21.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/3


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 46/2014

z dne 20. januarja 2014

o izvajanju Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 (1) in zlasti člena 8a(1) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. maja 2006 je sprejel Uredbo (ES) št. 765/2006.

(2)

Svet meni, da bi bilo treba pri eni osebi spremeniti razloge za uvrstitev na seznam, kot so določeni v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 765/2006.

(3)

Prilogo I k Uredbi (ES) št. 765/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 765/2006 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. januarja 2014

Za Svet

Predsednica

C. ASHTON


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo (UL L 134, 20.5.2006, str. 1).


PRILOGA

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 765/2006 se vnos št. 210 nadomesti z naslednjim:

 

„Ime (angleško prečrkovanje beloruskega in ruskega zapisa)

Ime (belorusko črkovanje)

Ime (rusko črkovanje)

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Razlogi za uvrstitev na seznam

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andrievich;

Ternavskiy,

Anatoly

Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий, Андреевич

Datum rojstva: 1950

Kraj rojstva: Donetsk, Ukrajina

Oseba, ki je blizu družinskim članom predsednika Lukašenka. Njegovo podjetje Univest-M je partner predsednikovega športnega kluba, do maja 2011 pa je bila v njem zaposlena predsednikova snaha.

Podpira režim, zlasti finančno s plačili podjetja Univest-M beloruskemu ministrstvu za notranje zadeve, beloruski (državni) radioteleviziji in sindikatu poslanske zbornice narodne skupščine.

Ima koristi od režima prek obsežnih podjetniških dejavnosti v Belorusiji. Univest-M ima v lasti podružnico FLCC, ki je glavni akter v sektorjih nafte in ogljikovodikov. Univest-M je tudi eno od največjih razvojnih in nepremičninskih podjetij v Belorusiji. V Belorusiji podjetniške dejavnosti v tolikšnem obsegu ne bi bile možne brez odobritve Lukašenkovega režima.

Podjetja Univest-M sponzorira več športnih klubov in tako prispeva k dobrim odnosom s predsednikom Lukašenkom.“