28.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 23/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 67/2014

z dne 27. januarja 2014

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznama ciljnih sekundarnih spremenljivk za leto 2015 v zvezi z družbenim in kulturnim udejstvovanjem ter materialno deprivacijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1177/2003 z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) (1) ter zlasti člena 15(2)(f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1177/2003 je določila skupni okvir za sistematično pripravo evropske statistike o dohodku in življenjskih pogojih, ki zajema primerljive in aktualne presečne in longitudinalne podatke o dohodku ter o stopnji in strukturi revščine in socialne izključenosti na nacionalni in evropski ravni.

(2)

V skladu s členom 15(2)(f) Uredbe (ES) št. 1177/2003 so potrebni izvedbeni ukrepi glede seznama ciljnih sekundarnih področij in spremenljivk, ki se vsako leto vključi v presečno komponento EU-SILC. Za leto 2015 bi bilo treba določiti seznam ciljnih sekundarnih spremenljivk, ki se vključi v modul o družbenem in kulturnem udejstvovanju ter materialni deprivaciji, skupaj z ustreznimi oznakami spremenljivk.

(3)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam ciljnih sekundarnih spremenljivk in oznak spremenljivk za modul o družbenem in kulturnem udejstvovanju ter materialni deprivaciji za leto 2015, ki se vključi v presečno komponento evropske statistike o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC), je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 165, 3.7.2003, str. 1.


PRILOGA

V tej uredbi se uporabljajo naslednje enote, način zbiranja podatkov in referenčna obdobja:

1.   Enota

Ciljne spremenljivke se nanašajo na dve vrsti enot:

 

posameznik: vse spremenljivke razen tistih v zvezi s „finančnimi obremenitvami“,

 

gospodinjstvo: spremenljivke v zvezi s „finančnimi obremenitvami“.

2.   Način zbiranja podatkov

Za spremenljivko, ki se uporablja na ravni gospodinjstva, je način zbiranja podatkov osebno anketiranje referenčne osebe gospodinjstva.

Za spremenljivke, ki se uporabljajo na ravni posameznika, je način zbiranja podatkov osebno anketiranje vseh trenutnih članov gospodinjstva, starih 16 let in več, ali, če je ustrezno, vsakega izbranega anketiranca.

Starost se nanaša na starost na koncu referenčnega obdobja za dohodek.

Glede na vrsto informacij, ki jih je treba zbrati, je dovoljeno le osebno anketiranje (izjemoma anketiranje oseb, ki odgovarjajo namesto tistih, ki so začasno odsotne ali nezmožne odgovarjati).

3.   Referenčno obdobje

Ciljne spremenljivke se nanašajo na tri vrste referenčnih obdobij:

 

zadnjih dvanajst mesecev: za spremenljivke, ki se nanašajo na „sodelovanje na kulturnih in športnih prireditvah“ ter „formalno in neformalno družbeno udejstvovanje“;

 

običajno: za spremenljivke, ki se nanašajo na „opravljanje umetniških dejavnosti“ in „povezanost s sorodniki, prijatelji in sosedi“;

 

trenutno: za spremenljivke, ki se nanašajo na „materialno deprivacijo“.

4.   Prenos podatkov

Ciljne sekundarne spremenljivke je treba Komisiji (Eurostatu) poslati v podatkovni datoteki o gospodinjstvih (H) in podatkovni datoteki o osebah (P) po ciljnih primarnih spremenljivkah.

MODUL O DRUŽBENEM IN KULTURNEM UDEJSTVOVANJU TER MATERIALNI DEPRIVACIJI ZA LETO 2015

PODROČJA IN SEZNAM CILJNIH SPREMENLJIVK

Oznaka spremenljivke

Vrednosti

Ciljna spremenljivka

Družbeno in kulturno udejstvovanje

Sodelovanje na kulturnih ali športnih prireditvah

PS010

 

Obisk kina

1

največ trikrat

2

več kot trikrat

3

ne – tega si ne morem privoščiti

4

ne – pomanjkanje zanimanja

5

ne – ni kinematografov v bližini

6

ne – drugi razlogi

PS010_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

PS020

 

Obiski prireditev v živo

1

največ trikrat

2

več kot trikrat

3

ne – tega si ne morem privoščiti

4

ne – pomanjkanje zanimanja

5

ne – ni prireditev v živo v bližini

6

ne – drugi razlogi

PS020_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

PS030

 

Ogledi kulturnih spomenikov

1

največ trikrat

2

več kot trikrat

3

ne – tega si ne morem privoščiti

4

ne – pomanjkanje zanimanja

5

ne – ni kulturnih spomenikov v bližini

6

ne – drugi razlogi

PS030_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

PS040

 

Obisk športnih dogodkov v živo

1

največ trikrat

2

več kot trikrat

3

ne – tega si ne morem privoščiti

4

ne – pomanjkanje zanimanja

5

ne – ni športnih dogodkov v živo v bližini

6

ne – drugi razlogi

PS040_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

Opravljanje umetniških dejavnosti

PS041

 

Opravljanje umetniških dejavnosti

1

dnevno

2

vsak teden (ne vsak dan)

3

večkrat na mesec (ne vsak teden)

4

enkrat mesečno

5

vsaj enkrat letno (manj kot enkrat na mesec)

6

nikoli

PS041_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

Povezanost s sorodniki, prijatelji in sosedi

PS050

 

Pogostnost druženja z družino (sorodniki)

1

dnevno

2

vsak teden (ne vsak dan)

3

večkrat na mesec (ne vsak teden)

4

enkrat mesečno

5

vsaj enkrat letno (manj kot enkrat na mesec)

6

nikoli

PS050_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 2

ni relevantno (ni sorodnikov)

– 3

anketiranec ni bil izbran

PS060

 

Pogostnost druženja s prijatelji

1

dnevno

2

vsak teden (ne vsak dan)

3

večkrat na mesec (ne vsak teden)

4

enkrat mesečno

5

vsaj enkrat letno (manj kot enkrat na mesec)

6

nikoli

PS060_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 2

ni relevantno (ni prijateljev)

– 3

anketiranec ni bil izbran

PS070

 

Pogostnost stikov z družino (sorodniki)

1

dnevno

2

vsak teden (ne vsak dan)

3

večkrat na mesec (ne vsak teden)

4

enkrat mesečno

5

vsaj enkrat letno (manj kot enkrat na mesec)

6

nikoli

PS070_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 2

ni relevantno (ni sorodnikov)

– 3

anketiranec ni bil izbran

PS080

 

Pogostnost stikov s prijatelji

1

dnevno

2

vsak teden (ne vsak dan)

3

večkrat na mesec (ne vsak teden)

4

enkrat mesečno

5

vsaj enkrat letno (manj kot enkrat na mesec)

6

nikoli

PS080_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 2

ni relevantno (ni prijateljev)

– 3

anketiranec ni bil izbran

PS081

 

Komunikacija prek družbenih medijev

1

dnevno

2

vsak teden (ne vsak dan)

3

večkrat na mesec (ne vsak teden)

4

enkrat mesečno

5

vsaj enkrat letno (manj kot enkrat na mesec)

6

nikoli

PS081_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

PS090

 

Pomoč drugih

1

da

2

ne

PS090_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 2

ni relevantno (ni sorodnikov, prijateljev, sosedov)

– 3

anketiranec ni bil izbran

PS091

 

Osebne zadeve (zaupnik za pogovore)

1

da

2

ne

PS091_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

Formalno in neformalno družbeno udejstvovanje

PS100

 

Sodelovanje pri neformalnih prostovoljnih dejavnostih

1

da

2

ne – pomanjkanje zanimanja

3

ne – pomanjkanje časa

4

ne – drugi razlogi

PS100_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

PS101

 

Sodelovanje pri formalnih prostovoljnih dejavnostih

1

da

2

ne – pomanjkanje zanimanja

3

ne – pomanjkanje časa

4

ne – drugi razlogi

PS101_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

PS102

 

Aktivno državljanstvo

1

da

2

ne – pomanjkanje zanimanja

3

ne – pomanjkanje časa

4

ne – drugi razlogi

PS102_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

Materialna deprivacija

Spremenljivke, ki se uporabljajo na ravni gospodinjstva

Finančni pritisk

HD080

 

Zamenjava starega pohištva

1

da

2

ne – gospodinjstvo si tega ne more privoščiti

3

ne – drugi razlogi

HD080_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

Spremenljivke, ki se uporabljajo na osebni ravni (osebe, stare 16 let in več)

Osnovne potrebe

PD020

 

Zamenjava ponošenih oblačil z novimi (nerabljenimi)

1

da

2

ne – tega si ne morem privoščiti

3

ne – drugi razlogi

PD020_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

PD030

 

Dva para ustreznih čevljev (vključno s parom čevljev za vse vremenske razmere)

1

da

2

ne – tega si ne morem privoščiti

3

ne – drugi razlogi

PD030_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

Dejavnosti v prostem času in družabne dejavnosti

PD050

 

S prijatelji/družino (sorodniki) se dobimo na pijači/kosilu vsaj enkrat na mesec

1

da

2

ne – tega si ne morem privoščiti

3

ne – drugi razlogi

PD050_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

PD060

 

V prostem času se redno udeležujem dejavnosti

1

da

2

ne – tega si ne morem privoščiti

3

ne – drugi razlogi

PD060_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

PD070

 

Zase vsak teden zapravim manjšo količino denarja

1

da

2

ne – tega si ne morem privoščiti

3

ne – drugi razlogi

PD070_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran

Trajno blago

PD080

 

Internetna povezava za osebno uporabo doma

1

da

2

ne – tega si ne morem privoščiti

3

ne – drugi razlogi

PD080_F

1

izpolnjeno

– 1

manjka

– 3

anketiranec ni bil izbran