28.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/110


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 57/2014 z dne 22. januarja 2014 o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Třeboňský kapr (IGP))

( Uradni list Evropske unije L 20 z dne 23. januarja 2014 )

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 57/2014 se glasi:

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 57/2014

z dne 22. januarja 2014

o odobritvi večje spremembe specifikacije za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Třeboňský kapr (ZGO))

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 52(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 53(1) Uredbe (ES) št. 1151/2012 je Komisija proučila vlogo Češke za odobritev spremembe specifikacije za zaščiteno geografsko označbo „Třeboňský kapr“, registrirano v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2007 (2).

(2)

Ker zadevna sprememba ni manjša v smislu člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, je Komisija v skladu s členom 50(2)(a) navedene uredbe vlogo za spremembo objavila v Uradnem listu Evropske unije  (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobene izjave o ugovoru, bi bilo treba spremembo specifikacije odobriti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba specifikacije, objavljena v Uradnem listu Evropske unije v zvezi z imenom iz Priloge k tej uredbi, se odobri.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. januarja 2014

Za Komisijo V imenu predsednika

Dacian CIOLOȘ

Član Komisije

PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi:

Skupina 1.7   Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi

ČEŠKA REPUBLIKA

Třeboňský kapr (ZGO)


(1)  UL L 343, 14.12 2012, str. 1.

(2)  UL L 312, 30.11.2007, str. 16.

(3)  UL C 179, 25.6.2013, str. 27.