se „24 500 EUR do 73 800 EUR“ nadomesti s „24 900 EUR do 74 900 EUR“;

2.

v členu 4 se „68 400 EUR“ nadomesti z „69 400 EUR“;

3.

člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točka (a) se spremeni:

v prvem pododstavku se „137 300 EUR“ nadomesti s „139 400 EUR“,

v drugem pododstavku se „13 600 EUR“ nadomesti s „13 800 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 900 EUR“ nadomesti s „7 000 EUR“,

četrti pododstavek se spremeni:

„68 400 EUR“ se nadomesti z „69 400 EUR“,

„6 900 EUR“ se nadomesti s „7 000 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „68 400 EUR“ nadomesti z „69 400 EUR“,

v drugem pododstavku se „116 000 EUR“ nadomesti s „117 700 EUR“,

v tretjem pododstavku se „13 600 EUR“ nadomesti s „13 800 EUR“,

v četrtem pododstavku se „6 900 EUR“ nadomesti s „7 000 EUR“,

peti pododstavek se spremeni:

„34 300 EUR“ se nadomesti s „34 800 EUR“,

„6 900 EUR“ se nadomesti s „7 000 EUR“;

(iii)

točka (c) se spremeni:

v prvem pododstavku se „34 300 EUR“ nadomesti s „34 800 EUR“,

v drugem pododstavku se „8 600 EUR do 25 700 EUR“ nadomesti z „8 700 EUR do 26 100 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 900 EUR“ nadomesti s „7 000 EUR“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

točka (a) se spremeni:

„6 900 EUR“ se nadomesti s „7 000 EUR“;

(ii)

točka (b) se spremeni:

v prvem pododstavku se „41 100 EUR“ nadomesti z „41 700 EUR“,

v drugem pododstavku se „10 300 EUR do 30 900 EUR“ nadomesti z „10 500 EUR do 31 400 EUR“,

v tretjem pododstavku se „6 900 EUR“ nadomesti s „7 000 EUR“;

(c)

v odstavku 3 se „6 900 EUR“ nadomesti s „7 000 EUR“;

(d)

v odstavku 4 se „20 600 EUR“ nadomesti z „20 900 EUR“;

(e)

v odstavku 5 se „6 900 EUR“ nadomesti s „7 000 EUR“;

(f)

odstavek 6 se spremeni:

(i)

v prvem pododstavku se „32 800 EUR“ nadomesti s „33 300 EUR“;

(ii)

v drugem pododstavku se „8 200 EUR do 24 500 EUR“ nadomesti z „8 300 EUR do 24 900 EUR“;

4.

v členu 6 se „41 100 EUR“ nadomesti z „41 700 EUR“;

5.

člen 7 se spremeni:

(a)

v prvem odstavku se „68 400 EUR“ nadomesti z „69 400 EUR“;

(b)

v drugem odstavku se „20 600 EUR“ nadomesti z „20 900 EUR“;

6.

člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

v drugem pododstavku se „82 400 EUR“ nadomesti s „83 600 EUR“;

(ii)

v tretjem pododstavku se „41 100 EUR“ nadomesti s „41 700 EUR“;

(iii)

v četrtem pododstavku se „20 600 EUR do 61 800 EUR“ nadomesti z „20 900 EUR do 62 700 EUR“;

(iv)

v petem pododstavku se „10 300 EUR do 30 900 EUR“ nadomesti z „10 500 EUR do 31 400 EUR“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

v drugem pododstavku se „274 400 EUR“ nadomesti s „278 500 EUR“;

(ii)

v tretjem pododstavku se „137 300 EUR“ nadomesti s „139 400 EUR“;

(iii)

v petem pododstavku se „3 000 EUR do 236 500 EUR“ nadomesti s „3 000 EUR do 240 000 EUR“;

(iv)

v šestem pododstavku se „3 000 EUR do 118 400 EUR“ nadomesti s „3 000 EUR do 120 200 EUR“;

(c)

v odstavku 3 se „6 900 EUR“ nadomesti s „7 000 EUR“.

Člen 2

Ta uredba se ne uporablja za veljavne vloge, ki so 1. aprila 2014 še nerešene.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 35, 15.2.1995, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1).