14.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 74/33


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 245/2014

z dne 13. marca 2014

o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1), zlasti členov 7(5) in 7(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 (2) določa tehnične zahteve in upravne postopke za letalsko osebje v civilnem letalstvu.

(2)

Nekatere države članice so ugotovile, da zahteve iz Uredbe (EU) št. 1178/2011 nalagajo neupravičeno in nesorazmerno upravno ali gospodarsko breme državam članicam samim ali interesnim skupinam, zato so zahtevale odstopanja od nekaterih zahtev v skladu s členom 14(6) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(3)

Evropska agencija za varnost v letalstvu je analizirala zahteve za odstopanje, ta analiza pa je bila podlaga za priporočilo Komisiji, naj sprejme določena odstopanja.

(4)

Države članice so v Uredbi Komisije št. 1178/2011 odkrile tudi številne redakcijske napake, ki povzročajo nehotene težave pri izvajanju Uredbe.

(5)

Zato bi bilo treba obstoječe zahteve spremeniti, da se uvedejo odstopanja, ki imajo jasen zakonodajni učinek, in da se popravijo redakcijske napake.

(6)

Nadalje Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 v Prilogi I (Del FCL) določa zahteve za usposabljanje in preverjanje za rating za instrumentalno letenje (IR). Te zahteve za IR temeljijo na prejšnjih zahtevah JAR-FCL in ugotovljeno je bilo, da jih je treba revidirati.

(7)

Zato bi bilo treba uvesti dodatne zahteve za usposabljanje za letenje v instrumentalnih meteoroloških pogojih in posebne zahteve za operacije letenja z jadralnimi letali v oblakih.

(8)

Da bi zagotovili, da se za pridobitev teh ratingov upošteva usposabljanje za instrumentalno letenje, ki je potekalo pred začetkom veljavnosti te uredbe, oziroma izkušnje z instrumentalnim letenjem, pridobljene pred začetkom veljavnosti te uredbe, bi bilo treba določiti pogoje za upoštevanje tega usposabljanja oziroma pridobljenih izkušenj.

(9)

Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da upoštevajo izkušnje z instrumentalnim letenjem imetnika ratinga tretje države, kadar se lahko zagotovi stopnja varnosti, določena z Uredbo (ES) št. 216/2008. Določiti bi bilo treba tudi pogoje za priznavanje teh izkušenj.

(10)

Za zagotovitev nemotenega prehoda in visoke enotne stopnje varnosti civilnega letalstva v Evropski uniji bi morali izvedbeni ukrepi odražati najsodobnejšo tehnologijo, vključno z najboljšimi praksami, ter znanstveni in tehnični napredek na področju usposabljanja pilotov. Ob upoštevanju posebnih potreb pilotov splošnega letalstva v Evropi bi bilo treba v tem sklopu pravil ustrezno obravnavati in odraziti tehnične zahteve in upravne postopke, ki jih je odobrila Mednarodna organizacija civilnega letalstva, ter že določene zahteve iz Priloge I (Del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 in obstoječo nacionalno zakonodajo, ki zadeva določene nacionalne posebnosti.

(11)

Agencija je pripravila osnutek izvedbenih predpisov in jih predložila Komisiji kot mnenje v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(12)

Državam članicam, ki so vzpostavile nacionalni sistem izdajanja dovoljenj pilotom za letenje v instrumentalnih meteoroloških pogojih (IMC) z omejenimi privilegiji, ki je omejeno na nacionalni zračni prostor države članice, ter ki lahko predložijo dokaze, da je sistem varen in da obstaja posebna lokalna potreba, bi bilo treba še naprej dovoliti, da izdajajo takšna dovoljenja za omejeno obdobje, če izpolnjujejo določene pogoje.

(13)

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 (3) dopušča, da se nekateri leti, kot so leti z deljenimi stroški in uvodni leti izvajajo v skladu s pravili, ki veljajo za nekomercialne operacije nekompleksnih zrakoplovov. Zato je treba zagotoviti, da so privilegiji pilotov iz Uredbe (EU) št. 1178/2011 usklajeni s tem pristopom.

(14)

Zato bi bilo treba dovoliti, da lete kategorij, določenih v Uredbi (EU) št. 965/2012, pilotirajo imetniki licenc PPL, SPL, BPL ali LAPL.

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Evropske agencije za varnost v letalstvu, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008.

(16)

Uredbo (EU) št. 1178/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

1)

Člen 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 3

Licenciranje pilotov in izdaja zdravniških spričeval

1.   Ne glede na člen 8 te uredbe, piloti zrakoplova iz člena 4(1)(b) in (c) ter člena 4(5) Uredbe (ES) št. 216/2008 izpolnjujejo tehnične zahteve in upravne postopke iz Priloge I in Priloge IV k tej uredbi.

2.   Ne glede na privilegije imetnikov licenc, kot so določeni v Prilogi I k tej uredbi, lahko imetniki pilotskih licenc, izdanih v skladu s poddelom B ali C Priloge I k tej uredbi, opravljajo lete iz člena 6(4a) Uredbe (EU) št. 965/2012. To ne posega v skladnost s kakršnimi koli dodatnimi zahtevami za prevoz potnikov ali razvoj komercialnih operacij iz poddelov B ali C Priloge I k tej uredbi.“

2)

Členu 4 se doda naslednji odstavek 8:

„8.   Do 8. aprila 2019 lahko država članica izda pilotu dovoljenje za izvajanje določenih omejenih privilegijev za pilotiranje letal po pravilih instrumentalnega letenja, in sicer preden le-ta izpolnjuje vse zahteve, potrebne za izdajo ratinga za instrumentalno letenje v skladu s to uredbo, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(a)

država članica ta dovoljenja izda samo v primerih, ko to opravičujejo posebne lokalne potrebe, ki jim ni mogoče zadostiti z ratingi, določenimi s to uredbo;

(b)

obseg privilegijev, ki so odobreni z dovoljenjem, temelji na oceni varnostnega tveganja, ki jo opravi država članica, pri tem pa se upošteva obseg usposabljanja, ki je potreben za načrtovano stopnjo usposobljenosti pilotov, ki jo je treba doseči;

(c)

privilegiji, ki izhajajo iz dovoljenj, so omejeni na zračni prostor nacionalnega ozemlja države članice ali njegovih delov;

(d)

dovoljenja se izdajo prosilcem, ki so zaključili ustrezno usposabljanje z usposobljenimi inštruktorji in so dokazali zahtevane sposobnosti usposobljenemu izpraševalcu, kakor je določila država članica;

(e)

država članica obvesti Komisijo, EASA in druge države članice o posebnostih tega dovoljenja, vključno z njegovo utemeljitvijo in oceno varnostnega tveganja;

(f)

država članica spremlja dejavnosti, povezane z dovoljenjem, da zagotovi sprejemljivo stopnjo varnosti in ustrezno ukrepa, če se pojavi povečano tveganje ali kakršni koli pomisleki glede varnosti;

(g)

države članice pregledajo varnostne vidike izdaje dovoljenj in Komisiji predložijo poročilo najpozneje do 8. aprila 2017.“

3)

V členu 12 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Ne glede na prvi odstavek se lahko države članice odločijo, da do 8. aprila 2015 ne uporabljajo določb te uredbe za pilote z licenco in ustreznim zdravniškim spričevalom, ki ju izda tretja država, vključena v nekomercialne operacije zračnega prevoza z zrakoplovi iz člena 4(1)(b) ali (c) Uredbe (ES) št. 216/2008.“

4)

Priloge I, II, III in VI se spremenijo v skladu s Prilogami k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 143, 30.4.2004, str. 76.

(2)  UL L 311, 25.11.2011, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).


PRILOGA I

Priloga I (del FCL) k Uredbi (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

1)

Naslov FCL.015 se nadomesti z naslednjim:

FCL.015 Vloga za izdajo in izdaja, podaljšanje veljavnosti ter obnova licenc, ratingov in spričeval, certifikatov in potrdil

2)

FCL.020 se nadomesti z naslednjim:

FCL.020 Pilot pripravnik

(a)

Pilot pripravnik ne izvaja samostojnega leta, če mu tega ne dovoli inštruktor letenja in če ga ta ne nadzoruje.

(b)

Pilot pripravnik je pred prvim samostojnim letom star najmanj:

(1)

za letala, helikopterje in zračne ladje: 16 let;

(2)

za jadralna letala in balone: 14 let.“

3)

FCL.025 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

FCL.025 Preizkus teoretičnega znanja za izdajo licenc in ratingov

(b)

v točki (a) se odstavka (1) in (2) nadomestita z naslednjim:

„(1)

Kandidati opravijo celoten sklop preizkusov teoretičnega znanja za določeno licenco ali rating, ki je v pristojnosti ene države članice.

(2)

Kandidati lahko opravljajo preizkus teoretičnega znanja samo, če jih priporoči odobrena organizacija za usposabljanje (ATO), odgovorna za njihovo usposabljanje, potem ko so na zadovoljivi ravni opravili ustrezne dele teoretičnega usposabljanja.“

(c)

točka (b) se spremeni:

(i)

odstavek (1) se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Pisni preizkus teoretičnega znanja uspešno opravi kandidat, ki doseže najmanj 75 % možnih točk po izpitni poli. Kazenske točke se ne dodeljujejo.“

(ii)

odstavek 3 in drugi pododstavek točke (b) se nadomestita z naslednjim:

„(3)

Če kandidat v štirih poskusih ne opravi uspešno pisnih preizkusov teoretičnega znanja katere izmed izpitnih pol ali ne opravi vseh preizkusov v šestih poskusih ali obdobju iz odstavka (2), ponovno opravlja celoten sklop pisnih preizkusov.

Kandidat se pred ponovnim opravljanjem preizkusov teoretičnega znanja udeleži dodatnega usposabljanja, ki ga organizira ATO. Obseg in področje potrebnega usposabljanja določi ATO na podlagi potreb kandidata.“

(d)

v odstavku (1) točke (c) se točka (ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii)

za izdajo licence poklicnega pilota letala, ratinga za instrumentalno letenje (IR) ali ratinga za instrumentalno letenje na ruti (EIR) za obdobje 36 mesecev;“

4)

FCL.035 se spremeni:

(a)

točka (a) se spremeni:

(i)

odstavek (1) in prvi stavek odstavka 2 se nadomestita z naslednjim:

„(1)

Razen, če ni v tem delu drugače določeno, je bil čas letenja, ki se upošteva za licenco, rating ali certifikat, opravljen v isti kategoriji zrakoplovov, za katero se zaprosi za licenco, rating, spričevalo, potrdilo ali certifikat.

(2)

PIC ali let z inštruktorjem.“

(ii)

odstavek (3) se nadomesti z naslednjim:

„(3)

čas letenja kot kopilot ali PICUS. Razen če ni v tem delu drugače določeno, se lahko imetniku pilotske licence, ki opravlja naloge kopilota ali PICUS, pri skupnem času letenja, zahtevanem za pilotsko licenco višje stopnje, upošteva celoten čas letenja, ki ga je kandidat opravil kot kopilot.“

(b)

točka (b) se spremeni:

(i)

odstavek (1) se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus teoretičnega znanja za licenco prometnega pilota, se prizna izpolnjevanje zahtev glede teoretičnega znanja za licenco pilota lahkega zrakoplova, licenco športnega pilota, licenco poklicnega pilota in, razen za helikopterje, za IR in EIR v isti kategoriji zrakoplovov.“

(ii)

doda se naslednji odstavek (5):

„(5)

Ne glede na točko (b)(3) se imetniku IR(A), ki je opravil na sposobnosti temelječ modularni tečaj za IR(A), to v celoti upošteva pri zahtevah za teoretično usposabljanje in preverjanje za IR v drugi kategoriji zrakoplovov, kadar je opravil tudi teoretično usposabljanje in preverjanje za del tečaja v zvezi z IFR, ki se zahteva v skladu s FCL.720.A.(b)(2)(i).“

5)

FCL.055 se spremeni:

(a)

uvodni del točke (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

Posebne zahteve za imetnike ratinga za instrumentalno letenje (IR) ali instrumentalnega ratinga za rute (EIR). Na glede na predhodne odstavke imetniki IR ali EIR dokažejo sposobnost, da znajo uporabljati angleški jezik na ravni, ki jim omogoča, da:“

(b)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

Znanje jezika in uporaba angleščine za imetnike IR ali EIR se dokažeta z ocenjevalno metodo, ki jo določi pristojni organ.“

6)

V FCL.060 se odstavek 3 točke (b) nadomesti z naslednjim:

„(3)

kot kopilot med križarjenjem, razen če:

(i)

izpolnjuje zahteve iz (b)(1); ali

(ii)

je v zadnjih 90 dneh preletel najmanj tri sektorje kot nadomestni pilot med križarjenjem na zrakoplovu istega tipa ali razreda; ali

(iii)

je opravil usposabljanje za pridobitev najnovejših izkušenj in osvežitveno usposabljanje za letenje na FFS v časovnih presledkih, ki niso bili daljši od 90 dni. To osvežitveno usposabljanje se lahko združi z operatorjevim osvežitvenim usposabljanjem iz ustreznih zahtev dela ORO.“

7)

V FCL.105.A se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Imetniki LAPL(A) lahko vozijo potnike po izdaji licence šele, ko opravijo deset ur letenja kot PIC na letalih ali TMG.“

8)

V FCL.105.S se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Imetniki LAPL(S) lahko vozijo potnike po izdaji licence šele, ko opravijo deset ur letenja ali 30 vzletov kot PIC na jadralnih letalih ali motornih jadralnih letalih.“

9)

FCL.105.B se nadomesti z naslednjim:

FCL.105.B LAPL(B) — Privilegiji

Privilegiji imetnika LAPL za balone so, da lahko deluje kot PIC na toplozračnih balonih ali toplozračnih ladjah z največjo prostornino ovoja 3 400 m3 ali plinskih balonih z največjo prostornino ovoja 1 260 m3, na katerih so največ trije potniki, tako da na zrakoplovu niso nikoli več kot štiri osebe.“

10)

V FCL.110.B se naslov nadomesti z naslednjim:

11)

V FCL.235 se odstavek (2) točke (c) nadomesti z naslednjim:

„(2)

Kandidat, ki ne opravi uspešno katere koli naloge iz dela, ni opravil celotnega dela. Kandidat, ki ne opravi uspešno samo enega dela, znova opravlja samo zadevni del. Kandidat, ki ne opravi uspešno več delov, ni opravil celotnega preizkusa.“

12)

V FCL.205.A se odstavek (3) točke (b) nadomesti z naslednjim:

„(3)

usposabljanje, preizkušanje in preverjanje za ratinge ali potrdila iz te licence.“

13)

V FCL.205.H se odstavek (3) točke (b) nadomesti z naslednjim:

„(3)

usposabljanje, preizkušanje in preverjanje za ratinge ali spričevala in potrdila iz te licence.“

14)

V FCL.205.As se odstavek (3) točke (b) nadomesti z naslednjim:

„(3)

usposabljanje, preizkušanje in preverjanje za ratinge ali potrdila iz te licence.“

15)

V FCL.205.S se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Ne glede na točko (b)(2) lahko imetnik SPL s privilegiji inštruktorja ali izpraševalca prejme plačilo za:

(1)

izvajanje usposabljanja za letenje za LAPL(S) ali SPL;

(2)

izvedbo preizkusa praktične usposobljenosti in preverjanja strokovnosti za navedeni licenci;

(3)

usposabljanje, preizkušanje in preverjanje za ratinge in potrdila iz teh licenc.“

16)

FCL.205.B se spremeni:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Privilegiji imetnika BPL so, da deluje kot PIC na balonih.“

(b)

odstavek (3) točke (c) se nadomesti z naslednjim:

„(3)

usposabljanje, preizkušanje in preverjanje za ratinge in spričevala iz teh licenc.“

17)

V FCL.230.B se odstavek (2) točke (a) nadomesti z naslednjim:

„(2)

En let za usposabljanje z inštruktorjem v balonu iz ustreznega razreda in iz največje skupine, za katere imajo privilegije;“

18)

V FCL.510.A se odstavek (2) točke (c) nadomesti z naslednjim:

„(2)

Imetnikom licence letalskega inženirja, izdane v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi, se prizna 50 % ur letenja, ki so jih opravili kot letalski inženirji, vendar največ 250 ur. Teh 250 ur se lahko upošteva pri zahtevi po 1 500 urah iz odstavka (b) in 500 urah iz odstavka (b)(1), če število upoštevanih ur pri nobenem od navedenih odstavkov ne presega 250 ur.“

19)

FCL.600 se nadomesti z naslednjim:

FCL.600 IR — Splošno

Razen v primerih iz FCL.825 lahko operacije po IFR na letalu, helikopterju, zračni ladji ali zrakoplovu z navpičnim vzletanjem/pristajanjem izvajajo samo imetniki PPL, CPL, MPL in ATPL z IR, ki ustreza kategoriji zrakoplovov, oziroma med preizkusom praktične usposobljenosti oziroma med letenjem z inštruktorjem.“

20)

FCL.610 se spremeni:

(a)

v odstavku (1) točke (a) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

privilegije za nočno letenje v skladu s FCL.810, če se bodo privilegiji IR uporabljali ponoči; ali“

(b)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

so opravili najmanj 50 ur preletov kot PIC na letalih, TMG, helikopterjih ali zračnih ladjah, od tega najmanj deset ur v ustrezni kategoriji zrakoplovov, pri zračnih ladjah pa 20 ur.“

21)

V FCL.615 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Preverjanje znanja. Kandidati dokažejo raven teoretičnega znanja, ki ustreza odobrenim privilegijem, iz naslednjih predmetov:

letalsko pravo,

splošno poznavanje zrakoplovov – inštrumenti,

načrtovanje letenja in spremljanje,

človeško delovanje,

meteorologija,

radijska navigacija,

IFR sporazumevanje.“

22)

V FCL.625.H se odstavek (2) točke (a) nadomesti z naslednjim:

„(2)

kadar ni združeno s podaljšanjem veljavnosti ratinga za tip, opravijo samo del 5 in ustrezne dele dela 1 preverjanja strokovnosti iz dodatka 9 k temu delu za ustrezen tip helikopterja. V tem primeru je mogoče uporabiti FTD 2/3 ali FFS, ki predstavlja ustrezen tip helikopterja, vendar se vsaj vsak drugi preizkus strokovne usposobljenosti za podaljšanje veljavnosti IR(H) v navedenih okoliščinah opravi v helikopterju.“

23)

V FCL.710 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Če pilot različice ni upravljal dve leti po izobraževanju o razlikah, mora za ohranitev privilegijev opraviti dodatno izobraževanje o razlikah ali preizkus strokovne usposobljenosti za zadevno različico, razen za tipe ali različice v okviru ratingov za razred zrakoplovov z enim batnim motorjem ali TMG.“

24)

V FCL.725 se odstavek (4) točke (b) nadomesti z naslednjim:

„(4)

Za letala z enim pilotom, razvrščena kot visoko zmogljiva letala, je preizkus pisni, vključuje pa najmanj 100 vprašanj z izbirnimi odgovori, ki ustrezno zajemajo predmete učnega načrta.“

25)

V FCL.720.A se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

Ne glede na točko (d) lahko država članica izda rating za tip z omejenimi privilegiji za letala z več piloti, ki imetniku takega ratinga omogoča, da opravlja naloge kopilota med križarjenjem nad nivojem letenja 200, če imata dva druga člana posadke rating tipa v skladu s točko (d).“

26)

V FCL.740.A se odstavek (4) točke (a) nadomesti z naslednjim:

„(4)

Podaljšanje veljavnosti ratinga za instrumentalno letenje na ruti (EIR) ali IR(A), če ga pilot ima, se lahko združi s preverjanjem strokovnosti za podaljšanje ratinga za razred ali tip.“

27)

V FCL.735.As se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Tečaj usposabljanja MCC obsega najmanj:

(1)

12 ur teoretičnega pouka in vaj ter

(2)

pet ur praktičnega usposabljanja MCC;

uporabi se FNPT II ali III, ki izpolnjuje pogoje za MCC, FTD 2/3 ali FFS.“

28)

V FCL.810 se odstavek (1) točke (a) spremeni:

(a)

prvi pododstavek odstavka (1) se nadomesti z naslednjim:

„(1)

Če se bodo privilegiji LAPL, SPL ali PPL za letala, TMG ali zračne ladje izvajali v VFR pogojih ponoči, kandidati opravijo tečaj usposabljanja pri ATO. Tečaj obsega:“

(b)

točka (ii) se nadomesti z naslednjim:

„(ii)

najmanj pet ur letenja z ustrezno kategorijo zrakoplovov ponoči, z vključno najmanj tremi urami letenja z inštruktorjem, ki vključuje najmanj eno uro navigacijskih preletov z najmanj enim preletom z inštruktorjem, dolgim najmanj 50 km (27 NM), ter petimi samostojnimi vzleti in petimi samostojnimi pristanki.“

29)

Vstavita se nova dela FCL.825 in FLC.830:

FCL.825 Rating za instrumentalno letenje na ruti (EIR)

(a)

Privilegiji in pogoji

(1)

Privilegiji imetnika ratinga za instrumentalno letenje na ruti (EIR) so, da lahko opravlja lete podnevi po IFR v fazi letenja na ruti z letalom, za katerega je pridobil rating za razred ali tip. Privilegij se lahko razširi na nočno letenje po IFR v fazi letenja na ruti, če je pilot pridobil rating za nočno letenje v skladu s FCL.810.

(2)

Imetnik EIR začne ali nadaljuje let, na katerem namerava izvajati privilegije svojega ratinga samo, če zadnji razpoložljivi meteorološki podatki kažejo, da:

(i)

vremenske razmere ob odhodu omogočajo, da se del leta od vzleta do načrtovanega prehoda z VFR na IFR opravi po VFR, in

(ii)

da bodo vremenske razmere v predvidenem času prihoda na načrtovano namembno letališče omogočale, da se del leta od prehoda z IFR na VFR do pristanka opravi po VFR.

(b)

Predpogoji. Kandidati za EIR imajo najmanj PPL(A) in so opravili najmanj 20 ur preletov kot PIC na letalih.

(c)

Tečaj usposabljanja. Kandidati za EIR so v obdobju 36 mesecev pri ATO opravili:

(1)

najmanj 80 ur teoretičnega usposabljanja v skladu s FCL.615 in

(2)

usposabljanje za instrumentalno letenje, med katerim:

(i)

usposabljanje za letenje za EIR za enomotorna letala vključuje najmanj 15 ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem in

(ii)

usposabljanje za letenje za EIR za večmotorna letala vključuje najmanj 16 ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega najmanj štiri ure v večmotornih letalih.

(d)

Teoretično znanje. Kandidat pred preizkusom praktične usposobljenosti dokaže raven teoretičnega znanja, ki ustreza podeljenim privilegijem, iz predmetov, navedenih v FCL.615(b).

(e)

Preizkus praktične usposobljenosti Po opravljenem usposabljanju kandidat uspešno opravi preizkus praktične usposobljenosti v letalu z IRE. Za EIR za večmotorne zrakoplove se preizkus praktične usposobljenosti opravlja na večmotornem letalu. Za EIR za enomotorne zrakoplove se preizkus praktične usposobljenosti opravlja na enomotornem letalu.

(f)

Ne glede na točki (c) in (d) imetnik EIR za enomotorna letala, ki ima rating za razred ali tip za večmotorna letala in želi prvič pridobiti EIR za večmotorna letala, opravi usposabljanje pri ATO, ki vključuje najmanj dve uri instrumentalnega letenja z inštruktorjem v fazi letenja na ruti z večmotornim letalom, in preizkus praktične usposobljenosti iz točke (e).

(g)

Veljavnost, podaljšanje veljavnosti in obnova.

(1)

EIR velja eno leto.

(2)

Kandidati za podaljšanje veljavnosti EIR:

(i)

opravijo preverjanje strokovnosti v letalu v obdobju treh mesecev neposredno pred datumom poteka veljavnosti ratinga, ali

(ii)

v dvanajstih mesecih pred datumom poteka ratinga opravijo šest ur kot PIC po IFR in let za usposabljanje, ki traja najmanj eno uro, z inštruktorjem s privilegiji za izvajanje usposabljanja za IR(A) ali EIR.

(3)

Imetnik EIR za vsako drugo zaporedno podaljšanje veljavnosti opravi preverjanje strokovnosti v skladu s točko (g)(2)(i).

(4)

Če je EIR potekla veljavnost, kandidati za obnovo privilegijev:

(i)

opravijo osvežitveno usposabljanje, ki ga izvaja inštruktor s privilegiji za izvajanje usposabljanja za IR(A) ali EIR, da dosežejo potrebno raven strokovnosti, in

(ii)

opravijo preverjanje strokovnosti.

(5)

Če se EIR ne podaljša ali ne obnovi v sedmih letih od zadnjega datuma veljavnosti, bo imetnik moral ponovno opraviti preizkuse iz teoretičnega znanja za EIR v skladu s FCL.615(b).

(6)

Za EIR za večmotorne zrakoplove je treba preverjanje strokovnosti za podaljšanje ali obnovo ter let za usposabljanje iz točke (g)(2)(ii) opraviti na večmotornem letalu. Če ima pilot tudi EIR za enomotorne zrakoplove, se bo s tem preverjanjem strokovnosti podaljšal ali obnovil tudi rating EIR za enomotorne zrakoplove.

(h)

Ko kandidat za EIR opravi instrumentalno letenje po navodilih IRI(A) ali FI(A) s privilegijem za izvajanje usposabljanja za IR ali EIR, se te ure lahko upoštevajo pri urah, ki se zahtevajo v točki (c)(2)(i) in (ii), in sicer do največ pet oziroma šest ur. To ne velja za štiri ure instrumentalnega letenja v večmotornih letalih, ki se zahtevajo v točki (c)(2)(ii).

(1)

Kandidat mora za določitev števila ur, ki jih je treba upoštevati, in za opredelitev potreb po usposabljanju, opraviti predhodno oceno pri ATO.

(2)

Opravljeno poučevanje instrumentalnega letenja, ki ga izvede IRI(A) ali FI(A), se vpiše v posebno evidenco o usposabljanju, podpiše pa ga inštruktor.

(i)

Kandidatom za EIR, ki imajo PPL ali CPL iz dela FCL in veljavni IR(A), ki ju je v skladu z zahtevami iz Priloge 1 k Čikaški konvenciji izdala tretja država, se to lahko v celoti upošteva pri zahtevah za tečaj usposabljanja, navedenih v točki (c). Kandidat za izdajo EIR:

(1)

uspešno opravi preizkus praktične usposobljenosti za EIR;

(2)

ne glede na točko (d) pri preizkusu praktične usposobljenosti dokaže izpraševalcu, da je dosegel ustrezno raven teoretičnega znanja o letalskem pravu, meteorologiji ter načrtovanju leta in zmogljivost (IR);

(3)

opravi najmanj 25 ur letenja po IFR kot PIC na letalih.“

„FCL.830 Rating za letenje z jadralnimi letali v oblakih

(a)

Imetniki pilotske licence s privilegiji za upravljanje jadralnih letal lahko upravljajo jadralno letalo ali jadralno letalo s pogonom, razen TMG, v oblakih, če imajo rating za letenje z jadralnimi letali v oblakih.

(b)

Kandidati za rating za letenje z jadralnimi letali v oblakih opravijo najmanj:

(1)

30 ur kot PIC v jadralnih letalih ali jadralnih letalih s pogonom po izdaji licence;

(2)

tečaj usposabljanja pri ATO, ki vključuje:

(i)

teoretično usposabljanje in

(ii)

najmanj dve uri letenja z inštruktorjem v jadralnih letalih ali jadralnih letalih s pogonom, pri čemer se jadralno letalo upravlja izključno z instrumenti, največ ena ura pa se lahko opravi na TMG, in

(3)

preizkus praktične usposobljenosti pri za to usposobljenem FE.

(c)

Imetnikom EIR ali IR(A) se ta upošteva pri zahtevi iz (b)(2)(i). Z odstopanjem od točke (b)(2)(ii) se opravi vsaj ena ura letenja z inštruktorjem v jadralnem letalu ali motornem jadralnem letalu, razen na TMG, pri čemer se jadralno letalo upravlja izključno z instrumenti.

(d)

Imetniki ratinga za letenje v oblakih izvajajo svoje privilegije samo, če so v zadnjih 24 mesecih opravili najmanj eno uro letenja z jadralnim letalom ali jadralnim letalom z motorjem, razen s TMG, ali pet letov kot PIC, pri čemer so uveljavljali privilegije ratinga za letenje v oblakih.

(e)

Imetniki ratinga za letenje v oblakih, ki ne izpolnjujejo zahtev iz točke (d), pred ponovnim izvajanjem svojih privilegijev:

(1)

opravijo preverjanje strokovnosti pri za to usposobljenem FE ali

(2)

opravijo dodatni čas letenja ali lete, ki se zahtevajo v točki (d), z usposobljenim inštruktorjem.

(f)

Imetnikom veljavnega EIR ali IR(A) se ta v celoti upošteva pri zahtevah iz točke (d).“

30)

V FCL.915 se točka (i) v odstavku 2 točke (b) nadomesti z naslednjim:

„(i)

je opravil najmanj 15 ur letenja kot pilot zrakoplova tistega razreda ali tipa, kot je zrakoplov, na katerem bo potekalo usposabljanje za letenje, od tega največ sedem ur na FSTD, ki predstavlja navedeni razred ali tip zrakoplova, če je ustrezno, ali“

31)

FCL.905.FI se spremeni:

(a)

točka (f) se nadomesti z naslednjim:

„(f)

ratinga za vleko, akrobatsko letenje ali, v primeru FI(S), za letenje v oblakih, če ima take privilegije in če je FI usposobljenemu FI v skladu s točko (i), dokazal, da je sposoben poučevanja za navedeni rating;“

(b)

uvodni stavek točke (g) se nadomesti z naslednjim:

„(g)

EIR ali IR v ustrezni kategoriji zrakoplovov, če je FI:“

(c)

v odstavku (3) točke (g) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

pri večmotornih letalih izpolnjuje zahteve za CRI za večmotorna letala;“

(d)

odstavek (2) točke (h) se nadomesti z naslednjim:

„(2)

pri helikopterjih zahteve iz FCL.910.TRI (c)(1) in predpogoje za tečaj usposabljanja TRI(H) iz FCL.915.TRI(d)(2);“

32)

V FCL.910.FI se odstavek (3) točke (a) nadomesti z naslednjim:

„(3)

za ratinge za razred in tip za enomotorne zrakoplove z enim pilotom, razen za visoko zmogljiva kompleksna letala z enim pilotom, razširitev razreda ali skupine pri balonih in razširitev razreda pri jadralnih letalih;“

33)

V FCL.915.FI se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

za FI(S) opravi 100 ur letenja in 200 vzletov kot PIC na jadralnih letalih. Poleg tega kandidat, ki želi izvajati usposabljanje za letenje na TMG, opravi 30 ur letenja kot PIC na TMG in dodatno oceno usposobljenosti na TMG v skladu s FCL.935 s FI, usposobljenim v skladu s FCL.905.FI(i);“

34)

V FCL.930.FI se odstavek (3) v točki (b) spremeni:

(a)

točka (v) se nadomesti z naslednjim:

„(v)

za FI(B) najmanj tri ure usposabljanja za letenje, vključno s tremi vzleti.“

(b)

drugi pododstavek odstavka (3) se nadomesti z naslednjim:

„(4)

Pri predložitvi vloge za potrdilo FI za drugo kategorijo zrakoplovov se pilotom, ki imajo ali so imeli potrdilo za FI(A), (H) ali (As), upošteva 55 ur pri zahtevi iz točke (b)(2)(i) ali 18 ur pri zahtevah iz točke (b)(2)(ii);“

35)

V FCL.905.TRI se točka (a) po uvodnih besedah nadomesti z naslednjim:

„(a)

podaljšanje veljavnosti in obnovo EIR ali IR, pod pogojem da ima TRI veljaven IR;“

36)

FCL.905.CRI se spremeni:

(a)

V FCL.905.CRI se odstavek (1) v točki (a) nadomesti z naslednjim:

„(1)

izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo ratinga za razred ali tip za letala z enim pilotom, razen za kompleksna visoko zmogljiva letala z enim pilotom, če kandidat želi pridobiti privilegije za izvajanje operacij z enim pilotom;“

(b)

doda se naslednja nova točka (c):

„(c)

Kandidati za CRI za večmotorna letala, ki imajo potrdilo CRI za enomotorna letala, izpolnjujejo predpogoje za CRI, določene v FCL.915.CRI(a), ter zahteve iz FCL.930.CRI(a)(3) in FCL.935.“

37)

V FCL.905.IRI se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Privilegiji IRI so, da izvaja usposabljanje za izdajo, podaljšanje veljavnosti in obnovo EIR ali IR v ustrezni kategoriji zrakoplovov.“

38)

V FCL.915.IRI se odstavek (2) točke (a) nadomesti z naslednjim:

„(2)

če je kandidat za IRI(A) za večmotorna letala, potem izpolnjuje zahteve iz odstavkov FCL.915.CRI(a), FCL.930.CRI in FCL.935;“

39)

V FCL.905.SFI se odstavek (2) točke (d) nadomesti z naslednjim:

„(2)

usposabljanje MCC, če ima SFI privilegije za usposabljanje za letenje na helikopterjih z več piloti.“

40)

V FCL.915.MCCI se odstavek (1) točke (b) nadomesti z naslednjim:

„(1)

za letala, zračne ladje in zrakoplove z navpičnim vzletanjem/pristajanjem 1 500 ur letenja kot pilot med operacijami z več piloti;“

41)

FCL.940.MI se nadomesti z naslednjim:

FCL.940.MI Veljavnost potrdila MI

Potrdilo MI velja, dokler velja potrdilo FI, TRI ali CRI.“

42)

FCL.1015 se spremeni:

(a)

v točki (b) se dodata naslednja odstavka (4) in (5):

„(4)

predstavitev potrebe za pregled in uporabo elementov iz točke (3) med izvajanjem preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti kandidata, katerega pristojni organ ni isti kot tisti, ki je izdal potrdilo izpraševalca; in

(5)

navodila, kako dobiti dostop do teh nacionalnih postopkov in zahtev drugih pristojnih organov, kadar je to potrebno.“

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

Imetniki potrdila izpraševalca ne izvajajo preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocen usposobljenosti kandidata, katerega pristojni organ ni isti kot tisti, ki je izdal potrdilo izpraševalca, razen če so revidirali najnovejše razpoložljive podatke o ustreznih nacionalnih postopkih pristojnega organa vlagatelja.“

43)

V FCL.1030 se odstavek (3) spremeni:

(a)

doda se nova točka (iv):

„(iv)

izjavo, da je izpraševalec pregledal in uporabil nacionalne postopke in zahteve pristojnega organa kandidata, če pristojni organ, odgovoren za kandidatovo licenco, ni isti kot tisti, ki je izdal potrdilo izpraševalca;“

(b)

doda se nova točka (v):

„(v)

izvod potrdila izpraševalca, ki navaja področje uporabe privilegijev, ki jih imajo kot izpraševalci pri preizkusih praktične usposobljenosti, preverjanjih strokovnosti ali oceni usposobljenosti kandidata, katerega pristojni organ ni isti kot tisti, ki je izdal potrdilo izpraševalca.“

44)

FCL.1005.FE se spremeni:

(a)

V točki (a), se doda odstavek (5):

„(5)

preverjanj strokovnosti za podaljšanje veljavnosti in obnovo EIR, pod pogojem da je FE opravil 1 500 ur letenja kot pilot na letalu in da izpolnjuje zahteve iz FCL.1010.IRE(a)(2).“

(b)

odstavek (3) točke (d) se nadomesti z naslednjim:

„(3)

preizkusov praktične usposobljenosti za razširitev privilegijev iz SPL ali LAPL(S) na TMG, če je izpraševalec opravil 300 ur letenja kot pilot na jadralnih letalih ali jadralnih letalih z motorjem, vključno s 50 urami usposabljanja za letenje na TMG;

(4)

preizkusov praktične usposobljenosti za rating za letenje v oblakih, pod pogojem da je izpraševale opravil najmanj 200 ur letenja kot pilot na jadralnih letalih ali jadralnih letalih z motorjem, vključno z najmanj petimi urami ali 25 poleti usposabljanja za letenje za rating za letenje v oblakih ali najmanj deset ur usposabljanja za letenje za EIR ali IR(A).“

45)

V FCL.1005.TRE se odstavek (2) točke (a) nadomesti z naslednjim:

„(2)

preverjanje strokovnosti za podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratingov za tip ter EIR in IR;“

46)

V FCL.1010.TRE se točka (ii) v odstavku (5) točke (b) nadomesti z naslednjim:

„(ii)

imajo CPL(H) ali ATPL(H).“

47)

V FCL.1005.CRE se v točki (b) doda naslednji odstavek (3):

„(3)

podaljšanje veljavnosti in obnovo EIR, pod pogojem da je CRE opravil 1 500 ur letenja kot pilot na letalu in da izpolnjuje zahteve iz FCL.1010.IRE(a)(2).“

48)

FCL.1005.IRE se nadomesti z naslednjim:

FCL.1005.IRE IRE — Privilegiji

Privilegiji imetnika potrdila IRE so izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti za izdajo in preverjanj strokovnosti za podaljšanje ali obnovo EIR ali IR.“

49)

V delu FCL se dodatek 1 Priloge I spremeni:

(a)

odstavek 3.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.

Kandidat uspešno opravi preizkuse teoretičnega znanja v skladu s tem poddelom za naslednje predmete v ustrezni kategoriji zrakoplovov:

021— splošno znanje o zrakoplovih: osnovna konstrukcija in sistemi, elektronika, pogonski sistemi, reševalna oprema,

022— splošno znanje o zrakoplovih: instrumenti,

032/034— Zmogljivost, letal ali helikopterjev, kot je ustrezno,

070— operativni postopki in

080— principi letenja“

(b)

odstavek 4.1 se nadomesti z naslednjim:

„4.1.

Kandidatu za IR ali EIR, ki je uspešno opravil ustrezne teoretične preizkuse za CPL v isti kategoriji zrakoplovov, se v celoti prizna izpolnjevanje zahtev za teoretično znanje iz naslednjih predmetov:

človeške zmogljivosti,

meteorologija.“

50)

V delu FCL se dodatek 3 Priloge I spremeni:

(a)

v oddelku E se pod naslovom „SPLOŠNO“ v točki (d) odstavek 12 nadomesti z naslednjim:

„(d)

šest ur letenja na večmotornem letalu, če se večmotorno letalo uporabi za preizkus praktične usposobljenosti.“

(b)

V oddelku K se pod naslovom „SPLOŠNO“ v točki (a) odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„(a)

opravi 155 ur letenja, vključno s 50 urami kot PIC na helikopterjih, od tega je deset ur preletov. Ure, ki jih opravi kot PIC v drugih kategorijah zrakoplovov, se lahko upoštevajo pri 155 urah letenja, kot je določeno v odstavku 11 oddelka K;“

51)

V dodatku 5 k Prilogi I (del FCL) se pod naslovom SPLOŠNO odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Potrdilo o odobritvi tečaja usposabljanja za MPL lahko prejme samo ATO, ki pripada operatorju v komercialnem zračnem prevozu, certificiranem v skladu z delom ORO, ali ki sklene s takim operatorjem poseben dogovor. Do konca preusmeritvenega tečaja pri letalskem operatorju je licenca omejena na letenje pri navedenem operatorju.“

52)

V delu FCL se dodatek 6 spremeni:

(a)

oddelek A se spremeni:

(i)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Kandidat za modularni tečaj za pridobitev IR(A), ima PPL(A) ali CPL(A). Kandidat za modularno proceduralno instrumentalno letenje, ki nima CPL(A), ima potrdilo o opravljenem modulu osnovnega instrumentalnega letenja.

ATO zagotovi, da je kandidat za tečaj za pridobitev IR(A) za večmotorna letala, ki nima ratinga za tip ali razred večmotornih letal, pred začetkom tečaja usposabljanja za letenje za pridobitev IR(A) opravi usposabljanje za večmotorna letala v skladu s poddelom H.“

(ii)

odstavek 10.2 se nadomesti z naslednjim:

„10.2.

Kandidatu, ki ima IR(H), se lahko celoten obseg usposabljanja iz predhodnih odstavkov sedem in osem skrajša na deset ur.“

(b)

Vstavi se nov oddelek Aa:

„Aa   IR(A) — Na sposobnosti temelječi modularni tečaj usposabljanja za letenje

SPLOŠNO

1.

Cilj na sposobnosti temelječega modularnega tečaja usposabljanja za letenje je usposobiti imetnike PPL ali CPL za rating za instrumentalno letenje, pri čemer se upošteva predhodno usposabljanje za instrumentalno letenje in izkušnje. Zasnovan je tako, da zagotavlja raven strokovnosti, ki se zahteva za upravljanje letal v skladu s IFR in v IMC. Tečaj je kombinacija usposabljanja za instrumentalno letenje, ki ga zagotovi IRI(A) ali FI(A) s privilegijem za zagotavljanje usposabljanja za IR, ter usposabljanja za letenje pri ATO.

2.

Kandidat za takšen na sposobnosti temelječ IR(A) ima PPL(A) ali CPL(A).

3.

Teoretično usposabljanje se konča v 18 mesecih. Usposabljanje za instrumentalno letenje in preizkus praktične usposobljenosti se končata med obdobjem veljavnosti potrdila o opravljenih teoretičnih preizkusih.

4.

Tečaj obsega:

(a)

teoretično usposabljanje do ravni znanja, ki se zahteva za vpis IR(A);

(b)

usposabljanje za instrumentalno letenje.

TEORETIČNO ZNANJE

5.

Odobreni na sposobnosti temelječi modularni tečaj za IR(A) obsega najmanj 80 ur teoretičnega usposabljanja. Tečaj teoretičnega usposabljanja lahko zajema usposabljanje prek računalnika in elemente e-učenja. Zagotoviti je treba najmanjši obseg poučevanja v razredu, kot se zahteva v ORA.ATO.305.

USPOSABLJANJE ZA LETENJE

6.

Metoda pridobivanja IR(A) na podlagi tega modularnega tečaja temelji na sposobnosti. Vendar pa mora kandidat izpolnjevati spodaj navedene minimalne zahteve. Za pridobitev zahtevanih sposobnosti se lahko zahteva dodatno usposabljanje.

(a)

Na sposobnosti temelječi modularni tečaj za IR(A) za enomotorna letala vključuje najmanj 40 ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega je lahko največ deset ur instrumentalnega letenja na FNPT I ali največ 25 ur na FFS ali na FNPT II. Največ pet ur instrumentalnega letenja na FNPT II ali FFS lahko poteka na FNPT I.

(i)

Kadar ima kandidat:

(A)

opravljeno usposabljanje za instrumentalno letenje, ki ga je izvedel IRI(A) ali FI(A) s privilegijem za izvajanje usposabljanja za IR, ali

(B)

opravljen predhodni čas letenja IFR kot PIC na letalih na podlagi ratinga, ki podeljuje privilegije za letenje po IFR in v IMC,

se te ure lahko upoštevajo pri zgoraj navedenih 40 urah do največ 30 ur.

(ii)

Kadar kandidat opravi predhodno instrumentalno letenje z inštruktorjem, ki ni določeno v (a)(i), se te ure lahko upoštevajo pri 40 urah do največ 15 ur.

(iii)

V vsakem primeru usposabljanje za letenje vključuje najmanj deset ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem v letalu pri ATO.

(iv)

Instrumentalno usposabljanje z inštruktorjem mora v celoti trajati najmanj 25 ur.

(b)

Na sposobnosti temelječi modularni tečaj za IR(A) za večmotorna letala vključuje najmanj 45 ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem, od tega je lahko največ deset ur instrumentalnega letenja na FNPT I ali največ 30 ur na FFS ali FNPT II. Največ pet ur instrumentalnega letenja na FNPT II ali FFS lahko poteka na FNPT I.

(i)

Kadar ima kandidat:

(A)

opravljeno usposabljanje za instrumentalno letenje, ki ga je izvedel IRI(A) ali FI(A) s privilegijem za izvajanje usposabljanja za IR, ali

(B)

opravljen predhodni čas letenja po IFR kot PIC na letalih na podlagi ratinga, ki daje privilegije za letenje po IFR in v IMC,

se te ure lahko upoštevajo pri zgoraj navedenih 45 urah do največ 35 ur.

(ii)

Kadar kandidat opravi predhodno instrumentalno letenje z inštruktorjem, ki ni določeno v (b)(i), se te ure lahko upoštevajo pri zahtevanih 45 urah do največ 15 ur.

(iii)

V vsakem primeru usposabljanje za letenje vključuje najmanj deset ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem v večmotornem letalu pri ATO.

(iv)

Instrumentalno usposabljanje z inštruktorjem mora v celoti trajati najmanj 25 ur, pri čemer se najmanj 15 ur opravi v večmotornem letalu.

(c)

Kandidat mora za določitev števila ur, ki jih je treba upoštevati, in za opredelitev potreb po usposabljanju, opraviti predhodno oceno pri ATO.

(d)

Opravljeno poučevanje instrumentalnega letenja, ki ga izvede IRI(A) ali FI(A) v skladu s točko (a)(i) ali (b)(i), se vpiše v posebno evidenco o usposabljanju, podpiše pa ga inštruktor.

7.

Usposabljanje za letenje za na sposobnosti temelječem modularnem tečaju za IR(A) obsega:

(a)

postopke in manevre za osnovno instrumentalno letenje, ki vključujejo najmanj:

(i)

osnovno instrumentalno letenje brez zunanjih vizualnih pokazateljev;

(ii)

vodoravni let;

(iii)

dviganje;

(iv)

spuščanje;

(v)

zavoje med vodoravnim letom, dviganjem in spuščanjem;

(vi)

instrumentalni vzorec;

(vii)

oster zavoj;

(viii)

radionavigacijo;

(ix)

izhod iz neobičajnih položajev;

(x)

uporabo omejenega števila instrumentov in

(xi)

prepoznavanje začetne in popolne porušitve vzgona ter izhod iz nje;

(b)

postopke pred letom za letenje po IFR, vključno z uporabo letalskega priročnika in ustrezne dokumentacije služb zračnega prometa pri pripravi načrta leta po IFR;

(c)

postopke in manevre za operacije IFR v običajnih in neobičajnih razmerah ter v sili, ki vključujejo najmanj:

(i)

prehod iz vizualnega v instrumentalni let med vzletom;

(ii)

standardne instrumentalne odhode in prihode;

(iii)

postopke IFR na ruti;

(iv)

postopke za čakanje;

(v)

instrumentalne prilete na točno določen minimum;

(vi)

postopke za neuspeli prilet in

(vii)

pristanke, ki sledijo instrumentalnemu priletu, vključno s kroženjem;

(d)

manevre v zraku in posebne letalne značilnosti;

(e)

po potrebi upravljanje večmotornega letala med navedenimi nalogami, vključno z:

(i)

upravljanjem letala izključno po instrumentih s simulirano odpovedjo enega motorja;

(ii)

izključitvijo motorja in ponovnim zagonom (če zadnja naloga ne poteka na FFS ali FNPT II, jo je treba izvesti na varni višini).

8.

Kandidatom za na sposobnosti temelječem modularnem tečaju za IR(A), ki imajo PPL ali CPL iz dela FCL, ki jo je v skladu z zahtevami iz Priloge 1 k Čikaški konvenciji izdala tretja država, se to lahko v celoti upošteva pri zahtevah za tečaj usposabljanja, navedenih v odstavku 4. Kandidat za izdajo IR(A):

(a)

uspešno opravi preizkus praktične usposobljenosti za IR(A) v skladu z dodatkom 7;

(b)

pri preizkusu praktične usposobljenosti dokaže izpraševalcu, da je dosegel ustrezno raven teoretičnega znanja o letalskem pravu, meteorologiji ter načrtovanju leta in zmogljivosti med letom (IR), in

(c)

opravi najmanj 50 ur letenja po IFR kot PIC na letalih.

PREDHODNA OCENA

9.

Vsebino in trajanje predhodne ocene določi ATO na podlagi predhodnih izkušenj kandidata z instrumentalnim letenjem.

VEČMOTORNA LETALA

10.

Imetnik IR(A) za enomotorna letala, ki ima tudi rating za tip ali razred večmotornih letal in želi prvič pridobiti IR(A) za večmotorna letala, opravi usposabljanje v ATO, ki obsega najmanj pet ur usposabljanja za instrumentalno letenje z inštruktorjem na večmotornih letalih, od katerih lahko tri ure potekajo na FF ali FNPT II, in preizkus praktične usposobljenosti .“

(c)

Oddelek B se spremeni:

(i)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Kandidat, ki se želi udeležiti modularnega tečaja IR(H), ima PPL(H) ali CPL(H) ali ATPL(H). Pred začetkom faze usposabljanja na zrakoplovu v okviru tečaja IR(H) ima kandidat rating za tip helikopterja, ki se uporabi med preizkusom praktične usposobljenosti za IR(H), ali na takem tipu opravi odobreno usposabljanje za rating za tip. Kandidat ima potrdilo o uspešno opravljenem usposabljanju za delo v MCC, če bo potekal preizkus praktične usposobljenosti med operacijami z več piloti.“

(ii)

odstavek 9.2 se nadomesti z naslednjim:

„9.2.

Kandidatu, ki ima IR(A), se lahko zahtevano usposabljanje skrajša za deset ur.“

(iii)

vstavi se odstavek 9.3:

„9.3.

Imetniku PPL(H) z vpisanim ratingom za nočno letenje na helikopterjih ali CPL(H) se lahko zahtevano število ur instrumentalnega letenja z inštruktorjem zmanjša za pet ur.“

53)

V delu FCL se dodatek 9 Priloge I spremeni:

(a)

v oddelku B se v točki (f) odstavka 5 točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

usposobljenost FFS ali FNPT II v skladu z ustreznimi zahtevami iz dela ARA in dela ORA;“

(b)

Oddelek C se spremeni:

(i)

uvodni stavek odstavka 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.

Uporabljajo se naslednje omejitve, določene ob upoštevanju turbulentnih razmer ter operativnih značilnosti in zmogljivosti uporabljenega helikopterja.“

(ii)

v odstavku 10 se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

usposobljenost FSTD v skladu z ustreznimi zahtevami iz dela ARA in dela ORA;“

(iii)

v oddelku D se točka (a) odstavka 8 nadomesti z naslednjim:

„(a)

ustreznost naprav za simulacijo letenja v skladu z ustreznimi zahtevami iz dela ARA in dela ORA;“

(iv)

v oddelku E se v odstavku 8 uvodni stavek in točka (a) nadomestita z naslednjim:

„8.

Za praktično usposabljanje in preizkus se uporabijo naprave za usposabljanje za letenje, če so vključene v tečaj usposabljanja za rating. Pri odobritvi tečaja se upoštevajo:

(a)

ustreznost naprav za simulacijo letenja v skladu z ustreznimi zahtevami iz dela ARA in dela ORA;“


PRILOGA II

Priloga II k Uredbi (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

1)

V oddelku A „Letala“ se odstavek 1 spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

dokaže znanje ustreznih delov operativnih zahtev in dela FCL;“

(b)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

izpolnjuje zahteve iz naslednje tabele:

Nacionalna licenca (ki jo ima)

Skupno število naletenih ur

Morebitne dodatne zahteve

Sprememba licence iz dela FCL in pogoji (če je ustrezno)

Preklic pogojev

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

ATPL(A)

> 1 500 kot PIC na letalih z več piloti

Jih ni

ATPL(A)

Se ne uporablja

(a)

ATPL(A)

> 1 500 na letalih z več piloti

Jih ni

Kot v (c)(4)

Kot v (c)(5)

(b)

ATPL(A)

> 500 na letalih z več piloti

Dokazati znanje o načrtovanju leta in zmogljivosti med letom v skladu s FCL.515

ATPL(A) z ratingom za tip, omejenim na kopilota

Dokazati usposobljenost za delovanje kot PIC v skladu z dodatkom 9 k delu FCL

(c)

CPL/IR(A) in uspešno opravljen teoretični preizkus za ATPL ICAO v državi članici, ki je izdala licenco

 

(i)

dokazati znanje za načrtovanje leta in zmogljivost v skladu s FCL.310 in FCL.615(b)

(ii)

izpolniti druge zahteve FCL.720.A(c)

CPL/IR(A) s priznanim teoretičnim znanjem za ATPL

Se ne uporablja

(d)

CPL/IR(A)

> 500 na letalih z več piloti ali med operacijami z več piloti na letalih z enim pilotom CS-23 kategorije regionalnih letal ali enakovrednih letal v skladu z ustreznimi zahtevami iz dela CAT in dela ORO za komercialni zračni prevoz

(i)

uspešno opraviti preizkus znanja za ATPL(A) v državi članici, ki je izdala licenco (1)

(ii)

izpolniti druge zahteve FCL.720.A(c)

CPL/IR(A) s priznanim teoretičnim znanjem za ATPL

Se ne uporablja

(e)

CPL/IR(A)

< 500 kot PIC na letalih z enim pilotom

Dokazati znanje za načrtovanje leta in zmogljivost med letom za stopnjo CPL/IR

Kot 4(f)

Po pridobitvi ratinga za tip zrakoplovov z več piloti v skladu z delom FCL

(g)

CPL(A)

> 500 kot PIC na letalih z enim pilotom

Rating za nočno letenje, če je ustrezno

CPL(A) z ratingi za tip/razred, omejenimi na letala z enim pilotom

 

(h)

CPL(A)

< 500 kot PIC na letalih z enim pilotom

(i)

rating za nočno letenje, če je ustrezno;

(ii)

dokazati znanje o zmogljivosti med letom in o načrtovanju leta v skladu s FCL.310

kot 4(h)

 

(i)

PPL/IR(A)

≥ 75 v skladu z IFR

 

PPL/IR(A) (IR omejen na PPL)

Dokazati znanje o zmogljivosti med letom in o načrtovanju leta v skladu s FCL.615(b)

(j)

PPL(A)

≥ 70 na letalih

Dokazati znanje o uporabi radionavigacijskih sredstev

PPL(A)

 

(k)

2)

V oddelku B „Helikopterji“ se odstavek 1 spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

dokaže znanje ustreznih delov operativnih zahtev in dela FCL;“

(b)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

izpolnjuje zahteve iz naslednje tabele:

Nacionalna licenca, ki jo ima

Skupno število naletenih ur

Morebitne dodatne zahteve

Sprememba licence iz dela FCL in pogoji (če je ustrezno)

Preklic pogojev

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

ATPL(H) z veljavnim IR(H)

> 1 000 kot PIC na helikopterjih z več piloti

Jih ni

ATPL(H) in IR

Se ne uporablja

(a)

ATPL(H) brez privilegijev IR(H)

> 1 000 kot PIC na helikopterjih z več piloti

Jih ni

ATPL(H)

 

(b)

ATPL(H) z veljavnim IR(H)

> 1 000 na helikopterjih z več piloti

Jih ni

ATPL(H) in IR z ratingom za tip, omejenim na kopilota

Dokazati usposobljenost za delovanje kot PIC v skladu z dodatkom 9 k delu FCL

(c)

ATPL(H) brez privilegijev IR(H)

> 1 000 na helikopterjih z več piloti

Jih ni

ATPL(H) z ratingom za tip, omejenim na kopilota

Dokazati usposobljenost za delovanje kot PIC v skladu z dodatkom 9 k delu FCL

(d)

ATPL(H) z veljavnim IR(H)

> 500 na helikopterjih z več piloti

Dokazati znanje o načrtovanju leta in o zmogljivosti med letom v skladu s FCL.515 in FCL.615(b)

Kot (4)(c)

Kot (5)(c)

(e)

ATPL(H) brez privilegijev IR(H)

> 500 na helikopterjih z več piloti

Kot (3)(e)

Kot (4)(d)

Kot (5)(d)

(f)

CPL/IR(H) in uspešno opravljen teoretični preizkus ICAO za ATPL(H) v državi članici, ki je izdala licenco

 

(i)

dokazati znanje o načrtovanju leta in o zmogljivosti med letom v skladu s FCL.310 in FCL.615(b);

(ii)

izpolnjevanje drugih zahtev iz FCL.720.H(b)

CPL/IR(H) z upoštevanjem teoretičnega preizkusa ICAO za ATPL(H), če se oceni, da je teoretični preizkus na ravni ATPL iz dela FCL

Se ne uporablja

(g)

CPL/IR(H)

> 500 ur na helikopterjih z več piloti

(i)

uspešno opraviti teoretični preizkus za ATPL(H) iz dela FCL v državi članici, ki je izdala licenco (2)

(ii)

izpolnjevanje drugih zahtev iz FCL.720.H(b)

CPL/IR(H) z upoštevanjem teoretičnega znanja za ATPL(H) iz dela FCL

Se ne uporablja

(h)

CPL/IR(H)

> 500 kot PIC na helikopterjih z enim pilotom

Jih ni

CPL/IR(H) z ratingi za tip, omejenimi na helikopterje z enim pilotom

Pridobitev ratinga za tip z več piloti v skladu z delom FCL

(i)

CPL/IR(H)

< 500 kot PIC na helikopterjih z enim pilotom

Dokazati znanje o načrtovanju leta in o zmogljivosti med letom v skladu s FCL.310 in FCL.615(b)

Kot 4(i)

(j)

CPL(H)

> 500 kot PIC na helikopterjih z enim pilotom

Rating za nočno letenje

CPL(H) z ratingi za tip, omejenimi na helikopterje z enim pilotom

(k)

CPL(H)

< 500 kot PIC na helikopterjih z enim pilotom

Rating za nočno letenje; dokazati znanje o zmogljivosti med letom in načrtovanju leta v skladu s FCL.310

Kot 4(k)

(l)

CPL(H) brez ratinga za nočno letenje

> 500 kot PIC na helikopterjih z enim pilotom

 

Kot (4)(k) in omejeno na dnevne operacije po pravilih VFR

Po pridobitvi ratinga za tip z več piloti v skladu z delom FCL in ratinga za nočno letenje

(m)

CPL(H) brez ratinga za nočno letenje

< 500 kot PIC na helikopterjih z enim pilotom

Dokazati znanje o načrtovanju leta in zmogljivosti med letom v skladu s FCL.310

Kot (4)(k) in omejeno na dnevne operacije po pravilih VFR

(n)

PPL/IR(H)

≥ 75 v skladu z IFR

 

PPL/IR(H) (IR, omejen na PPL)

Dokazati znanje o zmogljivosti med letom in načrtovanju leta v skladu s FCL.615(b)

(o)

PPL(H)

≥ 75 na helikopterjih

dokazati znanje o uporabi radionavigacijskih sredstev

PPL(H)

 

(p)


(1)  Imetniki licence CPL, ki že imajo rating za tip za letalo z več piloti, ne opravljajo preizkusa teoretičnega znanja za licenco ATPL(A), če še naprej upravljajo enak tip letala, vendar se jim teoretično znanje za ATPL(A) ne upošteva za licenco iz dela FCL. Če zahtevajo rating za tip drugih letal z več piloti, izpolnjujejo zahtevo iz stolpca 3, vrstica (e)(i) v zgornji tabeli.“

(2)  Imetniki CPL, ki že imajo rating za tip za helikopter z več piloti, ne opravljajo preizkusa teoretičnega znanja za ATPL(H), če še naprej upravljajo enak tip helikopterja, vendar se jim teoretično znanje za ATPL(H) ne upošteva za licenco iz dela FCL. Če zahtevajo rating za tip drugih helikopterjev z več piloti, morajo izpolnjevati zahtevo iz vrstice (h)(i) stolpca 3 tabele.“


PRILOGA III

Priloga III k Uredbi (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

1)

Oddelek A. „Potrditev licenc“ se spremeni:

(a)

odstavek (1) se nadomesti z naslednjim:

„1.

Pilotsko licenco, ki jo je izdala tretja država v skladu z zahtevami iz Priloge 1 k Čikaški konvenciji, lahko potrdi pristojni organ države članice.

Piloti oddajo vlogo pri pristojnem organu države članice, v kateri prebivajo ali imajo sedež. Če ne prebivajo na ozemlju države članice, piloti oddajo vlogo pristojnem organu države članice, v kateri ima operator sedež podjetja, za katerega letijo ali bodo leteli, ali kjer je registrirano letalo, na katerem letijo ali nameravajo leteti.“

(b)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

točki (b) in (c) se nadomestita z naslednjim:

„(b)

dokaže pridobljeno znanje iz ustreznih delov operativnih zahtev in dela FCL;

(c)

dokažejo pridobljeno jezikovno znanje v skladu s FCL.055;“

(ii)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

pri letalih izpolnjuje zahteve glede izkušenj iz naslednje tabele:

Licenca (ki jo ima)

Skupno število naletenih ur

Privilegiji

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(A)

> 1 500 ur kot PIC na letalih z več piloti

Kot PIC na letalih z več piloti v komercialnem zračnem prevozu

(a)

ATPL(A) ali CPL(A)/IR (1)

> 1 500 ur kot PIC ali kopilot na letalih z več piloti v skladu z operativnimi zahtevami

Kot kopilot na letalih z več piloti v komercialnem zračnem prevozu

(b)

CPL(A)/IR

> 1 000 ur kot PIC v komercialnem zračnem prevozu po pridobitvi IR

Kot PIC na letalih z enim pilotom v komercialnem zračnem prevozu

(c)

CPL(A)/IR

> 1 000 ur kot PIC ali kopilot na letalih z enim pilotom v skladu z operativnimi zahtevami

Kot kopilot na letalih z enim pilotom v komercialnem zračnem prevozu v skladu z operativnimi zahtevami

(d)

ATPL(A), CPL (A)/IR, CPL(A)

> 700 ur na letalih, razen na TMG, vključno z 200 urami v vlogi, za katero prosi za potrditev, in 50 urami v navedeni vlogi v zadnjih 12 mesecih

Izvajanje privilegijev na letalih med operacijami, ki niso komercialni zračni prevoz

(e)

CPL(A)

> 1 500 ur kot PIC v komercialnem zračnem prevozu, vključno s 500 urami operacij na vodnem letalu

Kot PIC na letalih z enim pilotom v komercialnem zračnem prevozu

(f)

(c)

odstavek 4 se spremeni:

(i)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

dokažejo pridobljeno jezikovno znanje v skladu s FCL.055;“

(ii)

točka (e) se nadomesti z naslednjim:

„(e)

imajo najmanj 100 ur instrumentalnega naleta kot PIC na zrakoplovu ustrezne kategorije.“

(d)

v odstavku 6 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

je neposredno ali posredno zaposlen pri proizvajalcu zrakoplovov.“

2)

V oddelku B. „SPREMEMBA LICENC“ se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

PPL/BPL/SPL, CPL ali ATPL, ki jih je izdala tretja država v skladu z zahtevami Priloge 1 k Čikaški konvenciji, lahko pristojni organ države članice spremeni v PPL/BPL/SPL iz dela FCL z ratingom za razred ali tip z enim pilotom.“


(1)  Imetniki CPL(A)/IR za letala z več piloti pred potrditvijo dokažejo raven znanja, ki ustreza preizkusu ICAO za ATPL(A).“


PRILOGA IV

Priloga IV k Uredbi (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

1)

V oddelku II poddela FCL v ARA.FCL.205 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Pristojni organ vodi seznam izpraševalcev, ki jih je certificiral. Na seznamu, ki ga objavi in posodablja pristojni organ, so navedeni privilegiji izpraševalcev.“

2)

V oddelku II dela FCL se poddel ARA.FCL.210 nadomesti z naslednjim:

ARA.FCL.210 Informacije za izpraševalce

(a)

Pristojni organ obvesti Agencijo o nacionalnih upravnih postopkih, zahtevah za varstvo osebnih podatkov, odgovornosti, nezgodnem zavarovanju in pristojbinah, ki veljajo na njenem ozemlju, te podatke pa izpraševalci uporabijo pri izvajanju preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanju strokovnosti ali oceni usposobljenosti kandidata, katerega pristojni organ ni isti kot tisti, ki je izdal potrdilo izpraševalca.

(b)

Agencija informacije, ki jih prejme od pristojnih organov, objavi v obliki, ki jo sama določi, da bi spodbudila širjenje teh informaciji in lažji dostop do njih.

(c)

Pristojni organ lahko zagotovi izpraševalcem, ki jih je certificiral, in izpraševalcem, ki so jih certificirali drugi pristojni organi in izvajajo svoje privilegije na njihovem ozemlju, varnostna merila, ki se upoštevajo med izvajanjem preizkusov praktične usposobljenosti in med preverjanji strokovnosti na zrakoplovu.“

3)

PODDEL MED se spremeni:

(a)

V oddelku I se ARA.MED.130 nadomesti z naslednjim:

ARA.MED.130 Oblika zdravniškega spričevala

Zdravniško spričevalo je v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a)

Vsebina

(1)

država, v kateri je bila licenca pilota izdana ali je bilo zanjo zaprošeno (I);

(2)

razred zdravniškega spričevala (II);

(3)

številka spričevala, ki se začenja s kodo ZN države, v kateri je bila izdana licenca pilota ali je bilo zanjo zaprošeno, in ki ji sledi koda, sestavljena iz arabskih številk in/ali črk v latinici (III);

(4)

ime imetnika (IV);

(5)

državljanstvo imetnika (VI);

(6)

datum rojstva imetnika: (dd/mm/llll) (XIV);

(7)

podpis imetnika (VII);

(8)

omejitev oziroma omejitve (XIII);

(9)

datum poteka veljavnosti zdravniškega spričevala (IX) za:

(i)

razred 1 komercialnih operacij z enim pilotom za prevoz potnikov,

(ii)

razred 1 drugih komercialnih operacij,

(iii)

razred 2,

(iv)

LAPL.

(10)

datum zdravniškega pregleda;

(11)

datum zadnjega elektrokardiograma;

(12)

datum zadnjega avdiograma;

(13)

datum izdaje in podpis AME ali zdravstvenega ocenjevalca, ki je izdal spričevalo. V to polje se lahko doda GMP, če je pristojen za izdajanje zdravniških spričeval v skladu z nacionalno zakonodajo države članice, v kateri je licenca izdana;

(14)

pečat ali žig (XI).

(b)

Material: razen v primeru LAPL, ki jo izda GMP, papir ali drug uporabljeni material preprečuje oziroma takoj pokaže morebitne spremembe ali izbrise. Vse vpise na obrazec ali izbrise z njega jasno dovoli organ, ki je izdal licenco.

(c)

Jezik: spričevala se napišejo v nacionalnem jeziku oziroma jezikih ter v angleščini in drugih jezikih, ustreznih po mnenju organa izdajatelja licence.

(d)

Vsi datumi v zdravniškem spričevalu se napišejo v obliki dd/mm/llll.“

(b)

V oddelku II, ARA.MED.200 „Zdravniki letalske medicine (AME)“ se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Ko se pristojni organ prepriča, da AME izpolnjuje veljavne zahteve, izda, podaljša veljavnost, obnovi ali spremeni certifikat AME za največ tri leta, pri čemer uporabi obrazec iz Dodatka VII k temu delu.“

4)

V Dodatku II„Standardni obrazec EASA za potrdila kabinskega osebja“ se del „Navodila“ spremeni:

(a)

točki (a) in (b) se nadomestita z naslednjim:

„(a)

Potrdilo kabinskega osebja vsebuje vse točke z obrazca EASA 142, in sicer v skladu s točkami 1 do 12, kot so navedene in opisane spodaj.

(b)

Velikost je bodisi 105 mm x 74 mm (ena osmina formata A4) bodisi 85 mm x 54 mm, uporabljeni material pa preprečuje oziroma takoj pokaže morebitne spremembe ali izbrise.“

(b)

Točka (8) se nadomesti z naslednjim:

„Točka 8: Vpišejo se identifikacijski podatki pristojnega organa države članice, v kateri je bilo potrdilo izdano, pri čemer se navedeta polno ime pristojnega organa in poštni naslov ter doda uradni pečat, žig ali logotip, kot je ustrezno.“

(c)

Prvi stavek točke 9 se nadomesti z naslednjim:

„Če je pristojni organ izdajatelj, se vpiše „pristojni organ“ ter doda uradni pečat, žig ali logotip.“

5)

Dodatek V „CERTIFIKAT CENTRA LETALSKE MEDICINE (AeMC)“ se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek V PRILOGE VI K DELU ARA

Image

6)

Vsebina dodatka VI se črta in se nadomesti z naslednjim:

„(PRAZNA STRAN)“