6.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 36/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 108/2014

z dne 5. februarja 2014

o zavrnitvi registracije aktivne snovi kalijev tiocianat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) in zlasti člena 13(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter ob upoštevanju postopka in pogojev za odobritev je treba Direktivo Sveta 91/414/EGS (2) uporabljati za postopek registracije in pogoje za registracijo aktivne snovi, v zvezi s katerimi je bila pred 14. junijem 2011 sprejeta odločitev v skladu s členom 6(3) navedene direktive. Z Odločbo Komisije 2005/751/ES (3) je bilo potrjeno, da kalijev tiocianat izpolnjuje pogoje iz člena 80(1)(a) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(2)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Nizozemska 6. septembra 2004 prejela zahtevek podjetja Koppert Beheer B.V. za vključitev aktivne snovi kalijev tiocianat v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Z Odločbo 2005/751/ES je bilo potrjeno, da je dokumentacija „popolna“ v smislu načelnega izpolnjevanja zahtev po podatkih in informacijah iz prilog II in III k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Za navedeno aktivno snov so bili v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in živali ter na okolje pri vrstah uporabe, ki jih je predlagal vložnik. Država članica poročevalka je 27. julija 2007 predložila osnutek poročila o oceni. V skladu s členom 11(6) Uredbe Komisije (EU) št. 188/2011 (4) so se od vložnika zahtevale dodatne informacije. Vložnik je 30. maja 2011 sporočil, da dodatni podatki niso bili na voljo.

(4)

Osnutek poročila o oceni so pregledale države članice in Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Agencija je 22. oktobra 2012 Komisiji predložila sklep o oceni tveganja pesticidov z aktivno snovjo kalijev tiocianat (5). Agencija je ugotovila, da primanjkuje več podatkov ter je od vložnika zahtevala, da predloži dodatne informacije. Podjetje Koppert B.V. je z dopisom z dne 27. septembra 2013 umaknilo svoj zahtevek za registracijo kalijevega tiocianata.

(5)

V skladu s členom 8(1)(b) Direktive 91/414/EGS so lahko države članice izdale začasne registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo kalijev tiocianat, za začetno obdobje treh let. S Sklepom Komisije 2010/457/EU (6) je bilo državam članicam dovoljeno, da podaljšajo začasne registracije kalijevega tiocianata do najpozneje 31. avgusta 2012. Z Izvedbenim sklepom Komisije 2012/363/EU (7) je bilo državam članicam dovoljeno, da podaljšajo začasne registracije kalijevega tiocianata do najpozneje 31. avgusta 2014.

(6)

Ker je vložnik umaknil zahtevek, kalijev tiocianat ne bi smel biti registriran na podlagi člena 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(7)

Zato bi bilo treba preklicati veljavne začasne registracije, novih pa se ne bi smelo izdati.

(8)

Državam članicam bi bilo treba zagotoviti čas za preklic registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo kalijev tiocianat.

(9)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo kalijev tiocianat in pri katerih države članice odobrijo prehodno obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi to obdobje moralo trajati največ osemnajst mesecev po začetku uporabe te uredbe.

(10)

Ta uredba ne vpliva na predložitev ponovnega zahtevka za kalijev tiocianat v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zavrnitev registracije aktivne snovi

Aktivna snov kalijev tiocianat se ne registrira.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Države članice prekličejo veljavne registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo kalijev tiocianat kot aktivno snov, najpozneje do 26. avgusta 2014.

Člen 3

Prehodno obdobje

Morebitno prehodno obdobje, ki ga države članice odobrijo v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim krajše, izteče pa se najpozneje do 26. avgusta 2015.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(3)  Odločba Komisije 2005/751/ES z dne 21. oktobra 2005 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve askorbinske kisline, kalijevega jodida in kalijevega tiocianata v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (UL L 282, 26.10.2005, str. 18).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 188/2011 z dne 25. februarja 2011 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede postopka za oceno aktivnih snovi, ki niso bile v prometu dve leti po dnevu notifikacije navedene direktive (UL L 53, 26.2.2011, str. 51).

(5)  EFSA Journal 2013; 11(6):2922. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu

(6)  Sklep Komisije 2010/457/EU z dne 17. avgusta 2010 o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih registracij, odobrenih za nove aktivne snovi Candida oleophila, sev O, kalijev jodid in kalijev tiocianat (UL L 218, 19.8.2010, str. 24).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije 2012/363/EU z dne 4. julija 2012 o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih registracij, odobrenih za nove aktivne snovi biksafen, Candida oleophila, sev O, fluopiram, halosulfuron, kalijev jodid, kalijev tiocianat in spirotetramat (UL L 176, 6.7.2012, str. 70).