11.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 70/16


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 228/2014

z dne 10. marca 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 601/2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi z obliko in postopkom prenosa podatkov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (1) in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 601/2006 (2) so določena izvedbena pravila v zvezi z obliko in postopkom prenosa zahtevanih podatkov o plačilni bilanci, mednarodni trgovini s storitvami in neposrednih tujih naložbah Komisiji (Eurostatu) ter opredeljene tehnične specifikacije strukture podatkov.

(2)

Z Uredbo Komisije (EU) št. 555/2012 (3) so bile posodobljene zahteve za podatke in opredelitev iz Uredbe (ES) št. 184/2005, da bi se upoštevali novi mednarodni standardi, kot so Priročnik o plačilni bilanci in stanju mednarodnih naložb Mednarodnega denarnega sklada (MDS), Referenčna opredelitev neposrednih tujih naložb Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Priročnik za statistiko mednarodne trgovine s storitvami Združenih narodov (ZN), ki določajo splošna pravila za pripravo navedene statistike.

(3)

V skladu z mednarodnimi standardi se je standard za izmenjavo statističnih podatkov in metapodatkov SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) uveljavil kot skupna oblika podatkovnega poročanja pri elektronski izmenjavi podatkov in metapodatkov ter so ga privzele mnoge mednarodne organizacije ter nacionalni organi za obdelavo podatkov ali pa ga nameravajo privzeti. Zato bi bilo treba uvesti širšo opredelitev oblik podatkov, ki bi bile usklajene s standardom SDMX, in novo opredelitev strukture podatkov, ki bi izhajala iz tega standarda.

(4)

Uredbo (ES) št. 601/2006, v skladu s katero se za prenos podatkov med državami članicami in Komisijo (Eurostatom) zahteva izključna uporaba oblike podatkov „Gesmes“, bi bilo treba spremeniti tako, da bi se v navedeni uredbi sklicevalo tudi na standard SDMX.

(5)

Tehnične specifikacije strukture podatkov ne bi smele biti pravno zavezujoče narave. Vendar pa bi bilo treba tehnične specifikacije, ki jih je priporočila Komisija, vključiti v Eurostatov priročnik plačilne bilance (4), ki se pregleduje vsako leto. Uredbo (ES) št. 601/2006 bi bilo zato treba spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za plačilno bilanco –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 601/2006 se spremeni:

(1)

člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

Oblika podatkov

Države članice uporabljajo oblike podatkov, ki so usklajene s standardom SDMX. Komisija (Eurostat) omogoči dostop do podrobne dokumentacije v zvezi s temi oblikami podatkov in zagotovi navodila za izvajanje teh oblik podatkov v skladu z zahtevami te uredbe.“

(2)

Člen 3 se črta.

(3)

Priloga se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 35, 8.2.2005, str. 23.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 601/2006 z dne 18. aprila 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede oblike in postopka prenosa podatkov (UL L 106, 19.4.2006, str. 7).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 555/2012 z dne 22 junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v zvezi s posodobitvijo zahtev za podatke in opredelitev (UL L 166, 27.6.2012, str. 22).

(4)  Komunikacijski in informacijski center Evropske komisije za uprave, podjetja in državljane (CIRCABC): spletišče