4.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 97/2014

z dne 3. februarja 2014

o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (1) in zlasti člena 17(8) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Gvatemalski organ Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores, ustanovljen v skladu z gvatemalsko zakonodajo, je vložil zahtevo za registracijo proizvoda „Ron de Guatemala“ kot geografske označbe v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 110/2008 v skladu s postopkom iz člena 17(1) navedene uredbe. „Ron de Guatemala“ je rum, ki je tradicionalno proizveden v Gvatemali.

(2)

V skladu s členom 17(6) Uredbe (ES) št. 110/2008 so bile glavne specifikacije tehnične dokumentacije za pijačo „Ron de Guatemala“ objavljene v Uradnem listu Evropske unije  (2) za namene postopka ugovora.

(3)

V skladu s členom 17(7) Uredbe (ES) št. 110/2008 so Francija in nekaj francoskih proizvajalcev ruma registraciji pijače „Ron de Guatemala“ kot geografske označbe ugovarjali z utemeljitvijo, da specifikacija proizvoda in opredelitev ruma v skladu s pravom Gvatemale, na katerega se sklicuje tehnična dokumentacija, nista v skladu z opredelitvijo ruma iz kategorije 1 Priloge II k navedeni uredbi ter z drugimi zahtevami navedene uredbe, zlasti kar zadeva prepoved uporabe arome, barvil in sladil za proizvodnjo ruma, pravil glede uporabljenih surovin, kakovosti dodane vode ter navedbe staranja pri opisu, predstavitvi ali označevanju proizvoda.

(4)

Vloga za registracijo imena „Ron de Guatemala“ vključuje podroben opis proizvoda, ki je v skladu z opredelitvijo ruma iz kategorije 1 Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 ter drugimi zahtevami iz navedene uredbe. Ta opis kaže, da so pravila v zvezi s proizvodnjo, ki veljajo za „Ron de Guatemala“, strožja od pravil, ki veljajo za standardni rum, proizveden v navedeni državi.

(5)

Vloga za registracijo imena „Ron de Guatemala“ kot geografske označbe izpolnjuje pogoje iz člena 17 Uredbe (ES) št. 110/2008. Komisija meni, da je proizvod glede na specifikacije tehnične dokumentacije v skladu z ustreznimi zahtevami prava Unije.

(6)

Glede na zgoraj navedeno je Komisija ugotovila, da razlogi iz ugovorov na registracijo geografske označbe „Ron de Guatemala“ v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 110/2008, ki se nanašajo na neizpolnjevanje pogojev iz navedene uredbe, niso utemeljeni.

(7)

Ime „Ron de Guatemala“ bi bilo treba registrirati kot geografsko označbo v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 110/2008.

(8)

Uredbo (ES) št. 110/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za žgane pijače –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi III k Uredbi (ES) št. 110/2008 v kategoriji proizvoda „1. Rum“ se doda naslednje:

 

Ron de Guatemala

Gvatemala“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 39, 13.2.2008, str. 16.

(2)  UL C 168, 14.6.2012, str. 9.