8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/102


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 221/2014

z dne 7. marca 2014

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 288/2009 glede določitve okvirne dodelitve pomoči v okviru sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (1), zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5 Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 določa skupni znesek pomoči Unije pri razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan otrokom iz člena 23 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) (v nadaljnjem besedilu: sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah).Poleg tega člen 5 Uredbe (EU) št. 1370/2013 določa najvišje stopnje sofinanciranja in minimalen znesek pomoči na državo članico.

(2)

Komisija bi morala določiti okvirno dodelitev pomoči za sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah za vsako državo članico na podlagi meril iz člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013. Poleg tega bi morala Komisija v rednih časovnih presledkih oceniti, ali je okvirna dodelitev še naprej skladna z navedenimi merili.

(3)

Priloga II k Uredbi Komisije (ES) št. 288/2009 (3) določa znesek okvirne dodelitve pomoči Unije na državo članico na podlagi skupnega proračuna Unije v višini 90 milijonov EUR. Ker je Uredba (EU) št. 1370/2013 povečala skupni proračun za sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah na 150 milijonov EUR in določila nove stopnje sofinanciranja, bi bilo treba določiti novo okvirno dodelitev.

(4)

Nova okvirna dodelitev bi morala upoštevati tudi merila iz člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013, in sicer na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov iz leta 2012 glede števila otrok v starostni skupini od šest do deset let kot deleža populacije v regijah držav članic.

(5)

Uredbo (ES) št. 288/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti. Da bi se upoštevala periodičnost šolskega leta, bi morala nova okvirna dodelitev začeti veljati 1. avgusta 2014.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 288/2009

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2014.

Uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 346, 20.12.2013, str. 12.

(2)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L 94, 8.4.2009, str. 38).


PRILOGA

„PRILOGA II

Okvirna dodelitev pomoči Unije na državo članico

Država članica

Stopnja sofinanciranja (v odstotkih)

Otroci v starosti 6–10 let, absolutne številke

(EUR)

Avstrija

75 %

406 322

2 239 273

Belgija

75 %

611 450

3 369 750

Bolgarija

90 %

316 744

2 094 722

Hrvaška

90 %

205 774

1 360 845

Ciper

75 %

44 823

290 000

Češka

88 %

480 495

3 124 660

Danska

75 %

328 182

1 808 638

Estonija

90 %

66 436

439 361

Finska

75 %

290 308

1 599 911

Francija

76 %

4 051 279

22 500 145

Nemčija

75 %

3 575 991

19 707 575

Grčija

81 %

529 648

3 143 600

Madžarska

86 %

482 160

3 031 022

Irska

75 %

319,126

1 758 729

Italija

80 %

2 853 098

16 719 794

Latvija

90 %

95 861

633 957

Litva

90 %

136 285

901 293

Luksemburg

75 %

29 473

290 000

Malta

75 %

19 511

290 000

Nizozemska

75 %

986 118

5 434 576

Poljska

88 %

1 802 733

11 645 350

Portugalska

85 %

527 379

3 284 967

Romunija

89 %

1 054 185

6 869 985

Slovaška

89 %

262 703

1 709 502

Slovenija

83 %

91 095

554 291

Španija

75 %

2 337 457

12 939 604

Švedska

75 %

518 322

2 856 514

Združeno kraljestvo

76 %

3 494 635

19 401 935

EU 28

79 %

25 917 593

150 000 000