31.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 28/30


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 84/2014

z dne 30. januarja 2014

o izdaji dovoljenja za pripravke iz Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 ali Pediococcus pentosaceus DSM 23689 kot krmnih dodatkov za vse živalske vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1), zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj. V členu 10(7) Uredbe (ES) št. 1831/2003 v povezavi s členom 10(1) do (4) navedene uredbe so določene posebne določbe za oceno proizvodov, ki se na datum začetka uporabe navedene uredbe uporabljajo v Uniji kot silirni dodatki.

(2)

V skladu s členom 10(1)(b) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili pripravki iz Pediococcus pentosaceus DSM 14021, Pediococcus pentosaceus DSM 23688 in Pediococcus pentosaceus DSM 23689 vpisani v register krmnih dodatkov kot obstoječi proizvodi iz funkcionalne skupine silirnih dodatkov za vse živalske vrste.

(3)

V skladu s členom 10(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 in v povezavi s členom 7 navedene uredbe so bili vloženi zahtevki za izdajo dovoljenja za navedene pripravke kot krmne dodatke za vse živalske vrste ter za njihovo uvrstitev v kategorijo „tehnoloških dodatkov“ in funkcionalno skupino „silirnih dodatkov“. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili navedenim zahtevkom priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane („Agencija“) je v mnenju z dne 18. junija 2013 (2) navedla, da je uporaba sevov v proizvodnji silaže pod predlaganimi pogoji uporabe domnevno varna za vrste, primerne za živinorejo, potrošnike proizvodov od živali, krmljenih s tretirano silažo, in za okolje. Agencija je tudi navedla, da lahko vsi trije pripravki izboljšajo proizvodnjo silaže z znižanjem pH in zvišanjem koncentracije mlečne kisline, kar izboljša ohranjanje suhe snovi v krmi, ki se preprosto do srednje težko silira. Agencija meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s spremljanjem po dajanju na trg. Potrdila je tudi poročilo o analitskih metodah krmnih dodatkov, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5)

Ocena zadevnih pripravkov je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedenih pripravkov, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(6)

Ker ni varnostnih razlogov, zaradi katerih bi morali takoj začeti veljati spremenjeni pogoji za izdajo dovoljenja, je primerno zagotoviti prehodno obdobje, da se lahko zainteresirane strani pripravijo na izpolnjevanje novih zahtev zaradi izdaje dovoljenja.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdaja dovoljenja

Pripravki iz Priloge, ki spadajo v kategorijo dodatkov „tehnološki dodatki“ in funkcionalno skupino „silirni dodatki“, se dovolijo kot dodatki v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Pripravki iz Priloge in krma iz teh pripravkov, ki so proizvedeni in označeni pred 20. avgustom 2014 v skladu s pravili, ki se uporabljajo pred 20. februarjem 2014, se lahko še naprej dajejo na trg in uporabljajo do porabe obstoječih zalog.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(7):3284.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

Sestava, kemijska formula, opis, analitska metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

CFU/kg sveže snovi

Kategorija tehnoloških dodatkov. Funkcionalna skupina: silirni dodatki

1k1009

Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Sestava dodatka

Pripravek iz Pediococcus pentosaceus DSM 14021 z najnižjo vsebnostjo 1 × 1011 CFU/g dodatka.

 

Lastnosti aktivne snovi

žive celice Pediococcus pentosaceus DSM 14021

 

Analitska metoda  (1)

Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15786).

Identifikacija: gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti pogoje skladiščenja.

2.

Najmanjša vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1 × 108 CFU/kg sveže snovi pri krmi, ki se preprosto ali srednje težko silira (2).

3.

Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala, zaščite za oči in rokavice.

20. februar 2024

1k1010

 

Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Sestava dodatka

Pripravek iz Pediococcus pentosaceus DSM 23688 z najnižjo vsebnostjo 1 × 1011 CFU/g dodatka.

 

Lastnosti aktivne snovi

žive celice Pediococcus pentosaceus DSM 23688

 

Analitska metoda  (1)

Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15786).

Identifikacija: gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE).

vse živalske vrste

 

 

 

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti pogoje skladiščenja.

2.

Najmanjša vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1 × 108 CFU/kg sveže snovi pri krmi, ki se preprosto ali srednje težko silira (2).

3.

Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščite za dihala, zaščite za oči in rokavice.

 

1k1011

Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Sestava dodatka

Pripravek iz Pediococcus pentosaceus DSM 23689 z najnižjo vsebnostjo 1 × 1011 CFU/g dodatka.

 

Lastnosti aktivne snovi

žive celice Pediococcus pentosaceus DSM 23689

 

Analitska metoda  (1)

Metoda štetja pri krmnem dodatku: metoda razmaza na plošči z uporabo agarja MRS (EN 15786).

Identifikacija: gelska elektroforeza v pulzirajočem polju (PFGE).

vse živalske vrste

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti pogoje skladiščenja.

2.

Najmanjša vsebnost dodatka, kadar se ne uporablja v kombinaciji z drugimi mikroorganizmi kot silirnimi dodatki: 1 × 108 CFU/kg sveže snovi pri krmi, ki se preprosto ali srednje težko silira (2).

3.

Zaradi varnosti se pri ravnanju priporoča uporaba zaščita za dihala, zaščita za oči in rokavice.

20. februar 2024


(1)  Podrobnosti o analitskih metodah so na voljo na naslovu referenčnega laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2)  Krma, ki se preprosto silira: > 3 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi. Krma, ki se srednje težko silira: 1,5–3,0 % topnih ogljikovih hidratov v sveži snovi. Uredba (ES) št. 429/2008 (UL L 133, 22.5.2008, str. 1).