18.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 47/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 133/2014

z dne 31. januarja 2014

o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (EU) št. 582/2011 zaradi prilagoditve tehničnemu napredku glede mejnih vrednosti emisij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (okvirna direktiva)( (1), ter zlasti odstavkov (2), (6) in (7) člena 39 Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES (2) ter zlasti člena 4(3), člena 5(4), člena 6(2) in člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 595/2009 določa mejne vrednosti emisij in skupne tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil in nadomestnih delov glede na njihove emisije, določa pa tudi pravila za skladnost vozil in motorjev v prometu, vgrajene sisteme za diagnostiko (OBD) in merjenje porabe goriva.

(2)

Za povečanje okoljske učinkovitosti vozil bi bilo treba uvesti mejno vrednost prašnih delcev pri motorjih na prisilni vžig.

(3)

Zakonodajo o homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije težkih tovornih vozil (Euro VI) je treba prilagoditi tehničnemu napredku. Zato je treba določiti zahteve za homologacijo motorjev in vozil, ki uporabljajo tehnologije kombiniranih goriv, ter skladnost takšnih vozil in motorjev v prometu. Obravnavati bi bilo treba tudi dodatne vidike homologacije vozil, ki uporabljajo plinasta goriva.

(4)

Uredba Komisije (EU) št. 582/2011 (3) zahteva, da se določi mejna vrednost diagnostike na vozilu (OBD) za emisije oglijkovega monoksida.

(5)

V primeru težkih tovornih vozil, katerih največja tehnično dovoljena masa obremenjenega vozila ne presega 7,5 tone, je primerno dovoliti, da se sistemi OBD, vgrajeni v navedena vozila, delno razvijejo v skladu s pravili OBD, ki veljajo za lahka tovorna vozila, ne da bi se pri tem zmanjšala njihova raven okoljske učinkovitosti.

(6)

Uredba (EU) št. 582/2011 se večkrat sklicuje na pravilnike Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE), zlasti na pravilnik UN/ECE št. 49 (4) o tehničnih zahtevah, ki jih morajo pri homologaciji in skladnosti v prometu upoštevati države članice, proizvajalci in tehnične službe. Ker je Svetovni forum za harmonizacijo pravilnikov o vozilih (WP.29) sprejel spremembe 06 Pravilnika UN/ECE št. 49, je treba posodobiti sklice Euro VI na Pravilnik UN/ECE št. 49.

(7)

Določiti je treba nekaj dodatnih zahtev, da se zagotovi enakost med homologacijo ES in homologacijo v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 49.

(8)

Temperatura olja v motorju mora biti izražena v kelvinih. Zato je treba spremeniti Prilogo VIII k Direktivi 2007/46/ES.

(9)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Direktivo 2007/46/ES, Uredbo (ES) št. 595/2009 in Uredbo (EU) št. 582/2011.

(10)

Da se državam članicam in proizvajalcem omogoči dovolj dolge roke za prilagoditev njihovih informacijskih sistemov, je primerno odložiti uporabo sprememb, povezanih s certifikatom o skladnosti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Tehničnega odbora za motorna vozila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I, III, IV in IX k Direktivi 2007/46/ES se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (ES) št. 595/2009 se nadomesti z besedilom v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Uredba (EU) št. 582/2011 se spremeni:

1.

člen 2 se spremeni:

(a)

točka 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.

‚kvalificiran okvarjen sestavni del ali sistem‘ (v nadaljnjem besedilu: ‚QDC‘) pomeni sestavni del ali sistem, ki je bil namenoma okvarjen, na primer s pospešenim staranjem, ali prirejen na kontroliran način, ter ki ga je homologacijski organ v skladu z določbami iz Priloge 9B k Pravilniku UN/ECE št. 49 odobril za uporabo pri prikazu učinkovitosti OBD v sistemu motorja;“;

(b)

točki 19 in 20 se nadomestita z naslednjim:

„19.

‚Wobbejev indeks (spodnji Wl ali zgornji Wu)‘ pomeni razmerje med ustrezno kalorično vrednostjo plina na enoto prostornine in kvadratnim korenom njegove relativne gostote pod enakimi referenčnimi pogoji:

Formula

kar se lahko izrazi tudi kot

Formula

20.

‚faktor λ-premika‘ (v nadaljnjem besedilu: ‚Sλ‘) pomeni izraz, določen v oddelku A.5.5.1 Dodatka 5 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49, ki opisuje potrebno prožnost sistema za upravljanje motorja glede na spremembo razmerja presežnega zraka λ, če motor za gorivo uporablja plinasto spojino, ki ni čisti metan;“;

(c)

dodajo se točke 45 do 56:

„45.

‚dizelski način‘ pomeni normalni način delovanja motorja na kombinirano gorivo, med katerim motor za noben pogoj delovanja ne uporablja nobenega plinastega goriva;

46.

‚motor na kombinirano gorivo‘ pomeni sistem motorja, ki je izdelan za istočasno delovanje na dizelsko in plinasto gorivo, pri čemer se gorivi merita ločeno in je lahko razmerje med porabljeno količino enega in drugega goriva različno glede na delovanje;

47.

‚kombinirani način‘ pomeni način delovanja motorja na kombinirano gorivo, med katerim motor istočasno uporablja dizelsko in plinasto gorivo pri enakih pogojih delovanja;

48.

‚vozilo na kombinirano gorivo‘ pomeni vozilo, ki ga poganja motor na kombinirano gorivo in gorivo, ki ga uporablja motor, dovaja iz ločenih vgrajenih sistemov za shranjevanje;

49.

‚način vzdrževanja‘ pomeni posebni način delovanja motorja na kombinirano gorivo, ki se aktivira za namen popravila ali za odstranitev vozila iz prometa, kadar delovanje v načinu na kombinirano gorivo ni možno;

50.

‚razmerje energije iz plina (GER)‘ pri motorju na kombinirano gorivo pomeni energijsko vsebnost plinastega goriva, deljeno z energijsko vsebnostjo obeh goriv (dizelskega in plinastega), izraženo v odstotkih, pri čemer je energijska vsebnost goriv opredeljena kot spodnja kurilnost goriva;

51.

‚povprečno razmerje plina‘ pomeni povprečno razmerje energije iz plina, izračunano v voznem ciklu;

52.

‚motor na kombinirano gorivo tipa 1A‘ pomeni motor na kombinirano gorivo, ki deluje v vročem delu preskusnega cikla svetovno harmoniziranega prehodnega voznega cikla (WHTC) s povprečnim razmerjem energije iz plina najmanj 90 odstotkov (GERWHTC ≥ 90 %), v prostem teku ne uporablja izključno dizelskega goriva in nima dizelskega načina;

53.

‚motor na kombinirano gorivo tipa 1B‘ pomeni motor na kombinirano gorivo, ki deluje v vročem delu preskusnega cikla WHTC s povprečnim razmerjem energije iz plina najmanj 90 odstotkov (GERWHTC ≥ 90 %) in v prostem teku ne uporablja izključno dizelskega goriva in ima dizelski način;

54.

‚motor na kombinirano gorivo tipa 2A‘ pomeni motor na kombinirano gorivo, ki deluje v vročem delu preskusnega cikla WHTC s povprečnim razmerjem energije iz plina med 10 odstotkov in 90 odstotkov (10 % < GERWHTC < 90 %) in nima dizelskega načina ali ki deluje v vročem delu preskusnega cikla WHTC s povprečnim razmerjem energije iz plina najmanj 90 odstotkov (GERWHTC ≥ 90 %), vendar v prostem teku uporablja izključno dizelsko gorivo in nima dizelskega načina;

55.

‚motor na kombinirano gorivo tipa 2B‘ pomeni motor na kombinirano gorivo, ki deluje v vročem delu preskusnega cikla WHTC s povprečnim razmerjem energije iz plina med 10 odstotkov in 90 odstotkov (10 % < GERWHTC < 90 %) in ima dizelski način ali ki deluje v vročem delu preskusnega cikla WHTC s povprečnim razmerjem energije iz plina najmanj 90 odstotkov (GERWHTC ≥ 90 %), vendar lahko v prostem teku pri delovanju v načinu na kombinirano gorivo uporablja izključno dizelsko gorivo in ima dizelski način;

56.

‚motor na kombinirano gorivo tipa 3B‘ pomeni motor na kombinirano gorivo, ki deluje v vročem delu preskusnega cikla WHTC s povprečnim razmerjem energije iz plina največ 10 odstotkov (GERWHTC ≥ 10 %) in ima dizelski način.“;

2.

v členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Za pridobitev ES-homologacije za sistem motorja ali družino motorjev kot samostojno tehnično enoto, ES-homologacije za vozilo z odobrenim sistemom motorja glede na emisije ter informacije o popravilu in vzdrževanju vozila ali ES-homologacije za vozilo glede na emisije ter informacije o popravilu in vzdrževanju vozila proizvajalec v skladu z določbami Priloge I dokaže, da se za vozila ali sisteme motorja opravljajo preskusi ter da so skladni z zahtevami iz členov 4 in 14 ter prilog od III do VIII, X, XIII, XIV in XVII. Proizvajalec zagotovi tudi skladnost s specifikacijami za referenčna goriva iz Priloge IX. Pri motorjih in vozilih na kombinirano gorivo proizvajalec izpolni tudi zahteve iz Priloge XVIII.“;

3.

v členu 3 se odstavki od 2 do 6 nadomestijo z naslednjim:

„2   Za pridobitev ES-homologacije za vozilo s homologiranim sistemom motorja glede na emisije ter informacij o popravilu in vzdrževanju vozila ali ES-homologacije za vozilo glede na emisije ter informacij o popravilu in vzdrževanju vozila proizvajalec zagotovi skladnost z zahtevami za vgradnjo iz oddelka 4 Priloge I, pri vozilih na kombinirano gorivo pa tudi z zahtevami za vgradnjo iz oddelka 6 Priloge XVIII.

3.   Za pridobitev razširitve ES-homologacije glede na emisije ter informacije o popravilu in vzdrževanju vozila za vozilo, homologirano v skladu s to uredbo, katerega referenčna masa je nad 2 380 kg, vendar ne presega 2 610 kg, proizvajalec izpolni zahteve iz oddelka 5 Priloge VIII.

4.   Določbe o drugi možnosti odobritve iz točke 2.4.1 Priloge X in točke 2.1 Priloge XIII se ne uporabljajo za ES-homologacijo za sistem motorja ali družino motorjev kot samostojno tehnično enoto. Navedene določbe se tudi ne uporabljajo za motorje in vozila na kombinirano gorivo.

5.   Vsak sistem motorja in element konstrukcije, ki lahko vpliva na emisije plinastih in trdnih onesnaževal, se načrtuje, izdela, sestavi in vgradi tako, da se motorju omogoči, da je ob običajni uporabi skladen z določbami Uredbe (ES) št. 595/2009 in te uredbe. Proizvajalec zagotovi tudi skladnost z zahtevami zunaj pogojev preskusnega cikla iz člena 14 in Priloge VI k tej uredbi. Pri motorjih in vozilih na kombinirano gorivo se uporabljajo tudi določbe Priloge XVIII.

6.   Za pridobitev ES-homologacije za sistem motorja ali družino motorjev kot samostojno tehnično enoto ali ES-homologacije za vozilo glede na emisije ter informacije o popravilu in vzdrževanju vozila za pridobitev homologacije za univerzalno vrsto goriva proizvajalec za homologacijo za univerzalno vrsto goriva, homologacijo za omejeno vrsto goriva ali homologacijo za posamezno gorivo zagotovi skladnost z zahtevami iz oddelka 1 Priloge I.“;

4.

v členu 5(4) se doda naslednja točka (j):

„(j)

Po potrebi dokumentacijski paket, potreben za pravilno vgradnjo motorja, homologiranega kot samostojna tehnična enota.“;

5.

člen 6 se spremeni:

(a)

vstavi se odstavek 1a:

„1a.   Kot alternativo k postopku iz odstavka 1 homologacijski organ podeli ES-homologacijo za sistem motorja ali družino motorjev kot samostojno tehnično enoto, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

v času predložitve vloge za ES-homologacijo je bila homologacija za sistem motorja ali družino motorjev kot samostojno tehnično enoto že podeljena v skladu Pravilnikom UN/ECE št. 49;

(b)

izpolnjene so zahteve iz člena od 2a do 2f te uredbe o dostopu do informacij o OBD vozila ter popravilu in vzdrževanju vozila ter veljajo za sistem motorja ali družino motorja;

(c)

zahteve iz točke 6.2 Priloge X k tej uredbi so izpolnjene v prehodnem obdobju, določenem v členu 4(7);

(d)

vse druge izjeme iz točk 3.1 in 5.1 Priloge VII k tej uredbi, točk 2.1 in 6.1 Priloge X k tej uredbi, točk 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 in 10 Priloge XIII k tej uredbi ter točke 1 Dodatka 6 k Prilogi XIII k tej uredbi se uporabljajo.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri podeljevanju ES-homologacije v skladu s členoma 1 in 1a homologacijski organ izda certifikat o ES-homologaciji, ki se pripravi po vzorcu iz Dodatka 5 k Prilogi I.“;

6.

člen 8 se spremeni:

(a)

vstavi se odstavek 1a:

„1a.   Kot alternativo k postopku iz odstavka 1 homologacijski organ podeli ES-homologacijo za vozilo z odobrenim sistemom motorja glede na emisije ter dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju motorja, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

v času predložitve vloge za ES-homologacijo je bila homologacija za vozilo z odobrenim sistemom motorja že podeljena v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 49;

(b)

izpolnjene so zahteve iz člena od 2a do 2f te uredbe o dostopu do informacij o OBD vozila ter popravilu in vzdrževanju vozila;

(c)

zahteve v točki 6.2 Priloge X k tej uredbi so izpolnjene v prehodnem obdobju iz člena 4(7) te uredbe;

(d)

vse druge izjeme iz točk 3.1 in 5.1 Priloge VII k tej uredbi, točk 2.1 in 6.1 Priloge X k tej uredbi, točk 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 in 10 Priloge XIII k tej uredbi ter točke 1 Dodatka 6 k Prilogi XIII k tej uredbi se uporabljajo.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri podeljevanju ES-homologacije v skladu s členoma 1 in 1a homologacijski organ izda certifikat o ES-homologaciji, ki se pripravi po vzorcu iz Dodatka 6 k Prilogi I.“;

7.

člen 10 se spremeni:

(a)

vstavi se odstavek 1a:

„1a.   Kot alternativo k postopku iz člena 1 homologacijski organ podeli ES-homologacijo za vozilo glede na emisije ter dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju motorja, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

v času predložitve vloge za ES-homologacijo je bila homologacija za vozilo že podeljena v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 49;

(b)

izpolnjene so zahteve iz člena od 2a do 2f te uredbe o dostopu do informacij o OBD vozila ter popravilu in vzdrževanju vozila;

(c)

zahteve iz točke 6.2 Priloge X k tej uredbi so izpolnjene v prehodnem obdobju, določenem v členu 4(7);

(d)

vse druge izjeme iz točk 3.1 in 5.1 Priloge VII k tej uredbi, točk 2.1 in 6.1 Priloge X k tej uredbi, točk 2, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 in 10 Priloge XIII k tej uredbi ter točke 1 Dodatka 6 k Prilogi XIII k tej uredbi se uporabljajo.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri podeljevanju ES-homologacije v skladu s členoma 1 in 1a homologacijski organ izda certifikat o ES-homologaciji, ki se pripravi po vzorcu iz Dodatka 7 k Prilogi I.“;

8.

v členu 16(5) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Preskusni pogoji so skladni z zahtevami iz oddelka 6 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

9.

priloge I, II in od IV do XIV se spremenijo v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

10.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi;

11.

doda se Priloga XVIII, katere besedilo vsebuje Priloga V k tej uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014, razen točke 4 Priloge I, ki se uporablja od 1. julija 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 263, 9.10.2007, str. 1.

(2)  UL L 188, 18.7.2009, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 582/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede emisij iz težkih vozil (Euro VI) in o spremembi prilog I in III k Direktivi 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 167, 25.6.2011, str. 1).

(4)  UL L 171, 24.6.2013, str. 1.


PRILOGA I

Priloge I, III, VIII in IX k Direktivi 2007/46/ES se spremenijo:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

točka 3.2.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.1.1

Način delovanja: prisilni vžig/kompresijski vžig/kombinirano gorivo (1)

Cikel: štiritaktni/dvotaktni/rotacijski (1)“;

(b)

za točko 3.2.1.1 se vstavita točki 3.2.1.1.1 in 3.2.1.1.2:

„3.2.1.1.1

Tip motorja na kombinirano gorivo: tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)(x1)

3.2.1.1.2

Razmerje energije iz plina v vročem delu preskusnega cikla WHTC: … %“;

(c)

za točko 3.2.1.6.1 se vstavi točka 3.2.1.6.2:

„3.2.1.6.2

Prosti tek na dizelsko gorivo: da/ne (1)(x1)“;

(d)

točki 3.2.2.1 in 3.2.2.2 se nadomestita z naslednjim:

„3.2.2.1

Lahka vozila: dizel/bencin/UNP/ZP ali biometan/etanol (E 85)/ biodizel/vodik/H2ZP (1)(6)

3.2.2.2

Težka vozila na dizelsko gorivo/bencin/UNP/ZP-H/ZP-L/ZP-HL/etanol (ED95) /etanol (E85)/UZP/UZP20/ (1)(6)“;

(e)

točka 3.2.4.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.4.2

Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s kompresijskim vžigom ali na kombinirano gorivo): da/ne (1)“;

(f)

točka 3.2.9.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.9.2.1

(Le Euro VI) opis in/ali risba elementov izpušnega sistema, ki so del sistema motorja“;

(g)

točki 3.2.9.7 in 3.2.9.7.1 se nadomestita z naslednjim:

„3.2.9.7

Celotna prostornina izpušnega sistema: … dm3

3.2.9.7.1

(Le Euro VI) sprejemljiva prostornina izpušnega sistema: … dm3“;

(h)

za točko 3.2.9.7.1 se vstavi točka 3.2.9.7.2:

„3.2.9.7.2

(Le Euro VI) prostornina izpušnega sistema, ki je del sistema motorja: … dm3“;

(i)

točki 3.2.12.2.7.0.7 in 3.2.12.2.7.0.8 se črtata

(j)

točka 3.2.12.2.7.6.5 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.12.2.7.6.5

lLe Euro VI) standard komunikacijskega protokola OBD: (8)“;

(k)

za točko 3.2.12.2.7.7.1 se vstavijo točke 3.2.12.2.7.8 do 3.2.12.2.7.8.3:

„3.2.12.2.7.8

(Le Euro VI) sestavni deli OBD na vozilu

3.2.12.2.7.8.0

Uporabljena je druga možnost odobritve, kot je določena v točki 2.4.1 Priloge X k Uredbi (EU) št. 582/2011. da/ne (1)

3.2.12.2.7.8.1

Seznam sestavnih delov OBD na vozilu

3.2.12.2.7.8.2

Pisni opis in/ali risba MI (10)

3.2.12.2.7.8.3

Pisni opis in/ali risba zunanjega komunikacijskega vmesnika OBD (10)“;

(l)

točka 3.2.12.2.8.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.12.2.8.2

Sistem za prisilo voznika“;

(m)

za točko 3.2.12.2.8.2 se vstavita točki 3.2.12.2.8.2.1 in 3.2.12.2.8.2.2:

„3.2.12.2.8.2.1

(Le Euro VI) motor s stalnim deaktiviranjem prisile voznika, ki ga uporabljajo reševalne službe ali se uporabljajo za vozila iz točke (b) člena 2(3) te direktive: da/ne (1)

3.2.12.2.8.2.2

Aktiviranje načina počasne vožnje

‚onemogoči po ponovnem zagonu‘/‚onemogoči po dovajanju goriva‘/‚onemogoči po parkiranju‘ (1)(8)“;

(n)

za točko 3.2.12.2.8.3 se vstavita točki 3.2.12.2.8.3.1 in 3.2.12.2.8.3.2:

„3.2.12.2.8.3.1

(Le Euro VI) seznam družin motorjev OBD v družini motorja, obravnavani pri zagotavljanju pravilnega delovanja ukrepov za uravnavanje emisij NOx (kadar je to ustrezno)

3.2.12.2.8.3.2

(Le Euro VI) številka družine motorjev OBD, v katero spada osnovni motor/član družine motorjev“;

(o)

točka 3.2.12.2.8.4 se črta;

(p)

točki 3.2.12.2.8.8 in 3.2.12.2.8.8.1 se nadomestita z naslednjim:

„3.2.12.2.8.8

(Le EURO VI) sestavni deli sistemov na vozilu, da se zagotovi pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx

3.2.12.2.8.8.1

Seznam sestavnih delov sistemov na vozilu, ki zagotavljajo pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx“;

(q)

točka 3.2.12.2.8.8.3 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.12.2.8.8.3

Pisni opis in/ali risba opozorilnega signala (10)“;

(r)

za točko 3.2.12.2.8.8.3 se vstavita točki 3.2.12.2.8.8.4 in 3.2.12.2.8.8.5:

„3.2.12.2.8.8.4

Uporabljena je druga možnost odobritve iz točke 2.1 Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 582/2011. da/ne (1)

3.2.12.2.8.8.5

Ogrevana ali neogrevana posoda z reagentom in sistem za doziranje reagenta (glejte odstavek 2.4 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49)“;

(s)

točka 3.2.17 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.17

Specifični podatki za motorje na plinasto in kombinirano gorivo za težka vozila (za drugačne sisteme navedite enakovredne informacije) (če je primerno)“;

(t)

za točko 3.2.17.8.2 se vstavijo točke 3.2.17.9 do 3.2.19.4.3:

„3.2.17.9

Kadar je primerno, sklicevanje proizvajalca na dokumentacijo za vgradnjo motorja na kombinirano gorivo v vozilo (x1)

3.2.18

Sistem za dovod vodika: da/ne (1)

3.2.18.1

Številka ES-homologacije v skladu z Uredbo (ES) št. 79/2009: …

3.2.18.2

Elektronska enota za upravljanje motorja za dovod vodika

3.2.18.2.1

Znamka: …

3.2.18.2.2

Tip: …

3.2.18.2.3

Možnosti nastavljanja glede emisij: …

3.2.18.3

Dodatna dokumentacija

3.2.18.3.1

Opis zaščite katalizatorja pri preklopu z bencina na vodik ali obratno: …

3.2.18.3.2

Načrt sistema (električni priključki, priključne cevi za izravnavo tlaka itd.): …

3.2.18.3.3

Risba simbola: …

3.2.19

Sistem za dovod H2ZP: da/ne (1)

3.2.19.1

Delež vodika v gorivu (največji delež, ki ga je določil proizvajalec): …

3.2.19.2

Številka ES-homologacije v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 110 ……

3.2.19.3

Elektronska enota za upravljanje motorja za dovod H2ZP

3.2.19.3.1

Znamka: …

3.2.19.3.2

Tip: …

3.2.19.3.3

Možnosti nastavljanja glede emisij: …

3.2.19.4

Dodatna dokumentacija

3.2.19.4.1

Opis zaščite katalizatorja pri preklopu z bencina na H2ZP ali obratno: …

3.2.19.4.2

Načrt sistema (električni priključki, priključne cevi za izravnavo tlaka itd.): …

3.2.19.4.3

Risba simbola: …“;

(u)

točka 3.4.8 se nadomesti z naslednjim:

„3.4.8

Električni domet vozila…km (v skladu s Prilogo 9 k Pravilniku UN/ECE št. 101)“;

(v)

točke 3.5.2.1, 3.5.2.2 in 3.5.2.3 se nadomestijo z naslednjim:

„3.5.2.1

Poraba goriva (mestna vožnja) … l/100 km ali m3 /100 km ali kg/100 km (1)

3.5.2.2

Poraba goriva (vožnja zunaj mesta) … l/100 km ali m3 /100 km ali kg/100 km (1)

3.5.2.3

Poraba goriva (kombinirana vožnja) … l/100 km ali m3 /100 km ali kg/100 km (1)“;

(w)

za točko 3.5.2.3 se vstavijo točke 3.5.3 do 3.5.3.2.3:

„3.5.3   Poraba električne energije pri električnih vozilih

3.5.3.1

Poraba električne energije pri povsem električnih vozilih…Wh/km

3.5.3.2

Poraba električne energije pri hibridnih električnih vozilih z zunanjim napajanjem

3.5.3.2.1

Poraba električne energije (pogoj A, kombinirana) … Wh/km

3.5.3.2.2

Poraba električne energije (pogoj B, kombinirana) … Wh/km

3.5.3.2.3

Poraba električne energije (utežena kombinirana) … Wh/km“;

(x)

točki 3.5.4.1 in 3.5.4.2 se nadomestita z naslednjim:

„3.5.4.1

Preskus WHSC masnih emisij CO2 (x3): … g/kWh

3.5.4.2

Preskus WHSC masnih emisij CO2 v dizelskem načinu (x2): … g/kWh“;

(y)

za točko 3.5.4.2 se vstavijo točke 3.5.4.3 do 3.5.4.6:

„3.5.4.3

Preskus WHSC masnih emisij CO2 v načinu na kombinirano gorivo (x1): … g/kWh

3.5.4.4

Preskus WHTC masnih emisij CO2 (x3)(9): … g/kWh

3.5.4.5

Preskus WHTC masnih emisij CO2 v dizelskem načinu (x2)(9): … g/kWh

3.5.4.6

Preskus WHTC masnih emisij CO2 v načinu na kombinirano gorivo (x1)(9): … g/kWh“;

(z)

točki 3.5.5.1 in 3.5.5.2 se nadomestita z naslednjim:

„3.5.5.1

Preskus WHSC porabe goriva: (x3): … g/kWh

3.5.5.2

Preskus WHSC porabe goriva v dizelskem načinu (x2): … g/kWh“;

(aa)

za točko 3.5.5.2 se vstavijo točke 3.5.5.3 do 3.5.5.6:

„3.5.5.3

Preskus WHSC porabe goriva v načinu na kombinirano gorivo (x1): … g/kWh

3.5.5.4

Preskus WHTC porabe goriva (9)(x3): … g/kWh

3.5.5.5

Preskus WHTC porabe goriva v dizelskem načinu (9)(x2): … g/kWh

3.5.5.6

Preskus WHTC porabe goriva v načinu na kombinirano gorivo (9)(x1): … g/kWh“;

(ab)

vstavijo se pojasnila:

„(8)

Zabeleži se v primeru ene družine motorjev OBD, in če še ni vključeno v dokumentacijskih paketih iz točke 3.2.12.2.7.0.4.

(9)

Vrednost za kombinirani WHTC, vključno z vročim in hladnim delom, v skladu s Prilogo VIII k Pravilniku (EU) št. 582/2011.

(10)

Zabeleži se, če ni vključeno v dokumentaciji iz točke 3.2.12.2.7.0.5.“;

(ab)

dodajo se pojasnila:

„(x)

Vozila na kombinirano gorivo.

(x1)

Za motor ali vozilo na kombinirano gorivo.

(x2)

Za motorje na kombinirano gorivo tipa 1B, tipa 2B in tipa 3B.

(x3)

Razen za motorje ali vozila na kombinirano gorivo.“;

2.

del I, A Priloge III se spremeni:

(a)

točka 3.2.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.1.1

Način delovanja: prisilni vžig/kompresijski vžig/kombinirano gorivo (1)

štiritaktni/dvotaktni/rotacijski(1)“;

(b)

za točko 3.2.1.1 se vstavita točki 3.2.1.1.1 in 3.2.1.1.2:

„3.2.1.1.1

Tip motorja na kombinirano gorivo: tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)(x1)

3.2.1.1.2

Razmerje energije iz plina v vročem delu preskusnega cikla WHTC: … %“;

(c)

za točko 3.2.1.6.1 se vstavi točka 3.2.1.6.2:

„3.2.1.6.2

Prosti tek na dizelsko gorivo: da/ne (1)(x1)“;

(d)

točka 3.2.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.2.2

Težka vozila na dizelsko gorivo/bencin/UNP/ZP-H/ZP-L/ZP-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/ UZP/UZP20(1)(6)“;

(e)

točka 3.2.4.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.4.2

Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s kompresijskim vžigom ali na kombinirano gorivo): da/ne (1)“;

(f)

točki 3.2.12.2.7.0.7 in 3.2.12.2.7.0.8 se črtata;

(g)

točka 3.2.12.2.7.6.5 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.12.2.7.6.5

(Le Euro VI) standard komunikacijskega protokola OBD: (8)“;

(h)

za točko 3.2.12.2.7.7.1 se vstavijo točke 3.2.12.2.7.8 do 3.2.12.2.7.8.3:

„3.2.12.2.7.8

(Le Euro VI) sestavni deli OBD na vozilu

3.2.12.2.7.8.1

Seznam sestavnih delov OBD na vozilu

3.2.12.2.7.8.2

Pisni opis in/ali risba MI (10)

3.2.12.2.7.8.3

Pisni opis in/ali risba zunanjega komunikacijskega vmesnika OBD (10)“;

(i)

točka 3.2.12.2.8.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.12.2.8.2

Sistem za prisilo voznika“;

(j)

za točko 3.2.12.2.8.2 se vstavi točka 3.2.12.2.8.2.1:

„3.2.12.2.8.2.1

(Le Euro VI) motor s stalnim deaktiviranjem prisile voznika, ki ga uporabljajo reševalne službe ali se uporabljajo za vozila iz točke (b) člena 2(3) te direktive: da/ne (1)“;

(k)

točki 3.5.4.1 in 3.5.4.2 se nadomestita z naslednjim:

„3.5.4.1

Preskus WHSC masnih emisij CO2 (x3): … g/kWh

3.5.4.2

Preskus WHSC masnih emisij CO2 v dizelskem načinu (x2): … g/kWh“;

(l)

za točko 3.5.4.2 se vstavijo točke 3.5.4.3 do 3.5.4.6:

„3.5.4.3

Preskus WHSC masnih emisij CO2 v načinu na kombinirano gorivo (x1): … g/kWh

3.5.4.4

Preskus WHTC masnih emisij CO2 (9)(x3): … g/kWh

3.5.4.5

Preskus WHTC masnih emisij CO2 v dizelskem načinu (9)(x2): … g/kWh

3.5.4.6

Preskus WHTC masnih emisij CO2 v načinu na kombinirano gorivo (9)(x1): … g/kWh“;

(m)

točki 3.5.5.1 in 3.5.5.2 se nadomestita z naslednjim:

„3.5.5.1

Preskus WHSC porabe goriva: (x3): … g/kWh

3.5.5.2

Preskus WHSC porabe goriva v dizelskem načinu (x2): … g/kWh“;

(n)

za točko 3.5.5.2 se vstavijo točke 3.5.5.3 do 3.5.5.6:

„3.5.5.3

Preskus WHSC porabe goriva v načinu na kombinirano gorivo (x1): … g/kWh

3.5.5.4

Preskus WHTC porabe goriva (9)(x3): … g/kWh

3.5.5.5

Preskus WHTC porabe goriva v dizelskem načinu (9)(x2): … g/kWh

3.5.5.6

Preskus WHTC porabe goriva v načinu na kombinirano gorivo (9)(x1): … g/kWh“;

3.

Priloga VIII se spremeni:

(a)

točka 2.1.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.1.2   Preskus tipa 2 (b)(c) (podatki o emisijah, ki so potrebni pri homologaciji zaradi tehničnega pregleda)

Tip 2, preskus pri nizki vrtilni frekvenci prostega teka:

Varianta /izvedenka:

CO (vol. %)

Vrtilna frekvenca motorja (min–1)

Temperatura olja v motorju (K)

Tip 2, preskus pri visoki vrtilni frekvenci prostega teka:

Varianta /izvedenka:

CO (vol. %)

Vrednost lambda

Vrtilna frekvenca motorja (min–1)

Temperatura olja v motorju (K)

…“;

(b)

točka 2.2.4 se nadomesti z naslednjim:

„2.2.4   Preskus pri prostem teku (1)

Varianta /izvedenka:

CO (vol. %)

Vrednost lambda (1)

Vrtilna frekvenca motorja (min–1)

Temperatura olja v motorju (K)

…“;

4.

Priloga IX se spremeni:

(a)

del I, stran 2 – Kategorija vozil M1 (celotna in dokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2.

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6(1)) ali WHSC (EURO VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): …

Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(b)

del I, stran 2 – Kategorija vozil M2 (celotna in dokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2.

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6(1)) ali WHSC (EURO VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(c)

del I, stran 2 – Kategorija vozil M3 (celotna in dokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2.

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(d)

del I, stran 2 – Kategorija vozil N1 (celotna in dokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2.

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6(1)) ali WHSC (EURO VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(e)

del I, stran 2 – Kategorija vozil N2 (celotna in dokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2.

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6(1)) ali WHSC (EURO VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(f)

del I, stran 2 – Kategorija vozil N3 (celotna in dokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(g)

del II, stran 2 – Kategorija vozil M1 (nedokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6(1)) ali WHSC (EURO VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(h)

del II, stran 2 – Kategorija vozil M2 (nedokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6(1)) ali WHSC (EURO VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(i)

del II, stran 2 – Kategorija vozil M3 (nedokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(j)

del II, stran 2 – Kategorija vozil N1 (nedokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6(1)) ali WHSC (EURO VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(k)

del II, stran 2 – Kategorija vozil N2 (nedokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: tip I ali ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: tip I (Euro 5 ali 6(1)) ali WHSC (EURO VI)(1)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(l)

del II, stran 2 – Kategorija vozil N3 (nedokončana vozila) predloge certifikata ES o skladnosti se spremeni:

(i)

točki 26 in 26.1 se nadomestita z naslednjim:

„26.

Gorivo: dizel/bencin/UNP/SZP-biometan/UZP /etanol /biodizel /vodik (1)

26.1

Eno gorivo/dvojno gorivo/prilagodljivi tip goriva/kombinirano gorivo (1)“;

(ii)

za točko 26.1 se vstavi točka 26.2:

„26.2

(samo na kombinirano gorivo) tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)“;

(iii)

točka 48 se nadomesti z naslednjim:

„48.

Emisije izpušnih plinov (m)(m1)(m2):

Številka osnovnega regulativnega akta in zadnjega veljavnega regulativnega akta, ki spreminja osnovnega: …

1.1

postopek preskušanja: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Trdni delci: …

Motnost dima (ELR): … (m–1)

1.2

postopek preskušanja: WHSC (EURO VI)

CO: … THC: … NMHC: … NOx: … THC + NOx: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …

2.1

postopek preskušanja: ETC (če je ustrezno)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … Trdni delci: …

2.2

postopek preskušanja: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … NMHC: … THC: … CH4: … NH3: … Trdni delci (masa): … Delci (število): …“;

(m)

pojasnilo v zvezi s Prilogo IX (m) se nadomesti z naslednjim:

„(m)

Ponoviti je treba za različna goriva, ki se lahko uporabljajo. Vozila, ki lahko uporabljajo bencin in tudi plinasto gorivo, vendar je bencinski sistem vgrajen le za uporabo v sili ali samo za zagon motorja, in pri katerih posoda za bencin lahko vsebuje največ 15 litrov bencina, štejejo kot vozila, ki jih lahko poganja le plinasto gorivo.“;

(n)

za pojasnilom (m) se vstavita pojasnili v zvezi s Prilogo IX (m1) in (m2):

„(m1)

Pri motorjih in vozilih EURO VI na kombinirano gorivo po potrebi ponovite.

(m2)

Navedejo se le emisije, ki so ocenjene v skladu z veljavnimi regulativnimi akti.“


PRILOGA II

„PRILOGA I

Mejne vrednosti emisij Euro VI

 

Mejne vrednosti

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC

(mg/kWh)

CH4

(mg/kWh)

NOX  (1)

(mg/kWh)

NH3

(ppm)

Masa trdnih delcev

(mg/kWh)

Število trdnih delcev

(#/kWh)

WHSC (CI)

1 500

130

 

 

400

10

10

8,0 x 1011

WHTC (CI)

4 000

160

 

 

460

10

10

6,0 x 1011

WHTC (PI)

4 000

 

160

500

460

10

10

 (2) 6,0 x 1011

PI

=

prisilni vžig.

CI

=

kompresijski vžig.


(1)  Dopustna raven sestavine NO2 v mejni vrednosti NOx se lahko določi pozneje.

(2)  Mejna vrednost se uporablja od datumov iz vrstice B preglednice 1 v Dodatku 9 Priloge I k Uredbi (EU) št. 582/2011.“


PRILOGA III

Priloge I, II in od IV do XIV k Uredbi (EU) št. 582/2011 se spremenijo:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

točka 1.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„1.1.1

Osnovni motor izpolnjuje zahteve te uredbe o ustreznih referenčnih gorivih iz Priloge IX. Posebne zahteve se uporabljajo za motorje, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin/biometan, vključno z motorji na kombinirana goriva, v skladu s točko 1.1.3.“;

(b)

točka 1.1.3 se nadomesti z naslednjim:

„1.1.3

Pri motorjih, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin/biometan, vključno z motorji na kombinirano gorivo, proizvajalec dokaže, da se osnovni motorji lahko prilagodijo kateri koli sestavi zemeljskega plina/biometana, ki bi se pojavila na tržišču. To dokazovanje se opravi v skladu s tem oddelkom, pri motorjih na kombinirano gorivo pa tudi v skladu z dodatnimi določbami o postopku prilagoditve goriva iz odstavka 6.4 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

Pri stisnjenem zemeljskem plinu/biometanu (SZP) sta običajni dve vrsti goriva, visokokalorično gorivo (plin iz območja H) in nizkokalorično gorivo (plin iz območja L), vendar imata zelo širok razpon znotraj obeh območij; znatno se razlikujeta po energijski vsebnosti, izraženi z Wobbejevim indeksom, in po faktorju λ-premika (Sλ). Zemeljski plin s faktorjem λ-premika med 0,89 in 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) spada v območje H, zemeljski plin s faktorjem λ-premika med 1,08 in 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) pa v območje L. Sestava referenčnih goriv upošteva skrajne variacije Sλ.

Osnovni motor izpolnjuje zahteve te uredbe o referenčnih gorivih GR (gorivo 1) in G25 (gorivo 2) iz Priloge IX brez kakršnega koli ročnega prilagajanja sistema za dovajanje goriva v motor med obema preskusoma (zahtevana je samoprilagodljivost). Po menjavi goriva je dovoljen en vroči cikel WHTC prilagoditvenega teka brez merjenja. Po prilagoditvenem teku se motor ohladi v skladu z odstavkom 7.6.1 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

Pri utekočinjenem zemeljskem plinu/biometanu (UZP) osnovni motor izpolnjuje zahteve te uredbe o referenčnih gorivih GR (gorivo 1) in G20 (gorivo 2) iz Priloge IX brez kakršnega koli ročnega prilagajanja sistema za dovajanje goriva v motor med obema preskusoma (zahtevana je samoprilagodljivost). Po menjavi goriva je dovoljen en vroči cikel WHTC prilagoditvenega teka brez merjenja. Po prilagoditvenem teku se motor ohladi v skladu z odstavkom 7.6.1 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(c)

točka 1.1.4 se nadomesti z naslednjim:

„1.1.4

Za motor, ki za gorivo uporablja stisnjen zemeljski plin/biometan in je samoprilagodljiv za pline iz območja H in za pline iz območja L in ki s stikalom preklaplja med območjem H in območjem L, se osnovni motor pri vsakem položaju stikala preskusi na ustrezno referenčno gorivo, kot je za vsako območje posebej opredeljeno v Prilogi IX. Gorivi sta GR (gorivo 1) in G23 (gorivo 3) za pline iz območja H ter G25 (gorivo 2) in G23 (gorivo 3) za pline iz območja L. Osnovni motor izpolnjuje zahteve te uredbe za oba položaja stikala brez kakršnega koli prilagajanja gorivu med obema preskusoma na posameznem položaju stikala. Po menjavi goriva je dovoljen en vroči cikel WHTC prilagoditvenega teka brez merjenja. Po prilagoditvenem teku se motor ohladi v skladu z odstavkom 7.6.1 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(d)

točki 1.1.5 in 1.1.6 se nadomestita z naslednjim:

„1.1.5

Pri motorjih na zemeljski plin/biometan se razmerje med rezultati emisij ‚r‘ za vsako onesnaževalo določi tako:

Formula

ali

Formula

ter

Formula

1.1.6

Pri utekočinjenem naftnem plinu (UNP) proizvajalec dokaže, da se osnovni motor lahko prilagodi kateri koli sestavi goriva, ki bi se pojavila na tržišču.

Pri UNP se spreminja sestava C3/C4. Te spremembe se kažejo v referenčnih gorivih. Osnovni motor izpolnjuje emisijske zahteve glede referenčnih goriv A in B v skladu s Prilogo IX brez kakršnega koli prilagajanja gorivu med preskusoma. Po menjavi goriva je dovoljen en vroči cikel WHTC prilagoditvenega teka brez merjenja. Po prilagoditvenem teku se motor ohladi v skladu z odstavkom 7.6.1 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(e)

točki 1.2 in 1.2.1 se nadomestita z naslednjim:

„1.2

Zahteve za homologacijo za omejeno vrsto goriva za motorje, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin/biometan ali UNP, vključno z motorji na kombinirano gorivo

Homologacija za omejeno vrsto goriva se podeli na podlagi zahtev iz točk od 1.2.1 do 1.2.2.2.

1.2.1

Homologacija za emisije izpušnih plinov iz motorja, ki za gorivo uporablja stisnjen zemeljski plin/biometan in je prirejen za delovanje na pline iz območja H ali na pline iz območja L.

Osnovni motor se preskusi na ustrezno referenčno gorivo v skladu s Prilogo IX za ustrezno območje. Gorivi sta GR (gorivo 1) in G23 (gorivo 3) za pline iz območja H ter G25 (gorivo 2) in G23 (gorivo 3) za pline iz območja L. Osnovni motor izpolnjuje zahteve brez kakršnega koli prilagajanja gorivu med obema preskusoma. Po menjavi goriva je dovoljen en vroči cikel WHTC prilagoditvenega teka brez merjenja. Po prilagoditvenem teku se motor ohladi v skladu z odstavkom 7.6.1 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(f)

točke 1.2.2, 1.2.2.1 in 1.2.2.2 se nadomestijo z naslednjim:

„1.2.2

Homologacija za emisije izpušnih plinov iz motorja, ki za gorivo uporablja zemeljski plin/biometan ali UNP in je predviden za delovanje na eno specifično sestavo goriva.

Pri stisnjenem zemeljskem plinu (SZP) osnovni motor v skladu s prilogo IX izpolnjuje zahteve glede emisij za referenčni gorivi GR in G25, pri utekočinjenem zemeljskem plinu (UZP) za referenčni gorivi GR in G20, pri utekočinjenem naftnem plinu (UNP) pa za referenčni gorivi A in B. Fina nastavitev sistema za dovajanje goriva med preskusi je dovoljena. Takšna fina nastavitev pomeni ponovno kalibracijo podatkovne baze dovajanja goriva, ne da bi se pri tem kakor koli spremenila osnovna strategija krmiljenja ali osnovna zgradba podatkovne baze. Po potrebi se dovoli zamenjava delov, ki so neposredno povezani s količino pretoka goriva, kot so vbrizgalne šobe.

1.2.2.1

Pri SZP se lahko na zahtevo proizvajalca motor preskusi na referenčni gorivi GR in G23 ali na referenčni gorivi G25 in G23, vendar v tem primeru homologacija velja le za pline iz območja H ali le za pline iz območja L, kot je ustrezno.

1.2.2.2

Ob dobavi kupcu je motor opremljen z oznako iz točke 3.3, na kateri je navedeno, za katero območje sestave goriva je motor kalibriran.“;

(g)

za točko 1.2.2.2 se vstavijo točke 1.3 do 1.3.3:

„1.3   Zahteve v zvezi s homologacijo za posamezno vrsto goriva

1.3.1

Homologacija za posamezno vrsto goriva se lahko podeli za motorje, ki za gorivo uporabljajo utekočinjen zemeljski plin, vključno z motorji na kombinirano gorivo, in so označeni s homologacijsko oznako, ki vsebuje črke ‚LNG20‘ v skladu s točko 3.1 te priloge.

1.3.2

Proizvajalec lahko zaprosi za homologacijo za posamezno vrsto goriva le, če je motor kalibriran za specifično sestavo utekočinjenega zemeljskega plina s faktorjem λ-premika, ki se od faktorja λ-premika za gorivo G20 iz priloge IX razlikuje za največ 3 odstotke, vsebnost etana pa je največ 1,5 odstotka.

1.3.3

Pri družini motorjev na kombinirano gorivo, v kateri so motorji kalibrirani za specifično sestavo utekočinjenega zemeljskega plina s faktorjem λ-premika, ki se od faktorja λ-premika za gorivo G20 iz Priloge IX razlikuje za največ 3 odstotke, vsebnost etana pa ne presega 1,5 odstotka, se osnovni motor preskuša le na referenčno plinasto gorivo G20, kot je določeno v Prilogi IX.“;

(h)

točki 3.1 in 3.2 se nadomestita z naslednjim:

„3.1

Pri motorju, homologiranem kot samostojna tehnična enota, ali tipu vozila, homologiranem glede na emisije ter dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila, je motor opremljen z:

(a)

blagovno znamko proizvajalca motorja;

(b)

proizvajalčevo trgovsko oznako motorja;

(c)

pri motorju na zemeljski plin/biometan se za oznako ES-homologacije navede ena od naslednjih oznak:

(i)

H za motor, ki je homologiran in kalibriran za pline iz območja H;

(ii)

L za motor, ki je homologiran in kalibriran za pline iz območja L;

(iii)

HL za motor, ki je homologiran in kalibriran za pline iz območij H in L;

(iv)

Ht za motor, ki je homologiran in kalibriran za specifično sestavo plina iz območja H in ga je mogoče s fino nastavitvijo dovajanja goriva motorju nastaviti na drug specifičen plin iz območja H;

(v)

Lt za motor, ki je homologiran in kalibriran za specifično sestavo plina iz območja L in ga je mogoče s fino nastavitvijo dovajanja goriva motorju nastaviti na drug specifičen plin iz območja L;

(vi)

HLt za motor, ki je homologiran in kalibriran za specifično sestavo plina iz območja H ali območja L in ga je mogoče s fino nastavitvijo dovajanja goriva motorju nastaviti na drugi specifični plin iz območja H ali L;

(vii)

CNGfr v vseh drugih primerih, kadar motor uporablja za gorivo stisnjen zemeljski plin/biometan in je predviden za delovanje na eno omejeno območje sestave goriva;

(viii)

LNGfr v primerih, kadar motor uporablja za gorivo utekočinjen zemeljski plin in je predviden za delovanje na eno omejeno območje sestave goriva;

(ix)

LPGfr v primerih, kadar motor uporablja za gorivo utekočinjen naftni plin in je predviden za delovanje na eno omejeno območje sestave goriva;

(x)

LNG20 za motor, ki je homologiran in kalibriran za specifično sestavo utekočinjenega zemeljskega plina s faktorjem λ-premika, ki se od faktorja λ-premika za gorivo G20 iz priloge IX razlikuje za največ 3 odstotke, njegova vsebnost etana pa je največ 1,5 odstotka;

(xi)

LNG za motor, ki je homologiran in kalibriran za katero koli drugo sestavo utekočinjenega zemeljskega plina;

(d)

homologacijska oznaka za motorje na kombinirano gorivo za nacionalno oznako vsebuje niz števk, ki označujejo, za kateri tip motorja na kombinirano gorivo in katera območja plina je bila homologacija podeljena. Niz števk je sestavljen iz dveh števk, ki opredeljujeta tip vozila na kombinirano gorivo iz člena 2, sledijo jim črka ali črke iz točke (c) te točke, ki ustrezajo sestavi zemeljskega plina/biometana, ki ga uporablja motor. Števki, ki opredeljujeta tipe motorja na kombinirano gorivo v členu 2, sta:

(i)

1A za motorje na kombinirano gorivo tipa 1A;

(ii)

1 B za motorje na kombinirano gorivo tipa 1 B;

(iii)

2 A za motorje na kombinirano gorivo tipa 2 A;

(iv)

2 B za motorje na kombinirano gorivo tipa 2 B;

(v)

3 B za motorje na kombinirano gorivo tipa 3 B;

(e)

za motorje na kompresijski vžig, ki uporabljajo dizelsko gorivo, je v homologacijsko oznako za nacionalno oznako vključena črka ‚D‘;

(f)

za motorje na kompresijski vžig, ki za gorivo uporabljajo etanol (ED95), sta v homologacijsko oznako za nacionalno oznako vključeni črki ‚ED‘;

(g)

za motorje na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo etanol (E85), v homologacijski oznaki za nacionalno oznako sledi ‚E85‘;

(h)

za motorje na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo bencin, je v homologacijsko oznako za nacionalno oznako vključena črka ‚P‘.

3.2

Vsak motor, homologiran v skladu s to uredbo kot samostojna tehnična enota, ima oznako ES-homologacije. Ta oznaka je sestavljena iz:“;

(i)

točki 3.2.2 in 3.2.3 se nadomestita z naslednjim:

„3.2.2

Oznaka ES-homologacije v bližini pravokotnika vključuje tudi ‚osnovno številko homologacije‘ iz oddelka 4 homologacijske številke iz Priloge VII k Direktivi 2007/46/ES, pred njo je črka, ki označuje stopnjo emisij, za katero je bila podeljena ES-homologacija.

3.2.3

Oznaka ES-homologacije se namesti na motor tako, da je neizbrisna in jasno čitljiva. Oznaka je vidna pri vgradnji motorja v vozilo ter pritrjena na del motorja, ki je potreben za normalno delovanje motorja in ga običajno ni treba zamenjati med življenjsko dobo motorja.

Poleg oznake na motorju je mogoče oznako ES-homologacije dobiti tudi s skupino instrumentov. Oznaka je nato zlahka na voljo za pregled, navodila za dostop pa so vključena v priročnik za uporabnika vozila.“;

(j)

točka 3.3 se nadomesti z naslednjim:

„3.3   Oznake za motorje, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin/biometan in UNP

Na motorje, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin/biometan in UNP ter imajo homologacijo za omejeno vrsto goriva, se pritrdijo naslednje oznake z informacijami iz točke 3.3.1.“;

(k)

v točki 4.2 se doda točka (c):

„(c)

Vgradnja motorja na kombinirano gorivo, homologiranega kot samostojna tehnična enota, v vozilo izpolnjuje tudi posebne zahteve za vgradnjo iz odstavka 6 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49 in zahteve proizvajalca v zvezi z vgradnjo iz oddelka 7 Priloge XVIII k tej uredbi.“;

(l)

točka 5.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„5.2.1

Za namen preskušanja v prometu mora krmilna enota motorja (ECU) v realnem času in s frekvenco najmanj 1 Hz kot obvezne informacije o pretoku podatkov prikazati izračunano vrednost obremenitve (navor motorja kot odstotek največjega navora in največjega razpoložljivega navora pri trenutni vrtilni frekvenci motorja), vrtilno frekvenco motorja, temperaturo hladilne tekočine motorja, trenutno porabo goriva ter referenčni največji navor motorja kot funkcijo vrtilne frekvence motorja.“;

(m)

točka 5.3.4 se nadomesti z naslednjim:

„5.3.4

Če motor, ki se preskuša, ne izpolnjuje zahtev iz Priloge XIV v zvezi z dodatno opremo, je treba izmerjeni navor popraviti v skladu s popravno metodo iz Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(n)

točki 6.1 in 6.2 se nadomestita z naslednjim:

„6.1   Parametri, ki opredeljujejo družino motorjev

Družina motorjev, kot jo opredeljuje proizvajalec motorja, je skladna z odstavkom 5.2 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49, za motorje in vozila na kombinirano gorivo pa z odstavkom 3.1 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

6.2   Izbira osnovnega motorja

Osnovni motor družine se izbere v skladu z zahtevami iz odstavka 5.2.4 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49, za motorje in vozila na kombinirano gorivo pa z odstavkom 3.1.2 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(o)

dodajo se točke 6.4 do 6.4.3:

„6.4   Razširitev, ki v družino motorjev vključuje nov sistem motorja

6.4.1

Na zahtevo proizvajalca in na podlagi odobritve homologacijskega organa se lahko kot član potrjene družine motorjev vključi nov sistem motorja, če so izpolnjena merila iz točke 6.1.

6.4.2

Če elementi konstrukcije osnovnega sistema motorja ustrezajo elementom novega sistema motorja v skladu s točko 6.2, za motorje na kombinirano gorivo pa v skladu z odstavkom 3.1.2 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49, lahko ostane osnovni sistem motorja nespremenjen, proizvajalec pa spremeni opisni list iz Priloge I.

6.4.3

Če elementi konstrukcije novega sistema motorja ne ustrezajo elementom osnovnega sistema motorja v skladu s točko 6.4.2, vendar novi sistem predstavlja celotno družino, potem novi sistem motorja postane novi osnovni motor. V tem primeru se dokaže, da so novi elementi konstrukcije skladni z določbami te uredbe, opisni list iz Priloge I pa se spremeni.“;

(p)

točke 7.2.3.3 do 7.2.3.6 se nadomestijo z naslednjim:

7.2.3.3   Pri motorjih, ki za gorivo uporabljajo dizelsko gorivo, etanol (ED95), bencin, E85, UZP20, UZP in UNP, vključno z motorji na kombinirano gorivo, se lahko vsi navedeni preskusi izvedejo s tržnimi gorivi, ki se uporabljajo. Vendar se lahko na zahtevo proizvajalca uporabijo referenčna goriva iz Priloge IX. To pomeni, da se preskusi iz oddelka 1 te priloge pri vsakem motorju na utekočinjen zemeljski ali utekočinjen naftni plin, vključno z motorji na kombinirano gorivo, izvedejo najmanj z dvema referenčnima gorivoma.

7.2.3.4   Pri motorjih, ki za gorivo uporabljajo stisnjen zemeljski plin, vključno z motorji na kombinirano gorivo, se lahko za vse navedene preskuse uporablja tržno gorivo, in sicer tako:

(a)

za motorje, označene s H, tržno gorivo iz območja H (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00);

(b)

za motorje, označene z L, tržno gorivo iz območja L (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19);

(c)

za motorje, označene s HL, tržno gorivo iz skrajnega območja faktorja λ-premika (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

Vendar se lahko na zahtevo proizvajalca uporabijo referenčna goriva iz Priloge IX. To pomeni, da je treba opraviti preskuse iz oddelka 1 te priloge.

7.2.3.5   Neustreznost motorjev na plinasto in kombinirano gorivo

V primeru spora zaradi neustreznosti motorjev na plinasto gorivo, vključno z motorji na kombinirano gorivo, ki uporabljajo tržno gorivo, se preskusi izvedejo z vsakim referenčnim gorivom, na katero je bil preskušen osnovni motor, ali z morebitnim dodatnim tretjim gorivom iz točk 1.1.4.1 in 1.2.1.1, na katero je bil lahko preskušen osnovni motor. Po potrebi se rezultat pretvori z izračunom, pri katerem se uporabijo ustrezni faktorji ‚r‘, ‚ra‘ ali ‚rb‘, kot je opisano v točkah 1.1.5, 1.1.6.1 in 1.2.1.2. Če so r, ra ali rb manjši od ena, popravek ni potreben. Izmerjeni in, kadar je ustrezno, izračunani rezultati morajo kazati, da motor izpolnjuje mejne vrednosti z vsemi ustreznimi gorivi (na primer gorivoma 1 in 2 ter gorivom 3 pri motorjih na zemeljski plin ter gorivoma A in B pri motorjih na UNP).

7.2.3.6   Preskusi skladnosti proizvodnje motorja na plinasto gorivo, ki je predviden za delovanje na eno gorivo s specifično sestavo in je skladen z oddelkom 1.2.2 te priloge, se izvedejo na gorivu, za katero je bil motor kalibriran.“;

(q)

točke 7.3.1, 7.3.2 in 7.3.3 se nadomestijo z naslednjim:

„7.3.1

Če homologacijski organ ugotovi, da je kakovost proizvodnje nezadovoljiva, lahko zahteva preverjanje skladnosti proizvodnje za sistem OBD. To preverjanje se opravi v skladu z naslednjim:

Iz proizvodne serije se naključno izbere motor, na katerem se opravijo preskusi iz Priloge 9B k Pravilniku UN/ECE št. 49. Motor na kombinirano gorivo deluje v načinu na kombinirano gorivo in, kadar je to ustrezno, v dizelskem načinu. Preskusi se lahko izvajajo na motorjih, ki so se utekali do največ 125 ur.

7.3.2

Proizvodnja se šteje za skladno, če ta motor izpolnjuje zahteve preskusov iz Priloge 9B k Pravilniku UN/ECE št. 49, za motorje na kombinirano gorivo pa z dodatnimi zahtevami iz odstavka 7 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

7.3.3

Če motor iz proizvodne serije ne izpolnjuje zahtev iz točke 7.3.2, se iz proizvodne serije naključno izbere dodaten vzorec štirih motorjev, na katerih se opravijo preskusi iz točke 7.3.1.“;

(r)

točka 7.4.4 se nadomesti z naslednjim:

„7.4.4

Če preskusna oprema ne izpolnjuje zahtev iz Priloge XIV v zvezi z dodatno opremo, se izmerjeni navor popravi v skladu s popravno metodo iz Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(s)

v točki 8.1 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Dokumentacijski paket, ki se zahteva v členih 5, 7 in 9 ter omogoča homologacijskemu organu, da oceni strategije uravnavanja emisij in sisteme, vgrajene v vozilo in motor, da se zagotovi pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx, ter dokumentacijski paketi, zahtevani v Prilogi VI (zunaj pogojev preskusnega cikla), Prilogi X (OBD) in Prilogi XVIII (motorji na kombinirano gorivo), morajo biti na voljo v naslednjih delih:“;

(t)

točka 8.3 se nadomesti z naslednjim:

„8.3

Razširjen dokumentacijski paket vključuje naslednje informacije:

(a)

informacije o delovanju vseh pomožnih strategij in osnovnih strategij za uravnavanje emisij, vključno z opisom parametrov, ki jih spremeni katera koli pomožna strategija za uravnavanje emisij, in mejnih pogojev, pod katerimi deluje pomožna strategija za uravnavanje emisij, ter navedbo, katere pomožne in osnovne strategije za uravnavanje emisij bodo verjetno aktivne pod pogoji za preskusne postopke iz Priloge VI;

(b)

opis logike sistema za uravnavanje goriva, strategij krmiljenja in stikalnih točk v vseh načinih delovanja;

(c)

popoln opis sistema za prisilo voznika, ki ga zahteva Priloga XIII, vključno s povezanimi strategijami spremljanja;

(d)

opis ukrepov za preprečevanje nedovoljenega poseganja, obravnavanih v točki (b) člena 5(4) in točki (a) člena 7(4).“;

(u)

točki 1.1 in 1.2 v Dodatku 1 se nadomestita z naslednjim:

„1.1

V odstavku A.1.3 Dodatka 1 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se sklicevanje na odstavek 5.3 razume kot sklicevanje na preglednico iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 595/2009.

1.2

V odstavku A.1.3 Dodatka 1 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se sklicevanje na sliko 1 v odstavku 8.3 razume kot sklicevanje na sliko 1 iz Priloge I k tej uredbi.“;

(v)

v Dodatku 2 se točka 1.1 nadomesti z naslednjim:

„1.1

V odstavku A.2.3 Dodatka 2 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se sklicevanje na odstavek 5.3 razume kot sklicevanje na preglednico iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 595/2009.“;

(w)

točke 1.1, 1.2 in 1.3 v Dodatku 3 se nadomestijo z naslednjim:

„1.1

V odstavku A.3.3 Dodatka 3 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se sklicevanje na odstavek 5.3 razume kot sklicevanje na preglednico iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 595/2009.

1.2

V odstavku A.3.3 Dodatka 3 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se sklicevanje na sliko 1 v odstavku 8.3 razume kot sklicevanje na sliko 1 iz Priloge I k tej uredbi.

1.3

V odstavku A.3.5 Dodatka 3 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se sklicevanje na odstavek 8.3.2 razume kot sklicevanje na točko 7.2.2 te priloge.“;

(x)

preglednica v delu 1 Dodatka 4 se spremeni:

(i)

vrstica 3.2.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.1.1

Način delovanja: prisilni vžig/kompresijski vžig/kombinirano gorivo (1)

Štiritaktni/dvotaktni/rotacijski(1)“;

 

(ii)

za vrstico 3.2.1.1 se vstavita vrstici 3.2.1.1.1. in 3.2.1.1.2:

„3.2.1.1.1

Tip motorja na kombinirano gorivo: tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1) (d1)

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1.2

Razmerje energije iz plina v vročem delu preskusnega cikla WHTC: … % (d1)“;

 

 

 

 

 

 

(iii)

za vrstico 3.2.1.6.1 se vstavi vrstica 3.2.1.6.2:

„3.2.1.6.2

Prosti tek na dizelsko gorivo: da/ne (1)(d1)“;

 

 

 

 

 

 

(iv)

vrstica 3.2.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.2.2

Težka vozila na dizelsko gorivo/bencin/UNP/ZP-H/ZP-L/ZP-HL/etanol (ED95)/etanol (E85)/ UZP/UZP20 (1) (6)“;

 

 

 

 

 

 

(v)

vrstica 3.2.4.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.4.2

Z vbrizgavanjem goriva (samo za motorje s kompresijskim vžigom ali na kombinirano gorivo): da/ne (1)“;

 

 

 

 

 

 

(vi)

vrstica 3.2.9.7 se črta

(vii)

vrstica 3.2.9.7.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.9.7.1

Sprejemljiva prostornina izpušnega sistema (vozilo in sistem motorja): … dm3“;

 

 

 

 

 

 

(viii)

za vrstico 3.2.9.7.1 se vstavi vrstica 3.2.9.7.2:

„3.2.9.7.2

Prostornina izpušnega sistema, ki je del sistema motorja: … dm3“;

 

 

 

 

 

 

(ix)

za vrstico 3.2.12.2.7.7.1 se vstavi vrstica 3.2.12.2.7.8.0:

„3.2.12.2.7.8.0

Uporabljena je druga možnost odobritve, kot je opredeljena v točki 2.4.1 Priloge X k Uredbi (EU) št. 582/2011: da/ne (1)“;

 

(x)

vrstica 3.2.12.2.8 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.12.2.8

Drugi sistemi (opis in delovanje)“;

 

 

 

 

 

 

(xi)

vrstica 3.2.12.2.8.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.12.2.8.2

Sistem za prisilo voznika“;

 

 

 

 

 

 

(xii)

za vrstico 3.2.12.2.8.2 se vstavita vrstici 3.2.12.2.8.2.1 in 3.2.12.2.8.2.2:

„3.2.12.2.8.2.1

Motor s stalnim deaktiviranjem prisile voznika, ki ga uporabljajo reševalne službe ali se uporablja za vozila iz točke (b) člena 2(3) Direktive 2007/46/ES: da/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.2

Aktiviranje načina počasne vožnje ‚onemogoči po ponovnem zagonu‘/‚onemogoči po dovajanju goriva‘/‚onemogoči po parkiranju‘ (7)(1)“;

 

 

 

 

 

 

(xiii)

za vrstico 3.2.12.2.8.3 se vstavita vrstici 3.2.12.2.8.3.1 in 3.2.12.2.8.3.2:

„3.2.12.2.8.3.1

Seznam družin motorjev OBD v družini motorja, obravnavani pri zagotavljanju pravilnega delovanja ukrepov za uravnavanje emisij NOx (kadar je to ustrezno)

Družina motorjev OBD 1: …

Družina motorjev OBD 2: …

itd …

3.2.12.2.8.3.2

Številka družine motorjev OBD, v katero spada osnovni motor/član družine motorjev“;

 

 

 

 

 

 

(xiv)

vrstica 3.2.12.2.8.4 se črta;

(xv)

vrstica 3.2.12.2.8.5 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.12.2.8.5

Referenčna številka družine motorjev OBD, obravnavane pri zagotavljanju pravilnega delovanja ukrepov za uravnavanje emisij NOx, v katero spada osnovni motor/član družine motorjev“;

 

 

 

 

 

 

(xvi)

za vrstico 3.2.12.2.8.7 se vstavita vrstici 3.2.12.2.8.8.4 in 3.2.12.2.8.8.5:

„3.2.12.2.8.8.4

Uporabljena je druga možnost odobritve, kot je opredeljena v točki 2.1 Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 582/2011: da/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.8.5

Ogrevana ali neogrevana posoda z reagentom in sistem za doziranje reagenta (glejte odstavek 2.4 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49)“;

 

(xvii)

vrstica 3.2.17 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.17

Specifični podatki za motorje na plinasto in kombinirano gorivo za težka vozila (za drugačne sisteme navedite ekvivalentne informacije) (če je primerno)“;

 

 

 

 

 

 

(xviii)

za vrstico 3.2.17.8.1.1 se vstavi vrstica 3.2.17.9:

„3.2.17.9

Kadar je primerno, sklicevanje proizvajalca na dokumentacijo za vgradnjo motorja na kombinirano gorivo v vozilo (d1)“;

 

 

 

 

 

 

(xix)

vrstici 3.5.4.1 in 3.5.4.2 se nadomestita z naslednjim:

„3.5.4.1

Preskus WHSC masnih emisij CO2 (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.2

Preskus WHSC masnih emisij CO2 v dizelskem načinu (d2): … g/kWh“;

 

 

 

 

 

 

(xx)

za vrstico 3.5.4.2 se vstavijo vrstice od 3.5.4.3 do 3.5.4.6:

„3.5.4.3

Preskus WHSC masnih emisij CO2 v načinu na kombinirano gorivo (d1): …g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.4

Preskus WHTC masnih emisij CO2 (5)(d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.5

Preskus WHTC masnih emisij CO2 v dizelskem načinu (5)(d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.4.6

Preskus WHTC masnih emisij CO2 v načinu na kombinirano gorivo (5)(d1): … g/kWh“;

 

 

 

 

 

 

(xxi)

vrstici 3.5.5.1 in 3.5.5.2 se nadomestita z naslednjim:

„3.5.5.1

Preskus WHSC porabe goriva (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.2

Preskus WHSC porabe goriva v dizelskem načinu (d2): … g/kWh“;

 

 

 

 

 

 

(xxii)

za vrstico 3.5.5.2 se vstavijo vrstice od 3.5.5.3 do 3.5.5.6:

„3.5.5.3

Preskus WHSC porabe goriva v načinu na kombinirano gorivo (d1): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.4

Preskus WHTC porabe goriva (5) (d3): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.5

Preskus WHTC porabe goriva v dizelskem načinu (5)(d2): … g/kWh

 

 

 

 

 

 

3.5.5.6

Preskus WHTC porabe goriva v načinu na kombinirano gorivo (5)(d1): … g/kWh“;

 

 

 

 

 

 

(y)

preglednica v delu 2 Dodatka 4 se spremeni:

(i)

za vrstico 3.2.2.3 se vstavi vrstica 3.2.2.4.1:

„3.2.2.4.1

Vozilo na kombinirano gorivo: da/ne (1)“;

 

(ii)

vrstici 3.2.9.7 in 3.2.9.7.1 se nadomestita z naslednjim:

„3.2.9.7

Celotna prostornina izpušnega sistema (vozilo in sistem motorja): … dm3

 

3.2.9.7.1

Sprejemljiva prostornina izpušnega sistema (vozilo in sistem motorja): … dm3“;

 

(iii)

vrstice od 3.2.12.2.7.0 do 3.2.12.2.7.4 se črtajo;

(iv)

za vrstico 3.2.12.2.7 se vstavijo vrstice od 3.2.12.2.7.8 do 3.2.12.2.7.8.3:

„3.2.12.2.7.8

Sestavni deli OBD na vozilu

 

3.2.12.2.7.8.0

Uporabljena je druga možnost odobritve, kot je opredeljena v točki 2.4.1 Priloge X k Uredbi (EU) št. 582/2011. da/ne (1)

 

3.2.12.2.7.8.1

Seznam sestavnih delov OBD na vozilu

 

3.2.12.2.7.8.2

Pisni opis in/ali risba MI (6)

 

3.2.12.2.7.8.3

Pisni opis in/ali risba zunanjega komunikacijskega vmesnika OBD (6)“;

 

(v)

vrstica 3.2.12.2.8 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.12.2.8

Drugi sistemi (opis in delovanje)“;

 

 

 

 

 

 

(vi)

vrstici 3.2.12.2.8.1 in 3.2.12.2.8.2 se nadomestita z naslednjim:

„3.2.12.2.8.1

Sistemi za zagotovitev pravilnega delovanja ukrepov za uravnavanje emisij NOx

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2

Sistem za prisilo voznika“;

 

 

 

 

 

 

(vii)

za vrstico 3.2.12.2.8.2 se vstavita vrstici 3.2.12.2.8.2.1 in 3.2.12.2.8.2.2:

„3.2.12.2.8.2.1

Motor s stalnim deaktiviranjem prisile voznika, ki ga uporabljajo reševalne službe ali se uporablja za vozila iz točke (b) člena 2(3) Direktive 2007/46/ES: da/ne (1)

 

 

 

 

 

 

3.2.12.2.8.2.2

Aktiviranje načina počasne vožnje ‚onemogoči po ponovnem zagonu‘/‚onemogoči po dovajanju goriva‘/‚onemogoči po parkiranju‘ (7) (1)“;

 

 

 

 

 

 

(viii)

vrstici 3.2.12.2.8.4 in 3.2.12.2.8.5 se črtata;

(ix)

za vrstico 3.2.12.2.8.5 se vstavijo vrstice od 3.2.12.2.8.8 do 3.2.12.2.8.8.5:

„3.2.12.2.8.8

Sestavni deli sistemov na vozilu, ki zagotavljajo pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx

 

3.2.12.2.8.8.1

Seznam sestavnih delov sistemov na vozilu, ki zagotavljajo pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx

 

3.2.12.2.8.8.2

Kadar je primerno, sklicevanje proizvajalca na dokumentacijski paket v zvezi z vgradnjo sistema v vozilo, da se zagotovi pravilno delovanje ukrepov za uravnavanje emisij NOx homologiranega motorja

 

3.2.12.2.8.8.3

Pisni opis in/ali risba opozorilnega signala(6)

 

3.2.12.2.8.8.4

Uporabljena je druga možnost odobritve, kot je opredeljena v točki 2.1 Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 582/2011: da/ne (1)

 

3.2.12.2.8.8.5

Ogrevana ali neogrevana posoda z reagentom in sistem za doziranje reagenta (glej odstavek 2.4 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49)“;

 

(z)

v Dodatku 4 se spremeni dodatek k opisnemu listu:

(i)

preglednica 1 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 1

Oprema

Prosti tek

Nizka vrtilna frekvenca

Visoka vrtilna frekvenca

Zaželena vrtilna frekvenca(2)

n95h

Pa Dodatna oprema/oprema, zahtevana v skladu z Dodatkom 6 k Prilogi 4 k Pravilniku ECE R 49

 

 

 

 

 

Pb Dodatna oprema/oprema, ki ni zahtevana v skladu z Dodatkom 6 k Prilogi 4 k Pravilniku ECE R 49“;

 

 

 

 

 

(ii)

v točki 5.1 se naslov nadomesti z naslednjim:

„5.1   Preskusne vrtilne frekvence motorja za preskus emisij v skladu s Prilogo III k Uredbi (EU) št. 582/2011 (9)(d5)“;

(iii)

v točki 5.2 se naslov nadomesti z naslednjim:

„5.2   Navedene vrednosti za preskus moči v skladu s Prilogo XIV k Uredbi (EU) št. 582/2011 (d5)“;

(aa)

v Dodatku 5 se spremeni dopolnilo k certifikatu o ES-homologaciji:

(i)

točka 1.1.5 se nadomesti z naslednjim:

„1.1.5

Kategorija motorja: dizelsko gorivo/bencin/UNP/ZP-H/ZP-L/ZP-HL/etanol (ED95)/ etanol (E85)/UZP/UZP20(1)“;

(ii)

za točko 1.1.5 se vstavi točka 1.1.5.1:

„1.1.5.1

Tip motorja na kombinirano gorivo: tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)(d1)“;

(iii)

točka 1.4 se nadomesti z naslednjim:

„1.4   Ravni emisij motorja/osnovnega motorja(1)

Faktor poslabšanja (FP): izračunan/fiksen(1)

Vrednosti za FP in emisije na preskusih WHSC (po potrebi) in WHTC je treba navesti v preglednici v nadaljevanju“;

(iv)

preglednica 4 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 4

Preskus WHSC

Preskus WHSC (če je ustrezno)(10)(d5)

FP

CO

THC

NMHC (d4)

NOX

Masa trdnih delcev

NH3

Število trdnih delcev

Množ./sešt. (1)

 

 

 

 

 

 

 

Emisije

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Masa trdnih delcev

(mg/kWh)

NH3

ppm

Število trdnih delcev

(#/kWh)

Rezultat preskusa

 

 

 

 

 

 

 

Izračunano s FP

 

 

 

 

 

 

 

Masne emisije CO2: … g/kWh

Poraba goriva … g/kWh“;

(v)

preglednica 5 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 5

Preskus WHTC

Preskus WHTC (10)(d5)

FP

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

Masa trdnih delcev

NH3

Število trdnih delcev

Množ./sešt.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisije

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Masa trdnih delcev

(mg/kWh)

NH3

ppm

Število trdnih delcev

(#/kWh)

Hladni zagon

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroči zagon brez regeneracije

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroči zagon z regeneracijo(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,u (množ./sešt.) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,d (množ./sešt.) (1)

Uteženi rezultat preskusa

 

 

 

 

 

 

 

 

Končni rezultat preskusa s faktorjem poslabšanja

 

 

 

 

 

 

 

 

Masne emisije CO2: … g/kWh

Poraba goriva: … g/kWh“;

(ab)

v Dodatku 7 se spremeni dopolnilo k certifikatu o ES-homologaciji:

(i)

točka 1.1.5 se nadomesti z naslednjim:

„1.1.5

Kategorija motorja: dizelsko gorivo/bencin/UNP/ZP-H/ZP-L/ZP-HL/etanol (ED95)/ etanol (E85)/UZP/UZP20 (1)“;

(ii)

za točko 1.1.5 se vstavi točka 1.1.5.1:

„1.1.5.1

Tip motorja na kombinirano gorivo: tip 1A/tip 1B/tip 2A/tip 2B/tip 3B (1)(d1)“;

(iii)

točka 1.4 se nadomesti z naslednjim:

„1.4   Ravni emisij motorja/osnovnega motorja(1)

Faktor poslabšanja (FP): izračunan/fiksen(1)

Vrednosti za FP in emisije na preskusih WHSC (po potrebi) in WHTC je treba navesti v preglednici v nadaljevanju“;

(iv)

preglednica 4 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 4

Preskus WHSC

Preskus WHSC (če je ustrezno)(10)(d5)

FP

CO

THC

NMHC (d4)

NOX

Masa trdnih delcev

NH3

Število trdnih delcev

Množ./sešt. (1)

 

 

 

 

 

 

 

Emisije

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Masa trdnih delcev

(mg/kWh)

NH3

ppm

Število trdnih delcev

(#/kWh)

Rezultat preskusa

 

 

 

 

 

 

 

Izračunano s FP

 

 

 

 

 

 

 

Masne emisije CO2: … g/kWh

Poraba goriva: … g/kWh“;

(v)

preglednica 5 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 5

Preskus WHTC

Preskus WHTC (10)(d5)

FP

CO

THC

NMHC (d4)

CH4 (d4)

NOx

Masa trdnih delcev

NH3

Število trdnih delcev

Množ./sešt.(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisije

CO

(mg/kWh)

THC

(mg/kWh)

NMHC (d4)

(mg/kWh)

CH4 (d4)

(mg/kWh)

NOx

(mg/kWh)

Masa trdnih delcev

(mg/kWh)

NH3

ppm

Število trdnih delcev

(#/kWh)

Hladni zagon

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroči zagon brez regeneracije

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroči zagon z regeneracijo(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,u (množ./sešt.) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

kr,d (množ./sešt.) (1)

Uteženi rezultat preskusa

 

 

 

 

 

 

 

 

Končni rezultat preskusa s faktorjem poslabšanja

 

 

 

 

 

 

 

 

Masne emisije CO2: … g/kWh

Poraba goriva: … g/kWh“;

(ac)

Dodatek 8 se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek 8

Primer oznake ES homologacije

Image

Oznaka homologacije v tem dodatku, pritrjena na motor, homologiran kot samostojna tehnična enota, kaže, da je zadevni tip motorja 2B na kombinirano gorivo, zasnovan za delovanje na pline iz območij H in L ter homologiran v Belgiji (e6) glede na emisijsko fazo C, kot je določeno v Dodatku 9 k tej prilogi.“;

(ad)

preglednica 1 v Dodatku 9 se nadomesti z naslednjim:

Preglednica 1

Črka

NOx OTL(1)

PM OTL(2)

Kakovost in poraba reagenta

Datumi izvajanja: novi tipi

Datumi izvajanja: vsa vozila

Zadnji datum registracije

A

Vrstica ‚obdobje uvajanja‘ iz preglednic 1 in 2

Učinkovitost. Spremljanje(3)

Uvajanje(4)

31.12.2012

31.12.2013

31.08.2015

B

Vrstica ‚obdobje uvajanja‘ iz preglednic 1 in 2

Vrstica ‚obdobje uvajanja‘ iz preglednice 1

Uvajanje(4)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Vrstica ‚splošne zahteve‘ iz preglednic 1 in 2

Vrstica ‚splošne zahteve‘ iz preglednice 1

Splošno (5)

31.12.2015

31.12.2016“;

 

(ae)

dodatek 10 se spremeni:

(i)

pojasnilo (5) se nadomesti z naslednjim:

„(5)

Vrednost za kombinirani WHTC, vključno z vročim in hladnim delom v skladu s Prilogo VIII k tej uredbi“;

(ii)

vstav se pojasnilo (10):

„(10)

Za motorje iz točk 1.1.3 in 1.1.6 Priloge I k tej uredbi, je treba ponoviti informacije za vsa preskušena goriva, če je to ustrezno.“;

(iii)

za pojasnilom (b) se vstavijo pojasnila od (d) do (d5):

„(d)

Motorji na kombinirano gorivo

(d1)

Za motor ali vozilo na kombinirano gorivo.

(d2)

Za motorje na kombinirano gorivo tipa 1B, tipa 2B in tipa 3B.

(d3)

Razen za motorje ali vozila na kombinirano gorivo.

(d4)

V primerih iz preglednice 1 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49 za motorje na kombinirano gorivo in Priloge I k Uredbi (ES) št. 595/2009 za motorje na prisilni vžig.

(d5)

Za motorje na kombinirano gorivo tipa 1B, tipa 2B in tipa 3B je treba informacije ponoviti v načinu na kombinirano gorivo in dizelskem načinu.“;

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

za točko 2.6 se dodajo točke 2.7 do 2.7.1.2:

„2.7   Motorji ali vozila na kombinirano gorivo

2.7.1

Motorji in vozila na kombinirano gorivo izpolnjujejo naslednje dodatne zahteve:

2.7.1.1

Preskusi prenosnega sistema za merjenje emisij (PEMS) se izvedejo v načinu na kombinirano gorivo.

2.7.1.2

Za motorje na kombinirano gorivo tipa 1B, tipa 2B in tipa 3B se na istem motorju in vozilu izvede dodatni preskus PEMS takoj po izvedbi preskusa PEMS v načinu na kombinirano gorivo ali neposredno pred njim.

V navedenem primeru odločitev o sprejetju ali zavrnitvi serije, upoštevane v statističnem postopku iz te priloge, temelji na:

(a)

odločitev o ustreznosti za posamezno vozilo je sprejeta, če sta kot ustrezna ugotovljena preskus PEMS v načinu na kombinirano gorivo in preskus PEMS v dizelskem načinu;

(b)

odločitev o neustreznosti za posamezno vozilo je sprejeta, če je kot neustrezen ugotovljen preskus PEMS v načinu na kombinirano gorivo ali preskus PEMS v dizelskem načinu.“;

(b)

točka 4.6.6 se nadomesti z naslednjim:

„4.6.6

Električno napajanje prenosnega sistema za merjenje emisij izvira iz zunanje napajalne enote in ne iz vira, ki energijo pridobiva neposredno ali posredno iz preskušanega motorja, razen v primerih, navedenih v 4.6.6.1 in 4.6.6.2.“;

(c)

za točko 4.6.6 se vstavita točki 4.6.6.1 in 4.6.6.2:

„4.6.6.1

Druga možnost je, da električno napajanje prenosnega sistema za merjenje emisij izvira iz notranjega električnega sistema vozila, če potreba po energiji za preskusno opremo ne poveča izhodne moči iz motorja za več kot 1 odstotek njegove največje moči in se izvedejo ukrepi za preprečevanje prekomernega praznjenja akumulatorja, kadar motor ne deluje ali deluje v prostem teku.

4.6.6.2

V primeru spora imajo rezultati meritev, opravljenih s sistemom PEMS, ki se napaja iz zunanje napajalne enote, prednost pred rezultati, pridobljenimi z alternativno metodo iz točke 4.6.6.1.“;

(d)

točki 5.1.2 in 5.1.2.1 se nadomestita z naslednjim:

„5.1.2   Signal navora

5.1.2.1

Skladnost signala navora, ki se z opremo prenosnega sistema za merjenje emisij izračuna iz informacij o pretoku podatkov ECU iz točke 5.2.1 Priloge I, se preveri pri polni obremenitvi.“;

(e)

za točko 5.1.2.1 se vstavi točka 5.1.2.1.1:

„5.1.2.1.1

Metoda za preverjanje te skladnosti je opisana v Dodatku 4.“;

(f)

za točko 5.1.2.3 se vstavi točka 5.1.2.4:

„5.1.2.4

Motorji in vozila na kombinirano gorivo izpolnjujejo tudi zahteve in izjeme v zvezi s popravkom navora iz odstavka 10.2.2 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49“;

(g)

za točko 6.3 se vstavijo točke 6.3.1 do 6.3.2:

„6.3.1

Za vozilo na kombinirano gorivo tipa 2A in tipa 2B, ki deluje v načinu na kombinirano gorivo, se mejna vrednost emisije, ki velja za uporabo faktorjev skladnosti, uporabljenih pri izvajanju preskusa PEMS, določi na podlagi dejanskega GER, izračunanega iz porabe goriva, izmerjene v preskusu na cesti.

6.3.2

Če okvirni način za merjenje porabe plinastega ali dizelskega goriva med preskusom PEMS ni na voljo, lahko proizvajalec kot drugo možnost uporabi GER WHTC, določen v vročem delu WHTC“;

(h)

dodatek 1 se spremeni:

(i)

v točki 2.2 se opomba (4) nadomesti z naslednjim:

„(4)

Izmerjena vrednost je (a) neto zaviralni navor motorja v skladu s točko 2.4.4 tega dodatka ali (b) neto zaviralni navor motorja, izračunan v skladu s točko 2.4.4 tega dodatka.“;

(ii)

točka 2.4.4 se nadomesti z naslednjim:

„2.4.4   Povezava s krmilno enoto motorja vozila

Zapisovalnik podatkov se uporabi za beleženje parametrov motorja iz preglednice 1. Ta zapisovalnik podatkov lahko uporabi vmesnik lokalnega nadzornega omrežja (CAN) vozila za dostop do podatkov ECU, ki so določeni v preglednici 1 Dodatka 5 k Prilogi 9B k Pravilniku UN/ECE št. 49 in prikazani v omrežju CAN v skladu s standardnimi protokoli, kot so SAE J1939, J1708 ali ISO 15765-4. Lahko izračuna neto zaviralni navor motorja ali opravi pretvorbe enot.“;

(iii)

v točki 2.4.5 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Sonda za vzorčenje se namesti v izpušno cev v skladu z zahtevami iz odstavka 9.3.10 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(iv)

točka 2.5.3 se nadomesti z naslednjim:

„2.5.3   Preverjanje in kalibracija analizatorjev

Ničelna kalibracija in kalibracija razpona ter linearno preverjanje analizatorjev se izvede z uporabo kalibracijskih plinov, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 9.3.3 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49. Linearno preverjanje bi moralo biti izvedeno v treh mesecih pred dejanskim preskusom.“;

(v)

točka 2.7.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.7.1   Preverjanje analizatorjev

Ničelno, kalibrirno in linearno preverjanje analizatorjev, opisano v točki 2.5.3, se izvede z uporabo kalibracijskih plinov, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 9.3.3 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(vi)

v točki 2.7.5 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Če se korekcija premika uporabi v skladu s točko 2.7.4, se korigirana vrednost koncentracije izračuna v skladu z odstavkom 8.6.1 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(vii)

točka 3.1.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.1.1   Podatki analizatorjev plina

Podatki analizatorjev plina se ustrezno uskladijo z uporabo postopka iz odstavka 9.3.5 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(viii)

v točki 3.2.1 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Skladnost podatkov (masni pretok izpušnih plinov, izmerjen z merilnikom pretoka izpušnih plinov, in koncentracije plina) se preverijo z uporabo korelacije med izmerjenim pretokom goriva iz ECU in pretokom goriva, izračunanim z uporabo formule iz oddstavka 8.4.1.6 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49. Linearna regresija se izvede za izmerjene in izračunane vrednosti pretoka goriva. Uporabi se metoda najmanjših kvadratov, pri čemer ima najustreznejša enačba naslednjo obliko:“;

(ix)

v točki 3.2.3 se pododstavek (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

s porabo goriva, ki se izračuna iz podatkov o emisijah (podatki o koncentraciji analizatorjev plina in masnem pretoku izpušnih plinov) v skladu s formulami iz točke 8.4.1.6 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49;“;

(x)

točka 3.3 se nadomesti z naslednjim:

„3.3   Korekcija iz suhega v vlažno stanje

Če se koncentracije merijo na suhi osnovi, se v skladu s formulo iz odstavka 8.1 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49 pretvorijo na vlažno osnovo.“;

(xi)

točka 3.5 se nadomesti z naslednjim:

„3.5   Izračun trenutnih plinastih emisij

„Masne emisije se določijo v skladu z odstavkom 8.4.2.3 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(xii)

v točki 4.1 se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

„Masne emisije (v mg/okno) se določijo v skladu z odstavkom 8.4.2.3 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(i)

dodatek 2 se spremeni:

(i)

v točki 2.2 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Plini se analizirajo z uporabo tehnologij, opredeljenih v odstavku 9.3.2 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(ii)

točki 2.3 in 2.4 se nadomestita z naslednjim:

„2.3   Vzorčenje plinastih emisij

Sonde za vzorčenje izpolnjujejo zahteve iz odstavkov A.2.1.2 in A.2.1.3 Dodatka 2 k Prilogi 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49. Linija vzorčenja se segreje na 190 °C (+/– 10 °C).

2.4   Drugi instrumenti

Merilni instrumenti izpolnjujejo zahteve iz preglednice 7 in odstavka 9.3.1 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(j)

točke 1.1, 1.2 in 1.3 v Dodatku 3 se nadomestijo z naslednjim:

„1.1   Kalibracijski plini

Analizatorji plina prenosnih sistemov za merjenje emisij se kalibrirajo z uporabo plinov, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 9.3.3 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

1.2   Preverjanje puščanja

Preverjanje puščanja prenosnih sistemov za merjenje emisij se izvede v skladu z zahtevami iz odstavka 9.3.4 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

1.3   Preverjanje odzivnega časa analiznega sistema

Preverjanje odzivnega časa analiznega sistema prenosnih sistemov za merjenje emisij se izvede v skladu z zahtevami iz odstavka 9.3.5 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

3.

Priloga IV se spremeni:

(a)

točka 1.1 se nadomesti z naslednjim:

„1.1

Ta priloga določa postopek za merjenje emisij ogljikovega monoksida v prostem teku (pri normalni in visoki vrtilni frekvenci) motorjev na prisilni vžig, vgrajenih v vozila kategorije M1 s tehnično dovoljeno maso obremenjenega vozila največ 7,5 tone ter vozila kategorij M2 in N1.“;

(b)

za točko 1.1 se vstavi točka 1.2:

„1.2

Ta priloga se ne uporablja za motorje in vozila na kombinirano gorivo.“;

4.

Priloga V se spremeni:

(a)

točki 3.1 in 3.1.1 se nadomestita z naslednjim:

„3.1

Točki 3.1.1 in 3.1.2 se uporabljata za motorje na kompresijski vžig, motorje na kombinirano gorivo in motorje na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin/biometan (ZP) ali utekočinjeni naftni plin (UNP).

3.1.1

Motorji, opremljeni s turbopuhali, črpalkami, puhali ali nadtlačnim polnjenjem za uvajanje zraka, lahko izločajo emisije iz ohišja motorja v okolje, če se emisije dodajo emisijam izpušnih plinov (fizično ali matematično) med preskušanjem vseh emisij v skladu z odstavkom 6.10 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(b)

točka 3.2.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.2.1

Tlak v bloku motorja se izmeri med preskusnimi cikli emisij na ustreznem mestu. Meri se pri odprtini za preverjanje ravni olja z manometrom s poševno cevjo.“;

(c)

za točko 3.2.1 se vstavita točki 3.2.1.1 in 3.2.1.2:

„3.2.1.1

Tlak v polnilnem zbiralniku se izmeri na ± 1 kPa natančno.

3.2.1.2

Tlak v bloku motorja se meri z odstopanjem ± 0,01 kPa.“;

5.

Priloga VI se spremeni:

(a)

točka 3.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.1

Splošne zahteve so navedene v odstavku 4 Priloge 10 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(b)

doda se točka 3.2:

„3.2

Pri motorjih na kombinirano gorivo so dovoljene prilagodljive strategije, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

motor vedno ostane v tipu na kombinirano gorivo, ki je bil naveden za homologacijo;

(b)

pri motorju na kombinirano gorivo tipa 2 razlika med najvišjim in najnižjim GERWHTC v družini motorjev nikoli ne preseže odstotka iz odstavka 3.1.1 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49;

(c)

so te strategije navedene in izpolnjujejo zahteve iz te priloge.“;

(c)

točki 4.1 in 4.1.1 se nadomestita z naslednjim:

„4.1

Zahteve za učinkovitost so navedene v odstavku 5 Priloge 10 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami, ki so opisane v točki 4.1.1 te uredbe.

4.1.1

Točka (c) odstavka 5.1.2 Priloge 10 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

(a)

njeno delovanje je v največji meri vključeno v veljavne homologacijske preskuse, vključno s postopki za preskušanje emisij zunaj pogojev preskusnega cikla iz odstavka 6 Priloge VI k tej uredbi in določbami o skladnosti v prometu iz člena 12 te uredbe.“;

(d)

točke 4.1.2 do 4.1.4 se črtajo;

(e)

točke 6 do 6.1.1 se nadomestijo z naslednjim:

„6.   LABORATORIJSKO PRESKUŠANJE ZUNAJ POGOJEV PRESKUSNEGA CIKLA IN PRESKUŠANJE VOZIL MED UPORABO

6.1

Pri preskusnem postopku zunaj pogojev preskusnega cikla med homologacijo se upošteva laboratorijsko preskušanje motorjev zunaj pogojev preskusnega cikla in preskušanje motorjev med uporabo, kot je opisano v odstavku 7 Priloge 10 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemo iz točke 6.1.1.

6.1.1

Prvi pododstavek odstavka 7.3 Priloge 10 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

„Preskušanje med uporabo

Demonstracijski preskus prenosnega sistema za merjenje emisij se izvede pri homologaciji s preskušanjem osnovnega motorja v vozilu po postopku iz Dodatka 1 k tej prilogi.‘ “;

(f)

točke 6.1.2 do 6.1.6 se črtajo;

(g)

za točko 6.1.1 se dodajo točke 6.2, 6.2.1 in 6.3:

„6.2   Motorji in vozila na kombinirano gorivo

Demonstracijski preskus prenosnega sistema za merjenje emisij pri homologaciji, ki je zahtevan v Prilogi 10 k Pravilniku UN/ECE št. 49, se izvede s preskušanjem osnovnega motorja družine motorjev na kombinirano gorivo, kadar deluje v načinu na kombinirano gorivo.

6.2.1

Za motorje na kombinirano gorivo tipa 1B, tipa 2B in tipa 3B se na istem motorju in vozilu izvede dodatni preskus PEMS takoj po izvedbi preskusa PEMS v načinu na kombinirano gorivo ali neposredno pred njim.

V tem primeru se certifikat podeli le, če je kot ustrezen ugotovljen demonstracijski preskus PEMS v načinu na kombinirano gorivo in demonstracijski preskus PEMS v dizelskem načinu.

6.3   Dodatne zahteve glede preskušanja vozil med uporabo bodo določene naknadno v skladu s členom 14(3) te uredbe.“;

(h)

oddelek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   IZJAVA O SKLADNOSTI EMISIJ ZUNAJ POGOJEV PRESKUSNEGA CIKLA

7.1

Izjava o skladnosti emisij zunaj pogojev preskusnega cikla se sestavi v skladu z odstavkom 10 Priloge 10 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami iz točke 7.1.1.

7.1.1

Prvi pododstavek odstavka 10 Priloge 10 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

Izjava o skladnosti emisij zunaj pogojev preskusnega cikla

‚Izjava o skladnosti emisij zunaj pogojev preskusnega ciklavV vlogi za homologacijo proizvajalec predloži izjavo, da je družina motorjev ali vozilo v skladu z zahtevami iz te uredbe za omejitev emisij zunaj pogojev preskusnega cikla. Poleg te izjave je treba z dodatnimi preskusi preveriti skladnost z veljavnimi mejnimi vrednostmi emisij in zahtevami v zvezi z uporabo.‘ “;

(i)

oddelek 8 se nadomesti z naslednjim:

„8.   DOKUMENTACIJA

Odstavek 11 Priloge 10 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

Homologacijski organ zahteva, da proizvajalec predloži dokumentacijo. Ta mora vključevati opis katerega koli elementa konstrukcije in strategije za uravnavanje emisij sistema motorja ter način uravnavanja izhodnih spremenljivk, ne glede na to, ali je to uravnavanje neposredno ali posredno.

Informacije vključujejo celoten opis strategije za uravnavanje emisij. To lahko vključuje tudi informacije o delovanju vseh pomožnih strategij za uravnavanje emisij in osnovnih strategij za uravnavanje emisij, vključno z opisom parametrov, ki jih spremeni katera koli pomožna strategija za uravnavanje emisij, in mejnih pogojev, pod katerimi deluje pomožna strategija za uravnavanje emisij, ter navedbo, katere pomožne in osnovne strategije za uravnavanje emisij bodo verjetno aktivne pod pogoji za preskusne postopke v tej prilogi.‘

Ta dokumentacija se zagotovi v skladu z določbami oddelka 8 Priloge I k tej uredbi“;

(j)

oddelka 9 in 10 se črtata;

6.

Priloga VII se spremeni:

(a)

za točko 1.2 se vstavi točka 1.3:

„1.3

Pri motorjih na kombinirano gorivo se uporablja tudi odstavek 6.5 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(b)

točka 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1

Izbira motorjev se opravi v skladu z odstavkom 2 Priloge 7 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(c)

točke 2.2 do 2.3.1 se črtajo;

(d)

točka 3.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.1

Zahteve za določitev faktorjev poslabšanja življenjske dobe so navedene v odstavku 3 Priloge 7 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami, ki so določene v točkah 3.1.1 do 3.1.6.“;

(e)

za točko 3.1 se vstavijo točke 3.1.1 do 3.1.6:

„3.1.1

Odstavek 3.2.1.3 Priloge 7 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:‚3.2.1.3 Vrednosti emisij na začetni točki in na koncu življenjske dobe, izračunane v skladu z odstavkom 3.5.2, izpolnjujejo mejne vrednosti iz preglednice v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 595/2009, pri čemer lahko posamezni rezultati emisij iz preskusnih točk presegajo te mejne vrednosti.‘

‚3.2.1.3

Vrednosti emisij na začetni točki in na koncu življenjske dobe, izračunane v skladu z odstavkom 3.5.2, izpolnjujejo mejne vrednosti iz preglednice v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 595/2009, pri čemer lahko posamezni rezultati emisij iz preskusnih točk presegajo te mejne vrednosti.‘

3.1.2

Odstavek 3.2.1.9 Priloge 7 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚3.2.1.9

Razpored kopičenja prevozov se lahko skrajša s pospešenim staranjem na podlagi porabe goriva. To temelji na razmerju med običajno porabo goriva med uporabo in porabo goriva za cikel staranja. Razpored kopičenja prevozov se zmanjša za največ 30 odstotkov, čeprav poraba goriva za cikel staranja presega običajno porabo goriva med uporabo za več kot 30 odstotkov.‘

3.1.3

Odstavek 3.5.1 Priloge 7 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚3.5.1

Za vsako onesnaževalo, izmerjeno na preskusih WHTC in WHSC po vročem zagonu, ter na vsaki preskusni točki se v razporedu kopičenja prevozov na podlagi vseh rezultatov preskusov izvede najboljša analiza linearne regresije. Rezultati vsakega preskusa za vsako onesnaževalo se izrazijo na enako število decimalnih mest, kot je mejna vrednost za zadevno onesnaževalo, kot je prikazano v preglednici iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 595/2009, plus eno dodatno decimalno mesto. Če je bilo v skladu odstavkom 3.2.1.4 Priloge 7 k Pravilniku UN/ECE št. 49 dogovorjeno, da se na vsaki preskusni točki izvede le en preskusni cikel (WHTC ali WHSC po vročem zagonu) ter drugi preskusni cikel (WHTC ali WHSC po vročem zagonu) le na začetku in na koncu razporeda kopičenja prevozov, se regresijska analiza opravi le na podlagi rezultatov preskusov preskusnega cikla, izvedenega na vsaki preskusni točki.

Na zahtevo proizvajalca in s predhodno odobritvijo homologacijskega organa se lahko dovoli nelinearna regresija.‘

3.1.4

Odstavek 3.7.1 Priloge 7 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚3.7.1

Motorji izpolnjujejo zadevne mejne vrednosti emisij za vsako onesnaževalo, kot je navedeno v preglednici iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 595/2009, po uporabi faktorjev poslabšanja pri rezultatu preskusa, izmerjenega v skladu s Prilogo III (egas ePM). Glede na vrsto faktorja poslabšanja (FP) veljajo naslednje določbe:

(a)

multiplikativni: (egas ali ePM) * FP ≤ mejne vrednosti emisij

(b)

aditivni: (egas ali ePM) + FP ≤ mejne vrednosti emisij‘

3.1.5

Odstavek 3.8.1 Priloge 7 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚3.8.1

Skladnost proizvodnje za upoštevanje emisij se preverja na podlagi zahtev iz oddelka 7 Priloge I k tej uredbi.‘

3.1.6

Odstavek 3.8.3 Priloge 7 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚3.8.3

Za namene homologacije se v točkah 1.4.1 in 1.4.2 Dopolnila Dodatka 5 in v točkah 1.4.1 in 1.4.2 Dopolnila Dodatka 7 k Prilogi I te uredbe zabeležijo le faktorji poslabšanja iz odstavka 3.5 ali 3.6 Priloge 7 k Pravilniku UN/ECE št. 49.‘ “;

(f)

točka 3.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2

Uporaba tržnih goriv je dovoljena za izvajanje razporeda kopičenja prevozov. Referenčno gorivo se uporablja za izvajanje preskusa emisij.“;

(g)

točke 3.2.1 do 3.8.3 se črtajo;

(h)

točka 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   VZDRŽEVANJE

Zahteve za vzdrževanje so navedene v odstavku 4 Priloge 7 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(i)

točke 4.1.1 do 4.4.2 se črtajo;

7.

Priloga VIII se spremeni:

(a)

točka 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1

Splošne zahteve so navedene v odstavku 2 Priloge 12 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(b)

točka 2.2 se črta

(c)

točki 3.1 in 3.1.1 se nadomestita z naslednjim:

„3.1

Zahteve za določanje emisij CO2 so navedene v odstavku 3 Priloge 12 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami, ki so določene v točki 3.1.1.

3.1.1

Odstavek 3.1 in Dodatek 1 k Prilogi 12 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se za motorje in vozila na kombinirano gorivo ne uporabljata. Namesto tega se uporablja odstavek 10.3 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49, ki navaja dodatne zahteve za določanje CO2, specifične za kombinirano gorivo.“;

(d)

točke 3.1.2 do 3.3.2 se črtajo;

(e)

točka 4.1 se nadomesti z naslednjim:

„4.1

Zahteve za določanje porabe goriva so navedene v odstavku 4 Priloge 12 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(f)

točke 4.2 do 4.4.2 se črtajo;

(g)

dodajo se točke 5 do 5.3:

„5.

Določbe o emisijah CO2 in porabi goriva za razširitev ES-homologacije za vozila, homologirana v skladu z Uredbo (ES) št. 595/2009 in to uredbo, katerih referenčna masa je nad 2 380 kg, vendar ne presega 2 610 kg.

5.1

Določbe o emisijah CO2 in porabi goriva za razširitev homologacije za vozila, homologirana v skladu s to uredbo, katerih referenčna masa je nad 2 380 kg, vendar ne presega 2 610 kg, so navedene v Dodatku 1 Priloge 12 k Pravilniku UN/ECE št. 49, razen izjem, ki so določene v točkah 5.1.1 in 5.1.2.

5.1.1

Odstavek A.1.1.1 Dodatka 1 k Prilogi 12 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚A.1.1.1

Ta dodatek navaja določbe in preskusne postopke za poročanje o emisijah CO2 in porabi goriva za razširitev ES-homologacije za vozila, homologirana v skladu z Uredbo (ES) št. 595/2009 in to uredbo, na vozilo, katerega referenčna masa je nad 2 380 kg, vendar ne presega 2 610 kg.‘

5.1.2

Odstavek A.1.2.1 Dodatka 1 k Prilogi 12 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚A.1.2.1

Za pridobitev razširitve ES-homologacije za vozilo z motorjem, homologiranim v skladu z Uredbo (ES) št. 595/2009 in to uredbo, na vozilo, katerega referenčna masa je nad 2 380 kg, vendar ne presega 2 610 kg, proizvajalec izpolni zahteve iz Pravilnika UN/ECE št. 101, z izjemami, ki so opredeljene v odstavkih A.1.2.1.2 in A.1.2.1.3.‘

5.2

Razširitev homologacije v skladu s tem oddelkom za vozila na kombinirano gorivo ni možna.“;

(h)

Dodatek 1 se črta;

8.

Priloga IX se spremeni:

(a)

v oddelku, ki ustreza tehničnim podatkom o gorivih za preskušanje motorjev na kompresijski vžig, se naslov nadomesti z naslednjim:

(b)

v oddelku, ki ustreza tehničnim podatkom o gorivih za preskušanje motorjev na prisilni vžig, se naslov nadomesti z naslednjim:

(c)

preglednica, ki ustreza vrsti goriva zemeljski plin/biometan, se nadomesti z naslednjim:

Vrsta: zemeljski plin/biometan

Značilnosti

Enote

Osnova

Mejne vrednosti

Preskusni postopek

Najmanj

Največ

Referenčno gorivo GR

Sestava:

 

 

 

 

 

Metan

 

87

84

89

 

Etan

 

13

11

15

 

Ostanek (1)

% mol

1

ISO 6974

Vsebnost žvepla

mg/m3  (2)

 

10

ISO 6326-5

 

 

 

 

 

 


Referenčno gorivo G23

Sestava:

 

 

 

 

 

Metan

 

92,5

91,5

93,5

 

Ostanek (3)

% mol

1

ISO 6974

N2

% mol

7,5

6,5

8,5

 

Vsebnost žvepla

mg/m3  (4)

10

ISO 6326-5

 

 

 

 

 

 


Referenčno gorivo G25

Sestava:

 

 

 

 

 

Metan

% mol

86

84

88

 

Ostanek (5)

% mol

1

ISO 6974

N2

% mol

14

12

16

 

Vsebnost žvepla

mg/m3  (6)

10

ISO 6326-5


Referenčno gorivo G20

Sestava:

 

 

 

 

 

Metan

% mol

100

99

100

ISO 6974

Ostanek (7)

% mol

1

ISO 6974

N2

% mol

 

 

 

ISO 6974

Vsebnost žvepla

mg/m3  (8)

10

ISO 6326-5

Wobbejev indeks (neto)

MJ/m3  (9)

48,2

47,2

49,2

 

9.

Priloga X se spremeni:

(a)

točka 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1

Splošne zahteve so navedene v odstavku 2 Priloge 9A k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami, ki so opisane v točki 2.2.1 te uredbe“;

(b)

za točko 2.1 se vstavi točka 2.1.1:

„2.1.1

Odstavka 2.3.2.1 in 2.3.2.2 Priloge 9A k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razumeta na naslednji način:

„2.3.2.1

Učinkovitost naprave za naknadno obdelavo delcev, vključno s procesi filtriranja in stalne regeneracije, se spremlja v primerjavi z mejno vrednostjo OBD iz preglednice 1 te priloge.

2.3.2.2

Pred datumoma iz člena 4(8) te uredbe in v primeru filtra za delce pri dizelskih motorjih (DPF) s stenskim pretokom se lahko proizvajalec odloči za uporabo zahtev za spremljanje učinkovitosti iz Dodatka 8 k Prilogi 9B k Pravilniku UN/ECE št. 49 namesto zahtev iz odstavka 2.3.2.1, če lahko na podlagi tehnične dokumentacije dokaže, da obstaja v primeru poslabšanja pozitivna povezava med poslabšanjem učinkovitosti filtracije in padcem tlaka (tlak delta) pri DPF v skladu s pogoji delovanja motorja, določenimi v preskusu iz Dodatka 8 k Prilogi 9B k Pravilniku UN/ECE št. 49.“ “;

(c)

točka 2.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.2

Komisija do 31. decembra 2012 pregleda zahteve za spremljanje iz točke 2.3.2.1 Priloge 9A k Pravilniku UN/ECE št. 49. V primeru tehnične neizvedljivosti ustreznih zahtev do datumov iz člena 4(8) te uredbe Komisija predlaga ustrezno spremembo navedenih datumov.“;

(d)

točke 2.3 do 2.3.3.4 se črtajo;

(e)

točka 2.4.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.4.1

Na zahtevo proizvajalca se za vozila kategorij M2 in N1, za vozila kategorij M1 in N2 z največjo tehnično dovoljeno maso obremenjenega vozila, ki ne presega 7,5 tone, ter za vozila razreda I, razreda II ter razreda A in razreda B kategorije M3, kot je opredeljeno v Prilogi I k Direktivi 2001/85/ES, z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 tone, šteje, da je skladnost z zahtevami iz Priloge XI k Uredbi (ES) št. 692/2008 enakovredna skladnosti s to prilogo na podlagi naslednjih enakih elementov:“;

(f)

za točko 2.4.1 se vstavijo točke 2.4.1.1 do 2.4.1.b.2:

„2.4.1.1

Standard OBD Euro 6 – plus razmerja učinkovitosti med uporabo (IUPR) v preglednici 1 Dodatka 6 K Prilogi I k Uredbi (ES) št. 692/2008 se šteje za enakovrednega črki A v preglednici 1 Dodatka 9 k Prilogi I k tej uredbi.

2.4.1.2

Standard OBD Euro 6 – 1 v preglednici 1 Dodatka 6 k Prilogi I k Uredbi (ES) št. 692/2008 se šteje za enakovrednega črki B v preglednici 1 Dodatka 9 k Prilogi I k tej uredbi.

2.4.1.3

Standard OBD Euro 6 – 2 v preglednici 1 Dodatka 6 k Prilogi I k Uredbi (ES) št. 692/2008 se šteje za enakovrednega črki C v preglednici 1 Dodatka 9 k Prilogi I k tej uredbi.

2.4.1.a

Če se uporabi taka druga možnost odobritve, se podatki v zvezi s sistemi OBD v točkah 3.2.12.2.7.1 do 3.2.12.2.7.4 dela 2 Dodatka 4 k Prilogi I nadomestijo s podatki iz točke 3.2.12.2.7 Dodatka 3 k Prilogi I k Uredbi (ES) št. 692/2008.

2.4.1.b

Enakovrednosti iz točke 2.4.1 se uporabljajo na naslednji način:

2.4.1.b.1

Uporabljajo se mejne vrednosti vgrajenega sistema za diagnostiko (OTL) in datumi iz preglednice 1 Dodatka 9 k prilogi I k tej uredbi, ki ustrezajo dodeljeni črki, za katero se zahteva homologacija.

2.4.1.b.2

Uporabljajo se zahteve glede ukrepov za uravnavanje emisij NOx iz točk od 2.1.2.2.1 do 2.1.2.2.5 Priloge XIII.“;

(g)

za točko 2.5 se dodajo točke 2.6 do 2.6.3:

„2.6   Motorji in vozila na kombinirano gorivo

2.6.1

Motorji in vozila na kombinirano gorivo izpolnjujejo zahteve, ki se uporabljajo za dizelske motorje, navedene v tej prilogi, ne glede na to, ali delujejo v načinu na kombinirano gorivo ali v dizelskem načinu.

2.6.2

Poleg tega motorji in vozila na kombinirano gorivo izpolnjujejo zahteve za OBD iz odstavka 7 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

2.6.3

Določbe o drugi možnosti odobritve iz točke 2.4.1 se za vozila in motorje na kombinirano gorivo ne uporabljajo.“;

(h)

točki 3.2.1 in 3.2.2 se nadomestita z naslednjim:

„3.2.1

Mejne vrednosti OBD, ki se uporabljajo za sistem OBD, so navedene v vrsticah ‚splošne zahteve‘ preglednice 1 za motorje na kompresijski vžig in preglednice 2 za motorje na prisilni vžig.

3.2.2

Do konca obdobja uvajanja iz člena 4(7) se uporabljajo mejne vrednosti OBD iz vrstic ‚obdobje uvajanja‘ preglednice 1 za motorje na kompresijski vžig in preglednice 2 za motorje na prisilni vžig.

Preglednica 1

Mejne vrednosti OBD (za motorje na kompresijski vžig, vključno z motorji na kombinirano gorivo)

 

Mejna vrednost v mg/kWh

 

NOx

Masa trdnih delcev

Obdobje uvajanja

1 500

25

Splošne zahteve

1 200

25


Preglednica 2

Mejne vrednosti OBD (za motorje na prisilni vžig)

 

Mejna vrednost v mg/kWh

 

NOx

CO

Obdobje uvajanja

1 500

7 500 (10)

Splošne zahteve

1 200

7 500

(i)

točka 4.1 se nadomesti z naslednjim:

„4.1

Zahteve za dokazovanje so navedene v odstavku 4 Priloge 9A k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(j)

točka 4.2 se črta;

(k)

točka 5.1 se nadomesti z naslednjim:

„5.1

Zahteve glede dokumentacije so navedene v odstavku 5 Priloge 9A k Pravilniku UN/ECE št. 49. Dokumentacijski paket se zagotovi v skladu z določbami člena 5(3) in oddelka 8 Priloge I k tej uredbi.“;

(l)

točke 6 do 6.2.2 se nadomestijo z naslednjim:

„6.   ZAHTEVE ZA UČINKOVITOST MED UPORABO

6.1   Zahteve za učinkovitost med uporabo so navedene v odstavku 6 Priloge 9A k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami, ki so določene v točkah 6.1.1 do 6.1.3 te uredbe.

6.1.1   Dokumentacijski paket se zagotovi v skladu z določbami člena 5(3) in oddelka 8 Priloge 1 k tej uredbi.

6.1.2   Najmanjše razmerje učinkovitosti med uporabo

Točka 6.2.2 Priloge 9A k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚Vrednost najmanjšega razmerja učinkovitosti med uporabo IUPR(min) za vse monitorje je 0,1.‘

6.1.3   Pogoji iz odstavka A.1.5 Dodatka 1 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se pregledajo po koncu obdobja uvajanja iz člena 4(7) te uredbe.

6.2   Ocena učinkovitosti med uporabo v obdobju uvajanja

6.2.1

V obdobju uvajanja iz člena 4(7) se ocena učinkovitosti sistemov OBD med uporabo izvede v skladu z določbami iz Dodatka 5 te prilogi.

6.2.2

V obdobju uvajanja iz člena 4(7) skladnost sistemov OBD z zahtevami iz odstavka 6.2.3 Priloge 9A k Pravilniku UN/ECE št. 49 ni obvezna.“;

(m)

točke 6.2.3 do 6.5.5.1 se črtajo;

(n)

dodatki 1 do 4 ter dodatek 6 se črtajo;

10.

Priloga XI se spremeni:

(a)

točka 4.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„4.3.1   Opis postopka za ocenjevanje emisij

Motorji iz točke (a) člena 16(4), opremljeni s celotnim sistemom za uravnavanje emisij, vključno z nadomestno napravo za uravnavanje onesnaževanja tipa, za katerega se zahteva homologacija, se preskusijo s preskusi, ki so primerni za predvideno uporabo iz Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49, da se primerja njegova učinkovitost z originalnim sistemom za uravnavanje emisij v skladu s postopkom, opisanim v točkah 4.3.1.1 in 4.3.1.2.“;

(b)

v točki 4.3.2.1 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Sistem za naknadno obdelavo izpušnih plinov se prekondicionrira z 12 cikli WHSC. Po tem prekondicioniranju se motorji preskusijo v skladu s preskusnimi postopki WHDC iz Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49. Izvedejo se trije preskusi izpušnih plinov za vsak ustrezen tip.“;

(c)

v točki 4.3.2.2 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Sistem za naknadno obdelavo izpušnih plinov z vgrajeno nadomestno napravo za uravnavanje onesnaževanja se nato prekondicionira z 12 cikli WHSC. Po tem prekondicioniranju se motorji preskusijo v skladu s preskusnimi postopki WHDC iz Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49. Izvedejo se trije preskusi izpušnih plinov za vsak ustrezen tip.“;

(d)

v točki 4.3.2.5 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Sistemi za naknadno obdelavo izpušnih plinov, ki so bili izpostavljeni staranju, se prekondicionirajo z 12 cikli WHSC, nato pa se preskusijo s postopki WHDC iz Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49. Izvedejo se trije preskusi izpušnih plinov za vsak ustrezen tip.“;

(e)

točka 4.3.2.6 se nadomesti z naslednjim:

„4.3.2.6

Določanje faktorja staranja za nadomestno napravo za uravnavanje onesnaževanja

Faktor staranja za vsako onesnaževalo je razmerje med uporabljenimi vrednostmi emisij na koncu življenjske dobe in na začetku kopičenja prevozov (npr. če so emisije onesnaževala A na začetku kopičenja prevozov 1,50 g/kWh, emisije na koncu življenjske dobe pa 1,82 g/kWh, potem je faktor staranja 1,82/1,50 = 1,21).“;

11.

Priloga XII se spremeni:

(a)

točka 2.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.1.

Pri preskušanju skladnosti v prometu se uporabljajo določbe iz Priloge 8 k Pravilniku UN/ECE št. 49, sprememba 5.“;

(b)

točka 2.3.1 se nadomesti z naslednjim:

„2.3.1

Vsako sklicevanje na WHTC in WHSC se razume kot sklicevanje na ETC in ESC, kot je določeno v Prilogi 4A k Pravilniku UN/ECE št. 49, sprememba 5.“;

(c)

točka 2.3.7 se nadomesti z naslednjim:

„2.3.7

Homologacijski organ lahko na zahtevo proizvajalca določi načrt vzorčenja v skladu s točkami 3.1.1, 3.1.2 in 3.1.3 Priloge II ali v skladu z Dodatkom 3 k Prilogi 8 k Pravilniku UN/ECE št. 49, sprememba 5.“;

12.

Priloga XIII se spremeni:

(a)

točki 2 in 2.1 se nadomestita z naslednjim:

„2.   SPLOŠNE ZAHTEVE

Splošne zahteve so navedene v odstavku 2 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami, ki so določene v odstavkih od 2.1 do 2.1.5 te uredbe.

2.1

Druge možnosti odobritve“;

(b)

za točko 2.1 se vstavijo točke 2.1.1 do 2.1.5:

„2.1.1

Na zahtevo proizvajalca se za vozila kategorij M2 in N1, za vozila kategorij M1 in N2 z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 tone, ter za vozila razreda I, razreda II ter razreda A in razreda B kategorije M3, kot je opredeljeno v Prilogi I k Direktivi 2001/85/ES, z največjo dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 tone, šteje, da je skladnost z zahtevami iz Priloge XVI k Uredbi (ES) št. 692/2008 enakovredna skladnosti s to prilogo.

2.1.2

Če se uporablja druga možnost odobritve:

2.1.2.1

Podatki v zvezi s pravilnim delovanjem ukrepov za uravnavanje emisij NOx v točkah 3.2.12.2.8.1 do 3.2.12.2.8.5 dela 2 Dodatka 4 k Prilogi I k tej uredbi se nadomestijo s podatki iz točke 3.2.12.2.8 Dodatka 3 k Prilogi I k Uredbi (ES) št. 692/2008.

2.1.2.2

Glede uporabe zahtev iz Priloge XVI k Uredbi (ES) št. 692/2008 in zahtev iz te priloge veljajo naslednje izjeme:

2.1.2.2.1

Namesto oddelka 4. Priloge XVI k Uredbi (ES) št. 692/2008 se uporabljajo določbe o spremljanju kakovosti reagenta iz točk od 7.1 in 7.2 te priloge.

2.1.2.2.2

Namesto oddelka 5 Priloge XVI k Uredbi (ES) št. 692/2008 se uporabljajo določbe o spremljanju porabe reagenta iz točk 8.3 in 8.4 te priloge.

2.1.2.2.3

Sistem za opozarjanje voznika iz oddelkov 4, 7 in 8 te priloge se razume kot sistem za opozarjanje voznika iz oddelka 3 Priloge XVI k Uredbi (ES) št. 692/2008.

2.1.2.2.4

Oddelek 6 Priloge XVI k Uredbi (ES) št. 692/2008 se ne uporablja.

2.1.2.2.5.

Določbe iz točke 5.2 te priloge se uporabljajo za vozila, ki jih uporabljajo reševalne službe, ali motorje in vozila iz člena 2(3)(b) Direktive 2007/46/ES.

2.1.3

Odstavek 2.2.1 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚2.2.1

Proizvajalec v obliki iz Dodatka 4 k Prilogi I k tej uredbi zagotovi podatke, ki v celoti opisujejo funkcionalne lastnosti delovanja sistema motorja, ki ga zajema ta priloga.‘

2.1.4

Prvi odstavek točke 2.2.4 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚2.2.4

Ko proizvajalec zaprosi za homologacijo motorja ali družine motorjev kot samostojne tehnične enote, v dokumentacijski paket iz členov 5(3), 7(3) ali 9(3) te uredbe vključi ustrezne zahteve, ki zagotavljajo, da vozilo, kadar se uporablja na cesti ali po potrebi drugje, izpolnjuje zahteve iz te priloge. Ta dokumentacija vključuje:‘

2.1.5

Odstavek 2.3.1 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚2.3.1

Vsak sistem motorja, ki je zajet v področje uporabe te priloge, ohrani svojo funkcijo za uravnavanje emisij v vseh pogojih, ki so redno prisotni na ozemlju Unije, zlasti pri nizkih temperaturah okolja, v skladu s Prilogo VI k tej uredbi.‘ “;

(c)

točke 2.2 do 2.5 se črtajo;

(d)

točka 3.1 se nadomesti z naslednjim:

„3.1

Zahteve za vzdrževanje so navedene v odstavku 3 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(e)

točke 3.2 do 3.7 se črtajo;

(f)

točka 4.1 se nadomesti z naslednjim:

„4.1

Značilnosti in delovanje sistema za opozarjanje voznika so navedeni v odstavku 4 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami, ki so določene v točki 4.1.1 te uredbe“;

(g)

za točko 4.1 se vstavi točka 4.1.1:

„4.1.1

Odstavek 4.8 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚4.8.

Naprava, ki omogoča, da voznik zatemni vidna opozorila sistema za opozarjanje, je lahko vgrajena v vozila, ki jih uporabljajo reševalne službe, ali v vozila kategorij iz točke (b) člena 2(3) Direktive 2007/46/ES.‘ “;

(h)

točke 4.2 do 4.10 se črtajo;

(i)

točka 5.1 se nadomesti z naslednjim:

„5.1

Značilnosti in delovanje sistema za prisilo voznika so navedeni v odstavku 5 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami, ki so določene v točki 5.1.1 te uredbe“;

(j)

za točko 5.1 se vstavi točka 5.1.1:

„5.1.1

Odstavek 5.2 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚5.2.

Zahteva v zvezi s sistemom za prisilo voznika se ne uporablja za motorje ali vozila, ki jih uporabljajo reševalne službe, ali za motorje ali vozila iz točke (b) člena 2(3) Direktive 2007/46/ES. Stalno deaktiviranje sistema za prisilo voznika lahko izvede le proizvajalec motorja ali vozila.‘ “;

(k)

točke 5.2 do 5.8 se črtajo;

(l)

točka 6.1 se nadomesti z naslednjim:

„6.1

Ukrepi v zvezi z razpoložljivostjo reagenta so navedeni v odstavku 6 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(m)

točke 6.2 do 6.3.3 se črtajo;

(n)

točki 7.1 in 7.1.1 se nadomestita z naslednjim:

„7.1

Ukrepi v zvezi s spremljanjem kakovosti reagenta so navedeni v odstavku 7 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami, ki so določene v točkah 7.1.1, 7.1.2 in 7.1.3 te uredbe.

7.1.1

Odstavek 7.1.1 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚7.1.1

Proizvajalec določi najmanjšo sprejemljivo koncentracijo reagenta CDmin, pri kateri emisije iz izpušne cevi ne presežejo mejnih vrednosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 595/2009.‘ “;

(o)

točki 7.1.1.1 in 7.1.1.2 se črtata;

(p)

točki 7.1.2 in 7.1.3 se nadomestita z naslednjim:

„7.1.2

Točka 7.1.1.1 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚7.1.1.1

V obdobju uvajanja iz člena 4(7) te uredbe in na zahtevo proizvajalca za namene točke 7.1 se sklicevanje na omejitev emisij NOx iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 595/2009 nadomesti z vrednostjo 900 mg/kWh.‘

7.1.3

Točka 7.1.1.2 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚7.1.1.2

Pravilna vrednost CDmin se dokaže med homologacijo po postopku iz Dodatka 6 k Prilogi 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 in zabeleži v razširjen dokumentacijski paket iz člena 3 in oddelka 8 Priloge I k tej uredbi.‘ “;

(q)

točke 7.1.4 do 7.3.3 se črtajo;

(r)

točka 8.1 se nadomesti z naslednjim:

„8.1

Ukrepi v zvezi s spremljanjem porabe reagenta so navedeni v odstavku 8 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami, ki so določene v točki 8.1.1 te uredbe“;

(s)

za točko 8.1 se vstavi točka 8.1.1:

„8.1.1

Točka 8.4.1.1 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚8.4.1.1

Do konca obdobja uvajanja iz člena 4(7) te uredbe se sistem za opozarjanje voznika iz oddelka 4 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 aktivira, če se zazna odstopanje za več kot 50 % med povprečno porabo reagenta in povprečno zahtevano porabo reagenta sistema motorja v obdobju, ki ga določi proizvajalec in ni daljše od najdaljšega obdobja iz odstavka 8.3.1 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49.‘ “;

(t)

točke 8.2 do 8.5.3 se črtajo;

(u)

točka 9.1 se nadomesti z naslednjim:

„9.1

Ukrepi v zvezi s spremljanjem napak, ki so lahko posledica nedovoljenega poseganja, so navedeni v odstavku 6 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;

(v)

točke 9.2 do 9.4.3 se črtajo;

(w)

dodajo se točke 10 do 12:

„10.   Motorji in vozila na kombinirano gorivo

Zahteve za zagotovitev pravilnega delovanja ukrepov za uravnavanje emisij NOx motorjev in vozil na kombinirano gorivo so navedene v odstavku 8 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami, ki so določene v točki 10.1 te uredbe:

10.1

Odstavek 8.1 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚8.1

Oddelki od 1 do 9 te priloge se uporabljajo za težke motorje in vozila na dizelsko gorivo (vozila HDDF), ne glede na to, ali delujejo v načinu na kombinirano gorivo ali v dizelskem načinu.‘

11.   Točka (c) odstavka A.1.4.3 Dodatka 1 k Prilogi 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razume na naslednji način:

‚(c)

Doseganje zmanjšanja navora, ki je potrebno za nizko stopnjo prisile, se lahko dokaže hkrati s postopkom odobritve splošne zmogljivosti motorja v skladu s to uredbo. Ločeno merjenje navora med prikazom aktiviranja sistema za prisilo voznika v tem primeru ni potrebno. Zahtevana omejitev hitrosti za visoko stopnjo prisile se dokaže v skladu z zahtevami iz oddelka 5 te priloge.‘

12.   Prvi in drugi odstavek Dodatka 4 k Prilogi 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49 se razumeta na naslednji način:

‚Ta dodatek se uporablja, kadar proizvajalec vozila zahteva ES-homologacijo za vozilo s homologiranim motorjem glede na emisije ter dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila v skladu z Uredbo (ES) št. 595/2009 in to uredbo.

V tem primeru se poleg splošnih zahtev glede vgradnje iz Priloge I k tej uredbi zahteva tudi prikaz pravilne vgradnje. Ta prikaz se izdela na podlagi predložitve tehnične študije homologacijskemu organu z uporabo dokazov kot so tehnične risbe, funkcionalne analize in rezultati predhodnih preskusov.‘ “;

(x)

dodatki 1 do 5 se črtajo;

(y)

Dodatek 6 se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek 6

Dokazovanje najmanjše sprejemljive kakovosti reagenta CDmin

1.

Proizvajalec med homologacijo dokaže najmanjšo sprejemljivo kakovost reagenta CDmin v skladu z določbami iz Dodatka 6 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 49, z izjemami iz točke 1.1 tega dodatka:

1.1

Točka A.6.3 se razume na naslednji način:

‚A.6.3.

Emisije onesnaževal iz tega preskusa so nižje od mejnih vrednosti emisij iz odstavkov 7.1.1 in 7.1.1.1 te priloge.‘ “;

13.

Priloga XIV se spremeni:

(a)

točke 2.2.1 do 2.2.4 se nadomestijo z naslednjim:

„2.2.1

Pri motorjih na prisilni vžig, ki za gorivo uporabljajo bencin ali E85, se odstavek 5.2.3.1 Pravilnika UN/ECE št. 85 razume na naslednji način:

‚Uporabi se običajno komercialno gorivo. V primeru spora se uporabi ustrezno referenčno gorivo iz Priloge IX k tej uredbi. Namesto referenčnih goriv, navedenih v Prilogi IX k tej uredbi, se lahko uporabijo referenčna goriva, ki jih je za motorje s pogonom na bencin določil Evropski koordinacijski svet za razvoj preskusov motornih maziv in goriv (v nadaljnjem besedilu: CEC) v dokumentih RF-01-A-84 in RF-01-A-85.‘

2.2.2

Za motorje na prisilni vžig in motorje na kombinirano gorivo, ki za gorivo uporabljajo utekočinjeni naftni plin:

2.2.2.1

Pri motorjih s samodejnim prilagajanjem na gorivo se odstavek 5.2.3.2.1 Pravilnika UN/ECE št. 85 razume na naslednji način:

‚Uporabi se običajno komercialno gorivo. V primeru spora se uporabi ustrezno referenčno gorivo iz Priloge IX k tej uredbi. Namesto referenčnih goriv, navedenih v Prilogi IX k tej uredbi, se lahko uporabijo referenčna goriva iz Priloge 8 k Pravilniku UN/ECE št. 85.‘

2.2.2.2

Pri motorjih brez samodejnega prilagajanja na gorivo se odstavek 5.2.3.2.2 Pravilnika UN/ECE št. 85 razume na naslednji način:

‚Uporabi se referenčno gorivo iz Priloge IX k tej uredbi ali referenčna goriva iz Priloge 8 k Pravilniku UN/ECE št. 85 z najnižjo vsebnostjo C3 ali‘.

2.2.3

Za motorje na prisilni vžig in motorje na kombinirano gorivo, ki za gorivo uporabljajo zemeljski plin/biometan:

2.2.3.1

Pri motorjih s samodejnim prilagajanjem na gorivo se točka 5.2.3.3.1 Pravilnika UN/ECE št. 85 razume na naslednji način:

‚Uporabi se običajno komercialno gorivo. V primeru spora se uporabi ustrezno referenčno gorivo iz Priloge IX k tej uredbi. Namesto referenčnih goriv, navedenih v Prilogi IX k tej uredbi, se lahko uporabijo referenčna goriva iz Priloge 8 k Pravilniku UN/ECE št. 85.‘

2.2.3.2

Pri motorjih brez samodejnega prilagajanja na gorivo se odstavek 5.2.3.3.2 Pravilnika UN/ECE št. 85 razume na naslednji način:

‚Uporabi se običajno komercialno gorivo z Wobbejevim indeksom najmanj 52,6 MJm-3 (20 °C, 101,3 KPa). V primeru spora se uporabi referenčno gorivo GR iz Priloge IX k tej uredbi.‘

2.2.3.3

Pri motorjih, označenih za posebno območje goriv, se odstavek5.2.3.3.3 Pravilnika UN/ECE št. 85 razume na naslednji način:

‚Uporabi se običajno komercialno gorivo z Wobbejevim indeksom najmanj 52,6 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa), če je motor označen za pline iz območja H, ali najmanj 47,2 MJm-3 (20 °C, 101,3 kPa), če je motor označen za pline iz območja L. V primeru spora se uporabi referenčno gorivo GR iz Priloge IX k tej uredbi, če je motor označen za pline iz območja H, ali referenčno gorivo G23, če je motor označen za pline iz območja L, tj. gorivo z najvišjim Wobbejevim indeksom za ustrezno območje, ali‘.

2.2.4

Pri motorjih na kompresijski vžig in motorjih na kombinirano gorivo se odstavek 5.2.3.4 Pravilnika UN/ECE št. 85 razume na naslednji način:

‚Uporabi se običajno komercialno gorivo. V primeru spora se uporabi ustrezno referenčno gorivo iz Priloge IX k tej uredbi. Namesto referenčnih goriv, navedenih v Prilogi IX k tej uredbi, se lahko uporabi referenčno gorivo, ki ga je za motorje na kompresijski vžig določil CEC v svojem dokumentu RF-03-A-84.‘ “;

(b)

točka 2.3.2 se nadomesti z naslednjim:

„2.3.2

Pri preskušanju emisij v skladu s postopki iz Priloge III k tej uredbi se uporabljajo določbe v zvezi z močjo motorja iz odstavka 6.3 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“;


(1)  Inertni plini + C2+

(2)  Vrednost se določi pri standardnih pogojih 293,2 K (20 °C) in 101,3 kPa.

(3)  Inertni plini (ki niso N2) + C2+ C2+

(4)  Vrednost se določi pri 293,2 K (20 °C) in 101,3 kPa.

(5)  Inertni plini (ki niso N2) + C2+ C2+

(6)  Vrednost se določi pri 293,2 K (20 °C) in 101,3 kPa.

(7)  Inertni plini (ki niso N2) + C2+ C2+.

(8)  Vrednost se določi pri 293,2 K (20 °C) in 101,3 kPa.

(9)  Vrednost se določi pri 273,2 K (0 °C) in 101,3 kPa.“;

(10)  Mejna vrednost se uporablja od datumov iz vrstice B preglednice 1 v Dodatku 9 k Prilogi I“;


PRILOGA IV

„PRILOGA III

PREVERJANJE EMISIJ IZPUŠNIH PLINOV

1.   Uvod

1.1

Ta priloga določa preskusni postopek za preverjanje emisij izpušnih plinov.

2.   Splošne zahteve

2.1

Splošne zahteve za izvajanje preskusov in razlago rezultatov so določene v Prilogi 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49 z uporabo ustreznih referenčnih goriv iz Priloge IX k tej uredbi.

2.2

Pri motorjih in vozilih na kombinirano gorivo se pri izvajanju preskusa emisij uporabljajo dodatne zahteve in izjeme iz Dodatka 4 k Prilogi 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

2.3

Za testiranje motorjev s prisilnim vžigom z uporabo sistema za redčenje izpušnih plinov se lahko uporabljajo sistemi analizatorjev, ki izpolnjujejo splošne zahteve in kalibracijske postopke iz Pravilnika UN/ECE št. 83. V tem primeru se določbe odstavka 9 in Dodatka 2 k Prilogi 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49 ne uporabljajo.

Vendar se uporabljajo preskusni postopki iz odstavka 7 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49 in izračuni emisij iz odstavka 8 Priloge 4 k Pravilniku UN/ECE št. 49.“


PRILOGA V

PRILOGA XVIII

POSEBNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA MOTORJE IN VOZILA NA KOMBINIRANO GORIVO

1.   Področje uporabe

Ta priloga se uporablja za motorje na kombinirano gorivo in vozila na kombinirano gorivo, obravnavana v tej uredbi, in določa dodatne zahteve in izjeme, ki jih mora izpolniti proizvajalec za homologacijo motorjev in vozil na kombinirano gorivo.

1.1

Motorji na kombinirano gorivo, ki delujejo v vročem delu preskusnega cikla WHTC s povprečnim razmerjem energije iz plina največ 10 odstotkov (GERWHTC ≤ 10 %) in nimajo dizelskega načina, niso dovoljeni.

2.   Seznam tipov motorjev na kombinirano gorivo, obravnavanih v tej uredbi, in glavnih zahtev za delovanje je na voljo v Dodatku.

3.   Posebne zahteve za homologacijo motorjev na kombinirano gorivo

3.1

Posebne zahteve za homologacijo motorjev na kombinirano gorivo so navedene v odstavku 3 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

4.   Splošne zahteve

4.1

Motorji in vozila na kombinirano gorivo izpolnjujejo splošne zahteve iz odstavkov od 4.1 do 4.7 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

5.   Zahteve za učinkovitost

5.1   Mejne vrednosti emisij, ki se uporabljajo za motorje na kombinirano gorivo tipa 1A in tipa 1B

5.1.1

Mejne vrednosti emisij, ki se uporabljajo za motorje na kombinirano gorivo tipa 1A in tipa 1B, ki delujejo v načinu na kombinirano gorivo, so mejne vrednosti emisij, navedene za motorje na prisilni vžig v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 595/2009.

5.1.2

Mejne vrednosti emisij, ki se uporabljajo za motorje na kombinirano gorivo tipa 1B, ki delujejo v dizelskem načinu, so mejne vrednosti emisij, navedene za motorje na kompresijski vžig v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 595/2009.

5.2   Mejne vrednosti emisij, ki se uporabljajo za motorje na kombinirano gorivo tipa 2 A in tipa 2 B

5.2.1   Mejne vrednosti emisij, ki se uporabljajo v preskusnem ciklu WHSC

Za motorje na kombinirano gorivo tipa 2A in tipa 2B, ki delujejo v dizelskem načinu in načinu na kombinirano gorivo, so mejne vrednosti emisij izpušnih plinov, vključno z mejnim številom trdnih delcev, v preskusnem ciklu WHSC mejne vrednosti, ki se uporabljajo za motorje na prisilni vžig v preskusnem ciklu WHSC in so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 595/2009.

5.2.2   Mejne vrednosti emisij, ki se uporabljajo v preskusnem ciklu WHTC

5.2.2.1   Mejne vrednosti emisij CO, NOx, NH3 in mase trdnih delcev v načinu na kombinirano gorivo

Mejne vrednosti emisij CO, NOx, NH3 in mase trdnih delcev v preskusnem ciklu WHTC, ki se uporabljajo za motorje na kombinirano gorivo tipa 2A in tipa 2B, ki delujejo v načinu na kombinirano gorivo, so mejne vrednosti, ki se uporabljajo za motorje na kompresijski in motorje na prisilni vžig v preskusnem ciklu WHTC in so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 595/2009.

5.2.2.2   Mejne vrednosti emisij ogljikovodikov v načinu na kombinirano gorivo

5.2.2.2.1   Motorji na zemeljski plin/biometan

Mejne vrednosti emisij THC, NMHC in CH4 v preskusnem ciklu WHTC, ki se uporabljajo za motorje na kombinirano gorivo tipa 2A in tipa 2B, ki delujejo na zemeljski plin/biometan v načinu na kombinirano gorivo, se izračunajo iz mejnih vrednosti, ki se uporabljajo za motorje na kompresijski in motorje na prisilni vžig v preskusnem ciklu WHTC in so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 595/2009, v skladu s postopkom izračuna iz odstavka 5.2.3 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

5.2.2.2.2   Motorji na utekočinjen naftni plin

Mejne vrednosti emisij THC v preskusnem ciklu WHTC, ki se uporabljajo za motorje na kombinirano gorivo tipa 2A in tipa 2B, ki delujejo na utekočinjen naftni plin v načinu na kombinirano gorivo, so mejne vrednosti, ki se uporabljajo za motorje na kompresijski vžig v preskusnem ciklu WHTC in so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 595/2009.

5.2.2.3   Mejne vrednosti emisij za število trdnih delcev v načinu na kombinirano gorivo

Mejno število trdnih delcev v preskusnem ciklu WHTC, ki se uporablja za motorje na kombinirano gorivo tipa 2A in tipa 2B, ki delujejo v načinu na kombinirano gorivo, se izračuna iz mejnih vrednosti, ki se uporabljajo za motorje na kompresijski in motorje na prisilni vžig v preskusnem ciklu WHTC in so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 595/2009, v skladu s postopkom izračuna iz odstavka 5.2.4 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

5.2.2.4   Mejne vrednosti emisij v dizelskem načinu

Mejne vrednosti emisij, vključno z mejnim številom trdnih delcev, v preskusnem ciklu WHTC, ki se uporabljajo za motorje na kombinirano gorivo tipa 2B, ki delujejo v dizelskem načinu, so mejne vrednosti emisij, navedene za motorje na kompresijski vžig v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 595/2009.

5.3   Mejne vrednosti emisij, ki se uporabljajo za motorje na kombinirano gorivo tipa 3B

Mejne vrednosti emisij, ki se uporabljajo za motorje na kombinirano gorivo tipa 3B, ki delujejo v načinu na kombinirano gorivo ali v dizelskem načinu, so mejne vrednosti emisij izpušnih plinov, ki se uporabljajo za motorje na kompresijski vžig in so navedene v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 595/2009.

6.   Zahteve za dokazovanje

6.1

Motorji in vozila na kombinirano gorivo izpolnjujejo dodatne zahteve in izjeme v zvezi z dokazovanjem iz odstavka 6 Priloge 15 k Pravilniku UN/ECE št. 49.

7.   Dokumentacija za vgradnjo homologiranega motorja na kombinirano gorivo v vozilo

7.1

Proizvajalec motorja na kombinirano gorivo, homologiranega kot samostojna tehnična enota, vključi v dokumentacijo za vgradnjo svojega sistema motorja ustrezne zahteve, ki zagotavljajo, da vozilo, kadar se uporablja na cesti ali po potrebi drugje, izpolnjuje posebne zahteve za kombinirano gorivo iz te uredbe. Ta dokumentacija med drugim vključuje:

(a)

podrobne tehnične zahteve, vključno z določbami, ki zagotavljajo združljivost s sistemom OBD sistema motorja;

(b)

postopek preverjanja, ki ga je treba končati.

Obstoj in ustreznost takih zahtev za vgradnjo se lahko preverita v postopku homologacije sistema motorja.

7.2

Kadar je proizvajalec vozila, ki zaprosi za ES-homologacijo vgradnje sistema motorja v vozilo, hkrati proizvajalec, ki je prejel homologacijo za motor na kombinirano gorivo kot samostojno tehnično enoto, dokumentacija iz točke 7.1 ni potrebna.

Dodatek 1

Tipi motorjev in vozil na kombinirano gorivo – seznam glavnih zahtev za delovanje

 

GERWHTC

Prosti tek na dizelsko gorivo

Ogrevanje na dizelsko gorivo

Delovanje samo na dizelsko gorivo

Delovanje brez plina

Opombe

Tip 1A

GERWHTC ≥ 90 %

NI dovoljen

Dovoljeno le v načinu vzdrževanja

Dovoljeno le v načinu vzdrževanja

Način vzdrževanja

 

Tip 1 B

GERWHTC ≥ 90 %

Dovoljeno le v dizelskem načinu

Dovoljeno le v dizelskem načinu

Dovoljeno le v dizelskem načinu in načinu vzdrževanja

Dizelski način

 

Tip 2 A

10 % < GERWHTC < 90 %

Dovoljen

Dovoljeno le v načinu vzdrževanja

Dovoljeno le v načinu vzdrževanja

Način vzdrževanja

GERWHTC ≥ 90 % dovoljen

Tip 2 B

10 % < GERWHTC < 90 %

Dovoljen

Dovoljeno le v dizelskem načinu

Dovoljeno le v dizelskem načinu in načinu vzdrževanja

Dizelski način

GERWHTC ≥ 90 % dovoljen

Tip 3 A

NI OPREDELJENO IN NI DOVOLJENO